Ubezpieczenia OC kontynuacja

Transkrypt

Ubezpieczenia OC kontynuacja
Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego
Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
z siedzibą w Warszawie 00-685, ul. Poznańska 22
Kraków, dnia 27.07.2007r.
Szanowni Państwo
W związku z uchwaleniem przez Sejm podczas 45 posiedzenia Sejmu z 10 lipca 2007r.
nowelizacji Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych i zapisem art.10 w/w ustawy brzmieniu: cytat : w ustawie z dnia 8 września
2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym ( Dz.U. Nr. 191, poz. 1410 uchyla się
art. 7. Zarząd Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ zawiesił rozmowy
na temat wspólnego ubezpieczenia zespołów ratownictwa medycznego, gdyŜ w przypadku
uchylenia art. 7 nie obowiązuje równieŜ Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia
2006 roku ( Dz.U. z 2006 roku nr 246 poz.1803)w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu medycznych
czynności ratunkowych przez wykonujące te czynności Zespoły Ratownictwa Medycznego.
Reasumując: nie będzie potrzeby posiadania przez ZOZ-y ubezpieczenia OC dla kaŜdego
ZRM , ZOZ-y będą się ubezpieczać na dotychczasowych zasadach.
W załączeniu przedstawiamy pismo Energo-Inwest-Broker SA Oddział KatowicePrzedstawicielstwo w Krakowie
Prezes
Związku Pracodawców
Ratownictwa Medycznego
Małgorzata Popławska
tel. (12) 42 44 272; fax: (12) 42 44 300; http: www.zprm.pl
e-mail: [email protected] , [email protected]
Adres do korespondencji: ul. Łazarza 14, 31-530 Kraków
KRS 0000207506 REGON 015744111

Podobne dokumenty