Załącznik nr 19 – Regulamin dysponowania kaucją w internacie w

Transkrypt

Załącznik nr 19 – Regulamin dysponowania kaucją w internacie w
Załącznik nr 19
Regulamin dysponowania kaucją w internacie
w Zespole Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie
§1
W internacie Zespołu Szkół im. Macieja Rataja pobierana jest kaucja od
każdego wychowanka w wysokości 50 zł. Kaucja wpłacana jest jednorazowo za
cały okres pobytu wychowanka w internacie i rozliczana przy opuszczaniu
internatu w ostatniej klasie
§2
Kaucja jest wpłacana na pokrycie zniszczeń spowodowanych przez
wychowanka internatu.
§3
Z kaucji pokrywane są:
- koszty materiałów użyte do odnowienia pokojów mieszkalnych,
- koszty materiałów koniecznych do napraw pomieszczeń i
wyposażenia wspólnego internatu.
W/w koszty dzielone są proporcjonalnie między mieszkańców internatu.
§4
W przypadku spowodowania zniszczeń przez wychowanka którego
można ustalić tożsamość, większych niż wynosi kaucja, rodzice zobowiązani są
do pokrycia kosztów w terminie dwóch tygodni od daty dokonania wyceny
przez kierownika internatu.
§5
Podstawą do rozliczenia kaucji są każdorazowo rachunki/faktury za
dokonane zakupy.
§6
Zwrot kaucji, pomniejszonej o w/w wydatki, mieszkaniec otrzymuje po
rozliczeniu się z pokoju i zdaniu klucza od pokoju.
Niniejszy regulamin Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół im. M. Rataja w Gościnie zatwierdziła
w dniu 01 marca 2016 roku.