Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „BYĆ RAZEM

Transkrypt

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „BYĆ RAZEM
Cieszyn, dnia 27.07.2016 r.
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości
Społecznej „BYĆ RAZEM”
ul. Wałowa 4
43-400 Cieszyn
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dotyczy zapytania ofertowego nr 3/BNT/2016 z dnia 19.07.2016 r. dostawa
pralnicowirówki
przemysłowej mocowanej do podłoża z barierą higieny w projekcie w celu realizacji projektu pod
nazwą: „Beskidy na TAK!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi
priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania 9.1 Aktywacja społeczna, poddziałanie 9.1.5.
Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Niniejszym Zamawiający informuje, że najkorzystniejszą ofertę w przedmiotowym postępowaniu
złożyła Firma Handlowo-Usługowa DUET Antosz Dorota, Jurków 115, 32-860 Czchów
Uzasadnienie wyboru:
Oferta ww. Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów w kryterium cena - 100 pkt.

Podobne dokumenty