Turystyka i rekreacja, specjalność: Zdrowotne podstawy turystyki i

Transkrypt

Turystyka i rekreacja, specjalność: Zdrowotne podstawy turystyki i
Studia Prowadzone Łącznie
Wersja nr 3 z dnia 2011-05-10 09:24:23
Turystyka i rekreacja, specjalność: Zdrowotne podstawy turystyki i
rekreacji (spec. realizowana na Wydziale Kultury Fizycznej i
Promocji Zdrowia)
»»»CHARAKTERYSTYKA
Studia stacjonarne drugiego stopnia
Studia niestacjonarne drugiego stopnia
Studia trwają dwa lata (cztery semestry). Treści kształcenia obejmują historię kultury, socjologię czasu wolnego, regiony turystyczne,
informatykę w turystyce i rekreacji, politykę turystyczną, planowanie turystyczne, marketing usług turystycznych i rekreacyjnych,
zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym. W ramach przedmiotów specjalistycznych wiedza studenta zostanie poszerzona między
innymi w zakresie podstaw fizjoterapii, kinezyterapii, odnowy biologicznej w sporcie i rekreacji, technik relaksacyjnych, gimnastyki
korekcyjnej z elementami rehabilitacji, turystyki kwalifikowanej i alternatywnej. Student pozna siatkówkę plażową, nordic walking, a w
ramach obozu zimowego podstawy narciarstwa lub snowbordu.
»»»PROFIL ABSOLWENTA
Absolwent posiada pogłębioną wiedzę z zakresu problemów związanych ze zdrowotnymi podstawami turystyki i rekreacji. Uzyskuje
pełne przygotowanie do programowania, planowania i realizacji działalności w zakresie turystyki i rekreacji ze szczególnym
uwzględnieniem aspektów zdrowia i podstaw rehabilitacji ruchowej. Posiada kwalifikacje do pracy w ośrodkach odnowy biologicznej,
sanatoriach, placówkach sportowych i rekreacyjnych, organizacjach społecznych, fundacjach i stowarzyszeniach, jak również uzyska
uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej. Dyplom ukończenia studiów magisterskich jest symbolem uniwersalnej wiedzy
akademickiej, legitymacją środowiska akademickiego, jak również społecznosci akademickiej całego Uniwersytetu Szczecińskiego, w
tym etyki i dobrych obyczajów. Absolwent potrafi się swobodnie poruszać w europejskiej przestrzeni społeczno-gospodarczej.
»»»KRYTERIA KWALIFIKACYJNE
Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego
stopnia. Kryterium kwalifikacji jest liczba otrzymanych punktów, obliczana wg wzoru
W = 0,5 O + 0,5 Ś, gdzie:
O - ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia
Ś - średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona przez uczelnię kandydata i wyliczona według zasad
zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni.
»»»MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia,
Al. Piastów 40 B, blok 6,
70-067 Szczecin

Podobne dokumenty