pobierz - Media-Med

Komentarze

Transkrypt

pobierz - Media-Med
Mycie wst pne
endoskopów elastycznych
oraz akcesoria pomocnicze
Zestaw do wst pnego
mycia endoskopów bezpo rednio
po zako czonym badaniu
Nie zawieraj cy enzymów
yn do p ukania kana ów
endoskopów elastycznych
Specjalnie wyprofilowana
bka do przecierania
powierzchni endoskopu
Gotowa do u ycia, nas czona,
odpowiednio ukszta towana
bka do przecierania endoskopów
po zako czonym badaniu
Praktyczny koszyk do
mycia i dezynfekcji zastawek
oraz akcesoriów endoskopowych
Uno-Flush
Europejskie Towarzystwo Endoskopii Gastroenterologicznej (ESGE) zaleca
rozpocz cie procedury dekontaminacji endoskopu natychmiast po zako czonym
badaniu pacjenta. Zanim endoskop zostanie od czony od ród a wiat a oraz
procesora obrazu nale y niezw ocznie przep uka kana y robocze roztworem
umo liwiaj cym efektywne usuni cie wszelkich pozosta ci organicznych.
Idealnym rozwi zaniem jest zastosowanie nie zawieraj cego enzymów,
w 100% biodegradowalnego p ynu przeznaczonego do p ukania kana ów
endoskopowych oraz przecierania p aszcza endoskopu o nazwie Uno-Flush.
Unikalna mieszanina substancji zmniejszaj cych napi cie powierzchniowe
o doskona ej kompatybilno ci materia owej, redukuje poziom zanieczyszczenia
oraz zapobiega formowaniu si biofilmu w kana ach i na powierzchni endoskopu.
Ponadto zapobiega powstawaniu piany oraz zawiera inhibitory korozji.
Kombinacja QAC oraz Triamin w roztworze Uno-Flush*
niszczy struktur komórki, wykazuj c skuteczno wobec:
Bakterii - MRSA, TbC; Grzybów - Microsporum Gypseum;
Spor bakterii - Clostridium Difficile; Wirusów - Norovirus
w czasie do 2 minut.
Uno-Wipe
Specjalnie wyprofilowana, nas czona roztworem Uno-Flash*
bka przeznaczona do wst pnego przecierania endoskopów
elastycznych i sztywnych.
Valve-Basket
Zgodnie z zaleceniami, wszystkie akcesoria endoskopowe oraz
zastawki powinny by procesowane w Automatycznej MyjniDezynfektorze razem z endoskopem, w sk ad którego wchodz .
Konstrukcja koszyka umo liwiaj ca swobodny przep yw p ynów
atwe zamykanie koszyka zapobiegaj ce wypadni ciu zastawek
Zapi cie mocuj ce koszyk do dedykowanego endoskopu
Nazwa produktu
Kod
Mo liwo kontroli warunków przechowywania endoskopów
produktu
Uno-Flush - rodek do wst pnego mycia endoskopów i p ukania kana ów endoskopów elastycznych - 200 ml
105008
Uno-Flush - rodek do wst pnego mycia endoskopów i p ukania kana ów endoskopów elastycznych - 300 ml
105005
Uno-Flush - rodek do wst pnego mycia endoskopów i p ukania kana ów endoskopów elastycznych - 500 ml
105006
Uno-Wipe - g bka do wst pnego przecierania powierzchni endoskopów elastycznych
105009
Valve Basket - Koszyk do mycia i dezynfekcji zastawek oraz akcesoriów endoskopowych
105001