Oświadczenie o rezygnacji z kupna lokalu mieszkalnego

Transkrypt

Oświadczenie o rezygnacji z kupna lokalu mieszkalnego
……………………………………
................................dnia......................
……………………………………
……………………………………
Oświadczenie
o rezygnacji z kupna lokalu mieszkalnego
Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami sprzedaży lokalu mieszkalnego
…………………………………… gmina …………………………, którego jestem najemcą
i nie jestem zainteresowany/a jego zakupem.
Zostałem/am pouczony/a o skutkach odmowy nabycia lokalu mieszkalnego na własność
lub braku złożenia oświadczenia o zamiarze skorzystania z prawa do jego wykupu.
Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 19 października 1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami
rolnymi Skarbu Państwa (tekst jednolity – Dz. U. z roku 2012 poz. 1187 – z późniejszymi
zmianami) rezygnacja w terminie dwóch miesięcy od otrzymania zawiadomienia o sprzedaży
nieruchomości, może skutkować przeznaczeniem przedmiotowej nieruchomości na własność gminie
lub spółdzielni mieszkaniowej.
Jestem świadomy/a, że oznacza to utratę uprawnień do zakupu na warunkach preferencyjnych tj.
kupna lokalu mieszkalnego z uwzględnieniem ulg w cenie za okres pracy i okres najmu mieszkania
w PGR, a uprawnieni emeryci i renciści zwolnieni z opłat czynszu tracą prawo do bezpłatnego
mieszkania.
...............................................................
czytelny podpis i data

Podobne dokumenty