Regulamin powiatowego konkursu „Barwy nocy

Transkrypt

Regulamin powiatowego konkursu „Barwy nocy
Regulamin powiatowego konkursu „Barwy nocy- moja okolica w świetle
księżyca”.
I.
Organizator:
Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Zawodowych Nr 6 ul. Działyńskich 4/5 61-272
Poznań.
II.
Cel konkursu:
Kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez zdjęcia i prac zawierające połączenie różnego
rodzaju zdjęć.
III.
Warunki uczestnictwa:
1. Zadaniem uczestnika konkursu jest zrobienie zdjęć, zdjęcia lub kolażu
zdjęciowego na temat wymieniony w nazwie konkursu.
2. Udział w konkursie mogą wziąć wszyscy uczniowie trzecich klas gimnazjów
poznańskich i powiatu poznańskiego. Udział w konkursie jest równoznaczny
z przyjęciem regulaminu.
3. Jeden autor może przysłać maksymalnie 2 prace.
4. Nadesłanie pracy jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu praw
autorskich do pracy.
5. Forma zdjęcia/ kolażu.
Format przesłanych plików to *.jpg lub *.tiff o rozdzielczości nie mniejszej jak
150ppi i nie większej niż 300ppi.
6. Technika wykonania i obróbki zdjęć.
Technika wykonania zdjęć – dowolna. Możliwość stosowania każdego aparatu
(komórka, aparaty automatyczne, profesjonalne) oraz sprzętu dodatkowego. Kolaż
można wykonać w dowolnym programie graficznym lub w formie tradycyjnej.
Praca wykonana w formie tradycyjnej musi być zeskanowana i dostarczona wg
wytycznych p.5.
7. Do prac każdy uczestnik dostarcza kartę zgłoszeniową. Wraz z oświadczeniem o
posiadanych prawach autorskich do zgłaszanej pracy.
IV.
Kontakt:
W przypadku pytań odnośnie konkursu : mail: [email protected] lub telefon
618 515-709
V.
Termin i miejsce nadsyłania prac:
Prace nadsyłamy drogą elektroniczna do dnia 22.04.2013 na adres:
[email protected] W treści wiadomości prosimy wpisać imię i nazwisko, nazwę
i adres szkoły oraz dane teleadresowe.
VI. Rozstrzygniecie konkursu:
Jury wybierze w pierwszym etapie 10-15 najlepszych prac, natomiast w drugim etapie
wytypowane zostaną trzy najlepsze prace. Jury dopuszcza możliwość przyznania
dodatkowych nagród. Dopuszcza się inną formę rozstrzygnięcia konkursu w zależności od
ilości nadesłanych prac.
VII. Ogłoszenie wyników
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas Drzwi Otwartych dnia 18.05.2013 w auli
szkolnej o godzinie 10.15.
VIII. Publikacje prac:
Wybrane przez jury prace będzie można oglądać podczas wystawy w Zespole Szkół
Zawodowych Nr 6 jak i na stronie internetowej szkoły i naszym profilu facebooku.
Z chwilą nadesłania prace przechodzą na własność Organizatora. Udział w konkursie jest
jednoznaczny z wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystywania nadesłanych prac
konkursowych w ramach działalności Organizatora.
IX. Nagrody
1. Udział dla laureatów I etapu w kursie fotografii i grafiki w ZSZ Nr 6 im. J. Lelewela.
2. Laureaci pierwszych trzech miejsc otrzymują nagrody rzeczowe oraz punkty podczas
rekrutacji do naszej szkoły zgodnie z Zarządzeniem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty
Zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na podbudowie gimnazjum
w województwie wielkopolskim p.9 „sposób punktowania osiągnięć ucznia na podstawie
kryteriów zawartych w statucie szkoły ponadgimnazjalnej” (b: artystyczne)
3. Bierze się pod uwagę sposób przeliczania na punkty ocen z przedmiotów i innych
osiągnięć kandydatów odnotowanych na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyjęty
na terenie województwa wielkopolskiego.
X. Uwagi dodatkowe.
1. Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.
2. Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).
3. Wszelkie sprawy nie uwzględnione w regulaminie rozstrzyga Organizator.

Podobne dokumenty