Matematyka

Komentarze

Transkrypt

Matematyka
WOJEWÓDZKI KONKURS MATEMATYCZNY
DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015
Etap wojewódzki
21 lutego 2015 r.
Klucz odpowiedzi do zadań zamkniętych
Zadanie
1
2
3
4
5
6
Poprawna
B
B
A
A
C
D
odpowiedź
7
8
9
10
11
12
13
14
15
D
B
B
B
A
A
C
D
C
Zasady punktowania zadań otwartych
Zadanie 16. (3 pkt.) Odp. (1350, 1356, 3570, 3576, 5790, 5796)
Uczeń otrzymuje:
za przedstawienie bezbłędnego rozwiązania zadania.
3 pkt –
2 pkt –
w przypadku gdy uczeń wskazał 4 lub 5 liczb i spełniają one warunki zadania
lub
w przypadku gdy uczeń wskazał 6 poprawnych liczb spełniających wszystkie warunki
zdania oraz dodatkowo wskazał liczby, które spełniają tylko jeden z warunków zadania.
1 pkt –
w przypadku gdy uczeń wskazał 2 lub 3 liczby i spełniają one warunki zadania.
0 pkt –
w przypadku braku rozwiązania zadania
lub
w przypadku gdy uczeń wskazał liczby i tylko jedna z nich spełnia wszystkie warunki
zadania
lub
w przypadku gdy uczeń wypisuje ciąg liczb nie wskazując. które z nich są liczbami
spełniającymi wszystkie warunki zadania
lub
w przypadku gdy uczeń wskazuje liczby i są wśród nich takie, które spełniają warunki
zadania i takie, które nie spełniają żadnego z warunków zadania.
WOJEWÓDZKI KONKURS MATEMATYCZNY
DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015
Zadanie 17. (4 pkt.) Odp. (44 chłopców)
Uczeń otrzymuje:
4 pkt –
za przedstawienie bezbłędnego rozwiązania zadania.
3 pkt –
w przypadku gdy uczeń poprawnie wyliczy liczbę uczestników wycieczki i wyliczając
liczbę chłopców popełni błąd rachunkowy.
w przypadku gdy uczeń poprawnie wylicza liczbę uczestników wycieczki i zamiast liczby
chłopców oblicza liczbę dziewcząt i tę liczbę podaje w odpowiedzi
lub
w przypadku gdy uczeń poprawnie wyliczy liczbę uczestników wycieczki i popełnia dwa
błędy rachunkowe.
2 pkt –
1 pkt –
0 pkt –
w przypadku gdy uczeń rozpatruje tylko liczbę 88 jako możliwą liczbę uczestników
wycieczki
i
jego rozwiązanie nie jest liczbą naturalną.
W przypadku braku rozwiązania zadania
lub
w przypadku gdy rozwiązanie nie spełnia wyżej wymienionych kryteriów.
Zadanie 18. (2 pkt.) Odp. ( P, F)
Uczeń otrzymuje:
za zaznaczenie dwóch poprawnych odpowiedzi.
2 pkt –
1 pkt –
za zaznaczenie jednej poprawnej odpowiedzi.
0 pkt –
za zaznaczenie błędnych odpowiedzi lub brak odpowiedzi w obu częściach zadania.
Zadanie 19. (3 pkt.) Odp. ( 55 100 PLN )
Uczeń otrzymuje:
3 pkt –
2 pkt –
1 pkt –
za przedstawienie bezbłędnego rozwiązania zadania.
w przypadku gdy uczeń zastosował poprawną metodę ale popełnił błąd w zamianie
jednostek
lub
w przypadku gdy uczeń zastosował poprawną metodę ale popełnił jeden błąd
rachunkowy.
w przypadku gdy uczeń zastosował poprawną metodę ale popełnił błąd w zamianie
jednostek i popełnił jeden błąd rachunkowy.
WOJEWÓDZKI KONKURS MATEMATYCZNY
DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015
0 pkt –
w przypadku braku rozwiązania zadania
lub
w przypadku zastosowania błędnej metody.
Zadanie 20. (4 pkt.) Odp. (300, 700, 800)
Uczeń otrzymuje:
4 pkt –
za przedstawienie bezbłędnego rozwiązania zadania.
3 pkt –
w przypadku gdy uczeń wykonał rysunek zgodny z warunkami zadnia i przedstawił
sposób obliczenia miar dwóch szukanych kątów.
w przypadku gdy uczeń wykonał rysunek zgodny z warunkami zadnia i przedstawił
sposób obliczenia miary jednego kąta
lub
w przypadku gdy uczeń wykonał rysunek zgodny z warunkami zadnia i podał poprawne
miary trzech kątów bez wykonywania obliczeń.
w przypadku gdy uczeń wykonał rysunek zgodny z warunkami zadnia i nie przedstawił
dalszej części rozwiązania.
W przypadku braku rozwiązania zadania
lub
w przypadku gdy rozwiązanie wykonano na podstawie rysunku niezgodnego
z warunkami zadania.
2 pkt –
1 pkt –
0 pkt –

Podobne dokumenty