„Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w

Transkrypt

„Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w
Płośnica, dnia 24.09.2015 r.
Znak sprawy: ZP. 271.2.2.67.2015.MJ
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
1. Zamawiający: Gmina Płośnica zaprasza do składania ofert na:
„Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Gruszka”.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
- wykonania wykopu w ziemi, w którym ustawione będą kręgi;
- montaż kręgów betonowych na spoinie [3 kręgi betonowe o średnicy min. 100 cm i wysokości 80 cm] oraz
umieszczenie płyty prefabrykowanej na dnie;
- położenie pokrywy betonowej zbrojonej;
- podłączenie do zbiornika odpływu z kuchni świetlicy;
- wyrównanie terenu i wywóz nadmiaru ziemi.
Osobą do kontaktu w sprawie przedmiotu zamówienia jest pracownik Urzędu Gminy w Płośnicy:
Magdalena Jarus, Tel 23 698 17 67.
3. Termin realizacji zamówienia: zamówienie należy zrealizować: do 14.10.2015 r.
4. Miejsce, termin i forma złożenia oferty:
a) oferty należy składać na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia
do składania ofert;
b) oferta powinna składać się z formularza ofertowego oraz kosztorysu ofertowego zawierającego
szczegółowy zakres robót;
c) kalkulując cenę oferty Wykonawca zobowiązany jest wycenić wszystkie przewidywane przez niego
koszty związane z realizacją zamówienia i podać w formularzu ofertowym. Cena oferty jest stała
i niezmienna w całym okresie realizacji zamówienia, ma charakter ryczałtowy.
d) ofertę należy składać do 25 września 2015 r. do godziny 15:30
e) Zamawiający dopuszcza składanie ofert w jednej z form:
• papierowej poprzez przesłanie oferty na adres siedziby Zamawiającego:
Urząd Gminy w Płośnicy , 13-206 Płośnica, ul. Dworcowa 52;
• przesłanie faksem pod nr 23 698 17 67;
• drogą elektroniczną poprzez wysłanie na adres e-mail: [email protected]
6. Termin otwarcia ofert: 28 września 2015 r.
7. Wybór Wykonawcy: Zamawiający wybierze do realizacji zamówienia Wykonawcę, który złożył ofertę
zgodną z warunkami określonymi w niniejszym zaproszeniu do składania ofert i cena jego oferty jest
najkorzystniejsza tj. najniższa spośród złożonych ofert.
8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Magdalena Jarus