UE - Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej

Transkrypt

UE - Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej
PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
z. 111
Transport
2016
Wojciech Gamon
%@Q
^
X!
, [email protected]
ANALIZA &>%=3(=3<36)
*=%)'")Ž_6€˜™š›€›&3*')
%=6)==&6)'>'%`&'%')%%'
\: $ 2016
'
: \
)*+- /:;<=>:/> >:/> ! $ )„@#-G !
"
&" |! "G ! " " ! & " * +
' _
%
,
!" %
[ &
'
$' %
" ! % " $
)@#@- )##@-G !
'
'#
Q $G
G
€^ &'?(
ˆ
! $ €2ƒ >::‡ $ ""*
+
'^
!"
$
)„@# – „ @&
#
"-G !
[ ) - &
*
€1,<GD]. & €>ƒ [ ! F $G $ $ $' $G „@# [ "
"
G
$G
G
'_!
$[
% $'
{ „@#G !
€G;] &" $ "
116
W
" X
$ €4, 5]. !
$ |! "G ! & [ " " @
! Q
$
=*
G $ %
" !G " '
"' ˆ
„@#G!
&"
!"
%
" !
„@# G !
)*+- /:;<=>:/>' % % %
@#@ ##@ $G |, ! !
[%
'
›^ 64)3(3%)=_=3(=3<36)
\
)*+-/:;<=>:/>
!
$ ' # |! "G ! & $G ! & " $ ! " ' %
%
! )
$
-G"
"
" %
" ! ' X! %" ! G %
'B
!
G%
! G
%
=
'
„
%
[ %
'
_ ! " ! |
G ! '
_
" ! €ƒ "' 1.
" ! !
'
_ $ G [ & " $
'ˆ
!
$ " !
$ €‡G 5].
( $\
)*+-/:;<=>:/>…
//;
{
„@#G
%
‡
€ƒG
&
'
Rys. 1. _
|G [)
!- &"
$G " ' Y
$ G %
%
$"G|
"G
' _, &
" " %
" $ " G ! ""' ^ , %[ %
" $ "G % $
'
\
G ! %
G '
(
„@# – )+- ‚>=>::D ) !|
)*+- ‡:>=>:/-G [
&
! '
|!
"!&&
[ $G ! : %
' $ ) _ – _
* Y -' !
" G &
G [ G !
&
) _
//<
W
" X
_
* Y -' {
% !
% [G %
%
&
G %
%[%
'
$'
3^ =()'(=8'_%=6)==&6)
B !
%
F
- ^
%
Gž
- _
‚ !" !G " '/ž
- _
'
_
G !
! ' % [ G "
"[ G !
[ " ! $' _
! " "
" [ &
"
! " %
)' !-G [ !
% &
"
" !' „ G !
%[
G
'
"
! " $ !G !
[ =
|
"
$
$'
BG%
""
!
) - |!G %" '
%
&
"
"
!'BG%
%
| )
- %
[ G [ [ [
%" " ! [ [
'
, ! , G !
'
X! " ! " !G " ! )
- %
"!'_
[
[
G!
[
%
( $\
)*+-/:;<=>:/>…
//D
=
G!
"!
[G %
G ' _, |[ &
! " $G $
" ! " " !'
[G%
' #%
[G %
%
)"-!
'\
%[ G %
pr
)
|G G -
G % "
' %
" $ [
!G
'
B %" ! '
B
$
& ' „ %
G % !
% [G !
%
"!
|
%
[
%"'
4^ (=8_%=6)==&6)
; )*+- /:;<=>:/>
|! "G !
&
[
'
!
%
@
" Q
$
)@#@-
*
)##@-' #%
[ %
. Na rys. 2
&
)
&
"
-G!
%
[%
&" ! @#@ ##@' _
'@
)@#@=##@-=!
' & "
$
'
_
! G
| " & ' _
[
& " "" G
G$
""
'
_ "
" ! ! " " G
[
%%
– G!
" |!' _ [
120
W
" X
%
! ' | [ !G !
$G
!'#
[
!G !G G G ' _%
|, ! %
[ |!
"G!&
""
[email protected]#@##@'
| Q
$
=*
– WA:
Ž =
ˆ Œ…,†F Œ…,‘F’ Œ“
<
@
)/-
F
= 9†K•~ ”K
)>-
F
n – !
" )"$"-,
x1 – ! " !" G
x2 – ! " !" %
$"=
"G
x – ! " !" G
%
=
"
G
x4 – ! " !" G
%
=
'
| A G %
" & @#@ ##@G
[ '
| % [ %
" G %
G G " !' P
on
:,4 / )%
G%
"%
- G%
[|%
G
!G
' _
& !
% $ ' G %
[
| [ /G !|
%
"
! s
)
-'
|A %
[!
%
!" "G
& !" " ' | %
[ & " " %
|[ ! "G !
'
( $\
)*+-/:;<=>:/>…
Procedury SMS/MMS
(#!
^'!3;
B
)
&
- priorytetów
w zakresie monitorowania
Wyniki okresowej oceny
ryzyka
Priorytety w zakresie
monitorowania
(#!
^'!3;
œ
"
!
!
Raporty ws. oceny znaczenia
zmiany
(#!
^'!3;
B
"!
Strategie monitorowania
!
&
"
"!
&
"
"
!
monitorowania
Wnioski o wprowadzenie
$"=
"
!
$"
Priorytety w zakresie
monitorowania
(#!
^'!3;
B
)-
!
|!
_
|
(#!
^'!3;
Gromadzenie oraz "
&
Czy stwierdzono
przypadek braku
?
NIE
TAK
„
%
[?
NIE
Strategie monitorowania
_
|
TAK
(#!
^'!3;
B
!
_
&
+
€
\
!G
zasadne wraz z innymi zainteresowanymi
podmiotami
_
&
+
›
B
!
"$
(#!
^'!3;
*
!Systemu
&
"
Rys. 2. _
$
/>/
122
W
" X
5^ (='_%=&6)
\
)*+-/:;<=>:/>
"!,
" ! " '
\
, ! $ )„@#-
' ! %" @
! ' \
!
$ %[
aG ' [ G
)&
-G
!y G%
@
G%
!
! ' [ "
_
' @
)Q
$
=*
-. N
to [ ' _
@
!
G
,
' %
a %
[ !
% G G ! !G
!
!'
./
1. „" K.: !
$ + - .
Y
"[email protected]
2014, '>/GDGs. >-:.
2. ^
>::‡=‡D=+_
+
\>D
>::‡'
' \
)+-{\‚>=>::D>‡ >::D'
4. \
)*+-{\//‚<=>:/:D>:/:'
5. \
)*+-{\//D=>:/:10 >:/:'
6. \
)*+-{\/:;<=>:/>/>:/>'
;' \
)*+-{\‡:>=>:/:
>:/'
<' @ #'G „" 'G #$ 'F $
_
' „ Y
"
#
"G _
" G
>:/>\'/:D';-#G'>-242.
D' @ #'G „" 'G " \'F @
Q
$
" !
"' „Y
"
#
"G_
"
G>:/>\'/:D
' ;-#G'>‡-250.
64>')'=$œ_)%6'=$8=%%)'')=6_4)=6Ž_6=€˜™š›€›
=6 %=6)=)6'%'6%%''>'%'
'!!Q Q„\
)+*-{/:;<=>:/>>:/>
"
"
&
")„@#-'"
&
G
"
& "
&
"
+
*' Y"
¼
&'Y"
&
"
¼
&&"
"
""
'"
"
&"
&"
'#
¼
G"
G""
( $\
)*+-/:;<=>:/>…
/>
@&
#
@
)@#@- #
#
@
)##@-'"
"
&'
*Q &
GG

Podobne dokumenty