Uchwała Nr 270/16 Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 12

Transkrypt

Uchwała Nr 270/16 Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 12
Uchwała Nr 270/16
Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego
z dnia 12 kwietnia 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie odpisu składnika majątku ruchomego
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445ze zm.) oraz § 9 uchwały nr 135/15 Zarządu
Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 23 września 2015 r. w sprawie zasad gospodarowania
składnikami majątku ruchomego będącego własnością Powiatu Krotoszyńskiego uchwala się,
co następuje:
§1
Zarząd Powiatu Krotoszyńskiego wyraża zgodę na dokonanie odpisu składnika majątku
ruchomego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie, jakim jest:
- zestaw komputerowy + MS Windows o wartości jednostkowej 2.160,00 zł,
- drukarka A3 HP 1280 o wartości jednostkowej 1.165,00 zł,
§2
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Krotoszynie.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Zarządu Powiatu
/-/ Stanisław Szczotka

Podobne dokumenty