Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego

Komentarze

Transkrypt

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
31.12.2013 r.
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
EUROPA MILLENNIUM 3
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
(w zł)
I.
1.
2.
Aktywa
lokaty
środki pieniężne
3.
aktywa za zezwoleniem organu nadzoru,
zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja
2003 r. o działalności ubezpieczeniowej
Koniec analogicznego
okresu
Koniec bieżącego okresu
sprawozdawczego
sprawozdawczego
poprzedniego roku
kalendarzowego
3 929 317,86
5 185 547,94
0,00
0,00
97 061,46
21 509,54
3 832 256,40
5 164 038,40
4.
należności
z tytułu transakcji zawartych na rynku
4.1.
finansowym
0,00
0,00
4.2. pozostałe
0,00
0,00
II.
0,00
0,00
0,00
3 929 317,86
0,00
5 185 547,94
1.
2.
3.
III.
Zobowiązania
z tytułu transakcji zawartych na rynku
finansowym
wobec ubezpieczających, ubezpieczonych,
uposażonych lub uprawnionych z umów
ubezpieczenia
pozostałe
Aktywa netto (I-II)
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na
dzień 31.12.2013 r.
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: EUROPA MILLENNIUM 3
II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
(w zł)
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu
sprawozdawczego
B.
Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Zwiększenia funduszu
tytułem składek zwiększających wartość
funduszu
pozostałe przychody
pozostałe zwiększenia
Zmniejszenia funduszu
tytułem wykupu
tytułem wypłat pozostałych świadczeń
ubezpieczeniowych
tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz
innych opłat potrącanych z fuduszu
tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych
tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz
innych opłat tytułem administrowania
funduszem
pozostałe koszty
Analogiczny okres
sprawozdawczy
poprzedniego roku
kalendarzowego
Bieżący okres
sprawozdawczy
3 015 015,37
3 929 317,86
851 400,56
1 116 186,00
705 206,25
1 039 140,00
1 116 186,00
1 039 140,00
264 785,44
149 518,21
333 933,75
181 486,55
0,00
0,00
115 267,23
152 447,20
62 901,93
551 023,83
3 929 317,86
5 185 547,94
pozostałe zmniejszenia
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu
sprawozdawczego
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na
dzień 31.12.2013 r.
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
III
I.
1.
2.
II.
1.
2.
3.
4.
EUROPA MILLENNIUM 3
LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH
Analogiczny
okres
sprawozdawczy
(w zł)
poprzedniego
roku
kalendarzowego
Liczba jednostek rozrachunkowych:
33 668,5134
na początek okresu sprawozdawczego
44 605,7198
na koniec okresu sprawozdawczego
Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):
89,55
na początek okresu sprawozdawczego
minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w
84,29
okresie sprawozdawczym
maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w
91,19
okresie sprawozdawczym
88,09
na koniec okresu sprawozdawczego
Bieżący okres
sprawozdawczy
44 605,7198
53 909,4286
88,09
85,78
98,60
96,19
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
31.12.2013 r.
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
IV
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
(w zł)
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
II.
III.
IV
V.
VI.
1.
2.
3.
EUROPA MILLENNIUM 3
Lokaty (suma 1-12)
papiery wartościowe emitowane, poręczone lub
gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje
międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita
Polska
obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki
samorządu terytorialnego lub związki jednostek
samorządu terytorialnego
Udział w
aktywach netto
funduszu (w %)
0,00
0,00%
Wartość
bilansowa (w zł)
0,00
0,00%
0,00%
Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu
0,00
0,00%
akcje
udziały
jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w
funduszach inwestycyjnych
instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka
związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie
rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu
pożyczki
nieruchomości
depozyty bankowe
pozostałe lokaty
Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z
art.. 154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o
działalności ubezpieczeniowej
Środki pieniężne
Należności
Zobowiązania
Aktywa netto (w tym)
krajowe
zagraniczne - kraje UE
zagraniczne - kraje poza UE
0,00
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
5 164 038,40
21 509,54
0,00
0,00
5 185 547,94
21 509,54
5 164 038,40
0,00
99,59%
0,41%
0,00%
0,00%
100,00%
0,41%
99,59%
0,00%
0,00

Podobne dokumenty