GOBIERNO DE ARAGÓN Departamento de Educación

Transkrypt

GOBIERNO DE ARAGÓN Departamento de Educación
GOBIERNO DE ARAGÓN
Departamento de Educación, Cultura y Deporte
Servicio Provincial de Zaragoza
Avda. Juan Pablo II, 20
50071 Zaragoza
UMOWA WYPOŻYCZENIA „TABLET PC”
Pan/Pani ....................................., legitymujący/a się DNI/NIE/Paszportem lub innym
dowodem
tożsamości
numer
.......................................,
matka/ojciec
ucznia...................................., zapisanego do szkoły .................................................
.......
w miejscowości ................................. do klasy ........... szkoły podstawowej, występuje o
wypożyczenie TABLET PC, aby moja córka/syn mógł zabierać go codziennie do domu
w celu odrabiania lekcji. Zobowiązuję się do dbania o niego, do właściwego korzystania
z niego i do przestrzegania wszystkich zaleceń wymienionych poniżej, a także
wszelkich innych uwag przekazanych przez Szkołę w każdym momencie.
W
.....................................................,
dnia...................................................................200
Podpis matki i/lub ojca............................................
ZALECENIA:
-
-
-
Tablet PC jest narzędziem do wykonywania zadań szkolnych przez ucznia.
Jest on potrzebny, aby przy pomocy rodziny wprowadzić uczniów w nawyk
uczenia się i pracy. Dzieci powinny mieć także zapewnione wygodne miejsce
do odrabiania zadań.
Konieczne jest wyznaczenie czasu nauki w domu, przestrzegając wskazówek
nauczycieli i unikając w ten sposób nieprawidłowego użytkowania Tablet PC.
Potrzebne jest także zachowanie szczególnej ostrożności w czasie drogi
między szkołą i domem, aby Tablet PC docierał codziennie w oba miejsca w
doskonałym stanie.
W czasie dłuższej nieobecności w szkole i w czasie wakacji letnich Tablet
PC powinien być zwrócony do szkoły.
Po przekazaniu rodzinie niniejszych zaleceń na zebraniu z wychowawcą i dyrekcją
szkoły, w dniu wymienionym powyżej,
wręcza się Tablet PC numer
serii.................................................. marki ............................... wymienionemu uczniowi
w charakterze pożyczki.
ZATWIERDZONE przez Dyrektora
Nauczyciel wychowawca