Plan pracy na rok 2016/2017 - Szkoła Podstawowa nr 3 we Włodawie

Komentarze

Transkrypt

Plan pracy na rok 2016/2017 - Szkoła Podstawowa nr 3 we Włodawie
Szkoła Podstawowa nr 3 we Włodawie
Plan pracy na rok szkolny 2016/2017
Strona 1 z 7
PLAN PRACY NA ROK SZKOLNY 2016/2017
PLAN PRACY
Zadanie z Programu
Wychowawczego
do
pracy na rok szkolny
Oczekiwane
osiągnięcia:
Praca nad sobą. Troska o wartości: życzliwość, uprzejmość,
odpowiedzialność, kulturę osobistą.
Uczeń:
1. Jest świadomy siebie i swojego systemu wartości;
2. Potrafi poradzić sobie z własnymi problemami emocjonalnymi;
3. Stosuje się do norm etycznych;
4. Jest odpowiedzialny za własne zachowanie.
5. Zna i stosuje podstawowe zasady savoir - vivre.
Plan działań
Zadania szczegółowe
Plebiscyt na najbardziej
uprzejmego ucznia w klasie
pod hasłem "Miss, mister
uprzejmości". Wyboru
dokonują uczniowie w klasach,
cztery razy w roku. Klasowa
miss lub mister uprzejmości
prezentowani są na tablicy
ekspozycyjnej.
W nagrodę na koniec roku,
ufundowane przez Radę
Rodziców, wyjście do kina.
Przeprowadzenie ankiety na
temat "Co jest ważne w życiu
naszych dzieci?" Prezentacja
wyników ankiety na stronie
internetowej i tablicy
ekspozycyjnej.
Zorganizowanie Dnia
Uprzejmości wg pomysłu SU i
Tablicy Uprzejmości, na której
można będzie zamieszczać
podziękowania i komplementy
skierowane do uczniów,
rodziców i pracowników
szkoły.
Uczenie empatii poprzez
integrowanie z osobami
starszymi i
niepełnosprawnymi.
Organizowanie wyjść i
spotkań ( występ uczniów w
DPS Różanka, zapraszanie
Termin realizacji
1.koniec listopada
Odpowiedzialni
Regulamin M.Gruszczyńska,
2.koniec stycznia,
3. do 15 kwietnia,
4. do 15 czerwca
Eksponowanie ucz.:
kl. IV-VI - E. Radczuk,
kl. I - III - góra A.Stupnicka,
kl. 0-III dół J.Kuczewska
Inicjatywa
Rodzice z kl.:
Ia, IIa, IIc,IId,
IIe, IIIe, IVa,
IVc, Vd
Uczniowie z
klasy VI a
Przeprowadzenie
plebiscytu w klasie wychowawca
Joanna Banaś
Rodzice z kl.
IIc.
Samorząd Uczniowski
Rodzice z kl.:
Ia, IIa, IIe, IIIb.
do 21 listopada
21 listopada
Zgodnie z
kalendarzem
imprez
Uczniowie z
kl. VI b, VI d
Przygotowanie klasy
do występu w DPS K. Stefaniuk,
Zapraszanie na
imprezy M. Sobiecka,
M. Gruszczyńska
Rodzice z kl.:
0b, Ia, IIe,
IVc, Vd, VId
Szkoła Podstawowa nr 3 we Włodawie
Plan pracy na rok szkolny 2016/2017
Strona 2 z 7
uczniów ze SOSW na imprezy
szkolne).
Motywowanie uczniów do
wzorowego zachowania
poprzez przyznanie nagrody
za największą ilość pochwał w
semestrze.
Jaka nagroda?
"Mój autorytet" - uczniowie
prezentują sylwetki swoich
idoli, osoby godne
naśladowania.
Uczenie radzenia sobie z
problemami emocjonalnymi
poprzez stosowanie ćwiczeń
relaksacyjnych.
Dostarczanie uczniom
wzorców właściwego
zachowania poprzez
przestąpienie pracowników
szkoły do ogólnopolskiej akcji
"Szlachetna paczka"
Przeprowadzenie lekcji
wychowawczej dotyczącej
wartości na podstawie filmu pt.
"Mały książę" z 2015 r. według
przygotowanego scenariusza.
Koniec I semestru,
K. Kościuk
Koniec roku
szkolnego
Cały rok
Rodzice z kl.:
IIe, IVa, Vd
Uczniowie z
klasy IV a, Vb
Samorząd Uczniowski
Rodzice z kl.:
I a, IIc,, IVa,
Vd
Uczniowie z
klasy VI a
Cały rok
XI - XII
III
Opracowanie zestawu
ćwiczeń relaksacyjnych do wykorzystania podczas lekcji J. Banaś do końca I
semestru.
Marta Gruszczyńska,
Danuta Kloc
Opracowanie
scenariusza- J.
Banaś, K. Stefaniuk;
nauczycieli
Inicjatywa
pracowników
szkoły
Rodzice z kl.
IIIb
Przeprowadzenie
lekcji -wychowawcy
Uczenie zasad dobrego
zachowania poprzez:
1. wyeksponowanie
regulaminu zachowania na
stołówce szkolnej;
2. rozmieszczenie na terenie
szkoły napisów: dzień dobry,
dziękuję, proszę, miłego dnia
itp. wykonanych przez
poszczególne klasy.
3. W ramach Wiosny
Teatralnej przygotowanie i
prezentacja spektakli na temat
właściwego i niewłaściwego
zachowania.
XI
K. Kościuk,
Przypomnienie
regulaminu uczniom wychowawcy
II
V-VI
nauczyciele
Rodzice z kl.
IIIf,
Wychowawcy
E. Bartyś, M. Chęć
Rodzice z kl.
0a, Ia, IIb, IIc,
IId, IIf, IIIe, Vb,
VId,
Zespół nauczycieli odpowiedzialnych za realizację zadania:
J. Banaś, K. Grzywaczewska, K. Wójciuk, M.Gruszczyńska, E. Radczuk, A. Stupnicka, , I. Puła,
M. Rogozińska, J. Kuczewska, E.Bartyś, M. Chęć, K. Stefaniuk, M. Sobiecka
Szkoła Podstawowa nr 3 we Włodawie
Plan pracy na rok szkolny 2016/2017
Strona 3 z 7
PLAN PRACY
Zadanie
z Programu
Wychowawczego do
pracy na rok szkolny
Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji
czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.
Oczekiwane osiągnięcia:
Uczniowie:
1. stają się aktywnymi czytelnikami,
2. potrafią zdobywać informacje w rożnych źródłach i szukać
książek, którymi są zainteresowani.
Plan działań
Zadania szczegółowe
Termin realizacji
Odpowiedzialni
Organizowanie
konkursów
czytelniczych:
1. konkurs na najlepszego
czytelnika,
Cały rok
Nauczyciele biblioteki
Cały rok
Nauczyciele biblioteki
2.
konkurs
na
czytającą klasę,
Inicjatywa
Kontynuacja
działań
Kontynuacja
działań
najlepiej
3.
konkurs
znajomości
wybranych przez uczniów
książek
Zorganizowanie konkursu na
napisanie i wykonanie własnej
książki pod hasłem "Jestem
autorem …"
Ogłoszenie
konkursu w
listopadzie,
Klasowe eliminacje
w kwietniu,
finał konkursu w
maju
grudzień - ogłoszenie
konkursu,
kwiecień - termin
składania prac,
maj - wręczenie
nagród
"Warto przeczytać" - tworzenie
recenzji ulubionych książek
przez uczniów i zamieszczanie
ich na stronie internetowej
szkoły.
Cały rok
Zorganizowanie konkursu na
nagranie audiobooka.
listopad - ogłoszenie
konkursu,
kwiecień - termin
składania prac,
maj - wręczenie
nagród
Utworzenie Szkolnego Klubu
Dyskusyjnego i sali cichego
czytania
Wspólne czytanie fragmentów
literatury w klasie i podczas
uroczystości szkolnych.
Klasy I-III
U. Koszeluk, K. Puła,
A.Korneluk
Klasy IV-VI
M. Chęć, K. Puła,
M.Błażejczyk
Klasy 0-III E. Radczuk,
Klasy IV-VI I. Szwaj
Nauczyciele j. polskiego
nagradzają recenzje
ocenami.
E. Biront - Maik
Rodzice z kl.:
Ia,IIa, IIb,IIc,IId,
IIe, IIf, IIIb, IIIc,
IIIe, IIIf, IVa, IVb,
IVc, IVd, Vb, Vd,
VIa, VId
Uczniowie z kl.:
IVa, IVc, Vb, Vc,
Vd, VIa, VIc,
Rodzice z kl.:
0a, 0b, IIb, IIe,
IIIe, IVa, IVd,
Vd
Rodzice z kl.
IIIb, IIIe, Vd
Uczniowie z kl.
VIa, VIb
Rodzice z klasy
IVc
Rodzice z kl.:IIc,
IIe, IIf,IIIf, IVa, Vc
W miarę posiadanych
środków
Cały rok
Rada Rodziców, M. Chęć,
U.Koszeluk, K. Kościuk,
Wszyscy nauczyciele
Uczniowie z kl. :
IVc, Vc, Vd, VIb
Rodzice z kl. :
0a, 0b, Ia, IIb, IIc,
IId, IIe, IIIa, IIIb,
IIIe, IVc, IVd, Vd,
Szkoła Podstawowa nr 3 we Włodawie
Plan pracy na rok szkolny 2016/2017
Zorganizowanie akcji szkolnej
pod
hasłem
"Wędrująca
książka". Uczniowie dzielą się
posiadanymi książkami.
Doposażenie biblioteki
szkolnej:
1.zakup nowych książek i
audiobooków wskazanych
przez uczniów.
2. Wyposażenie biblioteki w
pufy.
Zorganizowanie spotkania z
Tomem Justyniarskim autorem
książki "Psie troski"
Początek akcji w
grudniu
E. Radczuk
Strona 4 z 7
Rodzice z kl.: 0c,
Ia, IVc, Vb, Vc,
VId,
Uczniowie z kl.
Vc
W miarę posiadanych
środków
W miarę możliwości
autora
Zorganizowanie Dnia Książki,
podczas którego nastąpi finał
konkursu czytelniczego oraz
podsumowanie
pozostałych
konkursów czytelniczych.
Rada Rodziców,
dyrektor szkoły
B. Puczyńska, M.
Błażejczyk
Rodzice z kl. Ia,
IVa, VIc, VId,
Uczniowie z kl.
IVa, Vb, VIb
Rodzice z kl. 0b,
Ia, IIb, IId, IIe, IIIe,
IIIf, IVc, Vb, VIc.
Uczniowie z kl. IVc,
Vb, VId
maj
U. Koszeluk, K. Puła,
A.Korneluk
M. Chęć, K. Puła,
M.Błażejczyk
Uczniowie z kl.
IVc, Vb, Vd, VIb
Zespół nauczycieli odpowiedzialnych za realizację zadania:
U. Koszeluk, K. Puła, A.Korneluk , M. Chęć, K. Puła, M.Błażejczyk, B. Puczyńska, I. Szwaj,
E.Radczuk, E. Biront -Maik
PLAN PRACY
Zadanie
z Programu
Profilaktyki do
pracy na rok
szkolny
Zagrożenia jakie niesie Internet i urządzenia dostarczające
rozrywki ( smartfony, tablety itp.)
Oczekiwane
osiągnięcia:
Uczniowie:
- znają dobre i złe strony korzystania z Internetu i urządzeń
dostarczających rozrywki.
- wiedzą jakie konsekwencje grożą za nieprzestrzeganie zasad
bezpieczeństwa w sieci.
Rodzice mają świadomość złych stron wynikających z korzystania
przez dzieci z ww. urządzeń i potrafią to kontrolować.
Plan działań
Zadania szczegółowe
Termin
realizacji
Odpowiedzialni
Inicjatywa
Ograniczenie uczniom dostępu do
Internetu na terenie szkoły
IX
Dyrektor szkoły
Rodzice z kl.: IIe,
IIIa, IIIb, IVa, Vb,
Przystąpienie
do
projektu
"Cybernauci" , którego celem jest
kształtowanie
bezpiecznych
zachowań w sieci.
X -XI
A. Szczepkowska Kirszner
nauczycieli
Szkoła Podstawowa nr 3 we Włodawie
Plan pracy na rok szkolny 2016/2017
Wprowadzenie zakazu używania
telefonów (smartfonów, tabletów
itp.) podczas przerw.
Ujęcie stosownego zapisu w
statucie szkoły oraz określenie
konsekwencji
nieprzestrzegania
zakazu.
1. Pierwszy raz łamania zakazu
odebranie telefonu i oddanie
rodzicowi na koniec dnia. 2. Drugi
raz oddanie tel. po tygodniu.
3. Trzeci raz oddanie urządzenia
po miesiącu.
Cały rok
Wszyscy
nauczyciele
Wszyscy
nauczyciele
1. zorganizowanie konkursu na
najciekawszą grę.
Do końca
grudnia
Zorganizowanie
konkursu - D. Kloc
2. zorganizowanie miejsca
grania na terenie szkoły.
do
Do końca
stycznia
Dyrektor szkoły
3. zakup gier, skakanek itp. do
użytkowania
przez
uczniów
podczas przerw.
Do końca
stycznia
Rada Rodziców
4. organizowanie zabaw podczas
przerw
Cały rok
SU, A. Kościuk,
M. Sławińska,
I. Hoffmann-Ćwikła,
Zorganizowanie
spotkania
z
psychologiem w celu uświadomienia
rodzicom
niebezpieczeństw
związanych
z
korzystaniem
z
Internetu
i
urządzeń typu smartfon, tablet itp.
Opracowanie i kolportaż ulotek
Podczas
zebrań
semestralnych
Dyrektor szkoły
Przygotowanie
i
wystawienie
spektaklu teatralnego na temat
zagrożeń TIK.
Rodzice z kl., I a,
IIa, IIc, IIe, IIIa IIIb,
IIIe, IIIf, IVd, IVa,
IVc,Vb, Vd, VIb,
Uczniowie z kl.
VIa, Vd,
Zachęcenie
uczniów
do
aktywności i nawiązywania relacji z
rówieśnikami
podczas
przerw
poprzez:
Zorganizowanie
spotkania
z
policjantem w celu uświadomienia
uczniom
niebezpieczeństw
związanych
z
niewłaściwym
korzystaniem z
Internetu i
urządzeń typu smartfon, tablet itp.
Strona 5 z 7
Rodzice z kl.: IIc,
IIf,
Uczniowie z kl.
IVa, Vb, Vc, Vd,
VIb,
Rodzice z kl. 0a,
0c, IIb, IIc, IId, IIe,
IIIe, Vb,
M. Buchman
XI
K. Kościuk
Rodzice z kl. Ia,
IIa, IIc, IId, IIe, IIIa,
IIIe, IV a, IVc, IVd,
Vd, VI b,
II
V
M. Borowska
Rodzice z kl. Ia,
IIIc, IIIf, IVa, IV c,
Szkoła Podstawowa nr 3 we Włodawie
Plan pracy na rok szkolny 2016/2017
Konkurs na reklamę o złych
skutkach
płynących
z
niewłaściwego
korzystania
z
Internetu zorganizowany w ramach
Konkursu na grafikę komputerową
Zorganizowanie konkursu "Mistrz
bezpiecznego Internetu" w kl.
IV,V,VI
luty
Strona 6 z 7
B. Puczyńska,
H. Demczuk,
A. Kościuk
Rodzice z kl. IIIe,
IV d,
B. Puczyńska
Inicjatywa
nauczycieli
luty
Zespół nauczycieli odpowiedzialnych za realizację zadania:
M. Borowska, M. Buchman, B. Puczyńska, H. Demczuk, A. Kościuk, D. Kloc, M.
Sławińska, I. Hoffmann-Ćwikła, K. Kościuk, A. Szczepkowska -Kirszner
Podpisy członków Samorządu Uczniowskiego :
1. ………………………………………………………
2. ………………………………………………………
3. ………………………………………………………
4. ………………………………………………………
5. ………………………………………………………
6. ………………………………………………………
7. ………………………………………………………
8. ..............................................................................
Uzgodniono z Przedstawicielami Rodziców:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
(podpisy przedstawicieli rodziców)
Zatwierdzony uchwałą Rady Rodziców dnia 20.X.2016 r.
INICJATYWY uwzględnione w planie pracy
Szczególne podziękowania Pani Agnieszce Józefczuk z kl. II a
za zaangażowanie i opracowanie, łącznie z materiałami dydaktycznymi,
ciekawych propozycji uwzględnionych w planie pracy.
rodzice
13 inicjatyw z kl. I a, II e
Szkoła Podstawowa nr 3 we Włodawie
Plan pracy na rok szkolny 2016/2017
Strona 7 z 7
11 inicjatyw z kl. II c, III e
10 inicjatyw z kl. IV a, IV c
9 inicjatyw z kl. V d
7 inicjatyw z kl. III b, V b
6 inicjatyw z kl. II b, III f, IV d
5 inicjatyw z kl. II a, VI d
4 inicjatywy z kl. 0 a, 0 b, II f, III a,
2 inicjatywy z kl. 0c, III c, V c, VI b, VI c
1 inicjatywa z kl. VI a
uczniowie
6 inicjatyw z kl. V b, V d, VI b
5 inicjatyw z kl. IV a, VI a
4 inicjatywy z kl. IV c, V c
2 inicjatywy z kl. VI d
1 inicjatywa z kl. IV d, VI c
Wszystkim zaangażowanym serdecznie dziękuję!

Podobne dokumenty