Ponadto Zamawiający informuje zgodnie z art. 92 ust 2 ww. ustawy

Transkrypt

Ponadto Zamawiający informuje zgodnie z art. 92 ust 2 ww. ustawy
Wrocław, dnia 15 grudnia 2016 r.
INFORMACJA
o wyborze wykonawcy
dotyczy: przetargu nieograniczonego na świadczenie usług pogrzebowych na zlecenie
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu.
CPV 98370000-7
.
Nr sprawy ZP-17/MOPS/2016
Zamawiający Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu zgodnie z art. 92 ust. 2
Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)
zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na ww. zadanie, została
wybrana jako najkorzystniejsza oferta złożona przez:
A.Archon Zakład Usług Pogrzebowych i Kamieniarskich Wawrzywoda S.C
ul. B. Krzywoustego 287
51-310 Wrocław
która oferuje wykonanie zamówienia za kwotę brutto 169.998,56 zł,
Uzasadnienie:
Wykonawca spełnił warunki określone w SIWZ, otrzymał w wyniku oceny najwyższą łączną
ilość punktów tj.300 w tym za kryterium „cena”- 180 pkt, za kryterium „Termin realizacji zadania”
-120 pkt.
Ponadto Zamawiający informuje zgodnie z art. 92 ust 2 ww. ustawy, że: że w ww.
postępowaniu zostały złożone oferty firm:
1. Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Danuta Tchórzewska Usługi Pogrzebowe „Anubis”, ul.
Dubois 20, 50-207 Wrocław, która spełnia warunki określone w SIWZ z I etapu, otrzymała
łącznie 156,60 pkt. w tym za kryterium „cena” 117 pkt., za kryterium „ termin realizacji
zadania”- 39,60 pkt.
2. Gloria Damian Lech ul. Kwiatkowskiego 13, 52-326 Wrocław która spełnia warunki określone w
SIWZ z I etapu, otrzymała łącznie 242,40 pkt. w tym za kryterium „cena” 122,40 pkt., za
kryterium „ termin realizacji zadania”- 120 pkt
Ponadto Zamawiający informuje zgodnie z art. 92 ust 1 pkt 6 ww. ustawy, że nie ustanowiono
dynamicznego systemu zakupu, ponieważ Zamawiający nie posiada rozwiązań i środków
technicznych - elektronicznych, które umożliwiłyby zastosowanie tego sposobu zlecania ww. usług.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Strzegomska 6
53-611 Wrocław
tel. 071 78 22 300
faks: 071 78 22 405
e-mail: [email protected]

Podobne dokumenty