mm2006_11d

Komentarze

Transkrypt

mm2006_11d
M
erkuriusz
s
Gminny Biuletyn Informacyjny
z
c
z
o
n
o
w
s
k
i
Dzień
Papieski
w MOK-u
W
t y m
r o k u
obchodziliśmy 28
rocznicę powołania
Karola Wojtyły na Stolicę
Piotrową. Te uroczystości
zbiegły się w czasie ze
wspomnieniem śmierci
Jana Pawła II.
I n s t r u k t o r z y
Mszczonowskiego
Ośrodka Kultury
przygotowali program
artystyczny dla uczczenia
Dnia Papieskiego.
czytaj strona 11
1377-2006
629 lat Mszczonowa
AKTUALNOŚCI, WYWIADY, OGŁOSZENIA
NR 11 (121) 2006 / listopad / egzemplarz bezpłatny / ISSN: 1730-8186
WISŁA w MSZCZONOWIE
W sobotę 7 października na Nowym Rynku w Mszczonowie odbył
się koncert grupy folklorystycznej „WISŁA”. Ten najlepszy w
kraju amatorski zespół ludowy przyjechał do naszego miasta na
zaproszenie Orkiestry Dętej OSP. Członkowie obu zespołów
poznali się ze sobą i zaprzyjaźnili podczas wspólnego
czerwcowego tourne po Francji. Później w okresie wakacji
mszczonowianie wystąpili w Wiśle, a teraz przyszła pora na
rewanż w wykonaniu górali. Serdeczne uściski i przywitania zaraz
po opuszczeniu autokaru najlepiej świadczyły o tym, że zapowiada
się wspaniała, wręcz rodzina impreza i kto tak właśnie
przewidywał- nie zawiódł się.
czytaj strony 13-14
ZŁOTA
LOKALIZACJA CZYLI
KOLEJNY
SUKCES
MSZCZONOWA
Mszczonów już po raz trzeci z
rzędu został „Gminą Fair Play”.
Burmistrz Grzegorz Kurek z
wyraźnym zadowoleniem
odbierał tegoroczną statuetkę,
gdyż dzięki jej pozyskaniu
Mszczonów otrzymał miano
„Złotej lokalizacji biznesu”.
Wyróżnienie to potwierdza, iż
Mszczonów pod względem
pozyskiwania inwestorów należy
do ścisłej krajowej czołówki.
„Gminy Fair Play” kreują dobre
wzorce współpracy samorządów
z przedsiębiorcami, które są
godne naśladowania przez
wszystkie jednostki
administracyjne w Polsce. Są to
także gminy wiarygodne i
otwarte na nowe inicjatywy
gospodarczo - inwestycyjne.
czytaj strona 7
PONADTO W NUMERZE:
Okręgi wyborcze oraz
siedziby obwodowych
komisji wyborczych
Zasady głosowania w
wyborach samorządowych
czyli gdzie głosują mieszkańcy
poszczególnych ulic i sołectw gminy
Mszczonów
czytaj strony 4-5
Wręcza - inwestycyjny
boom
Mszczonowskie GCI
najlepsze na Mazowszu
czyli uroczystość wręczenia nagród dla
„Najlepiej działających na Mazowszu
Gminnych Centrów Informacji”
czytaj strony 8-9
czytaj strona 6
czytaj strona 9
Dlaczego Krzyżówka
chce do Mszczonowa
czytaj strona 10
Merkuriusz Szkolny
czytaj strony 16-23
Z
Ż Y C I A
G M I N Y
Półprawdy, przeinaczenia i kłamstwa
Znane od lat z „przychylności” dla
władz samorządowych Mszczonowa
„Wiadomości Mszczonowskie” nie
zawiodły i tym razem, prezentując
ostatnio swój wyborczy numer.
Oprócz prezentacji dwojga swoich
kandydatów na radnych, oj ostatnio
jakoś im kadry się mocno kurczą,
pismo pełne jest nierzetelnej krytyki,
insynuacji i zwyczajnych pomówień,
które trzeba sprostować. Zacznijmy
od trwającej budowy nowego
ratusza, który powstaje w miejscu
ratusza starego, a której to sprawie
autorzy „Wiadomości” poświęcają aż
siedem stronic. Dziwne, że robią to
teraz, kiedy trwa budowa rausza, a
nie wcześniej, kiedy trwały
konsultacje społeczne. Konieczność
budowy nowego ratusza wraz z
przyjętą koncepcją była bowiem
przez władze samorządowe gminy
sygnalizowana publicznie od 1998
roku, czyli osiem lat temu.
Ratusz powstaje w miejscu starego i
nie jest ważne czy dokładnie w tym
samym miejscu, czy też metr lub dwa
dalej. Nowy ratusz jest budowany
pod potrzeby tego i następnych
pokoleń dynamicznie rozwijającej
się gminy, jednego z liderów w skali
Polski. Dlatego wybrano koncepcję
str. 2
łączenia funkcjonalności obiektu z
nawiązaniem do stylu architektury
przedwojennej. Jest to swoisty
konsensus nowych realiów i tradycji.
Natomiast studnia, o która kruszą
kopię autorzy „Wiadomości” ma być
prezentacją jednej z nielicznych
pamiątek, jakie pozostały nam z
tragicznej niestety historii.
Ponieważ gros zarzutów dotyczy
zagospodarowania w przyszłości
terenów przy ratuszu, trzeba
wyjaśnić, że sprawa
zagospodarowania tego terenu była
niedawno tematem obrad Rady
Miejskiej. Rada podjęła decyzję o
rozpisaniu konkursu dla architektów
na projekt zagospodarowania
Nowego Rynku wraz z otaczającymi
go ulicami. Po rozstrzygnięciu
konkursu, który wyłoni najlepszą
koncepcję, będą konsultacje
społeczne, dyskusja i stosowne
decyzje. Jedno już dziś jest pewne.
Na rynku nie będzie parkingu dla
tirów. Nie będzie też fontann,
kwietników i wszystkiego tego, o
czym piszą „ Wiadomości”. Trzeba
przecież pomyśleć o postoju
taksówek o parkingach dla
pracowników i klientów urzędu,
rozważyć sprawę postoju autobusów
i minibusów. Ponieważ nie ma nawet
koncepcji przyszłego
zagospodarowania rynku, to rodzi się
pytanie, skąd pochodzi wiedza autora
o rzekomym zamiarze przeniesienia
dworca autobusowego na stację
kolejową. Władze miasta
zapewniają, że nikt takiej absurdalnej
sugestii nie wysuwał. Nie można
również mówić o stałym
przesiedleniu pomnika. Został on z
całym należnym szacunkiem
przeniesiony w inne miejsce na czas
trwania robót. Nie jest wykluczone,
że wróci na swoje miejsce, jeśli
uwzględni to przyjęta w przyszłości
koncepcja zagospodarowania. To
także będzie zależało również od
woli mieszkańców miasta.
Wiele nieścisłości, półprawd i
zwyczajnej manipulacji zawiera
artykuł o termach mszczonowskich.
Ponieważ poruszana wielokrotnie
przez „Wiadomości” z uporem
maniaka sprawa odwiertu zwrotnego
znowu wypłynęła, i wymaga
obszernego komentarza fachowca
branży geotermalnej, taki komentarz
zamieszczamy na sąsiedniej stronie.
Nie jest prawdą, że Mszczonów
otrzymał na budowę term z UE 6
milionów euro. Otrzymał 8 milionów
złotych. Burmistrz nigdy i nigdzie w
żadnej formie nawet przy
negocjacjach z potencjalnymi
inwestorami nie deklarował
jakiejkolwiek firmie, że będzie
dokładał do biletów dla „gości”.
Natomiast umowa z niemieckim
inwestorem zakładała wykup przez
gminę biletów dla dzieci i młodzieży
z miejscowych szkół, co jest
powszechnie praktykowanym przez
samorządy, gdzie funkcjonują kryte
pływalnie . Ta umowa jest zresztą
dziś nieaktualna bowiem po
otrzymaniu unijnego wsparcia gmina
wraz z Geotermią zdecydowała się
sama budować termy. Oczywiście
wejściówki do basenów będą dla
uczniów i młodzieży szkolnej z
terenu gminy bezpłatne w godzinach
zajęć szkolnych.
Na koniec chcemy się zająć
kuriozalną wręcz publikacją
p o d p i s a n ą p r z e z To m a s z a
Świątkowskiego, który to autor
wyszydza publicznie
mszczonowskich radnych. Za co tak
wyszydza? Za sprawozdanie z
działalności w ostatniej kadencji,
gdzie radni poinformowali swoje
okręgi wyborcze o wykonanych na
ich rzecz gminnych inwestycjach, co
jest klasycznym rozliczeniem się
radnych o obietnic wyborczych. Co
zdaniem autora zasługuje tutaj na
napiętnowanie i wyszydzanie? Ano
jego zdaniem tego wszystkiego z
czego radni spowiadają się
wyborcom, oni sami nie zrobili,
zrobił natomiast burmistrz i jego
Merkuriusz Mszczonowski 11/2006
Z
Ż Y C I A
G M I N Y
pracownicy. Tak więc według
Świątkowskiego rajcy nasi
przywłaszczają sobie zasługi
burmistrza.
W tym miejscu najlepiej zacytować
Cześnika z „Zemsty” „Mocium panie
cymbał pisze”. Autor porywa się na
ostrą krytykę na pograniczu dobrego
smaku i obyczaju, a tak naprawdę nie
zna tematu, nie zna zasad
obowiązujących w samorządach i nie
rozumie, co to jest władza
wykonawcza (burmistrz) oraz
uchwałodawcza (rada). A może
jednak rozumie, tylko chce celowo
zrobić czytelnikom watę z mózgu?
Wtedy można mówić o próbie
manipulacji.
Tymczasem do podstawowych,
statutowych obowiązków radnego
należy dbanie o interesy jego
wyborców i jego okręgu. Ma
zabiegać o nowe chodniki, drogi,
kanalizację, wodociągi, gaz, itp. Ma
przypominać o postulatach swojego
środowiska na sesjach, na
posiedzeniach komisji i tak działać,
aby tematy te znalazły się w planach
inwestycyjnych gminy i jej budżecie
i były zrealizowane. W tym celu
radny musi współpracować ze
swoimi partnerami z samorządu,
którzy reprezentują inne okręgi i
potrzeby oraz naturalnie
burmistrzem i jego służbami. Musi
podejmować wiążące burmistrza
decyzje, dotyczące całej gminy oraz
j e j n i e k t ó r y c h o b s z a r ó w.
Skuteczność radnego jego wyborcy
oceniają po tym, co obiecał, i co
zostało zrobione.
(cv)
Drugi odwiert
nie jest
potrzebny
do naszej - mszczonowskiej, pracują.
Z informacji jakie do mnie docierają
duża część mieszkańców
Mszczonowa w czasie swoich
wypadów urlopowo-weekendowych
kąpieliska te odwiedziła.
Wyliczając dalej - Węgry.
Jedna z najczęściej odwiedzanych
przez mieszkańców Powiatu
Żyrardowskiego instalacja
geotermalna w Hajduszoboszlo instalacja jednootworowa, Budapeszt
- instalacja jednootworowa. Patrząc na
zachód Europy - jedna z najbardziej
znanych instalacji geotermalnych w
Niemczech, instalacja Bad-Blumau jednootworowa. Kolejną
jednootworową instalacją
geotermalną w Niemczech jest
instalacja w Erding, z którym to
Mszczonów bardzo ściśle
współpracuje.
Na koniec chciałbym
wymienić geotermalne instalacje
jednootworowe w Polsce. Oprócz
Mszczonowa należą do nich Słomniki
pod Krakowem, Cieplice, Duszniki,
Lądek Zdrój. Ogólnie podstawowa
zasada w geotermii mówi, że drugi
otwór geotermalny - zatłaczający w y k o n u j e s i ę w t e d y, g d y z
pierwszego otworu wydobywana
jest solanka i jej zrzucanie
bezpośrednio na powierzchnię ziemi
(jezioro, rzeka) spowodowałoby
katastrofę ekologiczną. W
Mszczonowie na szczęście mamy
wodę słodką.
Jeżeli chodzi o problem
wyczerpywania się wód, to chciałbym
poinformować Autora artykułu, że
zbiornik wody termalnej pod
Mszczonowem jest w sposób ciągły
zasilany wodami powierzchniowymi.
Ogólnie prawidłowa gospodarka tymi
zasobami wody polega na tym, aby nie
brać jej więcej niż jest w stanie
uzupełnić się wodami
powierzchniowymi. Czuwa nad tym
Komisja Dokumentacji
Hydrologicznej przy Ministrze
Środowiska. Wielkość bezpiecznej
eksploatacji wód termalnych dla
Mszczonowa określona została na
poziomie 60m3/h, tj. 524400m3/rok. W
chwili obecnej eksploatacja tej wody
nie przekroczyła w żadnym roku
poziomu 200.000m3/rok. Tak więc nie
wykorzystujemy nawet połowy
bezpiecznych możliwości
eksploatacyjnych otworu w
Mszczonowie.
Odnosząc się do definicji
„energii odnawialnej” poruszonej w
artykule, to nie my ale ktoś wcześniej
uznał energię ziemi (geotermalną),
czy też słońca za energię odnawialną. I
to, że woda nie wraca w wielu
przypadkach z powrotem pod ziemię
nie ma znaczenia, gdyż woda nie jest
energią a tylko jej nośnikiem.
Przyjmując filozofię Autora w/w
artykułu można założyć, że za kilka
miliardów lat zarówno Ziemia
wystygnie, jak i Słońce zgaśnie. Więc
cóż to za energia odnawialna? Na
szczęście ani ja, ani Autor artykułu
tego nie doczekamy.
Marek Balcer
Prezes Zarządu
„Geotermii Mazowieckiej” S.A.
W nawiązaniu do artykułu „Geotermia
i baseny - a odwiert zwrotny ciepłej
wody. Nie da się przemilczeć
problemu!” zamieszczonego w
„Wiadomościach Mszczonowskich Numer na Wybory Samorządowe 2006 Roku” (styl i pisownia zarówno
tytułu artykułu, jak i tytułu pisma
zgodna z oryginałem) chciałbym się
odnieść do tego „problemu”.
„Problem”, który autor
określił jako brak „odwiertu
zwrotnego” jest o tyle zaskakujący,
o ile weźmie się pod uwagę, że
większość instalacji geotermalnych
pracujących w świecie i w Europie
to są instalacje jednootworowe.
Zacznijmy od Słowacji, na którą się
Autor powoływał, w której 90%
instalacji geotermalnych
wykorzystywanych w kąpieliskach,
czy do celów grzewczych to są
instalacje jednootworowe. Woda z
tych instalacji po odebraniu z niej
energii cieplnej trafia bezpośrednio do
rzek lub jezior. Proponuję Autorowi
w/w artykułu odwiedzenie takich
kąpielisk geotermalnych lub miast jak
Orawica, Beszanowa, Liptowski
M i k u l a s z , Wr b o w, P o p r a d i
przekonanie się jak te instalacje
jednootworowe, bliźniaczo podobne
Merkuriusz Mszczonowski 11/2006
str. 3
W I E Ś C I
Z
R A T U S Z A
ZAPRASZAMY do WZIĘCIA UDZIAŁU
W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH,
KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ W NIEDZIELĘ
12 LISTOPADA
Podział Gminy Mszczonów na okręgi wyborcze
str. 4
Merkuriusz Mszczonowski 11/2006
W I E Ś C I
Z
R A T U S Z A
Siedziby obwodowych komisji wyborczych,
czyli gdzie głosują mieszkańcy poszczególnych ulic i sołectw
Merkuriusz Mszczonowski 11/2006
str. 5
W I E Ś C I
Jak głosować w wyborach samorządowych
objaśnia sekretarz Urzędu Miejskiego w Mszczonowie Zofia Krukowska
Każdy wyborca, który zgłosi się w
dniu 12 listopada do lokalu obwodowej
komisji wyborczej i będzie umieszczony w
spisie wyborców otrzyma 4 karty do
głosowania:
- kartę białą z kandydatami do rady gminy,
- kartę żółtą z kandydatami do rady powiatu,
- kartę niebieską z kandydatami do sejmiku
województwa
- kartę różową z kandydatem na burmistrza .
Wyjątkiem są ci wyborcy, którzy mieszkają
w okręgach nr 5,6,7,12 i 13. W każdym z
wymienionych okręgów zarejestrowany
został jeden kandydat na radnego i dlatego w
tych okręgach wyborów do rady miejskiej
nie przeprowadza się, a zarejestrowani
kandydaci zostaną uznani za radnych. W
związku z tym wyborcy w tych okręgach
otrzymają tylko po 3 karty do głosowania.
W naszej gminie wszystkie okręgi
wyborcze są jednomandatowe i dlatego
każdy wyborca, który otrzyma kartę białą z
kandydatami do rady gminy będzie mógł
oddać tylko jeden głos, stawiając znak „x” w
kratce obok nazwiska kandydata.
Niepostawienie żadnego znaku „x” lub
postawienie ich więcej niż jeden sprawia, że
głos jest nieważny.
Pomimo zarejestrowania jednego
kandydata na Burmistrza Mszczonowa
wybory bezpośrednie zostaną
przeprowadzone, a kandydat zostanie
wybrany, jeżeli w głosowaniu otrzyma
więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.
W przypadku, gdy kandydat nie otrzyma
wymaganej, bezwzględnej większości
głosów, nie zostanie wybrany na burmistrza.
W takim przypadku wyboru burmistrza
dokona Rada Miejska. Na karcie do
głosowania w wyborach Burmistrza będzie
umieszczone nazwisko i imiona kandydata, a
z lewej strony przed nazwiskiem
umieszczony będzie wyraz „TAK” z
odpowiednią kratką i niżej wyraz „NIE” z
odpowiednią kratką. Głosując za wyborem
kandydata, stawia się znak „x” w kratce
oznaczonej słowem „TAK” z lewej strony
obok nazwiska. Postawienie znaku „x” w
obu kratkach albo niepostawienie znaku „x”
w żadnej kratce powoduje nieważność
głosu.
W wyborach do rady powiatu i
sejmiku województwa głosuje się tylko na
jedną listę, stawiając znak „x” w kratce z
lewej strony obok nazwiska jednego z
kandydatów z tej listy, przez co wskazuje się
pierwszeństwo do otrzymania mandatu.
Postawienie znaku „x” w kratce obok
nazwisk kandydatów z różnych list lub
niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce
powoduje nieważność głosu.
Na każdej karcie do głosowania
Z obrad XLVII Sesji Rady Miejskiej
Budżet i konsultacje społeczne
28 września na przedostatniej w tej kadencji
sesji obradowała pod przewodnictwem
Łukasza Koperskiego Rada Miejska
Mszczonowa. Po stwierdzeniu
prawomocności obrad i przyjęciu protokołu z
poprzedniej sesji, radni zajęli się informacją
z wykonania budżetu Gminy Mszczonów za
I półrocze 2006, przedstawioną przez
skarbnik J. Barbulant. Do tej informacji
zarówno komisja budżetowa jak i komisja
rewizyjna samorządu nie zgłosiły uwag.
Informację przyjęto poprzez jej
przegłosowanie.
Następny punkt obrad, to dyskusja nad
podjęciem uchwały w sprawie zasad i trybu
przeprowadzenia konsultacji społecznych z
mieszkańcami gminy na temat przyłączenia
do Gminy Mszczonów wsi Krzyżówka. W
przyjętej uchwale zarządza się
przeprowadzenie konsultacji z
mieszkańcami, które umożliwią wyrażenie
opinii w sprawie przyłączenia. Konsultacje
zostaną przeprowadzone na zebraniach
środowiskowych oraz w formie ankiet. Ich
str. 6
wyniki w formie protokołu zawierającego
ogólną liczbę zebrań, liczbę osób biorących
udział w konsultacjach oraz liczbę głosów
„za” i „przeciw” burmistrz przedstawi
Radzie Miejskiej.
Niejako też z marszu radni zajęli się sprawą
ewentualnego przyłączenia Krzyżówki i
rachunku zysków oraz strat. A. Osiński
podkreślił, żeby to nie kosztowało tyle, co
przejęcie Wręczy. Replikował mu burmistrz
mówiąc, że Wręcza nie tylko kosztuje, ale
daje też spore wpływy do budżetu, bo teraz
niemały podatek od nieruchomości z
Budokruszu trafia do kasy Mszczonowa.
Przy Krzyżówce jest jeszcze jeden ważki
aspekt, co podkreślił burmistrz. W momencie
podejmowania decyzji o budowie lotniska
przynależność tego terenu do Mszczonowa
będzie miała ogromne znaczenie.
Kolejne trzy dalsze uchwały przedostatniej
sesji dotyczyły regulacji spraw
nieruchomości gminnych. Konkretnie zaś
wydzierżawienia działki w Mszczonowie na
okres 30 lat oraz wyrażenia zgody na nabycie
Z
R A T U S Z A
umieszczona będzie informacja o sposobie
głosowania. Należy korzystać z tych
informacji i z rozwagą stawiać znaki przy
wybranych kandydatach, gdyż w razie
pomyłki, komisja nie wyda drugiej karty.
Karty do głosowania będą
zadrukowane po jednej stronie. W zależności
od liczby zarejestrowanych list kandydatów,
karta do głosowania drukowana jest na
arkuszu A-5, A-4, A-3 ale może też składać
się z odpowiedniej liczby zbroszurowanych
kartek. Taka broszurka w rozumieniu
ordynacji wyborczej jest karą do głosowania
i dlatego można wybrać tylko jedną listę
stawiając znak „x” w kratce obok jednego
kandydata. Natomiast karta w wyborach na
burmistrza będzie formatu A-6 i będzie
różowa.
Głosowanie odbywać się będzie
między godziną 6.00 a 20.00. W wyborach
tych nie ma żadnych zaświadczeń
uprawniających do głosowania. Głosować
będą mogły tylko osoby ujęte w spisie
wyborców i ewentualnie osoby przeoczone
przy sporządzaniu spisu. Obwodowa
komisja wyborcza dopisze do spisu osobę
zamieszkującą w danym obwodzie po
konsultacji z pracownikiem urzędu ds.
ewidencji ludności.
Aby otrzymać karty do głosowania
oczywiście należy wylegitymować się
dokumentem potwierdzającym tożsamość
(ze zdjęciem).
Zofia Krukowska
z zbycie dwóch innych działek. Cześć
uchwałodawczą tego posiedzenia samorządu
zamknęły drobne korekty dotyczące
bieżącego budżetu.
Po informacjach z prac komisji rewizyjnej i
informacjach burmistrza, gdzie Józef
Grzegorz Kurek zaproponował na 3 maja
2007 roku uroczyste otwarcie
odbudowywanego ratusza, przystąpiono do
wolnych wniosków i zapytań. Radny
K. Krawczyk pytał, czy dotknięci klęską
suszy producenci rolni mogą występować do
Urzędu Gminy o umorzenie podatków?
Burmistrz odpowiedział, że każdy rolnik,
który z racji suszy ucierpiał, może złożyć
podanie o umorzenie podatku, które będą
wnikliwie i sprawiedliwie rozpatrzone.
Na wrześniowej sesji dyskutowano też
sprawę umorzenia pożyczki, jakiej
mszczonowski samorząd udzielił starostwu
na ratowanie szpitala. Dyskusję wywołało
pismo ze starostwa, sugerujące takie
rozwiązanie. Radni generalnie odrzucili
wniosek. Po pierwsze jest to niemożliwe w
obecnej sytuacji prawnej. Po drugie nie było
o tym mowy w ustalaniu warunków pomocy
samorządu Mszczonowa dla szpitala.
(kpt)
Merkuriusz Mszczonowski 11/2006
Z
Ż Y C I A
G M I N Y
V edycja Konkursu i Programu Certyfikacyjnego dla samorządów
„Gmina Fair Play 2006” - Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji
ZŁOTA LOKALIZACJA CZYLI KOLEJNY
SUKCES MSZCZONOWA
Mszczonów już po raz trzeci z
rzędu został „Gminą Fair Play”. Burmistrz
Grzegorz Kurek z wyraźnym
zadowoleniem odbierał tegoroczną
statuetkę, gdyż dzięki jej pozyskaniu
Mszczonów otrzymał miano „Złotej
lokalizacji biznesu”.
Wyróżnienie to potwierdza, iż
Mszczonów pod względem pozyskiwania
inwestorów należy do ścisłej krajowej
czołówki.
Podstawowym celem konkursu
„Gmina Fair Play” jest wyłonienie,
nagrodzenie a następnie wsparcie
samorządów w pełni zaangażowanych w
tworzenie jak najlepszych warunków do
prowadzenia działalności gospodarczej
oraz aktywnych w przyciąganiu nowych
inwestorów. „Gminy Fair Play” kreują
dobre wzorce współpracy samorządów z
przedsiębiorcami, które są godne
naśladowania przez wszystkie jednostki
administracyjne w Polsce. Są to także
gminy wiarygodne i otwarte na nowe
inicjatywy gospodarczo - inwestycyjne,
zapewniające przyjazny klimat dla
inwestorów oraz profesjonalną obsługę
inwestycyjną.
Konkurs organizowany jest przez
Instytut Badań nad Demokracją i
Przedsiębiorstwem Prywatnym a
afiliow any przy K rajow ej Izbie
Gospodarczej. Projekt prowadzony jest
pod patronatem marszałków sejmików
wojewódzkich oraz przy bliskiej
współpracy z Urzędami
Marszałkowskimi.
„Gmina Fair Play” zyskała już w
opinii samorządowców miano
prestiżowego przedsięwzięcia dającego
im wymierne korzyści w postaci szerokiej
promocji i zwiększonego zainteresowania
i n w e s t o r ó w. D o ś w i a d c z e n i a
dotychczasowych laureatów pokazują, że
inwestorzy chętniej wybierają gminy,
które poddały się procedurze
weryfikacyjnej sprawdzającej ich
przyjazność i otwartość na nowe
Merkuriusz Mszczonowski 11/2006
inwestycje. Właśnie dlatego liczba
samorządów chcących uzyskać tytuł i
certyfikat „Gmina Fair Play” z roku na rok
rośnie. W tegorocznej edycji liczba
uczestników wzrosła w stosunku do roku
poprzedniego o ponad 33%.
Do udziału w tegorocznej edycji
współzawodnictwa zgłosiło się 185
samorządów z całej Polski. Ostatecznie
Kapituła Konkursu wyłoniła 174 gminy,
które spełniły wymagania i przeszły
pozytywnie procedurę weryfikacyjną
uzyskując tym samym tytuł i certyfikat
„Gmina Fair Play 2006” - Certyfikowana
Lokalizacja Inwestycji.
* * * wyniki konkursu * * *
Rywalizację gmin
przeprowadzono, w czterech
przewidzianych przez regulamin
k a t eg o r iac h tj. g m in m i ej s k ich ,
miasteczek i małych miast, gmin
wiejskich i gmin turystycznych.
Mszczonów znalazł się wśród najlepszych
w grupie miasteczek i małych miast. Obok
nas w tej kategorii sklasyfikowano:
Gminę Sulęcin (woj. lubuskie) oraz
Miasto i Gminę Grodzisk Wielkopolski
(woj. wielkopolskie). W „gminach
miejskich” tryumfował - Rybnik (woj.
śląskie), zaś w kategorii gmin wiejskich Gmina Kobierzyce (woj. dolnośląskie),
Gmina Kleszczów (woj. łódzkie) i Gmina
Wieliszew (woj. mazowieckie). Najlepszą
gminą turystyczną okazał się Serock
(woj.. mazowieckie).
str. 7
Z
Ż Y C I A
G M I N Y
Podsumowanie kadencji IV samorządowej - c.d.
W związku z pomyłką popełnioną przy składaniu poprzedniego numeru Merkuriusza
Mszczonowskiego ponownie zamieszczamy fragment materiału dotyczącego podsumowania IV kadencji
samorządowej. W części poświęconej okręgowi pierwszemu nie wyszczególniliśmy kilku inwestycji
przeprowadzonych w latach 2002-2006. Po dokonaniu uzupełnienia pragniemy Państwu poniżej
przedstawić pełną listę wykonanych prac w okręgu, którego radnym był Łukasz Koperski.
Redakcja
Okręg nr 1
radny Łukasz Koperski
Granice okręgu nr 1:
Sienkiewicza bez Nr 49, Nowy
Rynek, Kilińskiego, Zarzeczna,
Opłotki, Traugutta, 3 Maja,
Narutowicza, Krzywa, Grójecka
numery nieparzyste od 1 do 51 i
parzyste od 2 do 68, Warszawska
nr nieparzyste od 1 do 27 i
parzyste od 10 do 28
Wykonane zadania:
1. Remont i modernizacja kotłowni
w budynku OSP oraz częściowa
wymiana stolarki okiennej
(2003r).
2. Wykonanie nakładki bitumicznej
w ulicy Narutowicza (2003 r.).
3. Wykonanie chodników z kostki
betonowej wzdłuż ulicy
Narutowicza i 3-go Maja oraz
alejki i placyki w parku, fontanna
i murki do siedzenia, oświetlenie,
plac zabaw dla dzieci, ławki,
mała architektura parkowa oraz
zieleń (2003 r.).
4. Rozpoczęcie odbudowy ratusza
(2005 r.).
5.Wykonanie termomodernizacji
budynku Szkoły Podstawowej w
Mszczonowie oraz
wyremontowanie pomieszczeń
szkolnych i korytarzy. (20032005).
6. Budowa kanalizacji sanitarnej
z przykanalikami i sieci
wodociągowej w ulicach
Wa r s z a w s k i e j , Ta r c z y ń s k i e j
i w Nowym Rynku (2005 r.).
7. Modernizacja chodników wzdłuż
ulicy Warszawskiej (2006).
8 . Wy b u d o w a n i e c h o d n i k ó w
w ul. Opłotki (2003-2004),
9. Wykonanie korekty nawierzchni
w ul. Opłotki oraz budowa w jej części
kanalizacji deszczowej (2003-2004),
10. Wybudowanie jednostronnego
chodnika w części ulicy Zarzecznej
(2002-2003),
11. Wybudowanie jednostronnego
chodnika w części ulicy Kilińskiego
(2002-2003),
12. Modernizacja nawierzchni
ulicy 3 Maja (2006),
13. Rozpoczęcie modernizacji terenu
historycznego, głównego placu
miejskiego (przy pomniku Jana
Pawła II) (2006)
Mszczonowskie GCI najlepsze na Mazowszu
Uroczystość wręczenia nagród dla
„Najlepiej działających na Mazowszu
Gminnych Centrów Informacji”
odbyła się w dniu 26 października w
sali konferencyjnej Zespołu Hotelowo Restauracyjnego w Warszawie.
Komisja Konkursowa po
przeanalizowaniu 30 nadesłanych
ankiet konkursowych wybrała 5
najlepszych GCI:
- Mszczonów,
- Repki,
- Siedlce,
- Puszcza Mariańska,
- Świercze,
oraz przyznała kilka wyróżnień dla
- Łomianek,
str. 8
- Rusinowa,
- Bodzanowa,
- Ojrzenia,
- Broku.
i dalszych kierunków rozwoju.
Mszczonów niewątpliwie miał się tu
czym pochwalić. Wszechstronność, jak
też skuteczność jego działań to
Zwycięska piątka otrzyma nagrody
rzeczowe o wartości 10.000 zł,
z przeznaczeniem na sprzęt
komputerowy.
Uroczystość była dobrą okazją do
podsumowania działalności Gminnych
Centrów Informacji na Mazowszu (na tą
chwilę działa ich ponad 100) oraz
realizacji idei telecentrów. Spotkanie
posłużyło także do wymiany „dobrych
praktyk”, planów na przyszłość
Merkuriusz Mszczonowski 11/2006
Z
Ż Y C I A
Beata Sznajder - kierownik
mszczonowskiego GCI
G M I N Y
ewenement w skali województwa.
Mszczonowskie GCI nie tylko zapewnia
dostęp mieszkańcom do nowoczesnych
urządzeń biurowych i sprzętu
komputerowego, ale także organizuje
różnego rodzaju kursy i szkolenia, pomaga
osobom szukającym zatrudnienia, zajmuje
się promocją gminy oraz skutecznie zabiega
o pozyskiwanie europejskich funduszy.
Centrum działa w swojej głównej siedzibie
w Mszczonowie przy ulicy Żyrardowskiej i
filii znajdującej się w Osuchowie. Jego
kierownik Beata Sznajder poproszona o
skomentowanie odniesionego sukcesu
stwierdziła skromnie, iż jest jej miło, że
praca jaką wkładają wszyscy pracownicy w
sprawne funkcjonowanie podległej jej
jednostki została dostrzeżona i doceniona.
Serdecznie gratulujemy zdobytego
wyróżnienia i już mniej skromnie
Wręcza - inwestycyjny boom
Sołectwo Wręcza włączone do gminy Mszczonów przed
niecałymi dwoma laty przeżywa inwestycyjny boom.
Przypomnijmy, że niedawno całkowicie zmodernizowano
budynek miejscowej szkoły i utwardzono dwie drogi. Pierwszą z
nich była droga gminna w Nowym Dworku, zaś drugą - droga
powiatowa łącząca Wręczę ze Świnicami. Oba odcinki są
niezwykle istotne, gdyż łączą sołectwo z sąsiadami. Trasa przez
Nowy Dworek umożliwia teraz szybki przejazd do wsi
położonych w gminie Puszcza Mariańska. Drugi ze
wspomnianych odcinków, oczekiwany od lat, zapewnia
możliwość wygodnego dojazdu do Mszczonowa. Oświatowe i
drogowe przedsięwzięcia to jednak nie wszystko. Do końca roku
na terenie sołectwa zakończą się jeszcze dwie inne inwestycje. Na
wybudowanie wodociągów z przyłączami w miejscowościach:
Wręcza, Wręcza A, Nowy Dworek, Olszówka i włączenie ich do
istniejącej sieci w miejscowości Grabce Towarzystwo gmina
otrzymała dofinansowanie z Budżetu Województwa
Mazowieckiego w ramach „Samorządowego Programu Rozwoju
Mazowsza komponent E”. Nowa sieć ma aż 10.5 kilometra
długości, a z przyłączami blisko 13 kilometrów. Całkowita
wartość inwestycji to ok. 840 tysięcy złotych. Dofinansowanie ze
środków wojewódzkich wyniosło 150 tysięcy złotych. Sieć
zaczęto budować na początku sierpnia tego roku, a koniec prac
przewidziany jest na miesiąc grudzień. Cztery miesiące przy tak
rozległym terenie to bardzo szybkie tempo, ale w tym wypadku
jest ono jak najbardziej wskazane, gdyż zaniedbań
inwestycyjnych na nowo przyłączonym do gminy terenie jest
naprawdę wiele. Dystans do pozostałych miejscowości gminy
Mszczonów ma za zadanie skrócić także kolejna inwestycja,
którą jest urządzenie terenów sportowych zlokalizowanych przy
Szkole Podstawowej we Wręczy. Przedsięwzięcie to zostało już
właściwie zakończone. Do szczęścia brak jeszcze nowej murawy.
Niestety świeża trawa wzejdzie dopiero wiosną. Szkoda, że
przyroda za nic ma inwestycyjne ustalenia i kieruje się jedynie
własnym kalendarzem. Na stworzenie sportowego zaplecza dla
Wręczy i okolic gmina pozyskała dofinansowanie unijne z
Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i
Merkuriusz Mszczonowski 11/2006
pragniemy podkreślić, że zwycięstwo
mszczonowskiego GCI to wspaniała
promocja gminy i jednocześnie
potwierdzenie jakości pracy jej urzędników.
Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w
Warszawie Tadeusz Zając podkreślał, że
działalność Gminnych Centrów Informacji
jest bardzo istotna dla rozwoju
Województwa Mazowieckiego i dlatego w
latach 2008-2013 na tworzenie oraz rozwój
GCI Samorząd Mazowsza planuje
przeznaczyć kwotę 5 milionów zł. Pozostaje
jedynie mieć nadzieję, że część z tych
pieniędzy trafi do Mszczonowa i pozwoli
dodatkowo poszerzyć ofertę szkoleń i
kursów dla mieszkańców, a może też
wpłynie na poprawę warunków lokalowych
centrum.
I.Majewska
i Marcin Letkiewicz
modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów
wiejskich 2004-2006” w ramach „Działania 2.3 Odnowa wsi oraz
zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”. Koszt
inwestycji to ok. 260 tysięcy złotych. Dotacja pokryła znaczącą
część wartości przeprowadzonych prac, bo wyniosła blisko 153
tysiące złotych. W nowym sportowym kompleksie są trzy
boiska, do - piłki nożnej, siatkówki i koszykówki.
Szczegółowe dane dotyczące obydwu nowych
inwestycji podajemy w zestawieniu poniżej.
WODOCIĄG
- długość sieci - 10 441,20 m
- przyłącza 76 szt. o łącznej długości 2 193,60m
Wartość zadania: 835 923,28zł.
Kwota dotacji celowej: 150 000,00zł.
Termin realizacji: 2.08.2006r. - 15.12.2006r.
Dofinansowanie z Budżetu Województwa Mazowieckiego w
ramach „Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza
komponent E”.
TERENY SPORTOWE
- koszt projektu 259 022,81zł.
- kwota dofinansowania 152 748,00zł.
Zakres wykonanych prac:
1) Drogi i ukształtowanie terenu: roboty przygotowawcze i
ziemne, krawężniki z ławami, podbudowa
i nawierzchnie 489,70 m2
2) Boiska sportowe w tym boisko do piłki nożnej 800m2 oraz
boisko do koszykówki siatkówki 390m2
3) Ogrodzenie i piłkochwyty - 874,70m2
4) Wyposażenie różne - bramki do piłki nożnej, kosze do piłki
koszykowej, siatka i słupki do piłki siatkowej, ławki
Dofinansowanie unijne z Sektorowego Programu
Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora
żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”
w ramach „Działania 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i
ochrona dziedzictwa kulturowego”.
M.L.
str. 9
Z
Ż Y C I A
G M I N Y
Dlaczego Krzyżówka chce do Mszczonowa
Gmina Mszczonów ma szansę
na powiększenie swoich terenów.
Śladem Wręczy, Nowego Dworku i
Olszówki, które przyłączyły się do
Mszczonowa w styczniu 2005 roku,
chce pójść kolejna wieś gminy
Radziejowice. Krzyżówka - bo o niej
mowa - leży pomiędzy Wręczą, a trasą
kolejową CMK. „Komitet
Organizacyjny Wsi Krzyżówka” swą
oficjalną prośbę o przyłączenie
skierował do Rady Miejskiej
Mszczonowa w dniu 12 września. Na
sesji, jaka odbyła się 29 września radni
zdecydowali, że zgodnie z
obowiązującymi przepisami przystąpią
do przeprowadzenia konsultacji
społecznych z mieszkańcami na temat
powiększenia gminy o kolejne tereny.
Decyzja ta została potwierdzona
podjęciem s pecjalnej uchw ały.
Ustalono, że konsultacje będą
przeprowadzone na zebraniach
środowiskowych oraz w formie ankiet
umieszczonych w miejscach ogólnie
dostępnych. W trakcie zebrań
mieszkańcy będą mogli w głosowaniach
wyrazić swą opinię ta temat
ewentualnego wcielenia Krzyżówki.
Cały proces poprzedzi akcja
informacyjna.
Zgodnie z ustawą o
samorządzie terytorialnym zmian granic
gmin dokonuje Rada Ministrów w
drodze rozporządzenia. Jego wydanie
wymaga zasięgnięcia przez ministra
opinii zainteresowanych rad gmin.
Burmistrz Grzegorz Kurek nie
ukrywa, że pozyskanie kolejnej wsi, w
tak dogodnym punkcie jak okolice
Wr ę c z y, j e s t d l a M s z c z o n o w a
korzystne. To strategiczne tereny
położone przy Centralnej Magistrali
Kolejowej i trasie tranzytowej nr 50
Grójce - Sochaczew. Jednak nie tylko
atrakcyjne położenie Krzyżówki kusi
władze Mszczonowa. Okazuje się, że
zamożny Mszczonów, aby nie płacić
tzw. podatku „janosikowego”, czyli
dzielić się swymi dochodami z
biednymi gminami musi pozyskiwać
n o w y c h m i e s z k a ń c ó w. W t e d y
wysokość dochodów gminy w
przeliczeniu na głowę mieszkańca
będzie niższa i wypracowane środki
będzie można w pełni inwestować
str. 10
lokalnie, a nie przekazywać je „za
darmo” samorządom, które nie radzą
sobie gospodarczo. Z tych względów
burmistrz oraz radni Mszczonowa
zamierzają gorąco zachęcać
mieszkańców gminy do poparcia
wniosku o przyłączenie, jaki skierowali
do nich sąsiedzi z Krzyżówki.
Mszczonowscy radni pytani,
czy są zdziwieni prośbą Krzyżówki
odpowiadają zgodnie, że: po pierwszecieszą się z niej, po drugie - nie dziwią
się nią, a po trzecie - czekają na kolejne
takie propozycje od społecznych
komitetów z innych wsi. Polityka
realizowana przez samorząd
Mszczonowa na terenach wiejskich
gminy jest od kilku już lat nastawiona na
inwestycje. Wszystkie wiejskie szkoły
zostały już zmodernizowane, powstają
wodociągi, nowe drogi i inna
infrastruktura. Po podsumowaniu
ostatniej kadencji samorządowej
okazało się, że w sumie wybudowano,
utwardzono lub zmodernizowano ponad
26 kilometrów dróg i ulic, a łączna
długość położonych wodociągów to
blisko 34 kilometry. Zdecydowaną
większość z tych inwestycji wykonano
właśnie na terenach wiejskich. Nie bez
znaczenia jest też fakt, że Mszczonów
co roku w swoim budżecie przeznacza
na cele związane z pomocą społeczną
kwotę ok. 2 milionów złotych, czyli
10-tą część miejskiego budżetu.
Niewiele jest gmin, które mogą sobie
pozwolić na tak wysokie wsparcie
swych najuboższych mieszkańców.
Sztandarowym przykładem
tego, w jaki sposób gmina Mszczonów
dba o tereny wiejskie jest Osuchów. Ta
miejscowość w przeciągu ostatnich
kilku lat całkowicie zmieniła swój
status. Pojawienie się chodników,
wyremontowanie dróg, odnowienie
szkoły podstawowej, wybudowanie
gimnazjum wraz z salą sportową,
powołanie do życia Ludowego Klubu
Sportowego Osuchów i przygotowanie
dla niego boisk wraz z zapleczem,
otwarcie filii Gminnego Centrum
Informacji oraz uruchomienie Centrum
Rehabilitacyjnego, a w końcu nadanie
nazw miejscowym ulicom - wszystko to
sprawiło, że Osuchów nie tylko
wypiękniał, ale także zyskał na
znaczeniu i stał się
prawdziwym
centrum wiejskich terenów gminy.
Inwestycje nie omijają żadnej z
podmszczonowskich wsi. Najlepiej
mogli się o tym przekonać mieszkańcy
niedawno przyłączonych - Wręczy,
Nowego Dworku i Olszówki. Bilans
dwóch lat w gminie Mszczonów to dla
niech - zmodernizowana szkoła
podstawowa, nowo pobudowane
przyszkolne tereny sportowe, wodociąg,
samochód bojowy dla miejscowej
jednostki OSP oraz asfaltowa droga
przebiegająca przez Nowy Dworek. W
bliskiej perspektywie są jeszcze
kanalizacja i modernizacja drogi przez
Wręczę z jednoczesnym położeniem
wzdłuż niej chodnika.
Przyznać należy, że przy takim
zaangażowaniu inwestycyjnym ze
strony samorządu Mszczonowa
wniosek mieszkańców Krzyżówki staje
się zrozumiały i nikogo już nie powinno
dziwić skąd też bierze się przekonanie
mszczonowskich samorządowców, że
na tej jednej wsi proces powiększania
gminy się nie zakończy.
M.L.
BRZÓZKA
AUTO SERWIS
MECHANIKA
POJAZDOWA
*
ELEKTRONIKA BOSCH
DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA
SILNIKA
*
KLIMATYZACJA
BEHR HELLA
PRZEGLĄD NAPRAWA
*
OPONY
SPRZEDAŻ MONTAŻ
*
SKLEP
AUTO – CZĘŚCI
MSZCZONÓW UL. KWIATOWA 28
(150m od HOTELU PANORAMA)
Merkuriusz Mszczonowski 11/2006
K
U
L
T
U
R
A
Dzień Papieski w MOK-u
W t y m r o k u
obchodziliśmy 28 rocznicę
powołania Karola Wojtyły na
S t o l i c ę P i o t r o w ą . Te
uroczystości zbiegły się w
czasie ze wspomnieniem
śmierci Jana Pawła II. To już
półtora roku, gdy Papież
osierocił swój naród i całą
wspólnotę katolicką. Teraz gdy
Polacy oczekują na rychłe
zakończenie procesu
beatyfikacyjnego swojego
największego rodaka - 16
października urasta do rangi
narodowego święta. Każdy
następny dzień uwidacznia,
jaki wpływ na losy ludzkości
miał Papież. Słusznie otrzymał
on pośmiertnie przydomek
„Wielki”. Wciąż uczymy się
papieskich słów. Pozostawił
nam ich tak wiele - w poezji,
prozie, encyklikach, orędziach,
listach, przemówieniach...
Wystarczy tylko po nie
s i ę g n ą ć . Te s ł o w a , t o
najcenniejszy dar i nic
dziwnego, że właśnie z nich
skorzystali instruktorzy
Mszczonowskiego Ośrodka
K u ltu r y p r z y g o to w u ją cy
program artystyczny dla
uczczenia Dnia Papieskiego.
Teksty Jana Pawła II
czytane i recytowane ze sceny
MOK-u przez: Sylwię Grędę,
Katarzynę Janowską i Adriana
Śledzia. Otrzymały wspaniałą
muzyczną oprawę stworzoną
przez dziewczęta ze Studia
Piosenki WOKALIZA. Przed
tym nastrojowym montażem
publiczność została
wprowadzona w atmosferę
zadumy przez Maksyma
Rzemińskiego, który podczas
koncertu fortepianowego
wykonał utwory wielu
muzycznych sław.
Gorące brawa dla
wszystkich artystów były
KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA MSZCZONOWA
Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 12 września 2002 roku (Dz. U. Nr 183, poz. 1522) wprowadzony został
obowiązek wymiany dowodów osobistych wydanych przed 1 stycznia 2001r.
w następujących terminach:
1. od dnia 1 stycznia 2003r. do dnia 31 grudnia 2003r. - wydanych w latach 1962-1972.
2. od dnia 1 stycznia 2004r. do dnia 31 grudnia 2004r. - wydanych w latach 1973-1980.
3. od dnia 1 stycznia 2005r. do dnia 31 grudnia 2005r. - wydanych w latach 1981-1991.
4. od dnia 1 stycznia 2006r. do dnia 31 grudnia 2006r. - wydanych w latach 1992-1995.
5. od dnia 1 stycznia 2007r. do dnia 31 grudnia 2007r. - wydanych w latach 1995-2000.
Bliższych informacji w tej sprawie można uzyskać w Wydziale Ogólno Administracyjnym Urzędu Miejskiego w Mszczonowie przy ul. Grójeckiej 45, pokój Nr 8
w godzinach urzędowania osobiście lub telefonicznie: (046) 857 16 89; 857 17 53;
857 17 64; 857 17 68 wew. 107 lub 131.
BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Józef Grzegorz Kurek
najlepszym podziękowaniem
nie tylko dla nich, ale także dla
Wielkiego Autora. Miejmy
nadzieję, że jeszcze nie raz
usłyszymy papieskie słowa w
wykonaniu mszczonowskiej
młodzieży i że publiczność
odwiedzająca MOK w każdym
następnym Dniu Papieskim
będzie coraz liczniejsza.
Na zakończenie
montażu dyrektor ośrodka
k u l t u r y G r a ż y n a
Pływaczewska podziękowała
wszystkim występującym i
wręczyła kwiaty; trójce
recytatorów oraz Iwonie
Skwarek - opiekunce Studia
Piosenki i Danucie Wójt, która
wyreżyserowała program.
/pio/
Ośrodek Edukacji Językowej
Mszczonów, ul. Warszawska 33 (MOK)
Tel. 046 851-16-63,
kom. 888-94-66-33
e-mail: [email protected]
 wszystkie języki
 kursy dla dzieci, młodzieży i dorosłych
 małe grupy dostosowane do wieku i
potrzeb słuchaczy
 zajęcia indywidualne
Apelujemy do wszystkich, którym zależy na utrwalaniu i
dokumentowaniu przeszłości Mszczonowa, aby okazali
wsparcie osobom kompletującym dokumenty i eksponaty
do mającego niebawem powstać Muzeum Ziemi
Mszczonowskiej.
Jeśli w swoich domach posiadacie Państwo pamiątki z
przeszłości miasta i jego okolic, które Waszym zdaniem
powinny znaleźć się w muzeum,
prosimy o kontakt
telefoniczny. Wszelkie zgłoszenia odbierać od Państwa będzie
Pani Barbara Gryglewska (0-601 182 865). Za okazaną pomoc
serdecznie dziękujemy.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Łukasz Koperski
Burmistrz Mszczonowa
Józef Grzegorz Kurek
Merkuriusz Mszczonowski 11/2006
 wszystkie poziomy zaawansowania
 przygotowanie do matury
 przygotowanie do egzaminów
Cambridge (FCE, CAE, CPE)
 szkolenia językowe dla firm
 doświadczeni lektorzy
SPOTKANIA INFORMACYJNE:
08.11.2006r.,
30
00
GODZ. 17 - 20
str. 11
K
U
L
T
U
R
Talenty Ziemi
Mszczonowskiej
MSZCZONOWSKI OŚRODEK
KULTURY
Zachęcamy Państwa do zapoznania
się z twórczością Miłki_Maj
pod patronatem
URZĘDU MIEJSKIEGO w MSZCZONOWIE
ogłasza
***
XIV SPOTKANIA z PIOSENKĄ
dostałam twoje usta
tak grzeszne
nienamacalny dotyk przyjęłam
w zatraceniu rozsądku
potem zamknęłam świat
w jednym zdaniu
całuj mnie jeszcze
***
A
STRUNA 2006
Konkurs jest imprezą otwartą
A.
 W imprezie mogą wziąć udział wykonawcy, którzy ukończyli 15 lat.
 Zespoły wokalno - instrumentalne do 7 osób.
 Solistom mogą akompaniować zespoły instrumentalne do 3 osób.
B.
 „Struna” przeznaczona jest dla wokalistów i zespołów śpiewających
ballady, poezję śpiewaną, bluesa, piosenki pop i folk.
 Mile widziane są piosenki autorskie.
 Należy przygotować 2 piosenki, których łączny czas nie może
przekroczyć 7 minut.
 Soliści występujący w Spotkaniach nie mogą brać udziału w
przeglądzie jako członkowie innych zespołów.
C.
 Termin: 18 listopada 2006r. godz.11
 Miejsce: Mszczonowski Ośrodek Kultury, Mszczonów ul.
Warszawska 33
Szanowni Państwo
Uprzejmie informujemy, że Cech
Rzemiosła i Przedsiębiorczości w
Mszczonowie organizuje
tradycyjny Bal Sylwestrowy.
Serdecznie zapraszamy, aby we
wspólnym gronie przywitać
Nowy Rok 2007.
Jeżeli jesteście Państwo
zainteresowani udziałem w naszej
imprezie zapraszamy do biura
cechu przy ul. Żyrardowskiej 4.
Szczegółowych informacji
udzielamy
pod nr
tel. (046) 857-10-06
Serdecznie zapraszamy!
Zarząd Cechu
str. 12
D.
 Akredytacja od 1 osoby wynosi 20 zł., należy ją wpłacić przed
imprezą (warunek wzięcia udziału w „Strunie 2006” )
 Zgłoszenia należy nadsyłać do 13 listopada 2006 r. ( termin
nieprzekraczalny ) na adres:
Mszczonowski Ośrodek Kultury
96-320 Mszczonów, ul. Warszawska 33
tel./fax(0-46) 857-16-63
e -mail: [email protected]
 Uczestnicy spotkań otrzymują nagrody rzeczowe i pieniężne.
( zgodnie z decyzją jury)
E. Organizatorzy zapewniają:
 Nagłośnienie.
 Posiłek
 Próby mikrofonowe w dniu imprezy w godzinach 8.30 - 10.30, (czas
trwania próby zależy od ilości uczestników).
 Uczestnicy spotkań przyjeżdżają na własny koszt.
 Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzygają organizatorzy.
ZAPRASZAMY!
Merkuriusz Mszczonowski 11/2006
K
U
L
T
U
R
A
WISŁA w MSZCZONOWIE
W sobotę 7 października na
Nowym Rynku w Mszczonowie
odbył się koncert grupy
folklorystycznej „WISŁA”. Ten
najlepszy w kraju amatorski zespół
ludowy przyjechał do naszego miasta
na zaproszenie Orkiestry Dętej OSP.
Członkowie obu zespołów poznali
się ze sobą i zaprzyjaźnili podczas
wspólnego czerwcowego tourne po
Francji. Później w okresie wakacji
mszczonowianie wystąpili w Wiśle, a
teraz przyszła pora na rewanż w
wykonaniu górali. Serdeczne uściski
i przywitania zaraz po opuszczeniu
autokaru najlepiej świadczyły o tym,
że zapowiada się wspaniała, wręcz
rodzina impreza i kto tak właśnie
przewidywał - nie zawiódł się. Po
części oficjalnej, czyli na
z a k o ń c z e n i e k o n c e r t u Wi s ł y
przyszedł czas na łączony show.
Mszczonowianom szczególnie
podobał się wspólnie odtańczony na
scenie „żabiok”. Te dziwne układy,
graniczące wręcz z akrobacjami,
właściwie trudno nazwać tańcemjest to raczej zabawa przy muzyce,
przy której trzeba się wykazać nie
tylko kondycją, ale również sprytem i
zwinnością. W każdym bądź razie źle
w tej konfrontacji nie wypadliśmy.
Nasi strażacy nie dali sobie w kaszę
dmuchać i pokazali, że z nich też
chłopy na schwał.
Jednak zanim doszło do
luźnej zabawy, na mszczonowskim
rynku odbyły się trzy wspaniałe
koncerty oklaskiwane przez licznie
zgromadzoną miejscową
publiczność. Muzyczne popołudnie
rozpoczął występ Orkiestry Dętej
OSP Mszczonów, wzbogacony
popisami tanecznymi marżonetek i
tamburmajorek. W przerwie
strażackiego koncertu wystąpił
zespół rodzinny „Gwiazda TEAM”,
czyli bracia Krzysztof i Tomasz
Gwiazdowie. Pan Krzysztof to
wokalista, który swym śpiewem
uatrakcyjnia koncerty
mszczonowskiej Orkiestry Dętej. W
rodzinnym duecie pokazał
publiczności, że równie dobrze jak z
wokalem radzi sobie z grą na
akordeonie, zaś jego brat ujął
wszystkich umiejętnością
artystycznego wykorzystania
najzwyklejszych stołowych łyżek.
Wraz z zespołem z Wisły przyjechali do Mszczonowa rodzice naszego sławnego skoczka - Adama Małysza
Merkuriusz Mszczonowski 11/2006
str. 13
K
U
L
T
U
R
A
CENTRUM MEDYCZNE
„LEKARZ DLA CIEBIE”
MSZCZONÓW, PLAC PIŁSUDSKIEGO 1
(budynek za Ratuszem)
Wspólna zabawa strażaków i górali
- SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA
PRYWATNA
- LEKARZE SPECJALIŚCI:
GINEKOLOG, ORTOPEDA,
DERMATOLOG, KARDIOLOG,
NEUROLOG, REHABILITACJA,
MEDYCYNA PRACY
- OPIEKA I ZABIEG PIELĘGNIARSKI TEŻ
W DOMU U PACJENTA
- BADANIA LABOLATORYJNE „DIAGNOSTYKA” Sp. z o. o.
- SZCZEPIENIA P/GRYPIE
- USG, EKG
PRZYCHODNIA CZYNNA: PON - PT
800 - 1800 (5 dni w tygodniu)
PUNKT POBRAŃ CZYNNY: PON - PT
00
00
8 - 11 (5 dni w tygodniu)
Tel.: 046-857-30-66
„Niech się schowają kastaniety”
podsumowała tą grę prowadząca
muzyczne popołudnie prezenterka Anna Wrzesień. Niewątpliwie
mszczonowianie podzielili jej opinię,
gdyż panowie Gwiazdowie musieli
jeszcze długo, długo bisować. Nawet
„mazowieckie kastaniety” pana
Tomasza Gwiazdy musiały jednak
ustąpić przed największa atrakcją
imprezy, czyli niezwykle barwną i
niepowtarzalną grupą z Wisły. Gra,
tańce, przyśpiewki wszystko
najprawdziwsze, oryginalne i
str. 14
niepowtarzalne. Dzieciaki biegające
pod sceną upewniały się wzajemnie,
że członkowie zespołu nie są tylko
poprzebierani, ale naprawdę
przyjechali z górskiej Wisły - znanej
od kilku lat jako miasto Adama
Małysza. Jakby na potwierdzenie
tego wraz z muzykami przybyli do
Mszczonowa rodzice wielkiego
skoczka. Państwu Małyszom po ich
publicznym przedstawieniu
mszczonowianie zgotowali owację
gromkich braw. Należały się one i za
występ ziomków i za wszystkie
sportowe emocje dostarczone w
ostatnim okresie przez syna
sportowca, którego wyczyny podbiły
serca nie tylko kibiców.
Mszczonowskie muzyczne
popołudnie, które przeciągnęło się do
późnego wieczoru
zakończył
koncert mszczonowskożyrardowskiej, młodzieżowej kapeli
EUFONIA.
/pio/
KIEDY ROBIŁAŚ
MAMMOGRAFIĘ?
Jeśli od ostatniego badania minął
rok (max. 2 lata), najwyższa pora
je powtórzyć!
Badanie trwa zaledwie kilka
minut, jest BEZPŁATNE w
ramach NFZ
(dla kobiet od 50 do 69 r.ż.)
INFORMACJA I ZAPISY:
LECZNICA SPECJALISTYCZNA
im. Dr Słowikowskiego
Raszyn Al. Krakowska 65
(022)-720-35-37
lub (022)-720-01-21
W ramach NFZ -również
bezpłatne leczenie dzieci i
młodzieży do 18 r.ż.
BEZPŁATNE LECZENIE
PARADONTOZY
Z A P R A S Z A M Y !!!
Merkuriusz Mszczonowski 11/2006
R
E
K
L
A
M
A
Zatrudnimy:
Piekarza. Mszczonów, tel. 0603 366 018, 0606 389 428
, www.shu-mszczonow.pl
Merkuriusz Mszczonowski 11/2006
str. 15
Merkuriusz Szkolny
NR 10 (46)
2006
Młodzieżowy Biuletyn Informacyjny Gminy Mszczonów
Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Mszczonowie (13.10.2006)
Nauczyciele też potrafią się bawić
Po oficjalnych akademiach
odbytych w szkołach, po otrzymanych
kwiatach i wysłuchanych życzeniach, nic
nie wskazywało na to, że wieczorny
koncert w MOK-u będzie jakimkolwiek
zaskoczeniem. Ot, kolejna impreza, jaką
co roku samorządowcy organizują dla
wszystkich pracowników oświaty z
okazji Dnia Edukacji Narodowej. Stało
się jednak zupełnie inaczej. Wielu
mszczonowskich nauczycieli występ
Danuty Stankiewicz z pewnością
zapamięta na długo. Spotkanie z artystką
str. 16
nie ograniczyło się do standardowego
wysłuchania kilku miłych dla ucha
utworów. Ten koncert był „inny”. W
każdej chwili nożna było zostać
wyciągniętym przed szacowną
publiczność i zmuszonym do zabawy,
która najogólniej rzecz ujmując
wprawiała w zakłopotanie. Panowie
zgromadzeni na sali czuli się jak
uczniowie na trudnej lekcji.
Obowiązywała jedna zasada - tylko nie
patrzeć w oczy artystki, bo dostrzeże i
wtedy... No właśnie: przymusowe
listopad
śpiewanie, kłanianie się w pas,
wprawiające w „śmiałe” układy taneczne
i teksty, które niejednego przyprawiły o
rumieniec na twarzy. Niewielu mężczyzn
czuło się w tej sytuacji jak ryba w wodzie.
Za to panie, te jak widać na załączonej
fotografii bawiły się świetnie.
Podsumowując - było niestandardowo i
chyba dobrze, bo od codzienności
czasami trzeba odpocząć.
Po koncercie głos zabrali kolejno:
przewodniczący Komisji Oświaty Marek
Zientek, przewodniczący Rady Miejskiej
Łukasz Koperski i burmistrz Józef
Grzegorz Kurek. Złożyli oni
nauczycielom gorące życzenia i
obietnice dotyczące dalszej poprawy
warunków pracy. Szkoły gminy
Merkuriusz Mszczonowski 11/2006
E
D
U
K
A
C
J
A
Mszczonów zostały już zmodernizowane. Teraz przyszła pora
na ich doposażenie w najlepsze pomoce naukowe. Burmistrz
Kurek stwierdził, że pomimo tego, że Mszczonów w
porównaniu z sąsiadami łoży na oświatę naprawdę znaczące
fundusze to wcale nie znaczy, że ten poziom finansowania
należy już uznać za górną granicę. Samorządowcy
jednoznacznie dali do zrozumienia, iż rozumieją jak ważne jest
właściwe kształcenie dzieci i młodzieży i że tylko poprzez
zapewnienie gminie należycie wykształconych mieszkańców
będzie można myśleć o stworzeniu w przyszłości silnej i
sprawnie działającej gminy. Tym nauczycielom, którzy w tym
roku byli najbardziej aktywni i wykazali się wyjątkowymi
efektami w swojej pracy burmistrz Kurek wręczył nagrody. W
gronie laureatów „Nagrody Burmistrza” znaleźli się: Janina
Piórowska (GP Mszczonów), Anna Rusinowska (GP
Mszczonów), Bogumiła Zygier (SP Piekary), Urszula Gowin
(SP Bobrowce), Bożena Pitt (SP Lutkówka), Teresa Wojtczak
(ZS Osuchów), Monika Kurowska (SP Mszczonów),
Małgorzata Gołuch (SP Wręcza), Agnieszka Konarska (SP
Mszczonów), Katarzyna Łapińska (SP Mszczonów), Iwona
Pniewska (SP Mszczonów), Jolanta Urbaniak (SP Mszczonów),
Elżbieta Kłopotowska (Przedszkole Mszczonów), Dominika
Noszczak -Bielak (ZS Osuchów).
M.L.
Jak zachować się w obliczu takiej tragedii
Dochodzi do
zderzenia dwóch
samochodów. Jeden z nich
staje w płomieniach. W
drugim, pod pogiętą
karoserią, zostaje uwięziony
ciężko ranny człowiek.
Miejsce zdarzenia - ulica
Merkuriusz Mszczonowski 11/2006
Szkolna w Mszczonowie.
Czas - 4 października,
g o d z i n n y p o r a n n e . To
początek scenariusza
inscenizacji przygotowanej
dla uczniów przez Radę
Rodziców Szkoły
P o d s t a w o w e j w
Mszczonowie wspólnie z
policjantami z KP
Mszczonów, strażakami z
PSP Żyrardów i OSP
Mszczonów oraz
pogotowiem ratunkowym.
Wszyscy zebrani
wzdłuż ulicy Szkolnej
uczniowie oczekują, jaki
będzie dalszy rozwój
wypadków. Dyrektor Henryk
Puczyłowski tłumaczy
dzieciom i młodzieży, jaki
jest cel inscenizacji. Oprócz
tego, że uczniowie zobaczą
jak interweniują służby
powołane do czuwania nad
naszym bezpieczeństwem, to
przede wszystkim zostanie
im udzielony instruktaż, w
jaki sposób zachowywać się
gdy jest się świadkiem
katastrofy. Przede wszystkim
należy szybko zawiadomić
policję, straż i pogotowie, a
po ich pojawieniu się na
miejscu zdarzenia nie
utrudniać prowadzenia akcji
poprzez swą zwykłą
ciekawość. Tłum gapiów
str. 17
E
D
U
K
zdarzają się potrącenia.
Trzeba przyznać, że
przedsięwzięcie, którego
inicjatorem i głównym
organizatorem była Rada
Rodziców zadziwiło mnie
swym rozmachem.
Zgromadzenie w jednym
miejscu w tym samym czasie
przedstawicieli wszystkich
służb ratunkowych z
pewnością nie było proste.
utrudniający dojście do
miejsca wypadku jest
niebezpieczny podwójnie. Po
pierwsze opóźnia udzielenie
pomocy poszkodowanym, a
po drugie może potencjalnie
powiększyć rozmiary
tragedii np. w przypadku
wybuchu uszkodzonego
pojazdu. Po tym
wprowadzeniu następuje
pokaz działania służb.
Policja blokuje drogi
dojazdowe. Przybyła na
miejsce zdarzenia straż
rozpoczyna równocześnie
akcje - gaśniczą oraz
ratunkową. Czas nagli.
Uwięziony w samochodzie
człowiek wykrwawia się.
Prawdopodobnie ma też
uszkodzony kręgosłup.
Strażacy okrywają go
specjalnymi kocami, a
następnie przystępują do
wybijania szyb i rozcinania
wraku. Po zdjęciu dachu
ostrożnie wyjmują
poszkodowanego. W tym
samym czasie na sygnale
przyjeżdża ambulans
pogotowia. Lekarz i
sanitariusze przystępują do
udzielania pierwszej pomocy
wykrwawiającemu się
kierowcy. Po opanowaniu
kryzysu zabierają rannego do
ambulansu i odwożą do
najbliższego szpitala. Akcja
dobiega końca. Pozostaje
usunięcie wraków z drogi i
uprzątnięcie miejsca
zdarzenia. Oprócz tego
policja musi wykonać szereg
str. 18
A
C
J
A
Jedno jest pewne- żadna
pogadanka, czy też film
instruktażowy nie
zastąpiłyby takiej
inscenizacji. Pozostaje tylko
pogratulować pomysłu i
skuteczności w jego
realizacji.
/pio/
czynności procesowych.
Spisać odpowiednie
protokóły, dokonać oględzin
miejsca wypadku,
przesłuchać świadków
zdarzenia - to wszystko
potrwa jeszcze nawet do
kilku godzin.
Na uczniach
inscenizacja wywiera
wrażenie. Nigdy żaden z nich
nie widział z tak bliskiej
odległości jak interweniują
służby ratunkowe.
Później o specyfice
pracy strażaków opowiada
zebranym komendant PSP
Żyrardów Andrzej
Oklesiński. Przeprowadza
też krótki quiz na znajomość
telefonicznych numerów
interwencyjnych. Dzieci
szybko i sprawnie
wymieniają popularne 0
„trzycyfrówki” - 997, 998,
999. Nagrody dla
najbystrzejszych wręczają
przedstawiciele Rady
Rodziców.
Spotkanie kończy
dzielnicowy Mszczonowa
Sławomir Zieliński, który
jeszcze raz przestrzega dzieci
przed niepotrzebnym i
niebezpiecznym
gromadzeniem się w
miejscach kolizji i
wypadków drogowych.
Tłumaczy, że wielokrotnie w
takich przypadkach dochodzi
do kolejnych nieszczęść.
Nadjeżdżające samochody
nie są w stanie ominąć
bezwładnego tłumu i
Merkuriusz Mszczonowski 11/2006
E
D
U
K
A
Sprawozdanie z VIII
Lekkoatletycznych
Mistrzostw Miasta
Mszczonowa
Osuchów 2006 r.
W dniu29 września 2006 r. na
terenie Zespołu Szkół Publicznych w
Osuchowie odbyły się VIII
Lekkoatletyczne Mistrzostwa Miasta
Mszczonowa organizowane przez
nauczycieli i uczniów ZSP.
Uczestniczyło w nich 120 ( wg
protokołów końcowych poszczególnych
dyscyplin) zawodników reprezentujących
6 szkół podstawowych, 2 gimnazja z terenu
gminy Mszczonów. Zawodnicy szkół
podstawowych i gimnazjów startowali w
czterech dyscyplinach: bieg na 60m., bieg
na 400m/800 m., skok w dal i skok wzwyż.
Szkoły Podstawowe
rywalizowały o Puchar Przechodni
Burmistrza Miasta Mszczonowa. Medale,
dyplomy i puchary wręczał
Przewodniczący Rady Miasta - Łukasz
Koperski oraz Dyrektor OSiR-u w
Mszczonowie - Krzysztof Brzóska
WYNIKI KOŃCOWE
POSZCZEGÓLNYCH
KONKURENCJI:
SZKOŁY PODSTAWOWE
BIEG NA 60 m.
Dz.
1. Biryta Edwina - Mszczonów
2. Natalia Słojewska - Lutkówka
3. Słowińska Karolina - Osuchów
4. Dębowska Olga - Piekary
5. Zaniewska Urszula - Osuchów
6. Marcińska Arletta - Mszczonów
7. Patrycja Czarnecka - Osuchów
8. Pindor Kinga - Mszczonów
9. Ola Maciszewska- Lutkówka
10. Pędzich Katarzyna - Wręcza
Chł.
1. Łukasz Jarkiewicz - Lutkówka
2. Marcin Melon - Piekary
3. Karasiewicz Bartosz - Osuchów
4. Oroń Piotr - Piekary
5. Siwirski Adam - Mszczonów
6. Siniarski Kamil - Mszczonów
7. Szymon Osiński - Lutkówka
8. Luks Robert - Osuchów
8. Wasilewski Adrian - Bobrowce
10. Paweł Czarnecki - Lutkówce
C
J
A
BIEG NA 400 m.
Dz.
1. Marlena Wojtczak - O
2. Paulina Krajewska - M
3. Dąbrowska Karolina - M
4. Szczepanik Iwona - P
5. Dubel Karolina - W
6. Sadowska Kinga - O
7. Stusińska Karolina - P
8. Krawczyk Natalia - O
9. Łuszczyk Monika - L
10. Łuszczyk Kasia - L
Chł.
1. Daniel Łapiński - M
2. Melon Kamil - B
3. Andrzej Wojtczak- O
4. Strojek Łukasz - O
5. Szcześniak Daniel - M
6. Osiński Kamil -P
7. Wasilewski Kamil - B
8. Wacławek Grzegorz - M
9. Ręgowski Mariusz - W
10. Dawid Kuberski - L
SKOK W DAL
Dz.
1. Marlena Wojtczak - O
2. Sadowska Kinga - O
3. Jędral Monika - M
4. Olga Maliszewska - L
5. Szymczak Katarzyna - W
6. Stusińska Karolina - P
7. Szcześniak Monika - M
8. Drzewiecka Renata - W
9. Dębowska Olga - P
10. Dorota Gręda -L
Chł.
1. Łapiński Daniel - M
2. Bartek Karasiewicz - O
3. Jarkiewicz Łukasz - L
4. Ręgowki Mariusz -P
5. Osiński Kamil - p
6. Janiszek Ireneusz - W
7. Kuberski Dawid - L
8. Osiński Szymon - L
9. Oroń Piotr - P
10. Kobierski Mateusz - M
SKOK WZWYŻ
Dz.
1. Edwina Biryta - M
2. Natalia Słojewska - L
3. Krajewska Paulina - M
4. Budziszewska Natalia - W
5. Milewska Ewelina -O
6. Bogusia Krajewska - L
7. Szczepanik Iwona -P
8. Słowińska Karolina - O
9. Kozińska Monika - M
10. Sadowska Anna - O
Merkuriusz Mszczonowski 11/2006
Chł.
1. Kamil Melon - B
2. Melon Marcin -P
3. Siniarski Kamil - M
4. Luks Robert - O
4. Woźnicki Michał -O
6. Skórzano Czarek -L
7. Więckowski Przemek - W
8. Gronkiewicz Damian - B
9. Nowakowski Mateusz - L
10. Maciszewska Jarosław -P
KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
1. SP Mszczonów -138
2. SP Osuchów - 133
3. SP Piekary - 91
4. SP Lutkówka - 89
5. SP Wręcza - 37
6. SP Bobrowce - 35
WYNIKI GIMNAZJUM
BIEG NA 60 m.
Dziewczęta
1. Strojek Paulina - O
2. Monika Prus - O
3. Woźnicka Magdalena -O
4. Tadzik Anna -O
5. Legięcka Paulina - M
6. Burchard Martyna - M
7. Marecka Paulina - M
8. Kruk Justyna - M
Ch.
1. Rafał Zieliński - O
2. Mariusz Strojczyk - O
3. Bechcicki Daniel - M
4. Łapiński Marcin - M
5. Słojewski Paweł -O
6. Liszewski Damian - M
7. Bielecki Krzysztof -M
8. Bąkiewicz Mateusz - O
BIEG NA 800 m.
Dz.
1. Ewelina Wojtczak - O
2. Aleksandra Sokołowska - O
3. Strojek Kataryna - O
4. Strojek Ewelina -O
5. Magdalena Bonowska - M
6. Pudło Beata -M
7. Osińska Magda -M
8. Guzik Renata - M
Chł.
1. Rusinowski Arkadiusz -M
2. Górka Damian -M
3. Stankiewicz Przemek-O
4. Szadkowski Tomasz -O
5. Badecki Adrian -M
6. Rybicki Tomasz -O
7. Frelik Karol -O
str. 19
E
8. Szparug Grzegorz -M
SKOK W DAL
Dz.
1. Monika Prus - O
2. Ewelina Wojtczak- O
3. Paulina Mews -O
4. Joanna Zaszewska - O
5. Aleksandra Karolak - M
6. Paulina Legięcka - M
7. Martyna Burchard - M
8. Paulina Marecka - M
Chł.
1. Rafał Zieliński - O
2. Bielecki Mariusz -M
3. Gapsa Piotr -M
D
4. Paweł Słojewski - O
5. Marek Krajewski -O
6. Łukasz Pieniążek -O
7. Mateusz Baron -M
8. Damian Liszewski -M
SKOK WZWYŻ
Dz.
1. Magdalena Woźnicka - O
2. Monika Kustosz -O
3. Dorota Gałązka -M
4. Magdalena Bonowska - M
5. Paulina Strojek -O
5. Olga Pieniążek -O
7. Justyna Jarkiewicz -M
8. Kruk Justyna -M
U
K
A
C
J
A
Chł.
1. Mariusz Strojczyk - O
2. Paweł Wysoczyński - O
3. Arkadiusz Rusinowski -M
4. Marcin Sutkowski - M
4. Przemek Stankiewicz -O
6. Klaudiusz Sadowski -O
7. Łapiński Marcin - M
8. Adrian Migdał -O
KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA:
1. Gimnazjum w Osuchowie - 200
2. Gimnazjum w Mszczonowie - 114
Organizator
Licealna dekada
Następnie uczniowie wraz z
nauczycielami przemaszerowali przez
miasto udając się do budynku szkoły, gdzie
odbyła się druga część rocznicowych
obchodów.
Uczniowie klas maturalnych
przygotowali program artystyczny nt.
swego patrona. Przypomnieli w nim jak
trudne były czasy wojny i okupacji. Swoje
niezwykle ważne pięć minut mieli również
pierwszoklasiści, którzy złożyli
ślubowanie i tym samym stali się
pełnoprawnymi licealistami. Kolejnym
punktem uroczystości był tradycyjny
konkurs wiedzy o patronie szkoły, czyli o
Szarych Szeregach. Dzięki niemu licealiści
mogli nie tylko sprawdzić, ale także
poszerzyć swoją wiedzę o członkach
konspiracyjnej, harcerskiej organizacji, na
których maja się wzorować.
Atrakcją kończącą uroczystość
był występ uczniów z Liceum
Ogólnoksztzłcacego im. Czesława
Tańskiego z Puszczy Mariańskiej. Goście
zaprezentowali przedstawienie, podczas
którego posługiwali się wyłącznie
językiem angielskim.
Anna Adamczyk
27 września miała miejsce
niezwykła uroczystość. Uczniowie Liceum
Ogólnokształcącego im. Szarych Szeregów
obchodzili X-tą rocznicę nadania szkole
owego zaszczytnego imienia.
Ten szczególny dzień rozpoczęto
Mszą Świętą celebrowaną przez ks. prałata
Lucjana Świderskiego. W swej homilii
kapłan podkreślił ogromną rolę młodego
pokolenia i ich wychowawców w
kształtowaniu nowego pokolenia
Polaków.
str. 20
Merkuriusz Mszczonowski 11/2006
E
D
U
K
A
C
J
A
SPRZĄTANIE ŚWIATA
w Szkole Podstawowej w Bobrowcach
15 września (piątek) odbyła się
kolejna edycja akcji Sprzątanie Świata
2006, w której również uczestniczyła
nasza szkoła.
W akcji „Sprzątanie Świata" nie
chodzi tylko o sprzątanie. Bowiem nie tam
jest czysto, gdzie się sprząta, ale tam gdzie
się nie śmieci. Mówiąc inaczej zamiast
wydawać miliony na przeciwdziałania
skutkom zniszczeń - lepiej żyć mądrze,
w harmonii z naturą. Podniesienie śmiecia
przez uczestnika wrześniowej akcji bywa
często jego pierwszym krokiem na drodze
do takiego właśnie przyjaznego dla Ziemi
stylu bycia. Za pierwszym przyjdą
następne kroki, zacznie się świadome
decydowanie o tym, co zrobić z odpadami.
Akcja "Sprzątanie Świata" stawia więc
sobie za cel zmianę świadomości każdego
z nas. Tak byśmy nie mieli wątpliwości, że
takie zachowania jak wyrzucanie śmieci
do lasu czy spuszczanie szamba do rowu
melioracyjnego są naganne.
Całą akcją w naszej szkole
kierowała pani Urszula Gowin. Po
dokonaniu podziału na grupy każda klasa
miała przydzielony teren do sprzątania.
Klasy 0-III wraz z opiekunami dokładnie
wysprzątały przyszkolny teren. Natomiast
klasy starsze porządkowały teren przy
głównej drodze. Zapełnione worki dzieci
pozostawiły w umówionych miejscach.
Na zakończenie uczniów czekała miła
niespodzianka w postaci kiełbasek
przygotowanych do pieczenia na ognisku
oraz wspólnych zabaw integracyjnych.
Dzieci klasy IV i VI doskonale rozumieją,
iż dbanie o własne środowisko jest wręcz
moralnym obowiązkiem każdego ucznia.
Intensywne poszukiwania
„tropem śmieci" uwieczniono na
zdjęciach.
Opracowała Elżbieta Kubiak
Merkuriusz Mszczonowski 11/2006
str. 21
E
„ Z wewnętrznego
głosu maluję...”
Dnia 27 września o godzinie 12.00 nasze Gimnazjum
odwiedził pan Wojciech Siemion (aktor) wraz ze swymi
przyjaciółmi Janem i Marią Dobkowskimi.
Jan Dobkowski urodził się w Łomży. Uczęszczał do
Liceum Sztuk Plastycznych w Warszawie, a w latach 1962-68
studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w
pracowniach Juliusza Studnickiego i Jana Cybisa. Od 1965r. pan
Dobkowski maluje obrazy o gładkiej powierzchni, sylwetowej
przedstawiające ludzkie postaci i przedmioty. Dążenie do syntezy
widoczne jest w podejściu do koloru, ograniczonego do kilku
tonów. Pan Jan Dobkowski wziął udział w 100 wystawach
indywidualnych oraz 150 zbiorowych w Polsce i za granicą. Jego
prace znajdują się m.in. w kolekcjach Muzeum Narodowego w
Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Łodzi, Poznaniu, Gdańsku,
innych polskich muzeach, a także wielu zagranicznych.
Na początku przemówił pan W. Siemion, który zaraz
potem wraz z panem Dobkowskim ofiarował dla szkolnej galerii
obraz pt.: „Nokturny” (jeden ze 100 obrazów z tej kolekcji
powstającej od 1997r). Delegaci wręczyli kwiaty gościom, a pani
dyrektor Anna Rusinowska podziękowała w imieniu nas
wszystkich za piękny prezent. Aneta Lipińska i Marta Olborska
przybliżyły nam życiorys malarza, natomiast Natalia Majchrzak
wyrecytowała wiersz Wisławy Szymborskiej pt.: „Z nieodbytej
wyprawy w Himalaje”. Pan Siemion podziękował za piękne
wystąpienie gimnazjalistek. Wyjaśnił, jak należy czytać obrazy.
Pani dyrektor wspomniała o podróży malarza w Himalaje.
Po części oficjalnej przyszedł czas na pytania. Maja
Bednarek zapytała o to, w jakim wieku pan J. Dobkowski
namalował swój pierwszy obraz? Odpowiedział, że miał wtedy 3
lub 4 lata i malował patykiem na ziemi, też linearnie. Natomiast
Martyna Zabłocka zapytała, dlaczego artysta maluje abstrakcyjnie
i w określonej kolorystyce. Malarz odpowiedział tak: „Abstrakcja
interesowała mnie i podobała mi się od najmłodszych lat.”
Wypowiedź malarza uzupełnił W. Siemion, tłumacząc, że każdy
znak jest abstrakcją, także ten malarski. „Himalaje” są abstrakcją i
nie musimy ich odczytywać jako prostych kresek. Może są one
blaskiem słońca, może kierunkiem drogi na szczyt, a może
odczuciami i przeżyciami podróżnika i jednocześnie autora
obrazu. .
Nasi goście podarowali dla biblioteki jeden z dwustu
egzemplarzy książki pt.: „Rzewna Nuta”, wydanej z okazji
odsłonięcia pomnika J. Chełmońskiego w Grodzisku
Mazowieckim 10 września 2006r wraz z dedykacją pana
Dobkowskiego. Pani dyrektor pożegnała gości i zaprosiła ich na
poczęstunek i rozmowę do sekretariatu Gimnazjum. A my
podziękowaliśmy im gromkimi brawami.
Jan Dobkowski powiedział, że dzieło powstaje przez
walkę, walkę z ideami, które rodzą się podczas malowania.
„Gdybym wszystko wiedział, to bym nie malował. Z
wewnętrznego głosu maluję.”
Opracowały:
Redaktorki „Zapytnika”
Beata Wylezińska i
Emilia Gala
Uczennice klasy II E
Gimnazjum w Mszczonowie
str. 22
D
U
K
A
C
J
A
Nokturn XXXVII
Z twórczością Jana Dobkowskiego zetknęłam się
pierwszy raz podczas uroczystości przekazania Publicznemu
Gimnazjum
w Mszczonowie obrazu pt. „Nokturn
XXXVII”. Jako uczennica szkoły, uczestniczyłam w tej
uroczystości. Honorowymi gośćmi byli: Jan Dobkowski,
autor obrazu wraz z małżonką, oraz znany aktor, znawca
sztuki i przyjaciel malarza Wojciech Siemion.
Przekazany w darze dla naszego gimnazjum obraz
jest moim zdaniem, jednym z serii obrazów
przedstawiających w sposób abstrakcyjny świat, a
konkretniej różnorodność form życia na świecie.
Tło obrazu namalowane jest gamą pastelowych,
stonowanych kolorów. Przy pomocy tej kolorystyki artysta
przedstawia nam otaczający nas świat. Różne formy życia
występujące na tym świecie przedstawione są jednym,
czarnym kolorem. Kolor czarny, według mnie, najbardziej
podkreśla równorzędność przedstawionych tu form życia,
występujących zarówno na lądzie jak i w wodzie. Na obrazie,
rozpoznaję sylwetki ludzi, kraby i gąsienice. Przypuszczam,
że przy pomocy koloru czarnego, malarz chce podkreślić
niedoskonałość przedstawianego świata.
Na obrazie „Nokturn XXXVII” dominują barwy
niebieska, czerwona i zielono-żółta, czyli te, które składają
się na wszystkie otaczające nas kolory. Użycie tych barw i
uzyskanie w ich połączeniu, miękkiego przejścia z jednego
koloru w drugi, świadczy o wielkich umiejętnościach artysty.
Tytuł obrazu dużo mówi nam o jego nastroju.
Nokturn, zarówno w muzyce jak i w malarstwie jest spokojną
zrównoważoną formą inspirowaną nastrojem ciemnej nocy.
Słowo nokturn pochodzi od słowa notturno, nocturne
(włoski, francuski) = nocny. Nadany obrazowi tytuł może
tłumaczyć użycie czarnego koloru do przedstawienia postaci
na obrazie.
Opisany obraz może być interpretowany zapewne na
wiele innych sposobów, ale przecież taka jest misja
malarstwa abstrakcyjnego. Mam nadzieję, że moja krótka
analiza obrazu „Nokturn XXXVII”, choć po części jest
zgodna z zamysłem malarza, jeśli zaś nie, to nadal pozostaje
nadzieja, że i ta się spodoba.
Martyna Zabłocka
kl. II f
Gimnazjum w Mszczonowie
W związku z kradzieżami młodych krzewów i kwiatów z
miejskich parków oraz zieleńców, a także niszczenia
parkowej infrastruktury jak też innego mienia gminnego
władze samorządowe Mszczonowa apelują
do mieszkańców o zwracanie szczególnej
uwagi na gminne, czyli nasze wspólne dobro.
Samorządowcy proszą o niezwłoczne powiadamianie
policji w przypadku zaobserwowania osób, które
dopuszczają się kradzieży lub aktów wandalizmu.
Merkuriusz Mszczonowski 11/2006
E
D
U
K
A
C
J
A
Wieści z SP Mszczonów
Jesień to pora , kiedy uczniowie
wrócili do swoich szkolnych obowiązków.
Pełni energii i żądni wiedzy przystąpili do
pracy mającej trwać dziewięć miesięcy.
Nowy rok szkolny 2006/2007
zaczął się uroczystym apelem , na którym
Pan Dyrektor Publicznej Szkoły
Podstawowej w Mszczonowie przywitał
społeczność uczniowską, do której
dołączyły, jak co roku, sześcioletnie dzieci,
rozpoczynające naukę w zerówkach.
22 września 2006 roku na apelu
szkolnym uczniowie klasy VI B wraz z
wychowawczynią panią Łucją Michalską
uczcili pamięć wszystkich tych, którzy
zginęli w powstaniu warszawskim.
Zabrzmiały hucznie pieśni: “Marsz
Mokotowa”, “Warszawskiej dzieci”
przygotowane przez pana Jacka Zielonkę.
Wyrecytowano wiersze i urywki z
“Pamiętnika z powstania warszawskiego”
Mirona Białoszewskiego. Piękne wieńce
udekorowały kurtynę i przypomniały nam
podstawowe daty z II wojny światowej.
Scenografię przygotowała pani Emilia
Kurowska i uczennica klasy VI B
ROZKŁAD ZAJĘĆ
Poniedziałek 11:00 - 12:30
Iza Głowacka - psycholog
Wtorek 13:00 - 14:00
Monika Kurowska - logopeda
Środa 14:00 - 16:00
Beata Szustkiewicz,
Małgorzata Jakubiak - terapeuci
Piątek 10:00 - 12:00
Justyna Boczkowska - rehabilitant
12:30 - 13:15 Ks Adam - katecheza
Aleksandra Barańska.
Poruszające słowa Pana
Dyrektora o powstaniu i bohaterach, którzy
zginęli dla naszego szczęśliwego
dzieciństwa i znicze zapalone dla
uczczenia ich bohaterskości i pamięci,
zakończyły uroczystość.
4 października 2006 roku odbył
się pokaz ratownictwa drogowego dla
uczniów naszej szkoły. Klasy 3-6 wraz z
wychowawcami uczestniczyły w pokazie
mającym miejsce przy ulicy Szkolnej. Nad
całym przedsięwzięciem czuwały
odpowiednie służby porządkowe: policja,
straż pożarna i dyrekcja szkoły. Uczniowie
mieli znakomitą możliwość obserwowania
błyskawicznej akcji ratowniczej, mającej
na celu pokazanie sposobu zachowania i
działania w sytuacji zagrożenia życia.
Wszyscy z uwagą i wielkim
podziwem przyglądali się umiejętnościom
strażackim.
Potem przyszedł czas na pytania,
na które uczniowie uzyskiwali ciekawe
odpowiedzi. Cała impreza została
uwieńczona konkursem z licznymi
nagrodami ufundowanymi przez Radę
Rodziców.
Nowy rok szkolny rozpoczął się
sukcesami. Uczniowie naszej szkoły w
miesiącu październiku brali udział w
zawodach sportowych. Najpierw odbyły
się one w Żyrardowie, gdzie w biegach
przełajowych zdobyli 7 medali. Potem w
Osuchowie. W zawodach
lekkoatletycznych drużynowo zajęli
pierwsze miejsce . Poza tym uzyskali 8
medali indywidualnych w następujących
konkurencjach sportowych: skok wzwyż,
skok w dal i biegi na 60 i 800 metrów.
Gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów.
14 października w całym kraju
obchodzono Dzień Edukacji Narodowej. Z
tej okazji uczniowie klas IV B i C wraz z
wychowawcami zorganizowali uroczysty
apel dla wszystkich pracowników szkoły,
na którym wyrażono wdzięczność za to, co
zdołano dzięki nauczycielom odkryć i
poznać. Oprócz pięknych wierszy i
piosenek były kwiaty i serdeczne życzenia
w podzięce za trud tym, którzy dzielą się
wiedzą, mnożą cierpliwość i dzielą serce.
Beata Pietrzyk
Świetlica terapeutyczna
zaprasza na:
- wspólną naukę
- wspólną zabawę
- wspólne tańce
- wspólne ćwiczenia
- poznawanie świata i relaksację
Świetlica terapeutyczna znajduje się w Szkole
Podstawowej w Mszczonowie przy
ul.Warszawskiej 27.
Bliższe informacje można otrzymać pod
numerem telefonu: 046-857-18-41 lub
tel.kom.:0 506 316 955
Zapraszamy
rówieśników,
harcerzy,
wolontariuszy.
Każdemu
podziękujemy
uśmiechem.
Stowarzyszenie
UŚMIECH DZIECKA
Merkuriusz Mszczonowski 11/2006
str. 23
Reklamuj się
APEL
BURMISTRZA MIASTA MSZCZONOWA
W związku z rozpoczęciem okresu grzewczego Burmistrz Miasta
Mszczonów
apeluje o:
zachowanie szczególnej ostrożności podczas często stosowanego
dogrzewania własnych mieszkań.
W okresie tym coraz częściej dochodzi do pożarów w budynkach
mieszkalnych, głównymi przyczynami pożarów są wszelkiego rodzaju
urządzenia grzewcze np. piecyki węglowe, elektryczne, gazowe oraz inne
urządzenia niekiedy wykonywane przez samych użytkowników.
Niewłaściwa wentylacja pomieszczeń może doprowadzić do zaczadzenia
mieszkańców tlenkiem węgla.
Jeżeli już jesteśmy zmuszeni do dogrzewania starajmy się stosować
do n/w zaleceń:
1. Nie stosować urządzeń elektrycznych o dużej mocy lub większej ilości
tych urządzeń w tym samym czasie, gdyż prowadzi to do nadmiernego
obciążenia instalacji elektrycznej w budynku, w wyniku czego może
nastąpić zwarcie i jeśli ma to miejsce na palnym podłożu staje się
przyczyną pożaru,
2. Stosowanie do ogrzewania piecyków gazowych może odbywać się
jedynie zgodnie z instrukcją producenta,
3. Wszystkie urządzenia gazowe i elektryczne powinny posiadać certyfikat
bezpieczeństwa i znak „B” na obudowie,
4. W mieszkaniu gdzie stosuje się gaz propan-butan jednocześnie mogą
znajdować się maksymalnie dwie butle o zawartości gazu 11 kg. każda,
5. Szczególna uwagę należy zwrócić na zachowanie porządku w
pomieszczeniu kotłowni, w pobliżu pieca nie wolno składować
materiałów i cieczy łatwopalnych.
APELUJĘ do wszystkich właścicieli prywatnych posesji, zarządców
spółdzielni mieszkaniowych, zakładów pracy, służb komunalnych, służb
drogowych o nie dopuszczenie do zasypywanie śniegiem oraz nadmiernego
oblodzenia podległych dróg dojazdowych. Każde opóźnienie w dojeździe do
miejsca ewentualnego zdarzenia może stać się przyczyną nieobliczalnej
tragedii.
APELUJĘ zatem o rozwagę i rozsądek w każdym postępowaniu podczas
dogrzewania mieszkań oraz posługiwania się materiałami pirotechnicznymi.
BURMISTRZ MIASTA MSZCZONOWA
mgr inż. Józef Grzegorz Kurek
INFORMACJA:
Został uruchomiony numer bezpłatny
0-800-45-69-07
w celu zgłaszania do Wydziału Gospodarki Gminnej awarii oświetlenia
ulicznego na terenie miasta i gminy Mszczonów oraz wywozu nieczystości
stałych z sołectw
w “Merkuriuszu
Mszczonowskim”!
Ceny reklam i ogłoszeń:
1 strona - 244 zł
1/2 strony - 122 zł
1/4 strony - 61 zł
1/8 strony - 30,50 zł
1/16 strony - 15,25 zł
- cena obejmuje jednorazowe pojawienie się
ogłoszenia,
- ogłoszenia drobne zamieszczamy gratis,
- z opłat za reklamy i ogłoszenia mogą być
zwolnione lokalne organizacje i instytucje w
zależności od treści i objętości materiałów
przekazanych redakcji,
- reklam i ogłoszeń nie zamieszczamy na
pierwszej stronie,
- zainteresowani zamieszczeniem ogłoszenia
lub reklamy w Merkuriuszu
Mszczonowskim proszeni są o
skontaktowanie się w tej sprawie z
Gminnym Centrum Informacji
w Mszczonowie,
ul.. Żyrardowska 4, tel. 857 11 99.
Informacja
Urząd Miejski w Mszczonowie
przypomina mieszkańcom gminy
o obowiązku umieszczania na
budynkach dobrze widocznych
tabliczek z numerem posesji
Mszczonowski Ośrodek Pomocy
Społecznej apeluje do
mieszkańców o przekazywanie
na cele społeczne dziecięcych i
niemowlęcych - ubranek, butów,
zabawek, mebelków i innego
wyposażenia.
Dary dostarczać można do
siedziby MOPS-u przy ulicy
Warszawskiej 23.
MOPS przypomina także o tym,
że cały czas prowadzi również
zbiórkę używanych rzeczy dla
osób dorosłych.
PŁASKOSTOPKA REDAKCYJNA „MERKURIUSZA MSZCZONOWSKIEGO”
ADRES REDAKCJI:
ul. Grójecka 45, 96-320 Mszczonów,
tel. 0-46 857 16 89, 607 099 886; fax. 0-46 857 3000; e-mail: [email protected]
REDAGUJE ZESPÓŁ
WYDAWCA:
Urząd Miejski w Mszczonowie,adres j.w.
DRUK: Drukarnia “Al-Pi”, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Opypy 1a, (0-22) 734-41-75...76; fax: 7344177
www.al-pi.pl
e-mail: [email protected], [email protected], [email protected]
Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania tekstów.
Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczanych ogłoszeń. Redakcja nie publikuje i nie odpowiada na anonimowe listy.
Reklamy, ogłoszenia i inne teksty publikowane w MM podlegają weryfikacji przez wydawcę.

Podobne dokumenty

mm2006_06m

mm2006_06m Uchwalając Konstytucję nasi rodacy dali szansę Polsce na to, aby pokazała światu swą wielkość - stwarzając podwaliny pod nowoczesne państwo. Ktoś może powiedzieć, że przecież i tak im się nie udało...

Bardziej szczegółowo

mm2005_07m

mm2005_07m Kilka następnych uchwał dotyczyło spraw regulacji nieruchomości. Radni zajęli się też podziałem gminy na obwody do głosowania, bo przecież przybyła Wręcza z przyległościami. Kolejnym punktem obrad,...

Bardziej szczegółowo

Str 02_do_23 v33_calosc

Str 02_do_23 v33_calosc wszystkich rolników gminy Mszczonów wręczyli burmistrzowiAgnieszka Milewska i Krzysztof Czarnecki. Bochen ten był niesiony w procesji, jaka po nabożeństwie przeszła wokół osuchowskiego kościoła, a ...

Bardziej szczegółowo

mm2007_12d

mm2007_12d ciekłych na terenie gminy Mszczonów. 28. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym. 29. P o d j ę c i e u c h w a ł y zmieniające...

Bardziej szczegółowo