Umowa po¿yczki - Kancelaria Dorna

Transkrypt

Umowa po¿yczki - Kancelaria Dorna
Umowa poŜyczki
Zawarta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pomiędzy:
(data)
(miejscowość)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zamieszkałym w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(imię i nazwisko poŜyczkodawcy)
(adres)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , legitymujący się dowodem osobistym nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
(seria i nr dowodu osobistego)
PESEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , NIP ……………………………. dalej zwanym PoŜyczkodawcą,
(PESEL)
a
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zamieszkałym w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(imię i nazwisko poŜyczkobiorcy)
(adres)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . legitymujący się dowodem osobistym nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
(seria i nr dowodu osobistego)
PESEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , NIP ……………………………. dalej zwanym PoŜyczkobiorcą.
(PESEL)
§1
1. PoŜyczkodawca na mocy niniejszej umowy udziela PoŜyczkobiorcy poŜyczki pienięŜnej w kwocie
. . . . . . . . . . . . . . . zł (słownie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . złotych).
2. PoŜyczkobiorca niniejszym kwituje odbiór kwoty poŜyczki.
§2
1. PoŜyczkobiorca zobowiązuje się do zwrotu przedmiotu poŜyczki w terminie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Wraz ze spłatą nominalnej kwoty poŜyczki, PoŜyczkobiorca zapłaci PoŜyczkodawcy odsetki
w wysokości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , za okres od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia
zwrotu przedmiotu poŜyczki określonego w ust. 1.
§3
W razie niedokonania zwrotu przedmiotu poŜyczki w terminie określonym w § 2 ust. 1 umowy,
PoŜyczkobiorca zobowiązany jest do zapłaty odsetek za opóźnienie w wysokości . . . . . % w skali roku.
§4
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
§5
Koszty związane z zawarciem niniejszej umowy ponosi PoŜyczkobiorca.
§6
Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności.
§7
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej ze stron.
....................
PoŜyczkodawca
....................
PoŜyczkobiorca