DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Transkrypt

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
No.QP00002|CPR2013-07-01|FC|V007
1. Jednoznaczny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
1.0114
2. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:
do zastosowania w konstrukcjach metalowych lub w konstrukcjach zespolonych metalowo-betonowych
3. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:
ArcelorMittal Flat Carbon Europe S.A.
24-26, boulevard d’Avranches
L-1160 Luxembourg
Luxembourg
Tel: +48122932104
Fax: +48122932145
e-mail: [email protected]
4. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2: Nie ma
zastosowania
5. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:
System 2+
6a. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:
EN 10025-1: 2004
Jednostka notyfikowana określona zgodnie z poniższą listą przeprowadziła wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji, dokonuje stałego nadzoru,
oceny i ewaluacji zakładowej kontroli produkcji w systemie +2 i na tej podstawie wydała certyfikat zakładowej kontroli produkcji.
Galati
Gijón
0098
0099
6b. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna: Nie ma zastosowania
7. Deklarowane właściwości użytkowe
Zasadnicze charakterystyki
Tolerancje wymiarów i kształtu
Grubość
EN 10029
Płaskość na arkuszach ciętych
EN 10029
Grubość nominalna (mm)
>
Granica plastyczności
Wartości
≤
ReH min (MPa)
16
235
16
40
225
40
100
215
Grubość nominalna (mm)
Wytrzymałość na rozciąganie
>
Wartości
≤
Rm min (MPa)
max (MPa)
100
360
510
Grubość nominalna (mm)
Wartości
≤
min (%)
próbki
40
24
A 5.65√So (%)
40
63
23
A 5.65√So (%)
63
100
22
A 5.65√So (%)
>
Wydłużenie
Grubość nominalna (mm)
Udarność
>
>
40
KV2Lmin (J)
100
27 w temp. 0°C
Wartości
≤
%
40
≤ 0.35
≤ 0.38
100
Grubość nominalna (mm)
>
Wartości
≤
Wytrzymałość zmęczeniowa
100
EN 10025-1: 2004
Wartości
≤
Grubość nominalna (mm)
Spawalność CEV
Zharmonizowana
specyfikacja
techniczna
Właściwości użytkowe
%
C : ≤ 0.17
Mn : ≤ 1.40
P : ≤ 0.030
S : ≤ 0.030
Cu : ≤ 0.55
N : ≤ 0.012
8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: Nie ma zastosowania
Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje
zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.
W imieniu producenta podpisał(-a):
Jean-Martin Van der Hoeven
Sandeep Arora
Head of Marketing & Sales CMO FCE Head of Product Marketing & Control
Luxembourg, 25th February 2016
Luxembourg, 25th February 2016