Sulky VISION DPB II dla rozsiewaczy DPX

Komentarze

Transkrypt

Sulky VISION DPB II dla rozsiewaczy DPX
Załącznik do instrukcji obsługi maszyn SULKY
PL
Urządzenie elektroniczne SULKY VISION DPB II
dla rozsiewaczy SULKY serii DPX
(modele DPX PRIMA, DPX PLATINIUM, DPX 70, DPX 28)
Instrukcja obsługi w języku polskim
Przed wszelkim użyciem, należy przeczytać niniejszą instrukcję obsługi
ref. 400 248-05 PL – 05/2011
Zalecenia związane z bezpieczeństwem pracy

Należy przestrzegać zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji obsługi.

Należy przestrzegać zaleceń zawartych w instrukcji obsługi rozsiewacza Sulky DPX.

Nigdy nie wolno opuszczać kabiny ciągnika, gdy znajduje się on w ruchu.

Przeprowadzanie wszelkich czynności regulacyjnych i konserwacyjnych na
rozsiewaczu jest dozwolone tylko podczas postoju rozsiewacza SULKY DPX.

Przed przeprowadzeniem ustawień i kalibracji rozsiewacza Sulky DPX należy
upewnić się, czy w pobliżu nie znajduje się jakakolwiek osoba mogąca być narażona
na niebezpieczeństwo.
Ryzyko wypadku!
Ryzyko uszkodzenia
maszyny
Ułatwienie pracy


Nie wyrzucać do
śmieci!
Utylizować zgodnie z
obowiązującymi
przepisami!
W niniejszej instrukcji obsługi użyto powyższych symboli za każdym razem, gdy
opisane zalecenia dotyczą Państwa bezpieczeństwa jak i osoby postronnej lub
działania samej maszyny.
Wszelkie zalecenia należy przekazać każdemu użytkownikowi maszyny.
SPIS TREŚCI:
Strony
Opis
Prezentacja
6-7
A. Prezentacja systemu DPB
8-9
B. Podłączenie do ciągnika
10-11
C. Przygotowanie do pracy czujnika prędkości
12-13
D. Urządzenie sterujące DPB
14-19
E. Prezentacja funkcji
Programowanie
20-23
A. Kalibracja prędkości roboczej
24-25
B. Regulacja dawki
26-27
C. Wybór nawozu
28-29
D. Wybór szerokości roboczej
30-31
E. Funkcje uzupełniające
Uruchomienie
32-33
A. Uruchomienie
Informacje
34-35
A. Zapisanie danych
36-37
B. Modulacja automatyczna
38-39
C. Diagnostyka
40-41
D. Konserwacja
42
E. Awarie/Naprawy
Prezentacja
Prezentacja
A. Prezentacja systemu DPB
a) Wstęp

System DPB jest narzędziem pomiarowym i kontrolnym rozsiewu nawozu granulowanego z
wydatkiem proporcjonalnym do prędkości roboczej.

Informacje i dane dotyczące ciężaru, pochodzące z urządzenia DPB nie mogą być
wykorzystywane do przeprowadzania transakcji finansowych.

Rozsiewacz nawozów z systemem DPB może być przeznaczony wyłącznie do prac, do jakich
został skonstruowany.
W przypadku szkody wynikłej w wypadku podczas pracy z maszyną niezgodnie z zaleceniami
konstruktora i producenta, wszelka odpowiedzialność spoczywa na użytkowniku maszyny. W takim
przypadku konstruktor i sprzedawca nie ponoszą żadnej odpowiedzialności.

Rozsiewacz z systemem DPB powinien być obsługiwany, konserwowany i naprawiany tylko
przez osoby kompetentne, zapoznane z charakterystyką i sposobem wykorzystania maszyny
do bezpiecznej pracy.
b) Prezentacja
(1) Konsola DPB
(2) Wiązka zasilająca 12 V (wyposażenie dodatkowe)
(3) Czujnik prędkości lub podłączenie do radaru.
(4) Czujnik otwarcia / zamknięcia zsypów.
(5) Skrzynka podłączeniowa.
(6) Siłownik elektryczny kontroli dawki.
(7) Czujnik (antena) GPS do pomiaru prędkości jazdy.
Prezentacja
Prezentacja
B. Podłączenie do ciągnika
a) Układ zawieszenia

Rozsiewacz nawozów DPX z systemem DPB jest wyposażony w Trzypunktowy Układ
Zawieszenia (TUZ) kat. II. Pozycja robocza rozsiewacza DPX powinna być pozioma.

Zamontować wałek napędowy zwracając uwagę na dopasowanie jego długości odpowiednio
do współpracującego ciągnika. Prędkość obrotowa WOM wynosi 540 obr./min.

Podłączyć szybkozłącza przewodów hydraulicznych otwierania/zamykania zsypów.
b) Instalacja systemu DPB

Podłączenie zasilania elektrycznego urządzenia musi odbyć się bezpośrednio z akumulatora
ciągnika o napięciu 12 Volt.

Jeśli wtyczka jest podłączona, urządzenie może być włączone.

Skrzynka systemu DPB posiada własny akumulatorek umożliwiający zapisanie w pamięci
zaprogramowanych danych.

Urządzenie musi być chronione bezpiecznikami 10 A na przewodzie zasilającym.

Wiązka zasilająca znajduje się na wyposażeniu dodatkowym urządzenia.

Konsolę należy tak zamontować w kabinie ciągnika, aby była dobrze widoczna przez
operatora.
UWAGA!

Nigdy nie opuszczać gwałtownie na ziemię maszyny wypełnionej nawozem, żeby nie
uszkodzić układu zawieszenia.

Nigdy nie przekraczać maksymalnego obciążenia maszyny:

2 100 kg na rozsiewaczach DPX PRIMA

2 100 kg na rozsiewaczach DPX PLATINIUM

2 100 kg na rozsiewaczach DPX 70

2 100 kg na rozsiewaczach DPX 28

Umieścić zatyczki ochronne na przewodach łączących.

Upewnić się, czy wałek napędowy jest odpowiedniej długości i czy nie dotyka ramy.
Prezentacja
Prezentacja
C. Przygotowanie do pracy czujnika prędkości
Informacja dotycząca prędkości roboczej może pochodzić:

od koła ciągnika,

od wału napędowego przedniej osi ciągnika o napędzie 4 x 4,

z informacji radaru ciągników wyposażonych fabrycznie i kompatybilnych,

z czujnika (anteny) GPS.
a) Od koła ciągnika

W przypadku kół o dużej średnicy, lepiej zamontować adaptację z wieloma magnesami, aby
zapewnić większą dokładność odczytu.

Przewidzieć przynajmniej 8 magnesów dla tylnego koła ciągnika.
Uwaga:
Jeśli odległość między 2 magnesami jest mniejsza lub równa 15 cm, należy przestawić biegunowość
magnesów Północ/Południe na obwodzie.
b) Od wału napędowego przedniej osi ciągnika

Postępować wg instrukcji obsługi, aby zamontować czujnik.

Montaż jest najprawdopodobniej jednym z najbardziej precyzyjnych, gdyż wał napędowy
posiada wysokie przełożenie w stosunku do prędkości roboczej.
c) Z radaru ciągnika

Adaptacja jest możliwa tylko w przypadku gniazda radaru w kabinie ciągnika. Patrz:
dodatkowe informacje załączone do ciągnika lub zwróć się do sprzedawcy ciągnika.
Przykład:
(1) Fendt, John Deere, Case IH
(2) Massey Ferguson (Datatronic 1)
d) z czujnika GPS

Podłączyć czujnik GPS do gniazda w skrzynce, specjalnie przygotowanego do tego celu.
Prezentacja
Prezentacja
D. Skrzynka sterująca VISION DPB II
(1) Włącznik
(2) Klawiatura numeryczno-literowa
(3) Ekran wielofunkcyjny
(4) Przyciski funkcyjne
(5) Przycisk menu parametrów ustawianych fabrycznie i diagnostycznych sprzedawcy
(6) Przycisk „zatwierdzenia” lub „wejścia” (=”ENTER”) parametru
(7) Przycisk „powrót” (=”RETOUR”)
(8) Przycisk „menu rozsiew” (=”EPAN”): używane w trakcie rozsiewania nawozu
(9) Przycisk „menu informacyjne” (=”INFO”): używane do konsultacji
(10) Przycisk „menu regulacyjne” (=”REG”): używane na początku rozsiewu
Urządzenie nie posiada czytnika kart pamięci SD.

Urządzenie działa wykorzystując zapętlone menu (funkcje powtarzają się).

Dokładnie przeczytać informacje zawarte w instrukcji obsługi.
Prezentacja
Prezentacja
E. Prezentacja funkcji
a) Menu rozsiewu
Menu rozsiewu jest używane w czasie pracy. Mają Państwo do dyspozycji główne informacje
kontrolne:
(1) Godzina.
(2) Prędkość robocza. Może trochę różnić się od prędkości wskazywanej przez ciągnik.
(3) Ilość rozsiewu.
(4) Wskazanie pozycji siłowników elektrycznych kontroli dawki.
(5) Przycisk zmiany wartości (zwiększanie) + 10%
(6) Przycisk zmiany wartości (zmniejszanie) – 10%
(7) Powrót do pierwotnie ustawionej dawki rozsiewu na hektar.
(8) Przycisk obsługi rozsiewu granicznego TRIBORD i wybór zmiany dawki po stronie
„prawej” lub „lewej”.
(9) Przycisk próby dawki (tzw. próby kręconej).
(10) Wskaźnik hydraulicznego otwarcia/zamknięcia zsypów obsługiwanych hydraulicznie.
(11) Alarm.
(12) Nazwa nawozu.
(13) Pożądana dawka na hektar.
Prezentacja
Prezentacja
b) Menu informacyjne
Menu informacyjne jest używane do konsultacji w celu uzyskania informacji dotyczących danego pola i
rozsiewu.
(1) Ilość rozsianych ton nawozu (teoretyczna).
(2) Powierzchnia rozsiewu w hektarach (realna).
(3) Przycisk wyboru odczytu powierzchni rozsiewu częściowej lub całkowitej.
(4) Przycisk wyboru funkcji zapisu danych i trybu pracy z modulacją dawki, z wykorzystaniem
sygnału GPS.
(5) Przycisk informacji o aktywnych alarmach.
(6) Przycisk wyzerowania liczników hektarów i tonażu.
Prezentacja
1. Heure / Date = Godzina / Data
2. Affichage = Wyświetlanie
3. Unites = Jednostki
4. Langue = Język
5. Aide = Pomoc
6. Wybór maszyny
Prezentacja
c) Menu regulacyjne
Menu regulacyjne podczas uruchomienia rozsiewacza X z systemem DPB, jest używane do zapisu
definitywnych parametrów lub danych związanych z rozsiewem.
(1) Parametry regulacyjne konsoli:
1 – Ustawienie godziny.
2 – Regulacja siły podświetlenia wyświetlacza.
3 – Ustawienie jednostek pomiaru.
4 – Wybór języka obsługi używanego na ekranie.
5 – Adres. Pomoc.
6 – Wybór maszyny (rozsiewacz lub siewnik)
(2) Przycisk kalibracji prędkości roboczej z 4 możliwościami ustawienia.
(3) Przycisk wyboru nawozu, wpisany w pamięć (8 poziomów) i zapis „Współczynnika T”
odrębnego dla każdego typu nawozu.
(4) Przycisk wyboru symulacji prędkości jazdy w przypadku zamiany trybu DPA (dawka
proporcjonalna do prędkości jazdy) na tryb DPM (obsługa maszyny bez DPA).
* Zapis nazwy nawozu za pomocą przycisku:
* Specyficzna kalibracja za pomocą przycisku:
(5) Przycisk wyboru szerokości roboczej.
Programowanie
1. Heure / Date = Godzina / Data
2. Affichage = Wyświetlanie
3. Unites = Jednostki
4. Langue = Język
5. Aide = Pomoc
m/Pulse = m/Impuls
Facteur Vitesse = Współczynnik Prędkości
Calibrage sur 100 m = Kalibracja na 100 m
m/Pulse = m/Impuls
Avancer 100 m = Przejechać 100 m
> Calibrage sur 100 m = Kalibracja na 100 m
Pressez
pour Activer = Naciśnij
żeby Aktywować, ECHAP = WYJŚCIE
Programowanie
A. Kalibracja prędkości roboczej.
Wybrać menu REG.
a) Czujnik prędkości
 Wyznaczyć odcinek 100 m, np. dwiema chorągiewkami.
 Ustawić ciągnik przy pierwszej chorągiewce.

Wybrać funkcję

Wybrać typ czujnika za pomocą przycisków:
.
1-szy ciągnik – 2-gi ciągnik – 3-ci ciągnik – 4-ty ciągnik



Wybrać
przed pierwszą chorągiewką.
Wybrać „Calibrage sur 100 m” = „Kalibracja na 100 m”
Stanąć przed pierwszą chorągiewką.


Nacisnąć
w celu aktywowania.
Jechać aż do 2-ej chorągiewki, po przejechaniu odcinka 100 m.


Zatrzymać się po przejechaniu 2-ej chorągiewki. Nacisnąć
Kalibracja czujnika prędkości została przeprowadzona.
w celu zatwierdzenia.
System DPB oblicza współczynnik dla danego ciągnika i zachowuje go w pamięci.
b) Czujnik prędkości GPS.
 Czujnik zamocować na dachu kabiny ciągnika.
Po włączenia napięcia należy odczekać przynajmniej 1 do 2 minut.


Przeprowadzić w taki sam sposób jak test na odcinku 100 m.
Ilość impulsów/metr z radarem jest dużo mniejsza niż ze standardowym czujnikiem prędkości.
Uwagi:
 Współczynnik prędkości jest zawsze mniejszy od 1.
 Współczynnik prędkości może być zmieniony ręcznie:
-

wybrać
,
zmienić za pomocą klawiatury numerycznej,
- nacisnąć na
, żeby wyjść.
Koniecznym jest przeprowadzenie testu na odcinku 100 m podczas uruchomienia systemu
VISION DPB II, aby zmienić domyślne wartości fabryczne, wprowadzone do konsoli.
Programowanie
Vitesse de calibrage Km/h = Prędkość kalibracji w Km/h
Programowanie
c) Symulacja prędkości roboczej
Symulacja prędkości roboczej może być wykorzystana:
-
kiedy występuje problem z czujnikiem prędkości,
-
w celu symulacji otwierania zsypu,
-
w celu opróżnienia rozsiewacza nawozu w czasie postoju,
-
w celu używania systemu VISION DPB bez DPA (bez wydatku proporcjonalnego do
prędkości roboczej).

Wybrać funkcję

Wprowadzić prędkość roboczą za pomocą klawiatury numerycznej.

Zatwierdzić przyciskiem

Aby zatrzymać symulację:
- wybrać
(„SIMulation = SYMulacja”).
w celu rozpoczęcia symulacji.
i zatwierdzić przyciskiem
.
Uwaga: Uruchomienie prędkości symulowanej może nastąpić również z poziomu menu REG
(USTAWIENIA).
Programowanie
1.
2.
3.
4.
5.
Heure/Date = Godzina/Data
Affichage = Wyświetlanie
Unites = Jednostki
Langue = Język
Aide = Pomoc
Calibrage Produit = Kalibracja Produktu
Tremie 1 = Zbiornik 1
1. Test de calibrage = Test kalibracji
2. Facteurs calibrage = Współczynniki kalibracji
Selection du Produit = Wybór Produktu
Produit : A = Produkt : A
Facteur ‘T’ : Współczynnik ‘T ‘
pour editer les noms = żeby edytować nazwy
pour calibrage = żeby kalibrować
Test de calibrage = Test kalibracji
Reglage epandeur = Regulacja rozsiewacza
Placez recipient vide pour la reception Tremie 1 = Umieścić puste
wiaderko do zebrania nawozu Zbiornik 1
Mise en route disque = Uruchomienie tarczy rozsiewającej
Demarrez l’epandeur = Uruchom rozsiewacz
Programowanie
B. Regulacja dawki rozsiewu.
Przeprowadzenie próby dawki rozsiewu w postoju.
Zaleca się przeprowadzenie skalibrowania „Współczynnika T” („Facteur T”) produktu w czasie testu
przeprowadzanego w postoju.

Zamontować zestaw dawki rozsiewu po prawej stronie (patrz instrukcja obsługi rozsiewacza
DPX 24 lub DPX 28).
2 MOŻLIWOŚCI DOSTĘPU:
a) Z menu rozsiewu („Menu Epandage”)

Wybrać menu EPAN

Wybrać funkcję kalibracji

Wybrać: 1: test kalibracji.

Uruchomić wałek przekaźnika mocy (WOM 540 obr./min) i otworzyć prawy zsyp w taki
sposób, aby wypełnić wiaderko w ¾ ( trwa to średnio 15 do 20 sekund).

Wprowadzić wagę otrzymanego w wiaderku nawozu w kg i zatwierdzić przyciskiem
.
Urządzenie obliczy nowy „Współczynnik T” („Facteur T”), specyficzny do używanego nawozu.
b) Z menu regulacji („Menu Reglage”)

Wybrać funkcję



Nacisnąć
żeby skalibrować produkt.
Wybrać: 1: test kalibracji.
Uruchomić wałek przekaźnika mocy (WOM 540 obr./min) i otworzyć prawy zsyp w taki
sposób, aby wypełnić wiaderko w ¾.

Wprowadzić wagę otrzymanego w wiaderku nawozu w kg i zatwierdzić przyciskiem
.
Urządzenie obliczy nowy „Współczynnik T” („Facteur T”), specyficzny do używanego nawozu.
 Wybrać
w celu wyjścia.
System Vision DPB zachowa w pamięci ostatnią przeprowadzoną regulację na wybranym typie
produktu (nawozu).
(A B C D E F G – Reduktor (drobne granulaty))
UWAGA: Gdy używany jest reduktor wydatku (np. w przypadku rozsiewu środków przeciwko
ślimakom), to należy ustawić się na literze H. Patrz (C) na kolejnej stronie w celu wyboru nawozu.
Programowanie
1. Heure/Date = Godzina/Data
2. Affichage = Wyświetlanie
3. Unites = Jednostki
4. Langue = Język
5. Aide = Pomoc
Noms des Produits = Nazwy Środków (Nawozów)
Reducteur = Reduktor (Drobne granulaty)
Selection du Produit = Wybór Środka (nawozu)
Produit = Środek (Nawóz)
Facteur T = Współczynnik T
pour editer = żeby edytować
pour calibrage = żeby skalibrować
Programowanie
C. Wybór nawozu.
Aby w pełni wykorzystać możliwości systemu DPB, zaleca się wprowadzenie do pamięci urządzenia
różnych typów nawozu granulowanego. Możliwych jest 8 wpisów do pamięci. Ósma pozycja służy do
zapisu drobnych granulatów, rozsiewanych w małych dawkach. (Reduktor dawki).
Przed każdym rozsiewem należy wybrać odpowiedni nawóz lub najbliższy nawóz, przypominający
swoimi charakterystykami nawóz wcześniej wprowadzony (podobna granulometria i gęstość...).
Domyślne fabryczne ustawienie „Współczynników T” („Facteurs T”) wynosi 1.
Po każdym przeprowadzeniu próby dawki rozsiewu z wiaderkiem, konsola zachowuje w pamięci
ostatni wyliczony „Współczynnik T” („Facteur T”).
.

Wybrać

Wybrać produkt (nawóz) za pomocą przycisków

Wybrać
.
, jeśli chcą Państwo zapisać nazwę nawozu za pomocą klawiatury alfabetycznej.
Uwaga:
Jeśli znamy „Współczynnik T” („Facteur T”) (Współczynnik zsypowy odrębny dla każdego nawozu i
rozsiewacza), jest możliwe ręczne dokonanie wyboru:

Wybrać „Współczynnik T” („Facteur T”) za pomocą przycisków

Wprowadzić wartość za pomocą klawiatury numerycznej i zatwierdzić przyciskiem

Wybrać
w celu wyjścia.
Litera H (reduktor wydatku) jest do używania tylko w przypadku używania reduktora wydatku.
.
Programowanie
1. Heure/Date = Godzina/Data
2. Affichage = Wyświetlanie
3. Unites = Jednostki
4. Langue = Język
5. Aide = Pomoc
Largeur 1 = Szerokość 1
24 metres = 24 metry
Largeur 1 = Szerokość 1
24 metres = 24 metry
Programowanie
D. Wybór szerokości roboczej.
Dokonać wyboru szerokości zapisanej w systemie DPB celem dopasowania jej do szerokości
rozsiewu w pracy.

Wybrać

Wprowadzić wartość za pomocą klawiatury numerycznej w metrach a następnie zatwierdzić
przyciskiem

Wybrać
.
w celu wyjścia.
Programowanie
Programowanie
E. Funkcja rozsiewu granicznego Tribord 3D.
1) Wybór funkcji rozsiewu granicznego Tribord.
Nacisnąć jeden raz na przycisk z napisem EPAN
w celu uruchomienia funkcji Tribord w trybie
wydajnościowym, zaczekać 2 do 3 sekund.
Wyświetli się ikona TRIB
* Jeśli naciśnie się 2 razy na przycisk EPAN
, to umożliwiony będzie rozsiew w trybie ochrony
środowiska, spełniający wymagania normy EN, dawka z prawej strony rozsiewacza zostanie
automatycznie zmniejszona o 15%.
Wyświetli się ikona TRIB
* Po 3-cim naciśnięciu na przycisk EPAN
powraca się do normalnego rozsiewu nawozu.
2) Funkcja rozsiewu granicznego TRIBORD ze zmianą dawki.
Przed wyborem funkcji TRIBORD należy wybrać zmianę dawki po prawej lub po lewej stronie.
UWAGA:
Jeśli w systemie wystąpi awaria to zostanie wyświetlony komunikat:
„Problem TRIBORD” Napis będzie pulsować.
Programowanie
Programowanie
F. Funkcja zmiany dawki rozsiewu.

Jedno naciśnięcie na przycisk +10%
lub – 10%
umożliwia zmianę dawki
rozsiewu na hektar.

Po każdym kolejnym naciśnięciu na przycisk
lub
, pojawi się nowy piktogram
lub

W celu powrotu do zaprogramowanej dawki należy przytrzymać naciśnięty przycisk
lub
.
Programowanie
Programowanie
H. Funkcje uzupełniające.
1) Godzina/Data.

Wybrać: 1.

Ustawić wartości za pomocą przycisków

Wybrać ECHAP
i klawiatury numerycznej.
w celu wyjścia.
2) Wyświetlanie (patrz przykład na stronie obok).
(a) Wybrać: 2.
(b)(c) Ustawić siłę podświetlenia za pomocą przycisków
(d) Wybrać ECHAP
w celu wyjścia.
3) Jednostki.

Wybrać: 3.

Domyślnie ustawiono system metryczny.

Wybrać ECHAP
w celu wyjścia.
4) Język.

Wybrać: 4.

Wybrać język za pomocą przycisków

Wybrać ECHAP
.
w celu wyjścia.
5) Pomoc.
6) Wybór maszyny:
-
Wybrać 6.
-
Wybrać rozsiewacz z VISION DPB II lub siewnik.
-
Zatwierdzić ustawienie.
i
.
Uruchomienie
1. Heure/Date = Godzina/Data
2. Affichage = Wyświetlanie
3. Unites = Jednostki
4. Langue = Język
5. Aide = Pomoc
Uruchomienie
A
(1) Wybrać menu regulacyjne REG.
(2) Sprawdzić, czy wszystkie wprowadzone parametry są poprawne:
-
współczynnik prędkości
,
-
współczynnik szerokości roboczej
(3) Wybrać Państwa nawóz.
B
1. Wybrać menu informacyjne INFO.
2. Wybrać licznik odczytu powierzchni PAR/TOT (CZĘŚCIOWY/CAŁKOWITY).
3. Każdy licznik można wyzerować dzięki funkcji RAZ.
4. W razie pojawienia się alarmu i pojawieniu się symbolu na wyświetlaczu, należy wybrać przycisk
w celu uzyskania powodów alarmu. Nacisnąć na OK. w celu powrotu do ekranu początkowego.
5. Wybrać przycisk
w celu zapisania danych.
C.
1. Wybrać menu rozsiewu EPAN.
2. Sprawdzić:
-
czy wybrany nawóz jest dobry,
-
czy zsypy zostały hydraulicznie zamknięte.
3. Wybrać CAL i przeprowadzić próbę dawki wysiewu na hektar.
4. Ustawić dawkę rozsiewu na hektar: wykorzystać w tym celu bezpośrednio klawiaturę numeryczną,
zatwierdzić wybraną dawkę przyciskiem
5. Rozsiewanie DPA (wydatek proporcjonalny do prędkości pracy).
Mogą Państwo zmienić dawkę na hektar wybierając przyciski +10%
lub na – 10%
następnie wrócić do początkowego ustawienia naciskając na przycisk
.
6. Mogą Państwo wybierać modulację strony lewej
rozsiewacza.
lub prawej
7. Mogą Państwo uruchomić wysiew graniczny systemu Tribord 3D.
a
Informacje
Informacje
A. Zapisywanie danych.
a) Zapisywanie nazw.
Konsola Vision DPB umożliwia bezpośrednie zapisanie na ekranie przydatne informacje: nazwę
nawozu lub nazwę przykładowego pola.

Wykorzystać w tym celu klawiaturę numeryczną i symbole:
a następnie zaakceptować.
Informacje
Reglages generaux – Ustawienia ogólne,
Reglage des ports = Ustawienie portów
Port du bas = Port dolny, Charg PC = Zapis do PC
Informacje.
A.
b) Zapisanie danych.
PRZED należy skonfigurować porty.
-
Wybrać menu ustawiania parametrów
-
Wybrać ustawienia ogólne („Reglages generaux”)
-
Wybrać pozycję 6 ustawienia portów za pomocą przycisków ze strzałkami
lub
-
i
.
.
.
Ustawić port górny („Port du haut”) na pozycję „Charge PC” („Zapis do PC –
komputera) za pomocą przycisków
a następnie zatwierdzić
b) Zapis pracy.
System Vision WPB może zapisywać parametry rozsiewu, aby można je było użyć na przenośnym
komputerze lub wydrukować.
- Prosimy o skontaktowanie się ze Sprzedawcą.
- Wybrać menu informacyjne INFO.

Wybrać funkcję
.

Wybrać tryb „DEBUT” (= POCZĄTEK)

Wybrać „3” zsumowany zapis. „1” jest do wykorzystania w trybie GPS w celu zastosowania
.
mapy z zaleceniami rozsiewu, za pośrednictwem czytnika kart PC MCIA. Numer „2” umożliwia
zapisanie przeprowadzonej pracy poprzez czytnik karty pamięci PC MCIA.

Podążać za napisami i zapisać za pomocą klawiatury numerycznej każde wskazanie.
Zatwierdzić za pomocą przycisku
.

Podać kod dla dodatkowych funkcji i wprowadzić zapis (np. nazwa klienta Cuma lub Eta, itp.).

Wybrać Pause/Fonc (Pauza/Funkcja).

Rozsiewać.

Wybrać FIN na końcu pola.

Postępować z takim zapisem na każdym polu, gdzie następuje rozsiew, system VISION
zachowa je w pamięci.
Możliwych jest 75 zapisów miejsc.
(Debut > - < Fin) = (Początek > - < Koniec)
Informacje.
B.
Informacje.
B. Modulacja automatyczna
System Vision jest kompatybilny i może być bezpośrednio pilotowany za pomocą interfejsu DGPS.
Prosimy o konsultację ze Sprzedawcą odnośnie marki RDS.
System Vision DPB może współpracować z innymi systemami DGPS:
-
AGRO-COM ACT CLAAS
-
Field Star Massey Ferguson – Fendt
-
Info View New Holland
-
Hydro N Sensor Hydro Agri
-
Greenstar John Deere
Prosimy konsultować ze Sprzedawcą.
Informacje.
PARAMETRAGE = PARAMETRY
1. Capteurs = 1. Czujniki
2. Technicien = 2. Technik
3. Usine = 3. Fabryka
4. Reglages generaux AP = Ogólne ustawienia AP
* Diagnostique = * Diagnostyka
Diagnostique = Diagnostyka
Trappe ouverte = Otwarcie zsypów
Informacje
C. Diagnostyka


Wybrać tryb
.
o
Wybrać
.
o
Pojawią się domyślne parametry systemu Vision WPB.
Każda czynność przeprowadzana na tym etapie na konsoli lub na skrzynce połączeniowej
musi być przeprowadzana przez osobę kompetentną, ze znajomością obsługi urządzenia,
przeszkoloną przez Sulky-Burel.
Prosimy o skontaktowanie się ze Sprzedawcą.
Informacje.
Informacje
D. Konserwacja

Postępować zgodnie z zaleceniami instrukcji obsługi rozsiewacza DPX.

Nie używać maszyn myjących ze strumieniem wody pod ciśnieniem, aby uniknąć uszkodzenia
elektrycznych podzespołów maszyny. (Skrzynka połączeniowa, gniazdo, siłowniki
elektryczne).

Urządzenie przechowywać w miejscu suchym, w przewidzianym do tego opakowaniu.

Przeprowadzanie prac spawalniczych na rozsiewaczu wyposażonym w system Vision
X, VISION SPB lub VISION WPB jest zabronione!

Po pierwszych godzinach pracy maszyną, należy dokładnie sprawdzić dokręcenie wszystkich
śrub, zwłaszcza śrub mocujących ramę systemu ważącego. W razie potrzeby dokręcić!

Zaleca się sprawdzanie dokręcenia śrub i nakrętek rozsiewacza Sulky X przed pracą lub
transportem.

Zwrócić szczególną uwagę na poprawne dokręcenie śrub mocujących płozy łączące ramę
rozsiewacza z ramą układu ważącego (tzw. „wagi”)
47
Informacje
E. Awarie/Naprawy
Awaria
Urządzenie nie uruchamia się
Odczyt prędkości roboczej jest niepoprawny
Liczenie tonażu nie jest poprawne
Próba dawki rozsiewu
Zsypy otwierają się na maksimum a następnie na
minimum
Urządzenie uruchamia się poprawnie, ale
siłowniki nie funkcjonują
Liczenie powierzchni nie jest poprawne
Dawka
48
Rozwiązanie
Sprawdzić:
- podłączenia skrzynki / przewód zasilający
- bezpieczniki na przewodzie zasilającym
Sprawdzić:
- podłączenia skrzynki
- odległość magnes / czujnik
- dobrą rotację magnesu
- oporność przewodu czujnika (opór:
)
- współczynnik / 100 m
Sprawdzić:
- podłączenia / maszyna
- szerokość roboczą
- prędkość roboczą
- współczynnik nawozu („współczynnik T”)
- otwarcie i zamknięcie zsypów
Sprawdzić:
- współczynnik kalibracji
- czy zsypy zostały dobrze zamknięte
Ponownie przeprowadzić próbę dawki w trybie
Statycznym
Sprawdzić:
- współczynnik prędkości ciągnika
- szerokość roboczą (np. 24,00 – zwrócić uwagę
na pozycję przecinka)
Sprawdzić:
- bezpieczniki
- zasilanie akumulatora
Sprawdzić:
- podłączenia / maszyna
- szerokość roboczą
- prędkość roboczą
Sprawdzić:
- zaprogramowaną dawkę
- współczynnik nawozu
- prędkość obrotową WOM 540 obr./min
- szerokość roboczą
- prędkość roboczą ciągnika
- otwarcie/zamknięcie zsypów
- skok tłoków
- przejazd w ścieżce
Notatki
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
49

Podobne dokumenty

VISION-X DPB/SWPB XT-EV Original Instructions Oryginalna instrukcja obsługi

VISION-X DPB/SWPB XT-EV Original Instructions Oryginalna instrukcja obsługi • Follow the instructions contained in this manual. • Follow the Spreader User Manual recommendations. • Never leave the driver’s position whilst the tractor is running. • Carry out Spreader adjust...

Bardziej szczegółowo