ważna informacja w sprawie odpadów

Komentarze

Transkrypt

ważna informacja w sprawie odpadów
Wola Uhruska, dnia 18.03.2013 r.
WAŻNA INFORMACJA W SPRAWIE ODPADÓW
W związku ze zmienioną ustawą z dnia z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.
U. z 2012 r., poz.391) z dniem 1 lipca 2013 r. radykalnie zmienia się finansowanie systemu zbierania odpadów
komunalnych. Zamiast dotychczasowego zbierania odpadów przez przedsiębiorców w zamian za umowne wynagrodzenie
wprowadzono system opłat administracyjnych o charakterze podatkowym na rzecz gminy, która w drodze przetargu
wyłoni podmiot zajmujący się zbieraniem odpadów od mieszkańców gminy.
W Gminie Wola Uhruska Rada Gminy 20 grudnia 2012 r. przyjęła komplet uchwał określających zasady zbiórki
odpadów od mieszkańców oraz wysokość związanych z tym opłat. Każda osoba zamieszkująca (niezależnie od tego czy
jest zameldowana, czy nie) teren gminy zobowiązana jest do ponoszenia kosztów usuwania wytwarzanych przez siebie
odpadów.
Przyjęty przez Radę Gminy system finansowania zbiórki odpadów zakłada, że z każdej zamieszkałej posesji jej
właściciel lub osoba zarządzająca przedkłada do Urzędu deklarację, w której określa liczbę osób zamieszkujących na
danej posesji, rodzaj zbierania odpadów (z segregacją lub bez segregacji) oraz wyliczenie wysokości opłaty – stanowiącej
iloczyn liczby osób zamieszkujących i stawki opłaty – 6,50 zł (przy segregacji) i 12,80 zł (przy niesegregowanym
zbieraniu odpadów).
Jeżeli na posesji jest budynek wielolokalowy, w którym ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela
nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został
wybrany.
Wzór deklaracji określa uchwała Rady Gminy Wola Uhruska Nr XXIII/137/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli
nieruchomości.
Oczekiwany termin złożenia pierwszej deklaracji to 31 marca 2013 r. Trzeba jednak pamiętać, że każda zmiana liczby
osób zamieszkujących na posesji będzie wymagała składania – w ciągu 14 dni od zaistnienia zmiany – deklaracji
korygujących zarówno liczbę osób jak i wysokość opłaty.
Sposób wypełniania deklaracji w zakresie wyliczenia opłaty przedstawia poniższy schemat:
Podać liczbę osób
zamieszkałych na posesji
Wstawić X w odpowiednim polu
Podać liczbę osób zamieszkałych
na posesji
Wpisać stawkę miesięcznej opłaty:
6,50 zł – przy segregowaniu
odpadów
12,80 zł – bez segregowania
odpadów
Wpisać wynik mnożenia:
liczba osób zamieszkałych X
zadeklarowana stawka opłaty
Deklaracje składa się w Urzędzie Gminy Wola Uhruska przy ul. Parkowej 5, 22-230 Wola Uhruska.
Zgodnie z uchwałą Nr XXIII/134/2012 Rady Gminy Wola Uhruska z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wola Uhruska, przez segregację odpadów rozumie się gromadzenie
odpadów z podziałem na:
1) frakcję zmieszaną zawierającą odpady komunalne niewymienione w pkt. 2–8 oraz odpady biodegradowalne,
(np. resztki jedzenia, odpady z pielęgnacji roślin doniczkowych i pozostałe);
2) frakcję suchą zawierającą papier i tektury (w tym opakowania, gazety, czasopisma itd.), tworzywa sztuczne,
opróżnione opakowania wielomateriałowe, metale, tekstylia;
3) szkło – opróżnione opakowania szklane (np. słoiki, butelki);
4) odpady zielone z pielęgnacji ogrodów i parków (np. skoszona trawa, liście i gałęzie);
5) odpady wielkogabarytowe tj. odpady komunalne, które ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być
umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych z wyłączeniem odpadów z
budów i remontów;
6) odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe tj. odpady komunalne, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych
robót, nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót;
7) popiół tj.; pozostałości po całkowitym spaleniu wsadu z pieców używanych na terenie nieruchomości;
8) odpady problemowe – należy przez to rozumieć odpady niebezpieczne w rozumieniu ustawy o odpadach, powstające
w gospodarstwach domowych, w tym m.in.: baterie, akumulatory, żarówki, świetlówki, resztki farb, lakierów,
rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna, środków ochrony roślin i nawozów, pojemniki po aerozolach, olejach
mineralnych i syntetycznych, tłuszczach, benzynie, środkach chemicznych, środkach ochrony roślin, przeterminowane
leki, stare kosmetyki, sprzęt elektryczny i elektroniczny, tusze do drukarek i tonery, taśmy wideo, kasety
magnetofonowe, materiały fotograficzne, taśmy barwiące oraz zużyte opony.
W ramach miesięcznej opłaty wnoszonej na rzecz gminy finansowany będzie system zbiórki odpadów
z poszczególnych zamieszkałych nieruchomości obejmujący odbieranie trzech pierwszych kategorii odpadów spośród
wyżej wymienionych, tj. frakcji zmieszanej, frakcji suchej oraz szkła. Minimalna częstotliwość odbierania odpadów
z nieruchomości to: raz w miesiącu w przypadku odpadów zmieszanych, raz na dwa miesiące w przypadku frakcji
suchej i szkła. Ponadto raz na pół roku odbierane będą odpady wielkogabarytowe.
Pozostałe wysegregowane odpady, tj. zielone, budowlano-remontowe, popiół, odpady problemowe trzeba będzie
samodzielnie dostarczyć w miejsce wyznaczone przed przedsiębiorcę zajmującego się zbieraniem odpadów wyłonionego
przez gminę (przedsiębiorca będzie zobowiązany utworzyć Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów). Odpady
biodegradowalne (w tym zielone) zaleca się w pierwszej kolejności kompostować w przydomowych kompostownikach –
kompostowanie należy zgłaszać do Urzędu Gminy w formie pisemnego oświadczenia.
Odpady muszą być gromadzone w odpowiednich pojemnikach lub workach, do zakupu których zobowiązani są
mieszkańcy (nie należy mylić dotychczasowej ceny za worek obejmującą usługę jego odebrania z ceną zakupu worków).
Ponadto przypominamy o możliwości wydzierżawienia z gminy pojemników SMK 110 na okres 6 lat za kwotę 32,00 zł.
Odpady zmieszane gromadzone mogą być w pojemnikach lub workach o kolorze czarnym lub szarym.
Odpady suche mogą być gromadzone w pojemnikach lub workach o kolorze żółtym.
Szkło (butelki, słoiki, inne opakowania szklane – nie potłuczone) gromadzić należy w pojemnikach lub workach o kolorze
zielonym.
Pojemniki nie muszą być malowane w całości na wyżej wymienione kolory – wystarczy ich oznaczenie np. na klapie
odpowiednim kolorem. Minimalna pojemność pojemnika to 110 litrów.
Worki na odpady muszą być na tyle trwałe, aby była możliwość ich przenoszenia bez ryzyka ich rozerwania pod
ciężarem odpadów. Minimalna pojemność worków to również 110 litrów.
Opłaty w wysokości wynikającej ze złożonych deklaracji (iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną
nieruchomość i miesięcznej stawki) wnosi się bez wezwania w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po
miesiącu, którego opłata dotyczy – inaczej mówiąc pierwszą opłatę (za lipiec 2013 r.) należy wpłacić do 15 sierpnia 2013
r. Opłaty przyjmowane są wyłącznie w formie wpłaty lub przelewu (możliwość dokonania wpłaty np. na poczcie, dowolnym
banku, lub przelew z własnego konta bankowego) na konto bankowe gminy o nr: 40 8195 0009 2005 0090 0736 0024.
Przyjęty w gminie system obejmuje wyłącznie nieruchomości zamieszkałe, w których powstają odpady komunalne.
Tym samym instytucje oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, nadal są obowiązani do posiadania
umowy z uprawnionym podmiotem na odbieranie odpadów komunalnych ze sklepów, magazynów, zakładów itp. na
dotychczasowych zasadach z uwzględnieniem opłat aktualnie obowiązujących.
Zgodnie z art. 6o w/w ustawy o czystości i porządku w gminach w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt,
burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach
o podobnym charakterze.
Proszę o wypełnienie załączonej do niniejszego pisma deklaracji i terminowe jej złożenie w sekretariacie Urzędu
Gminy. Pozyskane dane są niezbędne do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy na
odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Z poważaniem
/-/ Jan Łukasik
Wójt Gminy Wola Uhruska
Treść uchwał i deklaracja są dostępne do pobrania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wola Uhruska pod adresem:
http://wolauhruska.bip.mbnet.pl w zakładce Rada Gminy Wola Uhruska Rada → VI kadencja → Uchwały Rady Gminy lub stronie
Elektronicznego Dziennika Urzędowego Województwa Lubelskiego http://edziennik.lublin.uw.gov.pl/ActByPublisher.aspx