10.01.2017 r.

Transkrypt

10.01.2017 r.
Strategia na rzecz Odpowiedzialnego
Rozwoju – przebieg prac
Warszawa, 25 stycznia 2017 r.
Finalizacja prac nad „Strategią na rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju”
• 21-29.12.2016 r. - projekt Strategii został poddany uzgodnieniom
międzyresortowym oraz w ramach Komitetu Koordynacyjnego ds. Polityki
Rozwoju,
• 10.01.2017 r. - odbyła się konferencja uzgodnieniowa, podczas której
wyjaśniano zgłoszone uwagi,
• 17.01.2017 r. – omówienie przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów,
mate
• 19.01.2017 r. - przyjęcie przez Stały Komitet i rekomendowany Radzie
Ministrów,
• 20.01. 2017 r. - dokument został przekazany pod obrady Rady Ministrów,
Dokument zostanie rozpatrzony przez Radę Ministrów prawdopodobnie podczas
posiedzenia w dn. 31.01.2017 r.
2
Rozstrzygnięcia strategiczne
Strategia ustala szereg wyborów/przesądzeń strategicznych polityki Państwa, które
stanowią punkt odniesienia do konstruowania wszystkich polityk, programów i
projektów realizacyjnych:
•
koncentracja na działaniach wyprzedzających - ukierunkowujących rozwój w
różnych sferach życia społeczno-gospodarczego - mająca za zadanie zarówno
zapobieganie negatywnym zjawiskom, jak i wybór najbardziej pożądanych
kierunków i sposobów rozwoju;
•
implementowanie rozwiązań w mate
obszarze polityki społeczno-gospodarczej
w sposób nie naruszający stabilności finansów publicznych; każde
rozwiązanie będzie podlegało w trakcie jego obowiązywania ocenie i modyfikacji
w kontekście zmieniających się uwarunkowań społeczno-gospodarczych oraz
wpływu na finanse publiczne;
•
określenie listy sektorów strategicznych, na których skoncentrowane
zostanie wsparcie w ramach poszczególnych polityk publicznych (m.in.
przemysłowej, innowacyjnej, eksportowej, związanej z napływem inwestycji
zagranicznych);
3
Rozstrzygnięcia strategiczne cd.
•
wskazanie projektów flagowych, odnoszących się do określonego
produktu/przełomowej technologii, który charakteryzuje się wysokim stopniem
wpływu na realizację celów strategicznych SOR, a tym samym odpowiednio dużą
skalą oddziaływania na całą gospodarkę;
•
wskazanie perspektywicznych (geograficznych) kierunków ekspansji
zagranicznej polskich przedsiębiorstw;
•
koncentracja wsparcia publicznego
na tych przedsiębiorstwach, które chcą
mate
się rozwijać; dostosowanie instrumentów do skali i etapu działania
poszczególnych podmiotów, zdiagnozowanych potrzeb oraz perspektyw
rozwoju;
•
zwiększenie koncentracji polityki regionalnej na obszarach problemowych
i potencjałach terytorialnych obszarów miejskich i wiejskich;
•
wskazanie kluczowych inwestycji infrastrukturalnych (transportowych,
energetycznych, środowiskowych, z zakresu cyfryzacji).
4
Podstawowe zasady realizacji Strategii
Selektywność podejścia (koncentracja, poszukiwanie nisz, kluczowe
branże /sektory, projekty flagowe) – Państwo umiejące wybrać
Podejście zintegrowane (zarządzanie organizowane wokół celów
strategicznych, koordynacja sektorów) i zróżnicowane terytorialnie –
zintegrowana polityka wykorzystująca potencjał Polskiej przestrzeni
Partnerstwo i współodpowiedzialność podmiotów publicznych,
biznesu i obywateli przy realizacji polityk publicznych – Polska silna
współpracą
Zwiększenie aktywności Polski na forum UE oraz w bliskim sąsiedztwie
– Polska aktywnym graczem o kształt UE
Mobilizacja krajowego kapitału (aktywny kapitał krajowy, większe
oszczędności - zwiększenie możliwości inwestycyjnych kraju) - Polska
silna oszczędnościami i inwestycjami swoich obywateli
Procesy demograficzne punktem odniesienia planowania i realizacji
działań rozwojowych - Rozwój świadomy demograficznie
Cel główny Strategii
Tworzenie warunków dla wzrostu dochodów mieszkańców Polski przy jednoczesnym
wzroście spójności w wymiarze społecznym, ekonomicznym, środowiskowym i
terytorialnym
Oczekiwane rezultaty
Zwiększenie realnego dochodu do
dyspozycji brutto gospodarstw domowych
na 1 mieszkańca wg PPP w stosunku
do średniej UE
23,4%
Dalsza konwergencja PKB per capita
Polski i UE28
20%
Zmniejszenie odsetka osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
Zmniejszenie zróżnicowania dochodów
gospodarstw domowych (współczynnik
Giniego)
Cel główny, cele szczegółowe oraz obszary koncentracji
działań Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
Stabilność makroekonomiczna
Cel główny SOR
Cel szczegółowy I
Cel szczegółowy II
Cel szczegółowy III
Trwały wzrost gospodarczy
oparty coraz silniej o wiedzę,
dane i doskonałość
organizacyjną
Rozwój społecznie wrażliwy
i terytorialnie zrównoważony
Skuteczne państwo i instytucje
służące wzrostowi oraz
włączeniu społecznemu
i gospodarczemu
Obszary wpływające na osiągnięcie
celów Strategii
kapitał ludzki
i społeczny
transport
środowisko
energia
cyfryzacja
bezpieczeństwo
narodowe
Podejście projektowe
Projekt strategiczny
Kluczowy instrument realizacji SOR. Realizuje zasadę selektywnego
wsparcia i ogniskuje energię interwencji publicznej.
Wynika z celów szczegółowych wskazanych w poszczególnych
obszarach i ma największy wpływ na ich realizację (stanowi ich
warunek sine qua non).
Projekt strategiczny określa zespół działań w określonym obszarze
podejmowanych przez różne podmioty, które mają przynieść
określony efekt.
Projekty odnoszące się do produktu, wyznaczają trajektorię rozwojową dla powstania kluczowych
produktów i przełomowych technologii od momentu badań po moment wejścia na
międzynarodowe rynki i oddziaływania społecznego.
Cel szczegółowy I: Trwały wzrost gospodarczy oparty
na dotychczasowych i nowych przewagach
Obszary
Reindustrializacja
Rozwój innowacyjnych firm
Małe i średnie przedsiębiorstwa
Kapitał dla rozwoju
Ekspansja zagraniczna
Cele
Wzrost globalnej konkurencyjności polskiego przemysłu
Zwiększenie innowacyjności polskich przedsiębiorstw
na rynku krajowym i rynkach zagranicznych
Nowoczesne instrumenty rozwoju firm
Zmniejszenie barier rozwojowych dla przedsiębiorczości
Konkurencyjne gospodarstwa rolne i producenci
Trwałe zwiększenie stopy inwestycji i ich jakości w dłuższej
perspektywie, przy większym wykorzystaniu środków
krajowych
Zwiększenie umiędzynarodowienia polskiej gospodarki
Zwiększenie eksportu towarów zaawansowanych
technologicznie
Koncentracja na sektorach strategicznych
Dotychczasowy system – wsparcie
rozproszone (skierowane do różnych
grup przedsiębiorstw, różnie
definiowanych w zależności od rodzaju
wsparcia, np. promocja eksportu,
przyciąganie bezpośrednich inwestycji
zagranicznych, wspieranie działalności
innowacyjnej itp.).
Nowy model – zintegrowany i
skoncentrowany (koncentracja
wsparcia na branżach/sektorach
ważnych dla długofalowego rozwoju
kraju)
Branże/sektory mogące stać się
przyszłymi motorami polskiej
gospodarki
Wybór sektorów przyszłości będzie opierał się zarówno na potencjale
wewnętrznym polskiej gospodarki, jak i na analizie megatrendów
w gospodarce światowej
Koncentracja na sektorach strategicznych
sektory strategiczne
Brak koncentracji
wsparcia
Koncentracja wsparcia
na 10 sektorach strategicznych
wsparcie dla
wszystkich
branż/sektorów
• środki transportu zbiorowego
• elektronika profesjonalna
• Specjalistyczne technologie
teleinformatyczne
• sektor lotniczo-kosmiczny
• produkcja leków, wyrobów
medycznych i nowoczesnych
usług medycznych
• systemy wydobywcze
• odzysk materiałowy surowców
• ekobudownictwo
• żywność wysokiej jakości
• systemy militarne
Weryfikacja listy
Zmiany na liście wynikające
z cyklicznej aktualizacji
w procesie
przedsiębiorczego
odkrywania
Zindywidualizowane wsparcie (programy rządowe, programy operacyjne,
stopniowo wprowadzany nowy instrument - kontrakt branżowy)
Koncentracja na sektorach strategicznych
Możliwy zakres wsparcia
działania regulacyjne
programy rządowe lub
kryteria w programach
operacyjnych i PROW na rzecz:
internacjonalizacja polskich
firm
ułatwienia fiskalne
dostęp do informacji i
promocji
np. zamówienia publiczne, szybka ścieżka przy deregulacji i usuwaniu
przeszkód leg., organ. i instyt., wsparcie w mediacji i rozwiązywaniu sporów,
przeciwdziałanie skutkom niestabilności na rynkach surowcowych itp.
•wzmocnienia kadr
•zwiększenia innowacyjności (np. „programy pierwszej prędkości” dla
wybranych KIS)
•rozwój Kluczowych Technologii Wspomagających (KETs) - np. programy
badawcze NCBiR i NIT
•stymulowanie napływu inwestycji zagranicznych (Program inwestycji o
istotnym znaczeniu dla gospodarki)
•wsparcie ekspansji zagranicznej - np. promocja, udział w misjach, doradztwo
(programy promocji eksportu)
•rozwiązania sprzyjające transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej
•rozpowszechnienie systemów wytwarzania opartych o technologie Internetu
Wszystkiego
Informacja gospodarcza, ubezpieczenia i gwarancje eksportowe,
zapewnienie finansowania obrotowego i inwestycyjnego, ograniczanie
ryzyka kontrahentów zagranicznych
np. ulgi na działalność badawczo-rozwojową
np. dostarczanie informacji sektorowych, technicznych itp.
Koncentracja na wybranych KIS
Krajowe Inteligentne Specjalizacje
KIS-y
20 KIS wyłonionych
na potrzeby
perspektywy
finansowej UE
2014-2020
Najszybciej rozwijające się KIS-y
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Technologie inżynierii medycznej, w tym biotechnologie medyczne – KIS 1
Wytwarzanie produktów leczniczych - KIS 3
Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego i
leśno-drzewnego – KIS 4
Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania,
magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii – KIS 7
Inteligentne i energooszczędne budownictwo – KIS 8
Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku – KIS 9
Nowoczesne technologie pozyskiwania, przetwórstwa i wykorzystywania
surowców naturalnych oraz wytwarzanie ich substytutów – KIS 10
Wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych właściwościach, w
tym nanoprocesy i nanoprodukty – KIS 13
Inteligentne sieci i technologie geoinformacyjne – KIS 15
Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych – KIS 17
Programy pierwszej prędkości (likwidacja barier rozwojowych - legislacyjnych, organizacyjnych,
instytucjonalnych; zapewnienie odpowiedniego, szybkiego finansowania)
Obszar Małe i średnie przedsiębiorstwa
Przesłanie
Cele
Rozwijanie potencjału
gospodarczego polskich firm tak, by
stawały się one coraz większe
Przemiany strukturalne sektora
Nowe formy działania i współpracy
Nowoczesne instrumenty wsparcia
Poprawa dochodowości działalności
rolniczej tak, by zwiększyć
konkurencyjność całego łańcucha
rolno-spożywczego
Konieczne
jest
rozpoczęcie procesów rozwojowych (w tym przemian strukturalnych)
wśród polskich firm i gospodarstw rolnych
Obszar kapitał dla rozwoju - utworzenie Polskiego
Funduszu Rozwoju
Cel
PRF jako instytucja prorozwojowa o dużym potencjale inwestycyjnym
i z profesjonalnym nadzorem właścicielskim. Połączenie potencjału poszczególnych
instytucji pozwoli osiągnąć efekt synergii i zwiększy możliwości pozyskiwania
finansowania z rynku, umożliwiając realizację dużych projektów.
Instytucje Grupy PFR: Bank Gospodarstwa
Krajowego, Polska Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości, Agencja Rozwoju Przemysłu,
Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych,
Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych.
Misją PFR są inwestycje w zrównoważony rozwój
społeczno-gospodarczy Polski, poprzez uzupełnianie
sektora prywatnego w zaspokajaniu potrzeb polskich
przedsiębiorstw oraz innych priorytetowych
segmentów gospodarki
Główne obszary działalności PFR
• Platforma usług finansowych i doradczych;
• Wehikuł realizacji kluczowych programów
rządowych wspierających rozwój Polski;
• Uzupełnienie oferty sektora komercyjnego
w Polsce;
• Finansowanie kapitałowe innowacji przez
fundusze VC;
• Tworzenie ekosystemu do budowy i rozwoju
innowacyjnych firm;
• Finansowanie dłużne i kapitałowe;
• Programy wsparcia ekspansji zagranicznej;
• Finansowanie samorządowych inwestycji
infrastrukturalnych i rozwój PPP;
• Doradztwo inwestycyjne i wsparcie organizacyjne
w realizacji inwestycji w Polsce;
• Łączenie podmiotów zagranicznych z krajowymi
kontrahentami;
• Finansowanie przystępnych cenowo mieszkań
oraz mieszkań na wynajem.
Ekspansja zagraniczna
Polscy eksporterzy na rynkach zagranicznych
Działania w ramach projektów:
Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe Marka polskiej Gospodarki – Brand z PO IR
Polskie Mosty Technologiczne z PO IR
Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych z PO IR
Internacjonalizacja MŚP z PO PW
.
Branże objęte wsparciem w ramach
branżowych programów promocji:
1.
sprzęt medyczny
2.
maszyny i urządzenia
3.
kosmetyki
4.
IT/ ICT
5.
biotechnologia i farmaceutyka
6.
moda polska
7.
budowa i wykańczanie budowli
8.
jachty i łodzie
9.
meble
10. polskie specjalności żywnościowe
11. sektor usług prozdrowotnych
12. części samochodowe i lotnicze
Oczekiwane efekty:
wzrost umiędzynarodowienia
polskich przedsiębiorstw
posiadających innowacyjne
produkty, usługi lub technologie
zwiększenia liczby
przedsiębiorstw prowadzących
działalność eksportową na
pozaunijnych rynkach
perspektywicznych
umocnienia pozytywnego
wizerunku polskiej gospodarki
Cel szczegółowy II Strategii na rzecz Odpowiedzialnego
Rozwoju – Rozwój społecznie i terytorialnie
równoważony
Obszary
Spójność społeczna
Cele
Redukcja ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz
poprawa dostępu do usług świadczonych w odpowiedzi na
wyzwania demograficzne
Wzrost i poprawa wykorzystania potencjału kapitału
ludzkiego na rynku pracy
Rozwój zrównoważony
terytorialnie
Zrównoważony rozwój kraju wykorzystujący indywidualne
potencjały poszczególnych terytoriów
Wzmacnianie regionalnych przewag konkurencyjnych
Podniesienie skuteczności i jakości wdrażania polityk
ukierunkowanych terytorialnie
Spójność społeczna
Podstawowe działania odpowiadające na wyzwania demograficzne:
• Nowe instrumenty polityki prorodzinnej
• Rozwój „silver economy„
• Ukierunkowana polityka migracyjna
mate
Działania wzmacniające spójność społeczną:
• Poprawa dostępności do usług, w tym społecznych i zdrowotnych
• Wsparcie grup zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem
• Aktywizacja zawodowa rezerw kapitału ludzkiego (np. osoby młode,
kobiety, osoby niepełnosprawne, 50+, długotrwale bezrobotni, rolnictwo)
18
Polityka regionalna – układ celów SOR
Cel
1
Zrównoważony rozwój kraju
wykorzystujący indywidualne potencjały
endogeniczne poszczególnych terytoriów
Tworzenie warunków dla budowy
podstaw nowoczesnej gospodarki w
Polsce Wschodniej
Wsparcie dla podwyższania
atrakcyjności inwestycyjnej Śląska oraz
promocji zmian strukturalnych
Aktywne gospodarczo i przyjazne
mieszkańcom miasta
Poprawa warunków rozwojowych
polskich miast
Pełniejsze wykorzystanie potencjału
największych polskich aglomeracji
Aktywizacja potencjałów miast
średnich tracących funkcje społecznogospodarcze
Rozwój obszarów wiejskich
Wyrównanie szans rozwojowych
mieszkańcom obszarów wiejskich
Aktywizacja obszarów zagrożonych
trwałą marginalizacją
Cel
2
Wzmacnianie regionalnych przewag
konkurencyjnych
Wzmocnienie koncentracji działań
proinnowacyjnych oraz synergii
pomiędzy krajowymi i regionalnymi
specjalizacjami
Wzmacnianie regionalnych systemów
inwestycji
Zapewnienie efektywnego systemu
finansowania przedsięwzięć
rozwojowych w regionach
Cel
3
Podniesienie skuteczności i jakości
wdrażania polityk ukierunkowanych
terytorialnie
Wzmocnienie sprawności
administracyjnej samorządów
terytorialnych oraz ich zdolności do
współpracy z partnerami
rozwojowymi
Poprawa organizacji świadczenia
usług publicznych na poziomie
lokalnym
Wzmocnienie współpracy i
zintegrowanego podejścia do rozwoju
na poziomie lokalnym, regionalnym i
ponadregionalnym
Zwiększenie efektywności
finansowania polityk
ukierunkowanych terytorialnie
Cel szczegółowy III: Skuteczne państwo i instytucje
gospodarcze służące wzrostowi oraz włączeniu
społecznemu i gospodarczemu
Obszary
Prawo w służbie obywatelom
i gospodarce
Instytucje prorozwojowe
i strategiczne zarządzanie
rozwojem
E-państwo
Finanse publiczne
Efektywność wykorzystania
środków UE
Cele
Uproszczenie prawa zapewniające lepsze warunki
dla działalności gospodarczej i realizacji potrzeb obywateli
Inkluzywne i skuteczne instytucje publiczne – dostępne i otwarte
dla obywateli oraz przedsiębiorców. Budowa zintegrowanego
systemu zarządzania procesami rozwojowymi
Cyfrowe państwo usługowe - zapewnienie wysokiej jakości e-usług
publicznych i możliwości ich wykorzystania przez obywateli, w tym
przedsiębiorców
Stabilne, efektywne i zrównoważone finanse publiczne
Wykorzystanie środków z budżetu UE w sposób przekładający się
na trwałe efekty rozwojowe, zapewniające możliwość dalszego
dynamicznego i równomiernego wzrostu społeczno-gospodarczego
Obszar Prawo w służbie obywatelom i gospodarce
Przesłanie
Cel
Stabilne i przejrzyste prawo, mniej biurokracji
Większa sprawność prowadzenia postępowań
sądowych i egzekucji prawa
Lepsze powiązanie systemu planowania
przestrzennego z procesami inwestycyjnymi
Uproszczenie prawa zapewniające
lepsze warunki dla działalności gospodarczej
i realizacji potrzeb obywateli
Oczekiwane efekty
• Skrócenie czasu trwania postępowań sądowych, zwłaszcza gospodarczych
(średni czas dochodzenia należności z umów drogą sądową; 2015 r. – 685 dni, 2030 r.
– mniej niż 600)
• Lepsza jakość stanowionego prawa (wskaźnik Banku Światowego, skala -2,5 do +2,5; )
2015 r. – 1; 2020 r. – 1,3; 2030 r. – 1,5
• Zmniejszenie obciążeń regulacyjnych (wskaźnik globalnej konkurencyjności GCI, (WEF) –
obciążenia regulacyjne; 2015 r. – poz. 122 na 140 państw; 2020 r. – 97; 2030 r. – pozycja
w pierwszej 80 krajów)
Obszar Instytucje prorozwojowe i strategiczne zarządzanie
rozwojem – oczekiwane efekty
Oczekiwane efekty
Rezultatem działań w tym obszarze będzie oczekiwana przez obywateli, przedsiębiorców
oraz inne podmioty sprawność i skuteczność instytucjonalna państwa, utworzenie
jednolitego systemu zarządzania i koordynacji polityk publicznych wspomagających procesy
rozwojowe kraju oraz wzmocnienie ich potencjału, uporządkowanie przestrzeni oraz
zmniejszenie konfliktów przestrzennych.
Wskaźnik efektywności rządzenia
0,8%
1,0%
1,3
2014
2020
2030
Jednostka miary: wskaźnik przyjmujący wartości od minus 2,5 do 2,5
66
100
2015
2020
Cyfrowe plany zagospodfarowania
2030
Maksymalny czas trwania procedury uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę: 2013-2015 r. - >200 dni, 2020 r.
< 100 dni, 2030 r. < 60 dni
Obszar E-państwo
Oczekiwane efekty
• Zwiększenie podaży oczekiwanych przez społeczeństwo wysokiej jakości publicznych
e-usług w Polsce, jak i poziomu ich wykorzystania przez obywateli, w tym przedsiębiorców
Docelowym, najważniejszym efektem będzie sprawnie działająca administracja, rozumiana
jako sieć instytucji powiązanych systemem informacyjnym państwa,, realizująca ideę
otwartego rządu wspierająca obywatela i świadcząca wysokiej jakości usługi,
z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych.
Wskaźniki
Wskaźnik
Odsetek osób korzystających z Internetu w kontaktach
z administracją publiczną do przekazywania
wypełnionych formularzy
Jednostka miary
Wartość bazowa
(rok bazowy)
Wartość pośrednia
(rok 2020)
Wartość docelowa
(rok 2030)
%
16,0
(2015)
32
40
Obszar Finanse publiczne – efekty i wskaźniki
Oczekiwane efekty
• Utrzymywanie się deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych poniżej założonych
wielkości progowych wynikających z konstytucji i regulacji UE
• Wzrost dochodów podatkowych sektora umożliwiający sfinansowanie planowanych projektów
• Utrzymywanie się stopy inwestycji sektora gg powyżej średniej UE
4,4%
<
Deficyt sektora instytucji rządowych
i samorządowych
Źródło danych: GUS
51,1%
<<60%
2015
2020
Dług sektora instytucji rządowych
i samorządowych
Źródło danych: GUS
powyżej średniej
dla krajów UE
2015
2020
Stopa inwestycji sektora instytucji rządowych
i samorządowych
Źródło danych: GUS
powyżej
Dochody podatkowe sektora instytucji rządowych
i samorządowych
Źródło danych: GUS/MF
Jednostka miary: %PKB, Częstotl. wskaźnika: roczna
Obszar Efektywność wykorzystania środków UE –
przykładowe projekty strategiczne
Efektywne fundusze
kompleksowy projekt obejmujący
zmiany niezbędne w celu zwiększenia
efektywności, komplementarności oraz
uproszczenia w zakresie wydatkowania
środków z EFSI.
System wsparcia i koordynacji udziału
polskich podmiotów w programach
zarządzanych centralnie przez KE
zwiększenie udziału polskich
przedsięwzięć w wartości ww.
programów
Zintegrowany system inwestycji rozwojowych
po roku 2020
sposób koordynacji i wykorzystania
przez Polskę środków w ramach różnych
dostępnych instrumentów
zewnętrznych i krajowych
Obszary niezbędne dla osiągnięcia celów Strategii
Obszary
Cele
Kapitał ludzki i społeczny
Transport
Energia
Środowisko naturalne
Bezpieczeństwo narodowe
Cyfryzacja
Poprawa jakości kapitału ludzkiego
Zwiększenie udziału kapitału społecznego (w tym organizacji
społeczeństwa obywatelskiego) w rozwoju społecznogospodarczym kraju
Zwiększenie dostępności transportowej oraz poprawa warunków
świadczenia usług związanych z przewozem towarów i pasażerów
Zapewnienie powszechnego dostępu do energii pochodzącej z
różnych źródeł
Rozwój potencjału środowiska naturalnego
na rzecz obywateli i przedsiębiorców
Poprawa odporności państwa na współczesne zagrożenia
i zdolności przeciwdziałania im
Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego
jako warunek dla rozwoju kraju
Wzmocnienie cyfrowego rozwoju kraju
Kapitał ludzki i społeczny
Główne działania w tym obszarze koncentrują się na:
• Zmiany w systemie edukacji i szkolnictwie wyższym, w tym w zakresie
szkolnictwa zawodowego - dostosowanie do potrzeb nowoczesnej gospodarki
• Zmiany w systemie opieki zdrowotnej – zwiększenie efektywności, odpowiedź
na wyzwania demograficzne
mate
• Rozwój kapitału społecznego
• Wzmocnienie roli kultury dla rozwoju i spójności społecznej
27
Transport i środowisko
Transport - stworzenie zintegrowanej, wzajemnie powiązanej
sieci transportowej, poprzez wypełnienie luk inwestycyjnych
(wskaźnik międzygałęziowej dostępności transportowej
– w 2014 r. 34,6, w 2023 r. 43 i w 2030 r. 45).
Duży nacisk zostanie położony również na ograniczanie negatywnego
wpływu transportu na środowisko, m.in. poprzez wspieranie rozwiązań
ograniczających emisję zanieczyszczeń do środowiska.
mate
Wzrost efektywności środowiskowego potencjału rozwoju
pozwoli na użytkowanie go dla zaspokojenia aktualnych potrzeb rozwojowych
i wzrostu jakości życia oraz zachowania zasobów rozwojowych dla przyszłych
pokoleń. Wymaga to wiedzy, innowacyjnego podejścia w rozwiązywaniu problemów
oraz takiego gospodarowania zasobami nieodnawialnymi,
aby można je było utrzymywać w optymalnym stanie.
28
Energia i cyfryzacja
Energia – zapewnienie stabilności dostaw dla użytkowników, zmniejszenie
zużycia energii pierwotnej i stopniowe, zgodne z celami UE, zwiększanie
udziału OZE w bilansie energetycznym.
Rozwój możliwości magazynowania poszczególnych źródeł energii ,
rosnąca rola energetyki rozproszonej, a także wzrost znaczenia lokalnych
obszarów zrównoważonych energetycznie i rozwój klastrów energii,
mate
spółdzielni energetycznych itp.
Ważny będzie również proces restrukturyzacji sektora górnictwa
węgla kamiennego
Cyfryzacja (nowy dodany obszar) – dostęp do szybkiego internetu, bezpieczeństwo
Danych, budowa społeczeństwa informacyjnego
29
Źródła finansowania SOR
Krajowe
środki
publiczne
• środki budżetu państwa, państwowych funduszy celowych
oraz agencji wykonawczych
• środki budżetów jednostek samorządu terytorialnego
• środki innych jednostek oraz form organizacyjno-prawnych
sektora finansów publicznych
• fundusze zarządzane w ramach Polskiego Funduszu Rozwoju
Źródła
zagraniczne
• środki Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych
z budżetu UE alokowane na okres programowania 2014-2020
(UP, programy operacyjne, PROW)
• programy i inicjatywy unijne inne niż EFSI (np. CEF, Horyzont 2020,
COSME, LIFE, Erasmus+, EaSI)
• mechanizmy finansowe EOG i NMF
• zagraniczne programy kredytowe, poręczeniowe i gwarancyjne
(Plan Junckera, EBI, programy z BŚ)
Środki
prywatne
• środki sektora bankowego (kredyty udzielane w ramach
systemu gwarancji i poręczeń)
• potencjał inwestycyjny przedsiębiorstw
• potencjał inwestycyjny spółek skarbu Państwa
System realizacji Strategii
„Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” jest instrumentem
programowania, zarządzania i koordynacji publicznych polityk realizowanych
przez Rząd w partnerstwie z podmiotami publicznymi, prywatnymi
i społeczeństwem.
Strategia jest podstawą do aktualizacji obowiązujących
zintegrowanych strategii rozwoju oraz weryfikacji dotychczasowych
instrumentów ich realizacji – programów rozwoju, programów wieloletnich itp.
Ustalone cele i wartości wskaźników są podstawą do prowadzenia
stałego monitoringu przebiegu procesów rozwojowych oraz wpływu
Strategii na ich osiąganie. Efektywność w osiąganiu założonych celów
jest też przedmiotem systemu ewaluacji przed, w trakcie
i po zakończeniu realizacji (oceny) programów i polityk publicznych,
co służy stałemu podwyższaniu jakości systemu zarządzania rozwojem
w Polsce.
Finalizacja prac nad „Strategią na rzecz Odpowiedzialnego
rozwoju”
Aktualny projekt Strategii uwzględnia:
efekty szerokich konsultacji społecznych,
1. Pułapka
2. Pułapka
wyniki ewaluacji ex-ante,
średniego
braku
wyniki oceny oddziaływania
dochodu na środowisko,
równowagi
zmiany wynikające z uzgodnień z resortami w ramach uzgodnień
międzyresortowych oraz w ramach
mate II tury uzgodnień z KWiRST
5. Pułapka
Projekt zawiera dodatkowo
słabości
instytucji
strategicznych, Syntezę
Raportu
w aneksie: Listę projektów
z konsultacji społecznych, Wyniki
oceny oddziaływania na środowisko oraz Listę wskaźników SOR
wraz z definicjami.
32
Dziękuję za uwagę.