Agenda 3-languages-v5 - SURF

Transkrypt

Agenda 3-languages-v5 - SURF
B RUSSELS E UROPEAN
M EETING
E UROPEJSKIE S POTKANIE
W B RUKSELI
S ÉMINAIRE E UROPÉEN
East Poland House
– Warmia and Mazury
Brussels Regional Office
Dom Polski Wschodniej
– Biuro Regionalne Województwa
Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli
Maison de l'Est de la Pologne Bureau de Bruxelles de la région
Warmie – Mazurie
Avenue de Tervueren 48, 1040 Brussels
Avenue de Tervueren 48, 1040 Bruksela
Avenue de Tervueren 48, 1040 Bruxelles
23 November 2011, 16:00-18:00
23 listopada 2011, 16:00-18:00
23 Novembre 2011, 16:00-18:00
À B RUXELLES
15:30 Refreshments on arrival and registration
15:30 Rejestracja i napoje na dobry początek
15:30 Rafraîchissements et inscriptions
16:00 Welcome and introduction
16:00 Powitanie i wstęp
16:00 Accueil et introduction
Jan Bobek – Councillor of the WarmińskoMazurskie Voivodeship
16:10 Investing in biodiversity
Jan Bobek – Radny Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
16:10 Investir dans la biodiversité
16:10 Inwestowanie w bioróżnorodność
Mathieu Fichter – Policy Analyst Environment
European Commission - DG Regio
Mathieu
Fichter
–
Analityk
Polityki
Środowiskowej, Komisja Europejska - DG Regio
16:25 The SURF-Nature project and biodiversity
funding in regional policy
16:25 Projekt
SURF-Nature
a
finansowanie
bioróżnorodności w polityce regionalnej
Peter Torkler – WWF Germany
16:40 The need for EU support to protect biodiversity
and local impacts of the SURF-Nature project
Philippe Meslay – Vice-president of the Côtes
d'Armor General Council
16:55 Importance of nature protection and its
financing for Warmia and Mazury region
Jan Bobek – Councillor of the WarmińskoMazurskie Voivodeship
Peter Torkler – WWF Germany
16:40 Potrzeba wsparcia ochrony bioróżnorodności
przez Unię Europejską oraz lokalny wpływ
projektu SURF-Nature
Philippe Meslay – Wiceprzewodniczący Rady
Generalnej Departamentu Côtes d'Armor
16:55 Znaczenie
ochrony
przyrody
oraz
finansowanie w regionie Warmii i Mazur
Jan Bobek – Elu de la Diétine de Warmie
Mazurie
jej
Jan Bobek – Radny Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
Mathieu Fichter – Analyste
environnement,
DG
Regio,
Européenne
politique Commission
16:25 Le projet SURF- Nature et les financements pour
la biodiversité dans la politique régionale.
Peter Torkler – WWF Allemagne
16:40 L'importance des financements européens pour
la protection de la biodiversité et l'impact du
projet SURF en Côtes d'Armor
Philippe Meslay – Vice Président du Conseil
Général des Côtes d'Armor
16:55 L'importance de la protection de la nature et
son financement pour la Warmie Mazurie
Jan Bobek – Elu de la Diétine de Warmie
Mazurie
17:10 “Heading for the Capes” - Piotr Zarębski’s film
17:10 „Kierunek przylądki” - film Piotra Zarębskiego
17:10 "Destination caps” - Film de Piotr Zarębski
17:20 Discussion – moderator: Peter Torkler
17:20 Dyskusja – moderator: Peter Torkler
17:20 Discussion – animateur: Peter Torkler
17:45 Conclusion and closing
17:45 Podsumowanie i zamknięcie spotkania
17:45 Conclusion et fin
18:00 Dinner and informal discussions
18:00 Kolacja i nieformalne dyskusje
18:00 Dîner et discussion informelle

Podobne dokumenty