problemy nierówności społecznej

Transkrypt

problemy nierówności społecznej
Jurij G. Pawlenko,
dr nauk ek., profesor, Instytut Ekonomiki RAN
PROBLEMY NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNEJ: ASPEKT
HISTORYCZNY I TEORETYCZNY
Brak skutecznego rozwoju gospodarczego, tzn. takiego rozwoju, przy którym
obserwuje się zrównoważony wzrost gospodarczy i wzrost dobrobytu całej ludności jest
oczywistym faktem. Jedną z ważniejszych barier instytucjonalnych, stanowiących przeszkodę
w osiągnięciu zrównoważonego wzrostu gospodarczego, jest wysoki poziom nierówności
społecznej. Pod względem poziomu nierówności dochodów (współczynnik Giniego wynosi
42,3) Rosja wyprzedza USA (40,8) i Chiny (41,5) i znajduje się na pierwszych miejscach,
zarówno wśród krajów postsowieckich, jak postsocjalistycznych. Zastanawiano się, czy
przyczyny wzrostu nierówności ekonomicznych są kształtowane głównie przez obiektywne
siły rynkowe, to znaczy przez czynniki, związane z postępem technicznym i globalizacją czy
też mają korzenie polityczne.
Słowa kluczowe: nierówności społeczne, wynagrodzenia, USA. Rosja, Chiny

Podobne dokumenty