OGŁOSZENIE „Mała gastronomia oraz dekoracja stołów i sztuka

Transkrypt

OGŁOSZENIE „Mała gastronomia oraz dekoracja stołów i sztuka
Projekt pn. „Schematom STOP! Wspólne
działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż” jest współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
.........................................................
( pieczęć Zamawiającego )
Grudziądz, 13 listopada 2014 roku
NOK.331.34.14
Dot. części C
OGŁOSZENIE
o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia równej lub
przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Prawo Zamówień Publicznych, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
ZAMAWIAJĄCY:
POWIATOWY URZĄD PRACY
z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Parkowej 22
INFORMUJE,
iż w postępowaniu na usługę szkolenia w zakresie:
„Mała gastronomia oraz dekoracja stołów i sztuka układania
serwetek”
dokonano wyboru oferty spełniającej warunki określone w ustawie
i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wybrana została oferta z najniższą ceną. Informacje
zawierające nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym
postępowaniu oraz streszczenie i porównanie złożonych ofert z punktacją
przyznaną ofertom, znajdują się na załączonych drukach
REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO POWIERZONO
NASTĘPUJĄCEMU WYKONAWCY:
Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego „Ekspert”
Zbrachlin 17a/2
86-120 Pruszcz
...............................................................
( podpis Kierownika Zamawiającego )

Podobne dokumenty