SPRAWOZDANIE ,

Komentarze

Transkrypt

SPRAWOZDANIE ,
"
SPRAWOZDANIE
KOMISJI OSWIATY, KULTURY I JpORTU
i
Z DZIALALNOSCI w 2012 ,OKU
·
t
Komisja Oswiaty, Kultury i Sportu w 2012 roku OdbYla 1 posiedzen stacjonamych oraz 3
posiedzenia wyjazdowe, na ktorych odwiedzila prowad ne przez gmin~ plac6wki
oswiatowe. Wszystkim spotkaniom komisji przewodnic la GraZyna Brzozowska.
Srednia roczna frekwencja na posiedzeniach komisji wypiosla 89,40%. Dzialalnosc komisji
przebiegala zgonie z zatwierdzonym planem pracy na 2q 12 rok.
Komisja Oswiaty Kultury i Sportu zapoznala si~ z p,ojektem kalendarza imprez
kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych organizowanychiprzez urz'ld Miejski w 2012 roku
oraz przyj~la dodatkowe informacje Naczelnika Promo~i i Komunikacji Spolecznej P.
Zenona Klimczewskiego. Komisja powyzszy projekt zafpiniowala pozytywnie nie wnosz'lc
uwag.
•
Komisja zapoznala si~ i zaakceptowala oferty wypotzynku zimowego w ramach akcji
" Zima w miescie 20 II" organizowanego przez Nowod.Jvorski Osrodek Kultury,
Nowodworski Osrodek Sportu i Rekreacji, Miejsk'l Bibliotek~ Publiczn'l oraz gminne
szkoly. Komisja zapoznala si~ r6wniez z realizacj'l wyjazdowych form wypoczynku dzieci i
mlodzie.ty w okresie ferii zimowych 2012 roku organiz,wanych przez Uczniowskie Kluby
Sportowe. Komisja zapoznala si~ z dodatkowymi info~acjami Naczelnika Wydzialu
Edukacji P. Jerzego Bziuka dotycz'lcymi wypoczynku z~mowego dzieci i mlodzie.ty podczas
,
~i
Komisja przyj~la sprawozdanie z form realizacji wypocbnku zimowego dla dzieci i
mlodzie.ty w ramach akcji " Zima w miescie" organizo.~ych przez NOK, NOSiR, MBP
oraz Wydzial Edukacji (szkoly, Ucmiowskie Kluby Sportbwe). Komisja z zadowoleniem
przyj~la informacje z wypoczynku dzieci i mlodziety ~ okresie ferii zimowych w 2012
roku stwierdzaj'lc, ze przygotowane oferty byly bardzo piekawe i r6morodne i kai:dy ch~tny
m6g1 w interesuj'lcy spos6b sp~dzic czas wolny od zaj~¢ lekcyjnych.
Komisja zapoznala si~ z ofertami wypoczynku le~' ego dla dzieci i mlodzieZy
organizowanego w ramach akcji " Lato w miescie" pr gotowanymi przez Nowodworski
Osrodek Kultury, Nowodworski Osrodek Sportu i Rekr. acji oraz Miejsk'l Bibliotek~
Publiczn'l nie wnosZ'lc zadnych uwag.
i
Komisja przyj~la sprawozdanie z wypoczynku letniegd dzieci i mlodzieZy organizowanego
przez NOK, NOSiR, MBP oraz informacj~ pisemn'l i U$tnl:! P. Agnieszki Sejda Naczelnika
Wydzialu Edukacji i Spraw Spolecznych. Komisja stwierdzila, ze wypoczynek letni dzieci i
mlodziety w poszczeg6lnych placowkach zorganizowapy zostal w spos6b bardzo ciekawy,
oferuj'lcy r6znorodne formy zaj~c stacjonamych oraz bpgat'l ofert~ zaj~c wyjazdowych,
kt6re cieszyly si~ bardzo dui:ym zainteresowaniem dzi~ci, mlodziei:y i doroslych
mieszkanc6w naszego miasta. Komisja stwierdzila, zef'ina oferuje mieszkancom bardzo
bogat'loraz romorodn'l ofert~ zar6wno w zakresie kul ralnym jak i sportowym.
I
Komisja zapoznala si~ z informacj1:l dotycz1:lca udzielonej pomocy dzieciom i mlodziezy w
zakresie przyznanych wszystkich rodzajow stypendi61 i nagrOd Burmistrza Miasta Nowy
Dw6r Mazowiecki w 2011 roku. Komisja stwierdzila, ze wszystkie stypendia i nagrody s(t
przyznawane zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Rad~ Miejsk(t.
Komisja rozpatrzyla i zaopiniowala pozytywnie projekt uchwaly w sprawie ustalenia
maksymalnej kwoty dofinansowania w 2012 roku oplat za ksztalcenie, pobierane przez
szkoly wyzsze i zaklady ksztalcenia nauczycieli, przyznawanej nauczycielom szk61 i
przedszkoli prowadzonych przez Miasto Nowy Dw6r Mazowiecki oraz projekt okreslenia
warunk6w i trybu finansowania zadania wlasnego w zakresie rozwoju sportu w miescie
Nowy Dw6r Mazowiecki.
Komisja Oswiaty, Kultury i Sportu szczeg6ln(t wag~ w swojej pracy przywiwwala do
prawidlowego funkcjonowania gminnych plac6wek oswiatowych na terenie naszego
miasta.
W tym celu komisja odbyla spotkania wyjazdowe do wszystkich gminnych przedszkoli
na terenie naszego miasta.
Komisja zapoznala si~ z dzialalnoscitt, funkcjonowaniem, problemami i potrzebami
plac6wek przedszkolnych. Komisja odbyJa spotkanie z inspektorem Wydzialu Edukacji P.
Elzbiet(t Tokarsk(t i zapoznala si~ z informacj(t pisemn(t Burmistrza Miasta dot.
funkcjonowania gminnych przedszkoli oraz dokonala podsumowania problem6w i potrzeb
zgloszonych przez DyrektorOw poszczeg61nych plac6wek w trakcie odwiedzin przez
czlonk6w komisji w miesi(tcu lutym i marcu. Komisja stwierdzila, ze wszystkie gminne
plac6wki przedszkolne funkcjonuj(t prawidlowo, s(t czyste, zadbane, maj(t zapewnion(t kadr~
pedagogiczn(t i specjalistyczn(t.
Komisja Oswiaty poparla wszystkie wnioski zawarte w pismach zloronych przez
Dyrektor6w przedszkoli zwracaj(tc si~ 0 sukcesywne dofmansowania potrzeb remontowych
poszczeg6lnych plac6wek .
Komisja odbyla spotkanie z Naczelnikiem Wydzialu Edukacji p. Jerzym Bziukiem
i
zapoznala si~ z informacjami na temat funkcjonowania gminnych szk6l na terenie miasta ­
problem ami, potrzebami, zjawiskami patologicznymi oraz bezpieczetistwem uczni6w.
Komisja stwierdzila, ze szkoly s(t bezpieczne, budynki utrzymane S(t w nalemym stanie,
system monitoringu funkcjonuj(tcy w szkolach w znacznym stopniu wplywa na podniesienie
stanu bezpieczeiistwa uczni6w i pracownik6w szk6l. Komisja widzi koniecznosc
utrzymania w szkolach nauczycieli specjalist6w celem zapewnienia dalszego wlasciwego
osi'tgania poz(tdanych efekt6w dydaktycznych i wychowawczych.
Komisja po dokladnym zapoznaniu si~ z informacjami stwierdzila, ze szkoly na wszystkich
szczeblach nauki realizuj(t zadania opiekuiicze i wychowawcze, kt6re uwzgl~dniaj(t przepisy
bhp oraz rozpoIZ(tdzenia MEN.
Monitoring funkcjonuj(tcy w szkolach w znacznym stopniu zwi~kszyl bezpieczenstwo
uczni6w i pracownik6w szk61, zmniejszyl akty wandalizmu i niszczenia mienia szk61.
Komisja zapoznala si~ z informacjami na temat koszt6w utrzymania plac6wek
oswiatowych za 2011r. oraz w I p61roczu 2012 roku. Komisja stwierdzila,ze srodki
finansowe jakie posiadaj(t Dyrektorzy szk61 rozdysponowywane s(t w spos6b przemyslany i
celowy z peln(t dbalosci(t i odpowiedzialnosci(t za zarZ'tdzane plac6wki.
Komisja Oswiaty, Kultury i Sportu dokonala w cz~sci wyjazdowej przegl(tdu plac6wek
oswiatowych pod k(ttem przygotowania do nowego roku szkolnego 201212013. Komisja
stwierdzila, ze wszystkie plac6wki oswiatowe s(t przygotowane do nowego roku szkolnego,
·
:
• wszystkie prace remontowe zostaly zrealizowane i zako Iczone. Szko/a Podstawowa or 7
jest w trakcie rozbudowy, czcrsciowy odbi6r inwestycji tmozliwil rozpoczcrcie nauki klasom
I-III od wrzesnia 2012 roku.
.
Ponadto Komisja wnioskowala 0 wzmozenie dozoru praJwidlowej realizacji inwestycji
rozbudowy Szkoly Podstawowej nr7.
I
Komisja poparla wnioski Dyrektor6w poszczeg6lnych rzk61 dotycz~cych koniecznych
remont6w zalecanych przez SANEPID oraz remonty, kt re zapewniaj~ bezpieczenstwo
dzieciom i mlodzieZy.
Komisja zapoznala si~ z wynikami egzamin6w zewncrtrmych w sz6stych klasach szkm podstawowych, egzamin6w gimnazjalnych oraz maturaInych. Zdaniem Komisji zr6znicowane wyniki egzamin6w s~ wynikiem r6znych ¢zynnik6w spolecznych, kt6re rzutuj~ na poziom nauczania dzieci i mlodzieZy.
~. Komisja szczegmowo przeanalizowala przygotowan~ rzez Wydzial Edukacji i Spraw Spolecznych informacjcr na temat realizacji i skutecznos. i program6w profilaktyki uzaleznieil dzieci i mlodzieZy z terenu Nowego Dworu Mazowieckiego w 2012 roku. Komisja widzi koniecznoscsystematycznej kontynuacji!prowadzenia program6w profilaktycznych, kt6re ciesz~ si~ dUZym zainteresowanl·em dzieci i mlodziety. OuZo kontrowersji wsr6d czlonk6w komisji wzbudzil ojekt uchwaly dotycz~cy
utworzenia Zespolu Szkm nr 1 I~c~cy PP5, SP7 i PG2 ha Osiedlu Mlodych. Po wnikliwej
analizie komisja nie rozstrzygnC(la swojego stanowiska rw tym temacie. Komisja
wystosowala wniosek 0 wczesniejsze zglaszanie i przekazywanie informacji dotyc~cych
bardzo waznych spraw oswiatowych wymagaj~cych s~rszej konsultacji i wnikliwej
analizy.
Komisja zaopiniowala pozytywnie wykonanie budZe miasta za 20 rok w zakresie dzialalnosci merytOlycznej komisji.
:
Komisja pozytywnie rozpatrzyla i zaopiniowala projekt,budzetu miasta Nowego Dworu Mazowieckiego na rok 2013 w zakresie dzialalnosci mdrytorycznej Komisji . II
Iii
rok: zabezpieczenie srodk6w
Komisja przekazala wnioski do budZetu miasta na 20
finansowych na budow~ hali sportowej w Zespole Szk' nrI przy SP7 oraz budowcr biemi
lekkoatletycznej w Zespole Szk61 nrl przy PG 2. Komi ~a wnioskowala r6wniez 0
zabezpieczenie w budzecie 2013r. srodk6w finansowyc na remonty i r6wnomieme ich
rozdzielanie na poszczeg6lne plac6wki oswiatowe wg 2jalecen Sanepidu oraz innych
organ6w kontrolnych. Jednoczesnie Komisja wnioskowala 0 uwzglcrdnienie przy podziale
srodk6w kompleksowosci wykonywanych remont6w 0fz rozdzielanie srodk6w
finansowych przeznaczonych na remonty w terminie u ozliwiaj~cym wykonanie prac w
okresie wakacyjnym.
Czlonkowie Komisji Oswiaty,Kultuty i Sportu wytypo : ani zostali do pehlienia funkcji
obserwatora podczas egzamin6w w szkolach podstawofYch oraz gimnazjalnych.
Komisja Oswiaty,Kultury i Sportu zapoznala siC( i ~:j~a dokumenty:
- w sprawie zamiaru przeksztalcenia 2-letniej Zasadnic ej Szkoly Zawodowej w Zespole
Szk61 nr2 w 3-letni~ Zasadnicz~ Szkol~ Zawodowl:\. w espole Szk61 nr2 w Nowym Dworze
Maz.
.
- w sprawie zamiaru stopniowej likwidacji liceum profilowanego w Zespole SzkM nr 2w Nowym Dworze Maz. - w sprawie zamiaru stopniowej likwidacji Technikum dia doroslych w Zespole Szk61 nr 2 w Nowym Dworze Maz. - w sprawie utworzenia Liceum Og6lnoksztalcl:lcego dia doroslych w Zespole Szk61 nr 2 w Nowym Dworze Maz. - w sprawie utworzenia Liceum Og6lnoksztalcl:lcego w Zespole Szk61 nr 2 w Nowym DworzeMaz. - w sprawie w1l:lczenia Publicznego Przedszkola nr 2 do Zespolu Szk61 nr 3 w nowym DworzeMaz. - w sprawie okreslenia tygodniowego wymiaru godzin dia zaj~c nauczycieli specjalist6w - odnosnie funkcjonowania monitoringu wizyjnego w plac6wkach oswiatowych - sprawozdanie z wykonania zadan statutowych wraz z wykorzystaniem dotacji za 2011r. przez Uczniowskie Kluby Sportowe - informacje z dzialalnosci merytorycznej Miejskiej Biblioteki Publicznej, Nowodworskiego Osrodka Kultury oraz Nowodworskiego Osrodka Sportu i Rekreacji wraz z rozliczeniem dotacji podmiotowej - odnosnie rozdysponowania srodk6w finansowych na remonty plac6wek oswiatowych w 2012r. - przyj~la informacj~ na temat obchod6w Dnia Dziecka oraz Xln Dni Nowego Dworu Maz. - przyj~la informacj~ 0 uhonorowaniu wyr6i:niajl!cych si~ sportowc6w reprezentujl!cych nasze miasto na arenie ogolnopolskiej - przyj~la program obchod6w Europejskich Dni Dziedzictwa wNowym Dworze Mazowieckim Komisja na wszystkich posiedzeniach rozpatrywala i opiniowala projekty uchwal pod obrady sesji Rady Miejskiej. N a zakonczerue roku Komisja Oswiaty, Kultury i Sportu opracowala i
komisji na 2013 rok. przyj~a
Dzi~kuj~
plan pracy czlonkom Komisji za zaangazowanie w prac~ Komisji. Dzi~kuj~ za bardzo dobrl! wsp6lprac~ naczelnikom i pracownikom wydzial6w merytorycznie zwiLiZanych z dzialalnoscil! Komisji, Dyrektorom :szk61, przedszkoli, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Nowodworskiego Osrodka Kultury, Nowodworskiego Osrodka Sportu i Rekreacji,obsludze biura Rady, przedstawicielom medi6w oraz wszystkim , kt6rzy uczestniczyli w posiedzeniach komisji. Szczeg6lne podzi~kowania za bardzo dobrl! wsp6lprac~ oraz szczeg6lnl:l dbalosc 0 oswiat~
w imieniu calej komisji skladam Panu Jerzemu Bziukowi bylemu Naczelnikowi Wydzialu
Edukacji w zwi¢U z przejsciem na emeryturc;;.
Przewodnic:qca
Komisji O~"a:r~ltury i Sportn
GraZy~~ B;zo~wska
r