zobacz - Urząd Gminy Leśniowice

Komentarze

Transkrypt

zobacz - Urząd Gminy Leśniowice
Z życia gminy Leśniowice
Nr 7
11 - 17 luty 2011 r.
Kampania sprawozdawczowyborcza w OSP
W dniu 11 lutego 2011 r. odbyło się posiedzenie
Zarządu Oddziału Gminnego Ochotniczych Straży
Pożarnych RP. Na spotkaniu zatwierdzono sprawozdanie
z działalności Zarządu Gminnego i OSP za 2010 r. oraz
podjęto uchwałę o walnych zebraniach sprawozdawczowyborczych w jednostkach OSP według poniższego
harmonogramu:
HARMONOGRAM
walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych jednostek
OSP na terenie gminy LEŚNIOWICE
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Miejscowość
Rakołupy
Plisków
Horodysko
Rakołupy Duże
Kasiłan
Sielec
Kumów Plebański
Kumów Majoracki
Sarniak
Wierzbica
Wygnańce
Alojzów
Leśniowice
Majdan Leśniowski
Data
1.03.2011
1.03.2011
1.03.2011
1.03.2011
3.03.2011
3.03.2011
3.03.2011
3.03.2011
5.03.2011
5.03.2011
5.03.2011
5.03.2011
6.03.2011
6.03.2011
Godzina
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
14.00
16.00
Podjęto uchwałę o liczbie delegatów na zjazd
oddziału gminnego Związku OSP RP w Leśniowicach
z poszczególnych jednostek przedstawia poniższa tabela.
Lp.
Nazwa jednostki
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Leśniowice
Majdan Leśniowski
Plisków
Alojzów
Kumów Plebański
Rakołupy Duże
Sielec
Rakołupy
Wygnańce
Sarniak
Kumów Majoracki
Wierzbica
Kasiłan
Horodysko
Liczba
delegatów
na zjazd
2
2
3
3
2
3
2
2
2
2
2
2
2
4
oprac. Edward Szkałuba
1
Posiedzenie Rady Programowej
LGD
W dniu 11 lutego 2011 r. w Hotelu Relax
w Chełmie odbyło się posiedzenie Rady Programowej
LGD, tematem którego było przeprowadzanie procedury
wyboru operacji przez Lokalną Grupę Działania.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Rady
Programowej reprezentujący naszą gminę tj. Pan
Wiesław Radzięciak Wójt Gminy, Pan Stanisław
Drogomirecki Przewodniczący Rady Gminy, Pani Jadwiga
Lisowska
p.o. Dyrektora Samorządowego Ośrodka
Kultury, Pani Teresa Szwarc członek Stowarzyszenia
Miłośników Ziemi Leśniowskiej i okolic.
Podczas
posiedzenia
Rada
Programowa
dokonała oceny wniosków i ustaliła listę rankingową
w sprawie przyznania pomocy finansowej gminom
w ramach działania ”Małe Projekty”.
Na liście znalazł się nasz wniosek pod nazwą
„Utworzenie Centrum spotkań w Kumowie Plebańskim”.
oprac. Jadwiga Lisowska
Narada roczna KM Państwowej
Straży Pożarnej w Chełmie
W dniu 14 lutego 2011 r. Pan Wiesław
Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice oraz Pan Ryszard
Buk Komendant Gminny OSP w Leśniowicach,
uczestniczyli w naradzie rocznej podsumowującej
działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży
Pożarnej w Chełmie w 2010 r. oraz przedstawiającej cele
i zamierzenia na rok bieżący. W naradzie, która po raz
pierwszy miała miejsce w wyremontowanej Jednostce
Ratowniczo Gaśniczej Nr 2 udział wzięli min.: Poseł na
Sejm RP - Grzegorz Raniewicz, Lubelski Komendant
Wojewódzki PSP – st. bryg.
Tadeusz Milewski,
kierownictwo Komendy Miejskiej PSP w Chełmie oraz
przedstawiciele władz miasta i powiatu chełmskiego.
W drugiej części narady udział wzięli również
wójtowie gmin z terenu powiatu chełmskiego w celu
wypracowania harmonogramu tegorocznych zawodów
sportowo – pożarniczych oraz planów szkoleń.
Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze
w Gminie Lesniowice zaplanowano na dzień 8 maja 2011
r. na stadionie sportowym w Leśniowicach.
oprac. Agnieszka Raczyńska
2
„Młodzież Zapobiega Pożarom”
W dniu 16 lutego 2011 r. w Publicznym
Gimnazjum w Sielcu odbyły się eliminacje gminnego
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież
Zapobiega Pożarom”. W turnieju udział wzięli uczniowie
gimnazjalni.
Komisja w składzie: Pan Ryszard Buk –
przewodniczący oraz członkowie Panowie Edward
Szkałuba, Jarosław Smalej i Pani Dorota Elsheikh po
przeprowadzeniu testu z zakresu wiedzy o pożarnictwie
wyłoniła laureata do etapu powiatowego ucznia Konrada
Żukowskiego.
oprac. Edward Szkałuba
3