obserwator-nr-12-dob..

Komentarze

Transkrypt

obserwator-nr-12-dob..
S³awno
- cmentarz
bez parkingu
Dar³owo
- zdobyli
8 milionów na port
Malechowo
- maj¹ nowy
oœrodek zdrowia
Postomino
- pola golfowe
w Staniewicach
Nr. 12 (33) cena:1,50z³
22.03.2007 r.
Tygodnik
Tychowo: bior¹ z nich przyk³ad
Ba³tycki Bank Spó³dzielczy
w Dar³owie
Rok za³o¿enia1946
Oferuje kredyt
okazjonalny
"Na œwiêta"
1. Do wysokoœci - 10.000,00 z³
2. Oprocentowanie:
- 8 % w stosunku rocznym dla
klientów Banku
- 9 % w stosunku rocznym dla
pozosta³ych Osób
3. Termin sp³aty - 24 miesi¹ce
Kredyt na dowolny cel!!!
Polecany kredyt udzielany jest
od 15.03.2007 do 15.06.2007
(W przypadku kredytu 1.000,00 z³ sp³acanego w 24
ratach miesiêcznych rzeczywista roczna stopa
procentowa wynosi 14,0817% w stosunku rocznym)
tel. 094 314 0154 / 094 314 01 74
Dzisiaj w Tychowie wielka feta. W tutejszym
koœciele, z udzia³em biskupa kurii
koszaliñsko-ko³obrzeskiej, odbêdzie siê
poœwiêcenie witra¿a z wizerunkiem postaci
Jana Paw³a II ufundowanego przez
miejscow¹ spo³ecznoœæ. Aby witra¿ móg³
zostaæ zamontowany, mieszkañcy Tychowa
zorganizowali festyny oraz do¿ynki a tak¿e
sami opodatkowali siê kwot¹ 5 z³otych
miesiêcznie. Zbierali od czerwca ubieg³ego
roku i uzbierali ponad 15 tys. z³otych. 12,5
tys. kosztowa³ witra¿. Pozosta³e 2,7 tys. z³
chc¹ przeznaczyæ na ogrodzenie koœcio³a.
- Nale¿ymy do parafii w S³onowicach - mówi
Krzysztof Wieczorek, so³tys a jednoczeœnie
jeden z aktywnych dzia³aczy na rzecz
witra¿a. - Ju¿ teraz w kilku miejscowoœciach
nale¿¹cych do parafii ludzie wziêli z nas
przyk³ad i zaczêli siê organizowaæ aby
podobnie jak u nas zbieraæ pieni¹dze m.in.
na remont dachu koœcio³a parafialnego.
So³tysowi w dzia³aniach pomaga³a ca³a
Rada Parafialna czyli Ryszard Rypiñski,
Ryszard Dyrcz oraz Halina P³uciennik a
tak¿e wielu innych mieszkañców Tychowa,
na których wymienienie nie pozwala
szczup³oœæ naszej gazety. Mamy nadziejê,
¿e przyk³ad Tychowa bêdzie wzorem dla
innych miejscowoœci naszego rejonu.
AURORA KOMINKI
Zatrudni, przyuczy
do
pracowni
kamieniarskiej
w S³awnie
grafika
poligrafia
- informacyjna
- foldery
- na samochodach
- ulotki
- plansze, szyldy
- plakaty
- banery, kasetony
- wizytówki
- litery z styroduru
- pocztówki
- konstrukcje noœne
- samokopia
- totemy reklamowe
- kalendarze
- grawerton kolorowy
- ploter CAD
- piecz¹tki
Foldery
A-4
obustronnie
- foto kubki
pe³ny
kolor
- strony www
2500 szt. + 1000 wizytówek
- introligatornia
1000 z³ brutto
Dar³owo, Al. Wojska Polskiego 57 (obok ronda)
tel./fax 0-94 314 40 50
e-mail:polart_darlowo
poczta.onet.pl
e-mail:[email protected]
obserwator nr 12 dobry.p65
1
Gabinet
Masa¿u i Fizykoterapii
Wymagane prawo jazdy
Tel. 693 998 648
www.aurorakominki.pl
Poradnia Proktologiczna
Specjalistyczny
Prywatny Gabinet Lekarski
Choroby
Jelit i Odbytu
Lek. med. Maciej Pasieka
specjalista chirurg
S³awno ul. Basztowa 23
Uzgadnianie terminu wizyty
codziennie w godz. 8-16
tel. 059 810 62 32
Tychowski witra¿
FIRMA "TROTY"
Tartak w S³awnie - by³y Salix
ul. Che³moñskiego 40
wznawia produkcjê
drzewn¹.
Przyjmujemy zamówienia na
wiêŸbê dachow¹ oraz tarcicê
mokr¹ i such¹ oraz inne wyroby na
zlecenie.
Tel. 059 810 36 36
Tel. kom. 665 379 448
2007-03-21, 15:51
Aneta Dereñ
mgr fizjoterapii
S³awno ul. Rapackiego 14
(budynek GS-u)
* Masa¿
* Elektroterapia
* Laseroterapia
* UltradŸwiêki
* Lampa sollux
Gabinet czynny
od 8.30 do 15.00
Wizyty po godz.15.00 ustalane
indywidualnie z pacjentem
Tel. 605 300 881
Wa¿ne sprawy
2
Obserwator Lokalny, 22 marzec 2007r.
S³awno
Dar³owo
Policjanci siê naradzali
Wybrano zarz¹dy osiedlowe
Byli wszyscy przedstawiciele samorz¹dów oprócz tych z Miasta S³awna
Z udzia³em inspektora Tadeusza
Pawlaczyka, Komendanta
Wojewódzkiego Policji ze Szczecina
odby³a siê w S³awnie odprawa roczna
Komendy Powiatowej Policji w S³awnie.
Wziêli w niej udzia³ policjanci, Prokurator
Rejonowy oraz przedstawiciele
wszystkich samorz¹dów lokalnych z
powiatu. Wszyscy, oprócz tych z miasta
S³awno. Po raz kolejny, wa¿nym
spotkaniem, tym razem dotycz¹cym
naszego bezpieczeñstwa, nie
zainteresowa³ siê nikt ze s³awieñskiego
ratusza. Podczas odprawy Komendant
Powiatowy Policji w S³awnie -
nadkomisarz Ryszard Radziuk
przedstawi wyniki pracy Komendy za
2006 rok; nastêpnie wyst¹pili
przedstawiciele miejscowych
samorz¹dów, którzy odnieœli siê zarówno
do pracy policji na swoim terenie jak
równie¿ do wspó³pracy policji z
samorz¹dami. Z kolei Komendant
Wojewódzki Policji w Szczecinie inspektor Tadeusz Pawlaczyk omówi³
za³o¿enia do realizacji w 2007 roku.
Spotkanie odby³o siê w sali
konferencyjnej Starostwa Powiatowego
w S³awnie
Miasto Dar³owo podzielone jest na piêæ
dzielnic, w których dokonywane s¹
wybory do zarz¹dów osiedli. Poza ju¿
wczeœniej wybranym zarz¹dem osiedla
w Dar³ówku ostatnio wybrano nowe
zarz¹dy osiedla nr 1 i nr 2. W obecnoœci
w³adz samorz¹dowych na osiedlu nr 1
obejmuj¹cym po³udniow¹ czêœæ miasta
wybrano zarz¹d w nastêpuj¹cym
sk³adzie: Tomasz Stefaniak przewodnicz¹cy, Ewa Ko³tuniak zastêpca przewodnicz¹cego, Teresa
Stawiany - sekretarz i cz³onkowie:
Zdzis³aw Budziszewski, Mieczys³aw
Czarnecki, Kazimierz Kalinowski i Jan
Kijek. W sk³ad zarz¹du osiedla nr 2
obejmuj¹cego obszar wschodniej czêœci
miasta wybrano: El¿bietê Wójcik przewodnicz¹c¹, Janusza
Krajczyñskiego zastêpc¹, Zofiê Rabiej
sekretarzem oraz cz³onków: Krzysztofa
Ciechanowskiego, Tadeusza
Ciechanowskiego, El¿bietê Kowalsk¹ i
Danutê Puczyñsk¹. Tak¿e na zebraniu
mieszkañców osiedla "Bema" w
Dar³owie dokonano wyboru nowego
zarz¹du osiedla. Przewodnicz¹cym
zosta³ Waldemar Parus. Jego zastêpc¹
- Pawe³ Pasik. Sekretarzem zarz¹du jest
Aleksander Kniaziewicz. Ponadto w
sk³ad zarz¹du osiedla weszli cz³onkowie: Maciej Frey, Pawe³ Krakowiak, Zbigniew Nowicki i Maciej Rudnikowski
Na ka¿dej zwyczajnej sesji rady miejskiej
w ramach Trybuny Obywatelskiej
przewodnicz¹cy poszczególnych
zarz¹dów osiedli w imieniu swoich
mieszkañców bêd¹ przedstawiali istotne
sprawy i problemy danego osiedla, jakie
ich zdaniem powinien rozwi¹zaæ
samorz¹d.
LW
S³awno
Obwodnica jest a one wci¹¿ pêdz¹
.
Malechowo
Mammograf ratuje ¿ycie
Wójt dop³aci do badañ
mammograficznych wykonanych przez
pierwsze 100 mieszkanek gminy, które
zjawi¹ siê w nastêpny pi¹tek (30.03) w
nowo wyremontowanym budynku
Zak³adu Opieki Zdrowotnej w
Malechowie. Badaniu mog¹ poddaæ siê
kobiety, które ukoñczy³y 35 rok ¿ycia.
Koszt badania wynosi 47 z³., ale 100
kobiet z gminy Malechowo mo¿e
przebadaæ siê za kwotê 27 z³ poniewa¿
pozosta³a kwota w wysokoœci 20 z³
sfinansowana zostanie z bud¿etu gminy
Malechowo. Rejestracji mo¿na dokonaæ
osobiœcie w oœrodku zdrowia w
Malechowie lub telefonicznie pod
numerem 094 3184 209. Osoby, które
chc¹ skorzystaæ z dofinansowania
musz¹ zabraæ ze sob¹ dowód osobisty.
Dane z dokumentu pos³u¿¹
potwierdzeniu wykonania badania i bêd¹
podstaw¹ rozliczenia z wykonawc¹.
Przypominamy, ¿e systematyczna
mammografia pozwala na wczesne
wykrycie zmian nowotworowych, które
nie s¹ mo¿liwe do stwierdzenia przy
stosowaniu innych metod. Badania s¹
bezbolesne i bezpieczne. Akcjê
zwi¹zan¹ z badaniami cytologicznymi
(wykrywanie raka szyjki macicy) i
mammograficznymi prowadzi tak¿e
Narodowy Fundusz Zdrowia. Zak³ada
ona, ¿e na bezp³atn¹ cytologiê,
pozwalaj¹c¹ wykryæ raka szyjki macicy,
bêd¹ mog³y zg³aszaæ siê kobiety w wieku
25 - 59 lat. Natomiast bezp³atna
mammografia bêdzie dostêpna dla pañ
od 50. do 69. roku ¿ycia. Obecnie
pracownicy NFZ przygotowuj¹ listy, które
wkrótce trafi¹ do pacjentek. Bêdzie w
nich wykaz szpitali i przychodni, w
których mo¿na wykonaæ bezp³atne
badania. Informacje na ten temat zosta³y
wczeœniej wys³ane do wszystkich
oœrodków zdrowia. Ju¿ od kilku dni
powinny wisieæ w nich plakaty o
szczegó³ach akcji NFZ.
We wtorek obserwowaliœmy grupê
robotników, którzy przed drzwiami
Komendy Powiatowej Policji w S³awnie
wymieniali po³amane s³upki. Okaza³o siê,
¿e w nocy trafi³ w nie rozpêdzony TIR.
- Musia³ jechaæ bardzo szybko skoro nie
wyrobi³ zakrêtu i po³ama³ je - twierdzi³
jeden z robotników.
Z kolei policjanci uwa¿aj¹, ¿e kierowca
nie zauwa¿y³ s³upków bo.... od dawna
nie by³y malowane i nie odznacza³y siê
od otoczenia.
- To i tak nie wysz³o Ÿle. Kilka lat temu
na schodach komendy wyl¹dowa³
samochód osobowy. Ma³o nie wjecha³
do œrodka komendy - dodaj¹ policjanci.
Przypominamy: na tym odcinku ulicy
Gdañskiej obowi¹zuje ograniczenie
prêdkoœci do 40 km/h
Kopnica
D¹b uratowany-œcie¿ki nie bêdzie
Mamy pok³osie wielkiej ubieg³orocznej
awantury o wycinkê drzew i krzaków ko³o
Kopnicy. Okaza³o siê, ze akcja ekologów
uratowa³a jedno drzewo. Jednoczeœnie
nie bêdzie drogi, która mia³a byæ œcie¿ka
rowerow¹ uatrakcyjniaj¹c¹ turystycznie
gminê Dar³owo. Urz¹d Gminy po
interwencji Jadwigi Czarno³êskiejGosiewskiej z Eko-czuwania uniewa¿ni³
przetarg na remont drogi, której remont
mia³ byæ sfinansowany m.in. ze œrodków
poza bud¿etowych
Dar³owo
Dar³owo
Nie dolicz¹ VAT-u
Zbuduj¹ nowe drogi
W Dar³owie og³oszono, ¿e u¿ytkownikom
wieczystym, którzy maj¹ umowy sprzed
1 maja 2004 r. nie bêdzie doliczany
podatek VAT. Ma to zwi¹zek z uchwa³¹
Naczelnego S¹du Administracyjnego w
sprawie interpretacji przepisów o
Gmina Dar³owo zbuduje prawie 1700 m
dróg osiedlowych w Bukowie Morskim
(300m), Wiekowie (350 m), Cisowie
Dolnym (580 m) oraz w Barzowicach
(450 m). Rozstrzygniêcie przetargu na
wykonanie dokumentacji projektowej
obserwator nr 12 dobry.p65
2
podatku od towarów i us³ug dotycz¹cych
opodatkowania podatkiem VAT op³at
rocznych z tytu³u u¿ytkowania
wieczystego gruntów.
2007-03-21, 15:51
obejmuj¹cej m.in. budowê drogi wraz z
odwodnieniem planowane jest na
nastêpny pi¹tek (30.03). Drogi maj¹ byæ
gotowe w ci¹gu 6 miesiêcy od
podpisania umowy z wykonawc¹.
Obserwator Lokalny, 22 marzec 2007r.
Wydarzenia
3
Malechowo
Dar³owo
Nowoczesny oœrodek
Grant 8 milionów wart
Dar³owo otrzyma prawie 8 milionów
z³otych na remont portu rybackiego. 15
marca Komitet Steruj¹cy Sektorowym
Programem Operacyjnym "Rybo³ówstwo
i przetwórstwo ryb 2004 - 2006"
pozytywnie zaopiniowa³, przygotowany
przez dar³owski samorz¹d, projekt
modernizacji portu rybackiego w
Dar³ówku. Pieni¹dze s¹ przeznaczone
g³ównie na modernizacjê dróg przy
nabrze¿ach portowych, oraz budowê
nowych. Przebudowane bêd¹ drogi
zarówno po stronie wschodniej - do
wysokoœci latarni morskiej, jak i po
stronie zachodniej - od mostu do koñca
nabrze¿a rybackiego. Inwestycja
obejmie równie¿ modernizacjê oœwietlenia i zakup pojemników na odpady.
Uroczyste otwarcie budynku wyremontowanego ZOZ-u zgromadzi³o spor¹ grupê
oficjeli i mieszkañców
gminy. Dyrektor
Perzyñski w nowym
gabinecie stomatologicznym
- Wzruszenie odbiera mi g³os - zadowolony
dyrektor Krzysztof Perzyñski mia³ trudnoœci
z wyg³oszeniem przygotowanych formu³ek,
podczas uroczystego otwarcia
wyremontowanego budynku Zak³adu
Opieki Zdrowotnej w Malechowie. Na
uroczystoœæ przyby³y w³adze powiatu z
Andrzejem Lewandowskim, lokalni
samorz¹dowcy oraz spora grupa
mieszkañców gminy.
Dyrektorowi trudno siê dziwiæ. Placówka,
któr¹ kieruje, ca³kowicie zmieni³a oblicze.
Nie doœæ, ¿e powiêkszono sam obiekt
dobudowuj¹c dodatkowe powierzchnie
(uzyskano tym samym miejsce na nowe
Dar³owo
oraz postawiony pojemnik na odpady.
Ca³oœæ bêdzie kosztowaæ 75 tysiêcy
z³otych i zostanie wykonana do koñca
bie¿¹cego miesi¹ca.
W tym samym czasie ta sama firma przy
ulicy 1-go Maja buduje równie¿ chodniki
z podjazdami do budynków. Zajm¹ one
³¹czn¹ powierzchniê oko³o 1000 m kw.
Nowe funkcjonalne chodniki z polbruku
kosztem 150 tysiêcy z³otych powstan¹
na odcinku od siedziby Miejskiego
Przedsiêbiorstwa Gospodarki
Komunalnej do targowiska i dalej do
ulicy Nadbrze¿nej .
LW
Po publikacji:
. Redakcja "Obserwatora Lokalnego"
W zwi¹zku z artyku³em "Ga³êziowa
Mafia?", który ukaza³ siê na ³amach
Waszego pisma w dniu 22.02.2007 r.
uprzejmie informujê, ze zarzuty
bezmyœlnego okaleczania drzew przez
dokonuj¹cego obcinanie ga³êzi pana S.
z Tychowa nie dotycz¹ mojej osoby.
Pozyskiwane przeze mnie drewno
opa³owe pochodzi³o z moich prywatnych
gruntów, a korektê koron drzew
wykonywa³em wy³¹cznie nad polami,
których jestem u¿ytkownikiem. Na
obserwator nr 12 dobry.p65
3
S³awno
Cmentarz bez parkingu
gabinety oraz na windê) to jeszcze
wyposa¿ono go w nowoczesny sprzêt.
- Dziêki temu nasz ZOZ mo¿e œwiadczyæ
us³ugi o znacznie podwy¿szonej jakoœci mówi Jan Szlufik, wójt Malechowa.
Teraz w Malechowie maj¹: nowoczeœnie
wyposa¿one gabinety: stomatologiczny,
rehabilitacji, ginekologiczny, mo¿liwoœæ
wykonywania EKG, USG oraz nowoϾ:
RTG zêbów itd. Ca³y budynek jest
przystosowany do obs³ugi osób
niepe³nosprawnych. Remont kosztowa³
oko³o 800 tys. z³. Z tego 450 tys. z³ da³
Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego, 60 tys. z³ bud¿et pañstwa.
Pozosta³a kwota to wk³ad w³asny ZOZ.
Na Wielkanoc jak znalaz³
Jeszcze przed Wielkanoc¹ Dar³owo
wzbogaci siê o nowe parking i chodniki.
Sprzyjaj¹ca aura pozwala na
prowadzenie robót budowlanych. Dziêki
temu firma "Drobet" ze S³awna, po
wygranym niedawno przetargu,
przyst¹pi³a ju¿ do budowy parkingu i
chodników. Przy al. Wojska Polskiego
obok sklepu ABC powstaje parking z
wjazdem i wyjazdem wykonany z
polbruku o powierzchni 461 m kw.
Swobodnie bêdzie tam mog³o parkowaæ
19 samochodów osobowych, w tym
jedno miejsce parkingowe bêdzie
przeznaczone dla inwalidy. Od ulicy do
sklepu zostanie tak¿e wykonany chodnik
- Mam nadziejê, ¿e jeszcze w tym
miesi¹cu podpiszemy stosown¹ umowê mówi burmistrz A. Klimowicz. Nastêpnie niezw³ocznie rozpiszemy
przetargi. Roboty powinny siê rozpocz¹æ
na pocz¹tku lata. Inwestycjê musimy
zakoñczyæ do wiosny roku przysz³ego.
Jest to ju¿ drugi projekt dar³owskiego
samorz¹du, który uzyska³ dotacjê z tzw.
funduszu rybackiego. Realizacja
pierwszego etapu remontu portu, na
któr¹ miasto otrzyma³o 2,8 mln z³otych
ju¿ siê rozpoczê³a. Inwestycja w porcie
bêdzie prawie w 100% sfinansowana z
dotacji. Jest to jak do tej pory najwiêkszy
grant uzyskany przez Dar³owo ze
œrodków unijnych.
wycinkê i ciêcia korekcyjne posiadam
stosowne pozwolenia i uzgodnienia
Urzêdu Gminy S³awno i leœniczego
leœnictwa Noskowo. Poniewa¿ treœæ
artyku³u Waszego pisma zosta³a
wykorzystana do szkalowania mojego
imienia proszê o umieszczenie
oœwiadczenia. Nadmieniam te¿, ¿e
przeciw osobie, która nikczemnie
próbuje podwa¿aæ mój autorytet
wszcz¹³em postêpowanie s¹dowe.
Z powa¿aniem
Jan Skórka
We wtorek zagrodzono ostatni wolny plac przed cmentarzem
dotychczas odwiedzaj¹cym jako parking
Odwiedzaj¹cy s³awieñski Cmentarz
zosta³ sprzedany 24 czerwca ubieg³ego
Komunalny nie maj¹ gdzie zostawiæ
roku za kwotê oko³o 80 tys. z³.
pojazdów. Dotyczy to osób, które na
miejsce pochówków chc¹ siê dostaæ od
Og³oszenie wisia³o w UM na tablicy
strony ulicy Sempo³owskiej. W miniony
og³oszeñ. Dzia³kê kupi³ przedsiêbiorca z
Koszalina.
wtorek byliœmy œwiadkiem jak ekipa
- Przecie¿ ludzie mog¹ korzystaæ z
robotników grodzi³a ostatni przed
parkingów od strony rzeki i od ulicy
cmentarzem kawa³ek wolnego placu.
Obok t³oczy³y siê pojazdy osób, które
Mieszka I - us³yszeliœmy w Urzêdzie
przyjecha³y na pogrzeby lub po prostu
Miejskim w S³awnie.
Innego zdania s¹ napotkani mieszkañcy
odwiedziæ groby bliskich. Ulic¹
S³awna:
Sempo³owskiej oraz wokó³ cmentarza
- Mam rodzinny grobowiec w pobli¿u
trudno by³o przejechaæ.
bramy przy Sempo³owskiej i chore nogi - Nie wiem co bêdzie gdy przyjedzie do
mnie dostawca z towarem - mówi
mówi Barbara, mieszkanka Osiedla
Dzieci Wrzesiñskich. - Dla mnie to
w³aœcicielka jednej z kwiaciarni przed
bardzo du¿y wysi³ek przejœæ kilkaset
cmentarn¹ bram¹. - Przecie¿ tu nie ma
metrów od miejsca zaparkowania
gdzie stan¹æ.
pojazdu.
Jak siê dowiedzieliœmy, plac s³u¿¹cy
S³awno
Wêdrówkê czas zacz¹æ
Rozpoczyna siê sezon pieszych wêdrówek.
Pierwszy w tym roku rajd pieszy na trasie
Korzybie - £êtowo - ¯ukowo - Pomi³owo S³awno organizuj¹ wspólnie: Klub Turystów
Pieszych "Miko³ajek" ze S³upska oraz Szkolne
Ko³o Krajoznawczo - Turystyczne PTTK
"Twardziele" dzia³aj¹ce przy OSW dla dzieci
nies³ysz¹cych w S³awnie i Oœrodek Sportu i
Rekreacji w S³awnie. W rajdzie mog¹ braæ
udzia³ dru¿yny zg³oszone przez szko³y, kluby,
instytucje, organizacje spo³eczne jak równie¿
turyœci indywidualni. M³odzie¿ szkolna bierze
2007-03-21, 15:51
udzia³ w rajdzie pod opiek¹ osób doros³ych (
1 opiekun na max 10 uczestników). Ka¿dy
uczestnik rajdu powinien posiadaæ: ubiór i
obuwie przystosowane do udzia³u w imprezie
turystycznej, dokument to¿samoœci oraz du¿o
dobrego humoru. Rajd przeprowadzony
zostanie w dniu 31 marca. Zg³oszenia
uczestnictwa nale¿y dokonaæ do dnia 28
marca: S³awno; kol. Arkadiusz Olesiejuk,
SOSW w S³awnie, ul. Kopernika 9 /tel. kom.
505-175-611/. Szczegó³y: organizatorzy jw.
lub OSiR S³awno.
4
Wydarzenia
S³awno
Roz¿aleni
nauczyciele cz.III
Spraw¹ nauczycieli ze S³awna zajmujemy
sie ju¿ po raz trzeci. Przypomnijmy: emerytowani nauczyciel ze S³awna po¿alili siê
naszemu reporterowi, ¿e m.in. nie s¹ zapraszani na uroczystoœci do swojej dawnej
szko³y, ¿e zapomina siê o nich przy okazji
ró¿nych uroczystoœci itd. (Obserwator nr 20
z 21.12.2006r.). Na zarzuty te odpowiedzia³a Marianna Studziñska, obecny dyrektor
ZSZ w S³awnie (Obserwator nr 21 z
28.12.2006r.). Obecnie sprawa ma dalszy
ci¹g. Nauczyciele emeryci z Zespo³u Szkó³
Zawodowych odwo³ali siê do Pañstwowej
Inspekcji Pracy w Koszalini. Efektem jest
pismmo, które otrzymaliœmy do Readakcji.
W ZSZ zosta³y przeprowadzone czynnoœci
kontrolne, które ustali³y, ¿e" regulamin w
ocenie kontroluj¹cego jest sprzeczny z
powszechnie obowi¹zuj¹cymi przepisami
prawa pracy tj. z ustaw¹ z dnia 4 marca
1994 r. o zak³adowym funduszu œwiadczeñ
socjalnych(Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335
ze zmianami oraz z 2005 r. Nr 249, poz.
2104). W zwi¹zku z powy¿szym do dyrektorki ZSZ zostanie skierowane wyst¹pienie
o zmianê wy¿ej wymienionych (sprzecznych z prawem) zapisów regulaminu zak³adowego funduszu œwiadczeñ socjalnych".
Zastanawiaj¹ce jest to, ¿e niniejszy regulamin zosta³ zatwierdzony przez przewodnicz¹c¹ ZNP Iwonê Wojdan, która powinna
dzia³aæ w imieniu nauczycieli a nie przeciw
nim. Kiedy inspektor pracy przeprowadzaj¹cy kontrolê chcia³ porozmawiaæ z pani¹
Wojdan ona szybko posz³a na zwolnienie?
Nauczyciele walcz¹c o swoje prawa
udowodnili, ¿e nowa dyrektorka nie kieruje
siê ¿yczliwoœci¹ w stosunku do emerytów,
mo¿na wrêcz zauwa¿yæ totalny brak
obiektywizmu i znajomoœci przepisów.
Mo¿e te¿ pani dyrektor mia³a nadziejê, ¿e
czêsto schorowani i zmêczeni starsi ludzie
nie bêd¹ mieli si³y walczyæ o swoje? - tyle
pismo nades³ane przez emerytów. Z uwagi
na rekolekcje nie uda³o nam siê skontaktowaæ z dyrektorem ZSZ. Nadrobimy to w
nasêpnym numerze
Obserwator Lokalny, 22 marzec 2007r.
S³awno
Dotacje ujawnione
Podczas ostatniej sesji RM radni przyjêli
informacjê o œrodkach poza
bud¿etowych pozyskanych przez
S³awno. Informacji tej nie odczytano na
przyby³ym na posiedzenie mieszkañcom
miasta. Dotarliœmy do informacji na
temat œrodków zewnêtrznych
pozyskanych przez S³awno w latach
2003-2006. Lektura jest pora¿aj¹ca.
Rozumiê teraz, dlaczego radni nie chcieli
odczytaæ tego dokumentu na sesji. Przez
4 lata miasto zdoby³o tyle œrodków poza
bud¿etowych co Postomino lub Dar³owo
dostaje w ci¹gu miesi¹ca. Szczególne
istotna jest tegoroczna dysproporcja.
Odwa¿ny samorz¹d dar³owski ju¿ w
ustawie bud¿etowej na rok bie¿¹cy
przewidzia³ otrzymanie ponad 40
milionów dotacji ze œrodków nie
pochodz¹cych z miejskiej kasy. Do dnia
dzisiejszego maj¹ zapewnienie o
otrzymaniu ponad 10 milionów z³otych.
W S³awnie nikt nie przewidzia³ takiej
mo¿liwoœci.
Rok 2003
Zmiana sposobu ogrzewania w Szkole
Podstawowej nr 1 w S³awnie 100.000 z³
Dotacja na budowê oœwietlenia ulicy
Morskiej
64.500 z³
Rok 2004
Dotacja na imprezê "S³awno-tu jestem
Europo" (1-3 maja 2004 r.)
10.000 z³
Dotacja na "Upowszechnianie i promocjê
czytelnictwa"
4.660 z³
Na monta¿ foteli z tworzywa sztucznego
na stadionie miejskim w S³awnie 6.464 z³
Rok 2005
Realizacja projektu "Przyjazne miasto w
regionie zachodniopomorskim-
Dziêki
dotacjom
wykonano
now¹ nawierzchniê ulic na
Osiedlu Dzieci
Wrzesiñ-skich.
O zapadaj¹cym siê chodniku na ulicy
Gierymskiego
mieszkañcy
informowali
burmistrza ju¿
w dniu uroczystego otwarcia
ulic jesieni¹
ubieg³ego roku. Jak widaæ
na zdjêciu
poprawek nikt
nie
przewidzia³
poprawa infrastruktury Gminy Miejskiej
S³awno
324.333 z³
Wymiana okien w budynkach
zamieszkiwanych przez spo³ecznoœæ
romsk¹
18.000 z³
Modernizacja dwóch szatni w
Gimnazjum Miejskim nr 1 w S³awnie
19.999 z³
Zadania z zakresu "Opieki nad
dzieckiem i rodzin¹"
31.000 z³
Zakup nowoœci wydawniczych dla
bibliotek publicznych
14.550 z³
Dofinansowanie zajêæ sportoworekreacyjnych dla uczniów
17.462 z³
Monta¿ foteli z tworzywa sztucznego na
stadionie miejskim
7.000 z³
Rok 2006
Realizacja projektu "Przyjazne miasto w
regionie zachodniopomorskimpoprawa infrastruktury Gminy Miejskiej
S³awno
478.544 z³
z planowanych
646.177 z³
Dotacja do bie¿¹cej dzia³alnoœci Punktu
Konsultacyjno-Informuj¹cego ds. uzale¿nieñ
10.000 z³
Na modernizacjê sali gimnastycznej przy
Gimnazjum Miejskim nr 1
100.000 z³
Zadania z zakresu "Opieki nad dzieckiem i rodzin¹"
50.000 z³
Na remont i adaptacjê budynku przy
Mielczarskiego 1 (Œrodowiskowy Dom
Samopomocy)
371.000 z³
--------------------Razem w latach 2003-2006
1.795.145 z³
Place zabaw Koz³owski
Mini-palisada ostrzona i fazowana
O 5 x 30 - 0,46 z³/szt.
O 6 x 30 - 0,63 z³/szt.
O 7 x 30 - 0,73 z³/szt
Firma Koz³owski
oferuje place zabaw
albo pojedyñcze ich elementy
Kontakt:
76-123 Tychowo 23
gmina S³awno
tel. 59 810 53 21
0 - 691 700 193
Komplet zabawowy 2 wie¿e, zje¿d¿alnia,
pomost, huœtawka,
pajêczyna - 3150 z³
Zje¿d¿alnia - 600 z³/szt.
S³upki do drzewek
ostrzone i fazowane
œrednica
5 x 1,8 - 2,4 z³
6 x 1,8 - 3,4 z³
7 x 2,0 - 5,8 z³
Pod³oga
1m3 x 6 cm
(gruboϾ)
19,8 z³/m2
,
Huœtawka
dzieciêca 250 z³/szt.
obserwator nr 12 dobry.p65
4
Huœtawka rodzinna - 350 z³/szt.
Ca³oœæ impregnowana ciœnieniowo
œrodkiem ekologicznym posiadaj¹cym
atest dopuszczaj¹cy do zabawy dla
dzieci.
Mo¿liwoœæ monta¿u i dostawy po
wczeœniejszym uzgodnieniu ceny.
Mo¿liwoœæ malowania farbami
ekologicznymi (kolory: czerwony, ¿ó³ty,
zielony, niebieski).
Powy¿sze ceny s¹ cenami netto. Do
ka¿dej nale¿y doliczyæ 22 % VAT.
2007-03-21, 15:52
Pajêczyna 360 z³/szt.
Obserwator Lokalny, 22 marzec 2007r.
Powiat S³awno
S³awno
Wygl¹da³o groŸnie
5
Aktualnoœci
Nowy bat na samorz¹d
We wtorkowe popo³udnie w bloku przy
ulicy Jednoœci Narodowej w S³awnie
musia³a interweniowaæ Stra¿ Po¿arna.
Wygl¹da³o groŸnie. Z mieszkania na 4
piêtrze wydobywa³ siê dym. Wewn¹trz
nikogo nie by³o. Stra¿acy wywa¿yli drzwi.
Wtedy okaza³o siê, ¿e w³aœcicielka
mieszkania pozostawi³a na gazie garnek
i wysz³a z domu. Zarzewie po¿aru
zlikwidowano za pomoc¹ gaœnicy
proszkowej. Wezwano policjê aby
zabezpieczy³a mieszkanie i zawiadomi³a
pechow¹ lokatorkê. Teraz gospodyni do
ceny wk³adu do zupy, bêdzie musia³a
doliczyæ koszt naprawy drzwi
wejœciowych.
KORT
.
SPRZÊT ORTOPEDYCZNY
I REHABILITACYJNY
Zak³ad Sprzêtu Ortopedycznego
K-ORT
Spó³ka z o.o.
75-648 Koszalin, ul. Leœna 3
tel. 094 347 42 97, fax. 094 345 01 56
e-mail: www.k-ort.com [email protected] wp.pl
ZAPRASZAMY
DO NASZEGO SKLEPU
W S£AWNIE
ul. 1-go Pu³ku U³anów 9
tel. 059 810 63 01, 604 618 212
czynny: 8.00 - 12.00 13.00 - 17.00
REALIZUJEMY ZLECENIA
W ZAKRESIE:
ZAOPATRZENIA
ORTOPEDYCZNEGO
WÓZKI INWALIDZKIE
BALKONIKI I PODPÓRKI
LASKI I KULE
GORSETY
PROTEZY KONCZYN DOLNYCH
APARATY ORTOPEDYCZNE
I ORTEZY
BUTY ORTOPEDYCZNE
I PROFILAKTYCZNE
* sprzêt ortopedyczny wykonujemy
indywidualnie i produkujemy seryjnie
W RAMACH
REFUNDACJI NARODOWEGO
FUNDUSZU ZDROWIA
ORAZ
SPRZEDA¯Y DETALICZNEJ
BEZP£ATNY DOWÓZ DO
DOMU PACJENTA
ŒRODKÓW POMOCNICZYCH
PERUKI
PROTEZY PIERSI
PASY PRZEPUKLINOWE I BRZUSZNE
MATERACE I PODUSZKI
PRZECIWODLE¯YNOWE
WORKI STOMIJNE I USTROMIJNE
OFERUJEMY MO¯LIWOŒÆ
KONSULTACJI
SPECJALISTYCZNEJ
ORAZ
DOBORU SPRZÊTU W MIEJSCU
ZAMIESZKANIA KLIENTA
DYSTRYBUTOR
PIELUCHOMAJTEK
PIELUCH ANATOMICZNYCH
KOSMETYKÓW
FIRMY
PAUL HARTMANN, TENA I SENI
BEZP£ATNA INFOLINIA
0 800 121 444
obserwator nr 12 dobry.p65
5
Radni ze S³awna te¿ bêd¹ musieli napisaæ czy byli (lub nie) agentami s³u¿b PRL.
Ledwie radni odetchnêli przed groŸb¹
utraty mandatu z powodu zamieszania z
oœwiadczeniami maj¹tkowymi, a ju¿
wymyœlono nowy sposób aby utrudniæ im
¿ycie. Wszyscy samorz¹dowcy ze
s³awieñskiego powiatu musz¹ z³o¿yæ
oœwiadczenie, ¿e nie byli (lub byli)
wspó³pracownikami s³u¿b specjalnych
PRL-u. Lustracji bêdzie podlega³o 107
radnych, 6 wójtów i burmistrzów oraz
kilkunastu pracowników samorz¹dowych
nie pochodz¹cych z wyboru.
Od tygodnia obowi¹zuje nowa ustawa
lustracyjna. Wed³ug jej zapisów, wszyscy
samorz¹dowcy urodzeni przed 1 sierpnia
1972 r. bêd¹ musieli z³o¿yæ
oœwiadczenie o ewentualnych zwi¹zkach
z tajnymi s³u¿bami PRL. Za brak
oœwiadczenia lub spóŸnienie siê z jego
z³o¿eniem samorz¹dowcy bêd¹
pozbawiani mandatów. Na z³o¿enie
oœwiadczeñ bêd¹ mieli 30 dni od
momentu dorêczenia im zawiadomienia
od wojewody. To w³aœnie na
wojewodach bêdzie spoczywa³
obowi¹zek zawiadomienia w³aœciwych
osób o obowi¹zku z³o¿enia
oœwiadczenia. Wojewodowie maj¹ na to
czas do 15 kwietnia. MSWiA nie
przewiduje wprowadzenia jednolitego
terminu zawiadamiania samorz¹dowców
dla wszystkich wojewodów, ale MSWiA
chcia³oby, aby zawiadomili oni o tym jak
najszybciej.
Przyznanie siê do zwi¹zków z tajnymi
s³u¿bami PRL nie bêdzie poci¹ga³o za
sob¹ ¿adnych konsekwencji, natomiast
za k³amstwo w oœwiadczeniu
samorz¹dowiec straci funkcjê. Nie
wiadomo jednak jak d³ugo potrwa
weryfikacja oœwiadczeñ. Zajmowaæ siê
tym bêdzie pion lustracyjny IPN.
Gmina Dar³owo
So³tysi i Rady So³eckie
Trwaj¹ wybory so³tysów i rad so³eckich.
Dotychczas odby³y siê zebrania
wyborcze w nastêpuj¹cych
miejscowoœciach: ¯ukowo Morskie,
Bobolin, D¹bki, Bukowo Morskie,
GleŸnowo, Dobies³aw, Wiekowice,
Wiekowo, Je¿yczki, Je¿yce, Pêciszewko,
Porzecze, Rusko, Domas³awice.
W tych so³ectwach mieszkañcy wybrali
ju¿ swoich przedstawicieli:
So³tys So³ectwa ¯ukowo Morskie
Morskie:
Jasiñska Joanna
Rada So³ecka:1. Piekarski Andrzej, 2.
G³uszko Kazimierz, 3. Górski Ryszard
4. Koralewska Anna
So³tys So³ectwa Bobolin
Bobolin: Stebliñski
Zbigniew
Rada So³ecka:1. Tracz Janusz, 2. Wajer
Kazimierz, 3. Referda Zenon, 4. Mêkarska Agnieszka, 5. Wêgrzyn El¿bieta
So³tys So³ectwa D¹bki: Bosek Helena
Rada So³ecka: 1. Fortuniak Roman,
2. Krawiecka Henryka, 3. Górski Jan,
4. Bajda Miros³aw, 5. Barañski Andrzej
So³tys So³ectwa Bukowo Morskie
Morskie:
Domañska Genowefa
Rada So³ecka: 1. Zelga Robert, 2. Iwañska Gra¿yna, 3. Parysiak Alicja, 4. Szlêk
Bo¿ena, 5. Szlêk Stanis³aw
So³tys So³ectwa GleŸnowo
GleŸnowo: £ukowska
Iwona
Rada So³ecka: 1. Krawczuk Szymon, 2.
£ukowska Krystyna, 3. Chochla Marzena, 4. Radziejewski Piotr, 5. Zybura Dorota 6. Zybura Stanis³awa, 7. Krawczuk
Katarzyna
So³tys So³ectwa Dobies³aw
Dobies³aw: Piotr
Skoczek
Rada So³ecka: 1. Jan Cichy, 2. Barbara
Chy³a 3. Adam Dzieweczyñki, 4. Agnieszka Mrówczyñska, 5. Ryszarda
Kowalczyk, 6. Gra¿yna Tabaczyk
So³tys So³ectwa Wiekowice
Wiekowice: Solecka
Jadwiga
Rada So³ecka:1. Krzy¿anowski Jan
2. Ignatowicz Henryk, 3. Gawroñska Jadwiga, 4. Chojnacka Justyna, 5. Mrugalski
Jan
So³tys So³ectwa Wiekowo
Wiekowo: Grzybak
Kazimierz
Rada So³ecka:1. Proñczuk Wies³aw
2. B¹k Leszek, 3. Ligêza Jaros³aw
4. Walkowska - Wrzeszcz Teresa
So³tys So³ectwa Je¿yczk
Je¿yczki: odbêdzie siê
druga tura wyborów na So³tysa pomiêdzy
kandydatami: Dêga Sylwia (40 g³osów) i
Jacewicz Zbigniew (40 g³osów)
Rada So³ecka: 1. Burdzy Jerzy
2. Karasek Zenon, 3. KaŸmierczak Jan
4. Kozio³ Wies³aw, 5. Niziñski Jan
So³tys So³ectwa Je¿yce
Je¿yce: Grabowski
Edward
Rada So³ecka: 1. Sabinicz El¿bieta
2. Lis Jacek, 3. Zaborowska Janina
4. Knap Genowefa, 5. Koralewski Zenon
So³tys So³ectwa Pêciszewko
Pêciszewko:
Wychowaniec Marek
Rada So³ecka:
1. Mucke Rolf, 2. Muchniewicz Tadeusz
3. Kopal El¿bieta, 4. Kuniej Dariusz
5. Markanicz Gra¿yna
So³tys So³ectwa Porzecze
Porzecze: Ko³tun
Kazimierz
Rada So³ecka: 1. Rudzka Edyta, 2. Stêpieñ Adam, 3. Rudzki Krzysztof
4. Ko³osowska Dorota, 5. £obacz Jan
So³tys So³ectwa Rusko: Dziemieszonek
Ewa
Rada So³ecka: 1. Zdyr Zygmunt, 2.
Kuzy-szyn Andrzej, 3. Czach Kazimiera
4. Filipek Anna, 5. Budnerski Grzegorz
So³tys So³ectwa Domas³awice
Domas³awice:
Skoczylas Iwona
Rada So³ecka: 1. Szczepaniak Marian
2. Grzyb Andrzej, 3. Kowalik Jolanta
4. Baczyñski Miros³aw, 5. Glaza Piotr
Wybierz sobie kredyt!
ZAK£AD POGRZEBOWY
„D¥BEK”
Wiele banków w 1 miejscu
· Kredyty do 20 pensji
· Okres kredytowania:
do 72 miesiêcy
· Programy redukcji rat:
do 50 % ni¿sze raty
·Decyzja kredytowa: od 15 min.
Dar³owo ul. Rynkowa 2D
(przy Restauracji Eryk)
Tel. 0691 850 607
2007-03-21, 15:52
Nagrobki Granitowe
Stare Bielice 20
codziennie do 19.00
S³awno ul. Konopnickiej 3
ka¿dy pi¹tek
od 9.00-12.00
Tel. 094 316 33 78
sprzeda¿ ratalna, ceny
konkurencyjne
Polecamy godne
warunki ostatniej pos³ugi
Za³atwiamy wszystkie sprawy
pogrzebowe zgodnie z Pañstwa
¿yczeniem.
Œwiadczymy profesjonaln¹ pomoc w
trudnych chwilach ¿a³oby
S³u¿ymy Pañstwu przez ca³¹ dobê
Obs³ugujemy ca³y powiat
Najni¿sze ceny
S³awno
Tel. (059) 810 36 65
ul. Konopnickiej 3
504 497 076
Rozmaitoœci
6
Boleszewo
Kangury wróci³y
Nie jest to b³¹d w druku. Nie mam na
myœli te¿ bocianów, lecz kangury i to nie
australijskie, ale matematyczne. Je¿eli
coœ siê dzieje na skalê europejsk¹, to my
te¿ chcemy zaistnieæ.
W tegorocznej edycji Miêdzynarodowego
Konkursu Matematycznego ,, KANGUR"
w SP Boleszewo startowa³o 14 uczniów
z klas II-VI w trzech kategoriach:
Kangurek, Maluch i Beniamin.
Poprzednie lata uwieñczone by³y
nagrodami II stopnia i wyró¿nieniami,
wiêc z niecierpliwoœci¹ czekamy na
wyniki tegorocznych zmagañ.
Nauczyciele kszta³cenia zintegrowanego
i n-elka matematyki, Krystyna Burda,
daj¹ z siebie wszystko, aby nasi
uczniowie odnosili sukcesy na tym polu,
Mamy nadziejê , ¿e i tym razem
nagroda za ca³oroczn¹ pracê nas nie
Przygotowa³y: Dorota Leœniewska, Krystyna Burda.
ominie.
S³awieñski Dom Kultury. Edward Grzegorz Funke
Portret Œwiata - Peru
W nastêpny pi¹tek (30 marca) o godz.
18.00, w salonie wystawowym
S³awieñskiego Domu Kultury odbêdzie
siê wernisa¿ wystawy fotograficznej z
cyklu „Portret Œwiata” - Edwarda
Grzegorza Funke. Wystawa czynna
bêdzie od wtorku do soboty w godz. 80018.00.
Poni¿ej informacje o wystawie i jej
autorze.
Wystawa jest plonem wyprawy 2003 roku
do Czyle, Peru i Bonaire. Wybrany na
wystawê materia³ to tylko 48 fotografii.
- Jest to nasze subiektywne spojrzenie na
Peru - twierdzi autor. - Wystaw¹
chcia³em wprowadziæ widza w
niepowtarzalny klimat odwiedzanych
miejsc. Portrety ludzi, których
spotykaliœmy maj¹ cos mistycznego,
coœ, czego nie mo¿na spotkaæ w
Europie. Ludzie ci pomimo bardzo
ciê¿kich warunków ¿ycia s¹ bardzo
pogodni i bardzo dumni, ¿e s¹
mieszkañcami tego wspania³ego kraju.
Wystawa goœci³a ju¿ w kilku galeriach.
Odby³o siê tez kilka pokazów
multimedialnych. Patronat medialny
wystawy Magazyn Foto
Edward Grzegorz Funke AFRP,
cz³onek rzeczywisty Fotoklubu
Rzeczypospolitej Polskiej
Stowarzyszenia Twórców - rocznik
1944, zodiakalny BliŸniak. Mieszkaniec
Koszalina od 1951 roku. Absolwent
Politechniki Gdañskiej. Doktor nauk
technicznych.
Fotografuje od ponad czterdziestu lat.
Uczestnik kilkudziesiêciu wystaw i
konkursów krajowych i zagranicznych,
juror w konkursach i przegl¹dach .W
okresie studiów cz³onek redakcji
Ilustrowanego Magazynu Studentów PG
"Kronika Studencka" oraz grupy
fotograficznej "HOMO". Wspó³praca z
gazetami: Politechnik, itd. i z
wydawnictwem "KOLUMB" .Cz³onek
zespo³u redaguj¹cego Ba³tycki Magazyn
Fotograficzny, prezes Koszaliñskiego
Towarzystwa Fotograficznego w latach
1970-1975. Obecnie jest wiceprezesem
Ba³tyckiego Towarzystwa
Fotograficznego w Koszalinie .
Zas³u¿ony dzia³acz kultury. W 2005
roku otrzyma³ Nagrodê Prezydenta
Miasta Koszalina za osi¹gniêcia w
dziedzinie twórczoœci artystycznej ,
upowszechniania i ochrony kultury.
Od kilku lat wraz z ma³¿onk¹ Krystyn¹,
realizuj¹ w³asny projekt fotograficzny
"Portret Œwiata". Do dnia dzisiejszego w
ramach projektu zorganizowano 26
wystawy autorskie oraz ponad 30
pokazów multimedialnych z podró¿y do
ciekawych i egzotycznych miejsc na
œwiecie. ...." O projekcie "Portret Œwiata"
Edward Grzegorz Funke mówi: -Los
pozwala nam podró¿owaæ po œwiecie ,z
ka¿dej wyprawy przywo¿ê kilka tysiêcy
zdjêæ. Z tego materia³u wybieramy z
¿on¹ smaczki kraju, który poznaliœmy.
Na fotografiach staram siê oddaæ klimat
tego kraju i ludzi, których portrety s¹ nie
zawsze piêkne ,ale zawsze prawdziwe ."
Od 1 maja 2004 Krystyna i Edward
Grzegorz s¹ w³aœcicielami i
organizatorami Autorskiej Galerii
Fotografii "Portret Œwiata" w Koszalinie.
Galeria to nowe wyzwanie pozwalaj¹ce
na pe³niejsz¹ realizacjê projektu oraz
przybli¿enie fotografii widzowi.
obserwator nr 12 dobry.p65
6
Obserwator Lokalny, 22 marzec 2007r.
Dar³owo
Podwójne Z³ote Gody
Dwie pary ma³¿eñskie uhonorowa³
burmistrz miasta Dar³owa medalami za
d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie.
Obydwie uroczystoœci odby³y siê w
domach jubilatów przy udziale
najbli¿szych krewnych. Los ka¿dego ze
z³otych jubilatów by³ inny.
Maria i Tadeusz Stapiñscy
Tadeusz Stapiñski urodzi³ siê 27
listopada 1931 roku w ¯eniowie w Ziemi
Lwowskiej. Jego rodzice posiadali
gospodarstwo rolne. W wolnych
chwilach ojciec zajmowa³ siê tkactwem,
a matka zajmowa³a siê domem i jego
licznym rodzeñstwem. Starsi bracia
Tadeusza gdy tylko doroœli podjêli pracê
we Lwowie. On uczêszcza³ do
czteroklasowej szko³y w ¯eniowie. We
wrzeœniu 1939 roku, gdy wkroczy³y do
Polski wojska sowieckie, p³aka³em gdy¿
kocha³em swoj¹ Ojczyznê Polskê mówi
Tadeusz Stapiñski i dodaje rodzicom,
szkole i Koœcio³owi zawdziêczam swoje
patriotyczne wychowanie. Po wojnie
musieliœmy wyjechaæ z ca³¹ rodzin¹ do
Be³¿ca, a nastêpnie na ziemie zachodnie
do Darskowa ko³o Z³ocieñca. Ojciec
Franciszek w zamian za pozostawione
mienie na wschodzie otrzyma³
gospodarkê w Darskowie. Do szko³y
podstawowej i œredniej ekonomicznej
chodzi³em w Z³ocieñcu. Po odbyciu
s³u¿by wojskowej rozpocz¹³em pracê w
Stacji Radiowej w Szczecinie, a
nastêpnie w Oœrodku
Radiokomunikacyjnym Witowo - Radio w
Jaros³awcu na stanowisku
radiotelegrafisty - kontynuuje Tadeusz .
Tam przepracowa³em 40 lat i stamt¹d
poszed³em na emeryturê. Tam te¿
pozna³em swoj¹ ¿onê Mariê. Œlub
wziêliœmy w USC w Naæmierzu 6
paŸdziernika 1956 r. Sakramentalne
s³owa tak wypowiedzieliœmy w Koœciele
parafialnym w £¹cku. Mamy dwie
zamê¿ne córki i dwoje wnucz¹t. W
Dar³owie mieszkamy przez 46 lat i
jesteœmy tu szczêœliwi mimo trapi¹cych
nas ostatnio chorób i cierpieñ. Za
d³ugoletni¹ pracê i zas³ugi Tadeusz
Stapiñski by³ wielokrotnie nagradzany i
odznaczany.
Maria Stapiñska z domu Retmañska
urodzi³a siê 12 sierpnia 1937 r. w
Che³mnie w województwie kujawsko -
pomorskim. Po zakoñczeniu wojny wraz
z rodzicami przenios³a siê do wsi
Rusinowo ko³o Dar³owa. Tam w roku
1956 pozna³a swojego mê¿a Tadeusza z
którym wziê³a œlub. W 1955 r. ukoñczy³a
kurs radiotelegrafistów i rozpoczê³a
pracê 5 grudnia 1955 r. w Radio Witowo jako radiotelefonistka. W
oœrodku tym przepracowa³a ponad 36 lat
i by³a wielokrotnie wyró¿niana za
uczciw¹ i rzeteln¹ pracê. W tym czasie
urodzi³a i wychowa³a dwie córki, które
obecnie maj¹ swoje rodziny. Pó³ wieku
ma³¿eñstwa minê³o nam szybko. By³o w
nich wiele chwil radoœci i zabaw, ale by³y
te¿ chwile trudne, choroby i ³zy mówi
Maria Stapiñska i dodaje Bóg czuwa nad
nami od zawsze, a nasze sakramentalne
s³owa "na dobre i na z³e" przetrwa³y i
trwaæ bêd¹ bo mamy w Nim oparcie.
"Z³ote Gody" obchodzi³o równie¿
ma³¿eñstwo
Haliny i W³odzimierza Znojek.
Halina Znojek z domu Borkowska
urodzi³a siê w Woli Brywieñskiej
niedaleko P³ocka. Do Dar³ówka przyby³a
w 1955 roku wraz z rodzicami, dwiema
siostrami oraz dwoma braæmi.
W³odzimierz Znojek urodzi³ siê w roku
1930 w Seceminie ko³o W³oszczowy.
Jako dwunastoletnie dziecko wraz z
ojcem by³ wywieziony do Niemiec na
roboty. W 1945 r. przyby³ wraz z ojcem
na Pomorze i tu siê osiedli³. W dniu 12
kwietnia 1956 r Halina i W³odzimierz
wziêli œlub w Dar³owie. W³odzimierz
przez 10 lat pracowa³ jako ¿o³nierz
zawodowy w S³upsku. Nast. bêd¹c
rybakiem pracowa³ w Spó³dzielni Pracy
Rybo³ówstwa Morskiego "£awica".
Nastêpnie ³owi³ ryby morskie na
prywatnej ³odzi. ¯ona nie pracowa³a
zawodowo. Zajmowa³a siê
prowadzeniem domu i wychowywaniem
dzieci: Gra¿yny i W³odzimierza. Nasi
jubilaci maj¹ czworo wnuków. Marcin
Wiœniewski - ukoñczy³ Akademiê
Górniczo - Hutnicz¹ w Krakowie i
obecnie jest tam wyk³adowc¹ i
pracownikiem naukowym. Mateusz
Znojek studiuje politologiê w £odzi.
Joanna Wisniewska studiuje psychologiê
w Warszawie. Najm³odszy Szymon
Znojek uczêszcza do Liceum
Ogólnokszta³c¹cego w £odzi.
LW
Z Dar³owa do Hagi
Sukces dar³owianki
Du¿y sukces odnios³a dar³owianka na
XVII Mistrzostwach Europy w Holandii w
Oyama Karate. W pojedynkach w ringu,
przy dopinguj¹cej muzyce, iluminacjach
œwietlnych, w najtwardszej formule
knockdown (m.in. z hiza geri jodan z
przechwytem) wziêli udzia³ zawodnicy z
ró¿nych dyscyplin walki, styli oraz
organizacji karate. W Mistrzostwach
Europy kyokushin IBK w Hadze polska
reprezentacja Federacji Karate
wywalczy³a 7 medali, w tym 3 z³ote, 3
srebrne i 1 br¹zowy. Jest to najwiêkszy
sukces jaki odnieœli Polacy w tej
dyscyplinie sportu. Mistrzami Europy
zostali Norbert Andrzejewski (Kraków) w
wadze do 80 kg, Dominik Rzepka
2007-03-21, 15:52
(Kraków) w kat. do 70 kg, Daniel
So³tysiak (S³upsk) w kat. plus 80 kg.
Bardzo dobrze spisa³a siê debiutuj¹ca w
tych zawodach dar³owianka Anna
Patrak, która zdoby³a br¹zowy medal w
kategorii do 65 kg.
- Sensei Ania Patrak przygotowywa³a sie
do Mistrzostw Europy od 6 miesiêcy,
uda³o siê osiagn¹æ bardzo dobry wynik
na znacz¹cych zawodach. Mimo, ¿e
sensej Anna Patrak wa¿y zaledwie 53
kg to da³a radê w kategorii do 65 kg
walcz¹c ze znacznie ciê¿szymi
rywalkami - mówi prezes dar³owskiego
Klubu Oyama Karate Jacek
Wojtukiewicz
LW
Obserwator Lokalny, 22 marzec 2007r.
Kozioro¿ec (21.12-19.1)
Masz œwietn¹ intuicjê jeœli
chodzi o ludzi. W tym
tygodniu bêdziesz mieæ
sporo obowi¹zków. Nie za³amuj r¹k.
Poradzisz sobie dobrze ze wszystkim. W
pod koniec tygodnia postaraj siê znaleŸæ
chwilkê dla siebie. W koñcu i Ty
zas³ugujesz na odrobinê odpoczynku.
Rada: Wiêcej wiary w ludzi.
Wodnik (20.1-19.2)
W najbli¿szym czasie
mo¿esz przekonaæ siê co
znaczy nie dostosowaæ siê
do innych. Pamiêtaj! Staraj siê byæ
zawsze sob¹. W tygodniu weŸ siê ostro
do pracy. Natomiast w Sobotê wybierz
siê na d³ugi samotny spacer. Pogoda
powinna dopisaæ, a jak nie to zostaje
jeszcze niedziela.
Rada: Nie wpadaj w depresjê.
Ryby (20.2-19.3)
W tym tygodniu bêdziesz
mieæ czas nad
zastanowieniem siê czego
oczekujesz dalej od ¿ycia. Prócz tego
pamiêtaj aby wszystkie decyzje
podejmowaæ zgodnie z w³asnym
sumieniem. Najgorszym bowiem jest
robiæ coœ wbrew samemu sobie, co
szkodzi zarówno Tobie jak i Twojemu
otoczeniu.
Rada: Pomyœl.
Rozrywka
znajomymi? W najbli¿szy wtorek mog¹
odwiedziæ Ciê przyjaciele, lepiej wiêc
zrób porz¹dki w domu a tak¿e w swoim
¿yciu. Zobaczysz, ¿e to siê Ci op³aci.
Rada: Rusz siê.
Byk (21.4-20.5)
Ostatnio wpad³eœ w lekkie
tarapaty i w³aœnie w tym
tygodniu bêdziesz mieæ
szanse, aby wyjœæ z tego obronn¹ rêk¹.
Pamiêtaj ¿e wszystko zale¿eæ bêdzie od
Ciebie. Pod koniec tygodnia lepiej
wybierz siê na d³ugi samotny spacer aby
nieco och³on¹æ, pozbieraæ myœli i
przygotowaæ siê na nadchodz¹ce
wyzwania.
Rada: WeŸ g³êboki oddech.
BliŸniêta (21.5-20.6)
Mo¿e to dobry moment, aby
pomyœleæ nad zmianami w
swoim ¿yciu? Zacznij nas
pocz¹tku od czegoœ ma³ego ( przecie¿
zmiany nie oznaczaj¹ od razu wielkiej
rewolucji). Nienajgorszym pomys³em
bêdzie jeœli znaczn¹ czeœæ tygodnia
spêdzisz w domu. Pogoda ostatnio
bywa kapryœna.
Rada: S³uchaj ludzi.
Rak (21.6-21.7)
Jesteœ osob¹ bardzo
energiczn¹ i
7
odpowiedzialn¹. Co pomo¿e Ci w
odniesieniu zwyciêstwa. W najbli¿szym
czasie przyszykuj siê na pozytywne
zmiany w swoim ¿yciu. Poza tym dobrym
pomys³em bêdzie jak w œrodê
odwiedzisz krewnych. Dawno ju¿ Ciê nie
widzieli.
Rada: Odkrywaj nowe horyzonty.
Lew (22.7-21.8)
Mimo, ¿e ktoœ ostatnio
zaszed³ Ci za skórê postaraj
siê zachowaæ zimn¹ krew.
W najbli¿szym tygodniu bêdziesz mieæ
sporo na g³owie. B¹dŸ wytrwa³y w swych
d¹¿eniach, a odniesiesz zwyciêstwo.
Pamiêtaj jednak, aby nie lekcewa¿yæ
swoich przeciwników, ani nie gardziæ
pomoc¹ przyjació³.
Rada: Strze¿ siê.
Panna (22.8-21.9)
W najbli¿szym tygodniu
czeka Ciê mnóstwo pracy,
postaraj siê jednak
zarezerwowaæ odrobinê czasu dla
swoich najbli¿szych, rodziny oraz
przyjació³. Pamiêtaj, ¿e to oni s¹ tak
naprawdê wa¿ni, a nie tylko ci¹g³a
harówa w pocie czo³a. Nie chcesz chyba
obudziæ siê pewnego dnia zupe³nie
sam... ?
Rada: Rusz g³ow¹.
Baran (20.3-20.4)
Ostatnio bywasz nadto
zestresowany. Mo¿e
zamiast notorycznego przesiadania w
domu wybra³ byœ siê do parku/lasu ze
Dowcip tygodnia
Rok 1497. P³ynie sobie statek piracki
straszliwego kapitana 'Rudobrodego'.
Nagle na horyzoncie pojawia siê statek
towarowy. Majtek z bocianiego gniazda
wo³a:
- Kapitanie statek towarowy na
horyzoncie!
- Dobra jest! Podajcie moj¹ czerwon¹
koszulê!!!
Kapitan za³o¿y³ koszulê, dokonali
aborda¿u, straszliwej rzezi i statek by³
ich. P³yn¹ dalej. Nagle na horyzoncie
pojawia siê drugi statek towarowy.
Majtek z bocianiego gniazda wo³a:
- Kapitanie statek towarowy na
horyzoncie!
- Dobra jest! Podajcie moj¹ czerwon¹
koszul¹!!!
Znów za³o¿y³ koszulê, dokonali
aborda¿u, straszliwej rzezi i statek by³
ich. Po kilku takich "akcjach", jeden z
marynarzy pyta:
- Kapitanie! Dlaczego na "akcje" zawsze
zak³ada pan czerwon¹ koszulê?
- Bo jak napadamy na statek, to mog¹
mnie przecie¿ raniæ, a na czerwonej
koszuli nie widaæ plam krwi. A gdy nie
widaæ, ¿e kapitan jest ranny, to duch
za³ogi nie upada i wszyscy walcz¹ jak
lwy!!!
W tym momencie majtek z bocianiego
gniazda wo³a:
- Kapitanie 12 brytyjskich statków
wojennych!!!
- Dobra jest!!! Podajcie moje br¹zowe
spodnie...
obserwator nr 12 dobry.p65
7
2007-03-21, 15:52
Waga (22.9-22.10)
Ostatnio choroby siê Ciebie
nie trzymaj¹, co nie
oznacza, ¿e mo¿esz
ignorowaæ zagro¿enie z ich strony.
Pogoda obecnie jest bardzo kapryœna, a
przeziêbienie w tej chwili by³oby dla
Ciebie prawdziw¹ kul¹ u nogi. Dlatego
uwa¿aj na to jak siê ubierasz wychodz¹c
gdzieœ, bo mo¿esz potem po¿a³owaæ.
Rada: Kto pod kim do³ki kopie.
Skorpion (23.10-21.11)
Powinieneœ naprawiæ to, co
przez twoj¹ ignorancjê i
nieuwagê uleg³o zepsuciu.
Postaraj siê uczyniæ to w sposób jak
najlepszy, aby ponownie nie naraziæ siê
na kompromitacjê w oczach znajomych.
To mo¿e byæ twoja ostatnia szansa. Nie
zmarnuj jej, by potem nie ¿a³owaæ.
Rada: Postaraj siê.
Strzelec (22.11-20.12)
Nied³ugo wiele rzeczy w
Twoim ¿yciu ulegnie
zmianie, ale to od ciebie zale¿y jak du¿o
i czy bêd¹ to zmiany na lepsze. Koniec
ju¿ tych analiz na temat tego, co jest
dobre, a co z³e, trzeba siê wzi¹æ do
roboty i ostatecznie pokazaæ innym kim
tak naprawdê jesteœ. Nie bój siê s³ów
krytyki.
Rada: WyjdŸ z ukrycia.
8
Dzia³o siê
Obserwator Lokalny, 22 marzec 2007r.
Dar³owo. Konkurs Poezji Religijnej
Panie, jak przedziwne Twe imiê
Aleksandra Wierszel:
"Œwiêty"
Najlepsi w konkursie, organizatorzy oraz jurorzy. Od lewej stoj¹: Wies³awa Grabiñska, dyrektor Gimnazjum w D¹bkach,
Ma³gorzata Miszczuk, pomys³odawczyni konkursu, Ola Wierszel, Mariola Kowalczyk, juror, Agata Kulesza, ksi¹dz Ryszard
Ryngwelski, dyrektor Wydzia³u Katechetycznego Kurii Koszaliñsko-Ko³obrzeskiej, Monika Je¿ewska, Ola Urbanowicz,
Alicja Lorenz, juror; Piotr Komorowski, Amanda Poborska, Wioletta Sumigowska.
Pierwszy Powiatowy Konkurs Poezji o
Tematyce Religijnej mamy ju¿ za sob¹.
Monika Je¿ewska z Postomina najlepiej
recytowa³a wiersze co da³o jej
zwyciêstwo i ... rower. Druga nagroda
(aparat cyfrowy) przypad³a Piotrowi
Komorowskiemu z Malechowa. Trzecie
miejsce i odtwarzacz MP3 zdoby³a Ola
Urbanowicz z Dar³owa. Dla pozosta³ych
uczestników organizatorzy przygotowali
nagrody pocieszenia. Wyró¿nienie i
nagrodê Obserwatora Lokalnego
postanowiliœmy przyznaæ Oli Wierszel z
Dar³owa, która jako jedyna
zaprezentowa³a w³asny utwór
(publikujemy go obok). W konkursie
najwiêkszym powodzeniem cieszy³y siê
wiersze ksiêdza Jana Twardowskiego. -
Organizowa³am ju¿ taki konkurs dla
szko³y podstawowej i dosz³am do
wniosku, ¿e brakuje tego typu imprez,
st¹d pomys³ na turniej dla gimnazjów mówi Ma³gorzata Miszczuk, nauczycielka
z D¹bek.
Zwyciêzcy i uczestnicy
I miejsce - Monika Je¿ewska-Postomino
II miejsce - Piotr KomorowskiMalechowo
III Aleksandra Urbanowicz-Dar³owo
Wyró¿nienia:
Aleksandra Wierszel - Dar³owo
Amanda Poborska - S³awno
Wioletta Sumigowska - Kopnica
Wystêp Moniki
Je¿ewskiej (po lewej)
z Gimnazjum w
Postominie zosta³
najwy¿ej oceniony
przez jury - zosta³a
zwyciê¿czyni¹
pierwszego
Powiatowego
Konkursu Poezji o
Tematyce Religijnej.
Po prawej stronie
Karina Szpek,
W³odek Jarosz,
¯aneta Szpek i
Wojtek Kasprzykowski czyli zespó³
•ród³o umila³
uczestnikom
konkursu czas
oczekiwania na
werdykt jury, które
doœæ d³ugo
obradowa³o komu
przyznaæ cenne
nagrody ofiarowane
przez sponsorów.
obserwator nr 12 dobry.p65
8
S¹dz¹c po frekwencji jest inicjatywa
po¿yteczna i miejmy nadziejê, ¿e na
sta³e zagoœci w kalendarzu powiatowych
imprez. Dziêki uprzejmoœci wójta
Franciszka Kupracza impreza odby³a siê
w UG Dar³owo
Agata Kulesza - Dar³owo
Ponadto w konkursie udzia³ wziêli:
Karolina Litwin i Ola Zygan ze S³awna,
Paulina Breszka, Ania Rogal i Gosia
Pawlak z Dar³owa, Magda Maksim,
Maciej Grzejszczak z Postomina,
Patrycja Jagodziñska i Magda Roszczyk
z Malechowa, Patrycja Gasiñska z
Jaros³awca, Patrycja Skwierawska i
Milena Pawlewska z Dobies³awia, Beata
Chaber i Jan Bukowski z Kopnicy,
Karolina Ogie³, Ma³gorzata Gondek i
Angelika Misiura z D¹bek
2007-03-21, 15:53
Moje serce zawis³oby w pró¿ni,
Moje serce zamar³oby z trwogi,
Moje serce oplot³aby winoroœl czarnej
melancholii,
Gdyby nie Ty!
•ród³o wiary,
Meritum nadziei,
Kwintesencja mi³oœci.
Odleg³y niczym okrêt zanurzony w
lazurowo-szmaragdowej otch³ani.
Bliski niby bukiet rubinowych maków w
porcelanowym wazonie.
Majestatyczny jak sk¹pane w miodzie
S³oñce chyl¹ce siê ku zachodowi.
Subtelny jakby woñ herbacianych ró¿.
Twój kordialny uœmiech dodawa³ otuchy
zlêknionym,
Twoje œwiat³e s³owa przeszywa³y na wskroœ
serca wiernych,
Rozpala³y wiarê, nadziejê, mi³oœæ w
najg³êbszych zakamarkach ludzkiego
wnêtrza.
¯arliwie mi³owa³eœ Sw¹ Ojczyznê,
Rodaków,
Niczym szafir nieba ubóstwia srebrzyste
gwiazdy.
Wielki Polak, Patriota, Pielgrzym, Altruista,
Obroñca zb³¹kanych dusz,
Prawdziwy Przyjaciel.
Nauczy³eœ mnie kochaæ Ojczyznê,
Nauczy³eœ mnie upajaæ siê Ojczyzn¹,
Nauczy³eœ mnie ¿yæ dla Ojczyzny,
Nauczy³eœ mnie delektowaæ siê ka¿d¹
chwil¹ spêdzon¹ w OjczyŸnie.
Choæ odszed³eœ w kwietniowy wieczór do
Boga,
Przywitany na miarê Edenu,
Niebiañskimi fanfarami,
Anielskimi chórami,
Pamiêæ o Tobie pozostanie wiekuista…
Dziêkujê…
Obserwator Lokalny, 22 marzec 2007r.
Dzia³o siê
9
Taniec kontra taniec
Technical Fighters z SDK najlepsi
Krzysiek (Rychu) Brzezinski I miejsce w
kategorii „Break Dance solo do lat 15”
Osi¹gniêcia Technical
Fighers w skrócie :
·10.VI.2006 - I festiwal w Bia³ogardzie
"Taniec kontra Taniec"- II miejsce;
·12.VI.2006 - Wojewódzki przegl¹d
zespo³ów tanecznych- wyró¿nienie;
·8-10. IX. 2006 - XI Polsko- Niemiecki
Festiwal M³odzie¿y w Strasburgu;
·13-15. X .2006 - V ogólnopolski
Turniej Tañca M³odzie¿owego
"Wiruj¹ca strefa" w £om¿y;
·17-18. III. 2006 - II festiwal w
Bia³ogardzie "Taniec kontra Taniec"- I
miejsce;
oraz:
·Koncerty charytatywne,
·WOŒP
·Warsztaty taneczne
·Impreza plenerowa "¯egnaj lato za
rok"
Czy mówi coœ pañstwu : Bary, Flare,
Jack Hammer, Handspin, Swipe,
Twistery czy Frezy??? Mnie tez nie.
Dlatego w sobotê pojecha³am z
ch³opakami (B-Boyami) z Technical
Fighters ze S³awiñskiego Domu Kultury
do Bia³ogardu. Odbywa³ siê tam festiwal
"Taniec kontra Taniec", w którym nasza
formacja "Technical Fighters" ze S³awna
wziê³a udzia³, m.in. w : Break dance,
solo powy¿ej 15 lat oraz Electric Boogie/
Popping. Nazwy oryginalne i obco
brzmi¹ce oznaczaj¹ rodzaje tañca. W
jury zasiedli najlepsi z najlepszych, czyli
ci, którzy osi¹gnêli ju¿ bardzo du¿o nie
tylko w Polsce ale i za granic¹. W
kategorii break dance tancerzom
przygl¹dali siê Marcin Grzybowski i Piotr
Madera z koszaliñskiej grupy N.A.S.A.
oraz Rafa³ Pilawka z grupy Ready 2
Battele. Tu¿ po godz. 18:00 Technical
Fighters wyst¹pili w swoim popisowym
uk³adzie, gdzie "po³o¿yli" pozosta³e 5
formacji i zajêli I miejsce. W kategorii
"Break Dance solo do 15 lat" najlepszy
okaza³ siê Krzysztof (Rychu) Brzeziñski,
tu¿ za nim by³ Marcin (Guma) Rokita. ). Z
IV miejscem w kategorii "Electric Boogie/
Popping" wróci³ Jacek Berkowski. To co
zobaczy³am nie da siê opisaæ, po prostu
tam trzeba by³o byæ!!!
Katarzyna Œwierczewska (ta która, by³a i widzia³a).
PS. A nazwy wymienione na pocz¹tku
artyku³u oznaczaj¹ ewolucje wykonywane przez tancerzy np. obroty na rêkach
czy brzuchu itd.
Technical Fighters ze
S³awieñskiego Domu
Kultury czyli najlepsi na
festiwalu „Taniec kontra
taniec” (powy¿ej).
Przebojem pokonali
przeciwników z ca³ej
Polski i ju¿ szykuj¹ siê
na nastêpn¹ imprezê,
która tym razem
odbêdzie siê w Pile pod
has³em „Rytm ulicy”
(31.03)
Patryk Panka w uk³adzie
Freezy (po lewej).
Marcin (Guma) Rokita II
miejsce w kategorii
„Break Dance solo do lat
15” (po prawej w górze)
Technical Fighters w
popisowym uk³adzie
ukladzie, który da³
festiwalowe zwyciêstwo
(obok po prawej)
obserwator nr 12 dobry.p65
9
Impreza «Taniec kontra Taniec»
czyli najwiêksze taneczne
wydarzenie roku, ³¹czy ró¿ne style
taneczne, œci¹gna na parkiet
tancerzy z ca³ej Polski. Walcz¹ oni
w takich kategoriach tanecznych
jak break dance, new styl(hiphop),
popping(electric boogie), salsa,
latin show,rueda de casino i show
dance w popisach solowych,
duetach/parach i w formacjach. Do
Bia³ogar-du zjechali zawodnicy
m.in. ze Szczecina, Stargardu
Szczeciñskie-go, Koszalina,
Ko³obrzegu, Byd-goszczy, Rumi,
Trójmiasta, Rado-mia, Poznania,
Z³ocieñca, Œrody Wielkopolskiej,
Gi¿ycka, ¯ywca, S³ubic, Bytowa,
S³awna, P³ocka, Dar³owa, Ustronia
Morskiego i wielu innych miast i
miasteczek z ca³ej Polski.
2007-03-21, 15:53
Rozmaitoœci
10
Obserwator Lokalny, 22 marzec 2007r.
Nasz konkurs
Zgadnij co to za miejsce? Daj 1 procent naszym
Kto potrafi
odpowiedzieæ co to
za miejsce niech
dzwoni pod numer
503 145 727 a
bêdzie mia³ szansê
na ksi¹¿kow¹
nagrodê. W
poprzednim tygodniu
zadanie by³o
³atwiejsze. St¹d
du¿o odpowiedzi
prawid³owych.
Oczywiœcie na
fotografii by³
fragment ulicy
Koszaliñskiej w
S³awnie. Budynek
pierwszy po lewej w
latach czterdziestych
musia³ odwiedziæ
prawie ka¿dy nowo
przyby³y mieszkaniec miasta bo mieœci³ siê tam Pañstwowy Urz¹d Repatriacyjny
Wœród wielu dobrych odpowiedzi nagrodê wylosowa³ Jacek Dresler.
Wielkimi krokami zbli¿a siê Nowy Rok a z nim czas rozliczeñ podatkowych.
Przypominamy, ¿e ka¿dy podatnik mo¿e zrobiæ odpis w wysokoœci 1 proc. na rzecz
Organizacji Po¿ytku Spo³ecznego. Najlepiej gdyby te pieni¹dze zosta³y w powiecie
s³awieñskim. Dla u³atwienia podejmowania decyzji w tej kwestii chcemy przedstawiæ
kto na naszym terenie posiada status OPP. Dlatego prosimy wszystkie OPP, chc¹ce
uzyskaæ odpis podatkowy, o kontakt z Redakcj¹ Obserwatora tel. 0 59 810 57 59 lub
503 145 727. Bêdziemy publikowali Wasze dane
Stowarzyszenie"Akson"
Warsztaty Terapii Zajêciowej
Organizacja Po¿ytku Publicznego KRS 0000069382
ul.Che³moñskiego 30
76-100 S³awno
www.wtz.org.pl; [email protected] wtz.org.pl
KONTO: 21 1020 4681 0000 1102 0003 6376
Fundacja Rodzina
Konto w Banku Spó³dzielczym w S³awnie:
Ogólne: 19 9317 0002 0000 5920 2000 0010
Stypendialne: 40 9317 0002 0000 5920 2000 0020
Przeka¿ 1% swojego podatku na jedno w wybranych kont.
Dar³owo
Stowarzyszenie Osób Niepe³nosprawnych Ich Przyjació³ i Rodzin
Na Terenie Ziemi Dar³owskiej i Gmin Oœciennych w Dar³owie
Ul. Wieniawskiego 8
Dzienny Oœrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny
Numer konta, na który mo¿na przekazaæ 1%:Bank: PKO BP SA
Oddzia³ S³awno Nr konta: 96 1020 4681 0000 1902 0018 3723
Konferencja ADHD
Towarzystwo Opieki nad Zwierzêtami w Polsce - Ko³o w Dar³owie Dar³owo Adres: Al.Wojska Polskiego 8 lok.1076 - 150 Dar³owo tel. 094 314 36 77
Dzisiaj w Kinie Bajka w Dar³owie
odbêdzie siê konferencja szkoleniowa
pod has³em "Wiedza o ADHD to jakoœæ
¿ycia dzieci z tym zaburzeniem".
Organizatorzy (Stowarzyszenie "Na
dzisiaj") zapraszaj¹ wszystkich
zainteresowanych na godzinê 15.30.
Wstêp wolny.
Uwaga! Konkurs plastyczny
Dom Hospicyjno - Opiekuñczy Caritas im. Biskupa Czes³awa Domina
Adres: ul. Wiejska 9, 76 - 150 Dar³owo tel. 094 314 18 03 dyr- ks. Rafa³ Stasiejko
1% proszê przekazaæ na konto:Fundacja Hospicyjna Gdañsk Adres: Chodowieckiego
10, 80 - 208 Gdañsk
Bank: BOŒ o/Gdañskkonto: 72 1540 1098 2001 5562 4727 0001
Piêkno Ziemi Ojczystej
Tylko do 30 kwietnia mo¿na nadsy³aæ
prace na konkurs plastyczny
organizowany przez Ko³o PTTK nr 52
"Krzeszowiacy" Oddzia³ Krakowski. W
konkursie dla dzieci i m³odzie¿y
specjalnej troski pod has³em "Piêkno
Ziemi Ojczystej" mo¿e uczestniczyæ
ka¿dy, kto poda rodzaj
niepe³nosprawnoœci i nadeœle prace w
postaci malarstwa, grafiki lub rysunku.
Inne zasady uczestnictwa:
-konkurs opracowany zosta³ z myœl¹ o
dzieciach i m³odzie¿y specjalnej troski,
-rozmiar max. A-4
-ka¿d¹ pracê nale¿y na odwrocie opisaæ:
a) imiê i nazwisko, rok urodzenia, adres
autora, nr telefonu autora lub opiekuna
b) rodzaj niepe³nosprawnoœci
c) tytu³, technika, rok wykonania pracy,
adres placówki
-ka¿dy uczestnik konkursu mo¿e
przysy³aæ tylko jedn¹ pracê
Prace nale¿y przes³aæ na adres:
"Krzeszowiacy" Oddzia³ Krakowski
PTTK, 31-033 Kraków,
ul. Westerplatte 5 lub
"Krzeszowiacy" 30-093 Kraków 23,
box 18
Termin nades³ania do dnia 30.04.2007 r.
obrady jury do dnia 15.05.2007,
wernisa¿: czerwiec 2007. Laureaci prac
nagrodzonych oraz wyró¿nionych
zostan¹ powiadomieni o wynikach
konkursu i zaproszeni na wernisa¿.
Repertuar Kina Bajka w Dar³owie
Data
Godzina i tytu³
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.03.2007
Czwartek
Kino nieczynne
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23.03.2007
Pi¹tek
17:00 - Eragon
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24.03.2007
Sobota
17:00 - Eragon
19.00 - Ryœ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25.03.2007
Niedziela
17:00 - Eragon
19.00 - Ryœ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------26 - 28.03.2007 - Kino nieczynne
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------29.03.2007
Czwartek
19.00 - Mi³oœæ. Nie przeszkadzaæ!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Warto przeczytaæ:
Repertuar Kina przy S³awieñskim
Domu Kultury
Donosy na Kisiela - Jerzy Suszko
Zeznania kandydata na donosiciela
Wspomnienia Jerzego Suszki to seria
krótkich migawek, u³o¿onych
chronologicznie, dotycz¹cych wieloletniej
znajomoœci autora ze Stefanem
Ksielewskim. Zostaj¹ w niej przywo³ane
wspólne rozmowy, wycieczki, anegdoty
o czasach i ludziach wspó³czesnych
autorowi (Leopold Tyrmand, Miron
Bia³oszewski, Zbigniew Herbert, Bohdan
Tomaszewski). Mo¿emy poczuæ raz
jeszcze osobowoœæ i ciêty dowcip
Kisiela. Wspomnienia o Kisielewskim
przynosz¹ nowe informacje o inwigilacji
Stefana Kisielewskiego przez S³u¿bê
Bezpieczeñstwa oraz roli, jak¹ odegra³ w
niej Jerzy Suszko.
Jerzy Suszko, (ur. 1921) – dziennikarz sportowy, pracowa³ w „Ekspressie
wieczornym” i „Kurierze Polskim”, wspó³pracowa³ z „Tygodnikiem Powszechnym” i
„Œwiatem”. Jest autorem dwóch powieœci dla m³odzie¿y oraz trzech scenariuszy
filmowych o tematyce sportowej (razem z Bohdanem Tomaszewskim). Film Bokser,
wed³ug jego scenariusza, w re¿yserii Juliana Dziedziny, z Danielem Olbrychskim w
roli g³ównej, zdoby³ nagrodê na Miêdzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji.
obserwator nr 12 dobry.p65
10
Data
godz.
Tytu³
Produkcja
Re¿yseria
Wykonawcy
--------------------------------------------------------------------------------------Ryœ
22 III17.30 i 20.00
Polska Stanis³aw Tym Stanis³aw Tym,
23 III 20.00
Zofia Merle,
24 III 20.00
Krzysztof Kowalewski
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------23,24 III 17.30 Artur i Muminki
Francja
Luc Besson Freddie Highmore,
24 III 12.00
Mia Farrow
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------29 III 19.00 Œwiadek Koronny
Polska Jacek Filipiak Pawe³ Ma³aszyñski
Jaros³aw Syp- Artur ¯mijewski
niewski
Ma³gorzata Foremniak, Urszula
Grabowska
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2007-03-21, 15:53
Obserwator Lokalny, 22 marzec 2007r.
Wa¿ne sprawy/Og³oszenia
Nasze zdrowie
Tajemnicza Fibromialgia
Aneta Dereñ, magister fizjoterapii
Leczenie fibromialgii
Nie ma tabletki, która wyleczy³aby
zapalenie tkanek miêkkich.
NieznajomoϾ etiologii fibromialgii jest
powodem czêstych niepowodzeñ w
leczeniu tej choroby. Za optymaln¹
metodê uznaæ nale¿y leczenie
kompleksowe obejmuj¹ce
farmakoterapiê, fizykoterapiê,
psychoterapiê z uwzglêdnieniem
edukacji chorego.
Jedynym ,,pocieszeniem" dla pacjenta
jest to, ¿e choroba samoistnie
przechodzi w starszym wieku. Pomoc
pacjentom polega na ³agodzeniu
objawów. Dobre efekty daje stosowanie
leków antydepresyjnych oraz regularne
przyjmowanie preparatu Myalgan. Jest
to naturalny œrodek zawieraj¹cy
kompleks aktywnych bioflawonoidów
roœlinnych uzyskanych w procesie
ekstrakcji bio-wzmocnionej (m.in.
ekstrakt z kwiatów stokrotki, ekstrakt z
liœci winogron oraz ekstrakt z oliwek).
Chorzy odczuwaj¹ przyp³yw energii i
ogóln¹ poprawê samopoczucia,
poniewa¿ preparat zmniejsza napiêcie
miêœniowe, poprawia kr¹¿enie, uœmierza
bóle.
W leczeniu raczej nale¿y unikaæ
d³ugotrwa³ego stosowania silnych
œrodków przeciwbólowych i nasennych.
Z czasem trac¹ one swoj¹ skutecznoœæ,
mog¹ uzale¿niaæ i trzeba liczyæ siê z ich
dzia³aniem ubocznym. Pomocna
natomiast mo¿e okazaæ siê Melatonina
czy inne naturalne leki nasenne, a poza
tym ciep³e k¹piele, które dzia³aj¹
odprê¿aj¹co oraz d³ugie spacery.
Wielu chorym ulgê przynosi fizykoterapia
g³ównie TENS - (elektryczna stymulacja
nerwów), masa¿, który dzia³a nie tylko
na ból, ale równie¿ wp³ywa relaksacyjnie
na ca³y organizm, leczenie ciep³em (np.
lampa solux), hydroterapia, æwiczenia
ogólnousprawniaj¹ce, krioterapia.
Zapraszamy zdrowe, pe³noletnie osoby
do oddania krwi. Prosimy o zabranie
dowodu osobistego lub legitymacji.
Pocz¹tek akcji o godzinie 8.30;
zakoñczenie o 14.00
Wa¿ne telefony
Telefony informacyjne TP
Nazwa serwisu
Aktualny numer
Biuro numerów TP
118 913
Inormacja miejska TP
9491
Biuro zleceñ TP
9497
Zamawianie rozmów miêdzymiastowych
TP
9050
Zamawianie rozmów miêdzynarodowych
TP
9051
Miêdzynarodowe biuro numerów118 912
908
S³awno
Policja 997 lub 059 810 0511 oraz 059
810 0512
Stra¿ Po¿arna 998 lub 059 810 30 08
Szpital Powiatowy 999 lub 059 810 30
31
Powiatowy Urz¹d Pracy 059 810 41 61
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
059 810 57 40
Urz¹d Pocztowy
0 59 810 33 33
S¹d Rejonowy
0 59 810 70 96
Wydzia³ III Rodzinny i Nieletnich
0 59 810 41 66
Dar³owo
Zespó³ Wyjazdowy Ratownictwa
Medycznego tel. 094-314-30-36 w. 334
Policja 997 lub 094 314 22 07
Stra¿ Po¿arna 998 lub 094 314 27 48
obserwator nr 12 dobry.p65
11
Wykonam us³ugi remontowo-budowlane.
W rozliczeniu mo¿e byæ samochód z
dop³at¹
tel. 059 810 59 97
Dar³owo - w³asnoœciowe M-5; 58m2,
Osiedle Wyspiañskiego, nowe: zamieniê
na dwupokojowe z dop³at¹. Budownictwo
obojêtne.
Kontakt: 094 314 33 86
Producent Elementów Ozdobnych
Architektonicznych zatrudni przedstawicieli
handlowych
tel. 500 029 528
Sprzedam Opel Omega B MV6 3000 cm3
kombi 1994 r. Bardzo bogate
wyposa¿enie. Stan bardzo dobry
tel. 604 841 504
Ford Fiesta 1,2 benzyna 1998r.,
sprowadzony, 5 dzrzwiowy, klimatyzacja,
wspomaganie kierownicy ABS, 2x Air bag,
centralny zamek, tel.886 373 677
VW Golf III 1,6 benzyna 1995 r.
wspomaganie kierownicy, 2x Air bag,
centralny zamek tel.886 373 677
Praca na umowê zlecenie Dar³owo i
okolice tel. 512 497 076
Zak³ad Ogólnobudowlany przyjmie
zlecenie na budowê domu tel.696-606959
Zak³ad Ogólnobudowlany przyjmuje
zlecenia na wykonanie us³ug remontowobudowlanych tel. 059-810-59-97
Zbiórka krwi
Ju¿ w czwartek (29.03.2007r.)
w Specjalnym Oœrodku Szkolno Wychowawczym dla Dzieci i M³odzie¿y
Niepe³nosprawnej (S³awno, ul.
Kopernika 9, tel. 0-598103813) odbêdzie
siê kolejna, druga, zbiórka krwi.
Sprzedam akordeon klawiszowy
80-basowy 400 z³
tel. 094 314 28 22
Kapitanat Portu 094 314 24 85
Pogotowie Gazowe 992
Pogotowie Energetyczne 094 314 25 39
Miejskie Przedsiêbiorstwo Energetyki
Cieplnej fax 94 - 314 - 67 - 42,
Dy¿urny dyspozytor systemu
ciep³owniczego codziennie 24h/dobê
tel. 94 - 314 - 60 - 01, kom. 693 - 163 885
Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej 094
314 67 76
Miejski Zarz¹d Budynków Komunalnych
094 314 25 65
Poczta 094 314 54 10
PKS Informacja 094 314 20 64
Taxi 094 314 25 00
Stra¿ Graniczna 094 314 03 28
Przejœcie Graniczne 094 314 51 06
Postomino
Policja 997 lub 059 810 85 07
NZOZ „Ars Medica” 059 810 85 11
Poczta 059 810 85 20
Apteka 059 810 99 32
Malechowo
Policja 997 lub 094 318 42 07
Zak³ad Opieki Zdrowotnej 094 318 42 15
Poczta 094 314 54 12
Apteka 094 318 43 71
Sprzedam dzia³ki budowlane nie
uzbrojone w S³awnie przy ul. Koszaliñskiej
tel. 508 419 480
Sprzedam ³ó¿ko szpitalne i szafkê
tel. 508 419 480
£ucznik - maszyna do szycia z napêdem
elektrycznym
508 419 480
Suzuki Samuraj, pojemnoϾ 1,0 rok
produkcji 1989, cabriolet bia³y.
Cena 5 tys. z³
Telefon: 506 153 891
Toyota Avensis 2,0 stan idealny sprzedam
Tel. 603 882 870
Kupiê zbo¿e paszowe
tel. 094 315 53 01 po 15-tej
Przyjmê zlecenie na budowê domu
Tanio tel. 889 457 111
11
Sprzedam ³ó¿ko szpitalne + szafka + wózek
inwalidzki zwyk³y - ewentualnie materac
przeciwodle¿ynowy
tel. 508 419 480
Sprzedam karte graficzna GeForce4 MX440 SEw/64MB DDR (128bit) z tv-out!!! karta
uzywana w 100% sprawna!! mozliwosc
przeslania zdjec na adres email. kontakt: 503
020 690 kontakt: tel: 503020690
Sprzedam bryczkê - polówkê, jedno; lub
dwukonn¹, po kapitalnym remoncie kontakt:
tel. 889866971
Sprzedam 4 szt opon Dêbica passio z felgami
od forda eskorta/oriona. stan idealny, dwa
sezony po pó³ roku kontakt: Pawel 503-100473
Slupsk, mieszkanie w kamienicy 4 pokojowe
117,17m, I pietro, domofon cyfrowy, loggia od
ulicy i podwórka, po wymienie instalacji,
sanitariatow itd, po remoncie, tanie w
eksploatacji, ciche, ogrzewanie elektryczne
dzienna i nocna taryfa kontakt: 603 26 84 85
Sprzedam Fiata Bravo 1,4 12V, kolor
czerwony, alufelgi 15, abs, wspomaganie
kierownicy, elektryczne szyby, elektryczne
lusterka, centralny zam, podusz.pow.. Okazyja
cena. kontakt: 605 377 367
Sprzedam Citroena C2 1,6 VTR (2004 r.),
srebrny metalik, bogate wyposa¿enie, ko³a
zimowe, przebieg 41 tys. km, pierwszy
w³aœciciel. Cena 32000 z³.
Tel. (0501) 21-30-49.
Sprzedam VW Polo 1,0 (1996 r.), granatowy.
Cena 10500 z³.
Tel. (0608) 67-96-41.
Sprzedam VW Passata 1,9 TDI kombi (1995
r.), bia³y, wspomaganie kierownicy, hak,
klimatyzacja, ABS, centralny zamek, 2
poduszki powietrzne, bezwypadkowy +
komplet opon letnich.
Tel. (0694) 39-11-46.
Sprzedam BMW 520i (1991 r.), czarne, 2 lata
w Polsce. Cena 8000 z³.
Tel. (0668) 93-71-67.
Zamienie mieszkanie w³asnoœciowe
2pokojowe 33m2 po kapitalnym remoncie na
wiêksze.Mo¿e byæ 2pokojowe wiêksze lub
3pokojowe z dop³at¹,lub wyrównam
zad³u¿enie. kontakt: 512 324 728
Sprzedam dzia³kê budowlan¹!!
Powierzchnia 1778 m2. Dzia³ka uzbrojona,
budowlana pod zabudowê mieszkaniowous³ugow¹.Lokalizacja-Kobylnica k. S³upska.
Dzwoniæ po 16. kontakt: (059)8421417
S³upsk. Sprzedam 2 pokojowe, Osiedle
Parkowe, 44 mkw, rozk³adowe, loggia, parter,
teren ogrodzony, cena: 180000 PLN Po³awscy
Nieruchomoœci kontakt: 0598402402,
603687068
Kupon na bezp³atne Sprzedam
og³oszenia
2 sztuki w/w drobne
opon. Opony s¹ w
stanie bardzo dobrym.
Kontakt: S³upsk.0-604-632-414
.....................................................................................................................................
(TreϾ)
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
____________________________________________________________________
................................ ..............................
(Imiê Nazwisko)
........................................................................................................................
(Adres)
........................................................................................................................
____________________________________________________________________
Kupon nale¿y dostarczyæ do redakcji Obserwatora Lokalnego
- (osobiœcie lub listownie)
76-100 S³awno ul. Plac Kardyna³a Wyszyñskiego 2
2007-03-21, 15:53
Historia
12
Obserwator Lokalny, 22 marzec 2007r.
„Historia magistra vitae est” stare ³aciñskie przys³owie mówi, ¿e historia jest nauczycielk¹ ¿ycia. Nie tylko: znajomoœæ dziejów miejsca
gdzie ¿yjemy pozwala siê z nim uto¿samiaæ. Na stronie tej bêdziemy publikowali ró¿ne przyczynki do dziejów naszego regionu. Tak¿e i po
to, aby ci, którzy st¹d wyje¿d¿aj¹ nie tylko zechcieli tu wróciæ, ale aby opowiadali na obczyŸnie o tym sk¹d pochodz¹, bo miejsce to ma
swoj¹ historiê i legendê. Mieczys³aw Siwiec
S³awno. Ocaliæ od zapomnienia
Miasto w ruiny zamienione
Ten sam fragment s³awieñskiego rynku przed i po 8 marca 1945 r. Miasto
zajêto 7 marca i nastêpnego dnia bez
¿adnego powiodu zamieniono w ruiny.
W dobrym stanie ocala³y jedynie
osiedla oddalone od centrum
Prawie bez ¿adnego echa minê³a kolejna
rocznica zdobycia S³awna przez Armiê
Czerwon¹. Ponad 62 lata temu miasto
by³o ca³kiem inne - pe³ne starych
kamieniczek, urokliwych zak¹tków i
zau³ków. Jednak nie wielu nowych
mieszkañców S³awna mog³o delektowaæ
siê tymi widokami. 7 marca 1945r.
przyszli Rosjanie. Bez walki zajê³i
miasto. Pope³nili kilka morderstw a
nastêpnego dnia podpalili i wysadzili w
powietrze wiele s³awieñskich obiektów.
W perzynê obrócono prawie ca³e
centrum. Ocala³o tylko kilkanaœcie
budynków, które w póŸniejszym czasie i
tak rozebrano. Jak wygl¹da³o miasto
kilkanaœcie dni po wyzwoleniu (oraz
przed wojn¹) mo¿emy dowiedzieæ siê ze
starych fotografii i
wspomnieñ pierwszych osadników.
Dotarliœmy do niektórych z nich.
- Wychodz¹c z dworca mia³o siê przed
sob¹ widok na prawie ca³e miasto. St¹d
prawie nie by³o widaæ ani ruin ani
zniszczeñ. Jednak im bli¿ej centrum tym
gorzej - czytamy we wspomnieniach
Antoniego Ba³a, jednego z pierwszych
s³awieñskich osadników. - Centrum wokó³ rynku to by³y same ruiny i zgliszcza z
góruj¹cym nad nimi, pozbawionym dachu koœcio³em Mariackim
Osadnicy przybywaj¹cej do S³awna
póŸn¹ wiosn¹ 1945 r. prosto z dworca
kierowali siê do punktu Pañstwowego
Urzêdu Repatriacyjnego, który powsta³ w
po³owie maja 1945r. a mieœci³ siê w
jednym z budynków przy dzisiejszej ul.
Jednoœci Narodowej ( za piekarni¹ PSS).
obserwator nr 12 dobry.p65
12
Zanim tam dotarli po lewej stronie mijali
zniszczony budynek hotelu dworcowego
znajduj¹cy siê dok³adnie na rogu
dzisiejszej ul. Dworcowej i Jednoœci
Narodowej (w czasach niemieckich
Bahnhofstrasse i Adolf Hitler Strasse ).
W punkcie PUR osadnicy otrzymywali
przydzia³y
na upatrzone przez siebie kwatery. Gdy
nie mieli pomys³u gdzie zamieszkaæ
mogli przez 7 dni przebywaæ w siedzibie
PUR. Dostawiali wówczas jeden posi³ek
dziennie. Ci którzy byli na etapie poszukiwania lokum mogli pobyt przed³u¿yæ o
kolejny tydzieñ.
Przewa¿nie wêdrówkê po S³awnie
zaczynali od zwiedzenia centrum
miasta. Z PUR mogli siê tam udaæ
dwiema drogami. Prosto w kierunku
bramy koszaliñskiej, mijaj¹c po drodze
zniszczony i pozbawiony dachu gmach
poczty. Zbudowano j¹ w 1905 r. By³a
prawdziw¹ dum¹ mieszkañców S³awna uchodzi³a za najnowoczeœniejsz¹ w
ca³ej Rzeszy. Oczywiœcie Rosjanom nie
przeszkodzi³o to w wysadzeniu jej w
powietrze. Id¹c dalej po lewej stronie
mijali szpital (dzisiaj w tym mniej wiêcej
miejscu znajduje blok mieszkalny z
aptek¹) a nastêpnie hotel Deutscher
Mot (póŸniej restauracja Ró¿a Wiatrów).
Druga droga do œródmieœcia
wiod³a ulicami Bahnofstrasse i
Hindenburg Str. (Dworcow¹ i Armii
Krajowej). Przy skrzy¿owaniu z
dzisiejsz¹ ul . Che³moñskiego (Lietzow damm) mijali niemiecki Urz¹d Skarbowy
(Finaanzamt). Kilkadziesi¹t metrów dalej
znajdowa³a siê kaplica protestancka.
Mijaj¹c j¹ osadnicy docierali do Oœrodka
Zdrowia (obecnie wysoki budynek
mieszkalny po lewej stronie ul.
Sienkiewicza naprzeciwko skweru )
Kieruj¹c siê prawie nie zniszczon¹ ul
Powstañców Warszawskich (Blucher
Str.) docierali do g³ównego placu
miejskiego (Marktplatz). Zwiedzaj¹cy ju¿
od po³owy ul. Powstañców Warszawskich (od skrzy¿owania z ul. Kopenika Schutzen Str. ) mieli przed sob¹
prawdziwe morze ruin.
Wokó³ rynku (tak¿e przed koœcio³em)
znajdowa³ siê rz¹d kupieckich kamienic.
Prawie wszystkie zosta³y spalone lub
wysadzone w powietrze ju¿ po zdobyciu
miasta przez Armiê Czerwon¹ . Ocala³o
jedynie kilka obiektów przy zachodniej
czêœci rynku (m-in. dzisiejsza ksiêgarnia
i zak³ad fryzjerski), w których mieœci³y siê
sklepy Maxa Kobbe i Franz Kassa.
Bezpowrotnie ze s³awieñskiego pejza¿u
znik³y mieszcz¹ce siê obok : restauracja
A. Schultze, hotel Printz Preussen oraz
sklep Adolfa Piepera. Przy pó³nocnej
stronie placu (obecnie skwer)
znajdowa³y siê: drogeria Gustoiwe
Lankowa , firmy Juliusa Darsowa , Alexa
Schlutera oraz J. Herzbergo. Po
przeciwnej stronie placu usadowili siê
Albert Preuss , R. Woldt oraz inni
przedstawiciele s³awieñskiej bur¿uazji.
Bezpoœrednio przed koœcio³em
(tu gdzie obecnie jest postój taksówek )
swoje domy i firmy mieli Gustaw Detrich,
Philip Dantowitz , D. Loeiventhal. Ciep³e
bu³eczki mo¿na by³o kupiæ u piekarza
Otto Selke a artyku³y luksusowe w
drogerii Somera. Dom wspomnianego
piekarza by³ najwy¿szy na ca³ym rynku
bo a¿ 3 piêtrowy. Na przeciwko
dzisiejszej restauracji S³oneczna
znajdowa³a siê nieistniej¹ca obecnie
ulica Miko³aja. Tam swoje firmy mieli m in Welter Arch oraz bracia Feinbraht. W
kwietniu 1945r. wszystkie te budynki by³y
jedn¹ wielk¹ ruin¹. Wœród gruzów uwijali
siê niemieccy mieszkañcy S³awna,
którzy rozbierali resztki murów.
Pozyskiwana ceg³a wys³ana by³a na
odbudowê Warszawy. Id¹c z rynku w
kierunku bramy koszaliñskiej, po prawej
stronie drogi ocala³y jedynie 4 budynki ,
w których do pocz¹tku lat 70. mieœci³y
siê sklepy : obuwniczy, wielobran¿owy,
chemiczny oraz pralnia chemiczna.
Budynki te zosta³y rozebrane a w ich
miejsce zbudowano kilka bloków
mieszkalnych. Przy okazji robót
towrzysz¹cych w 1973 r. wykopano przy
ul. Jednoœci Narodowej z³oty skarb
(historiê jego wydobycia opisaliœmy w
pierwszych numerach Obserweatora)
Spoœród ocala³ych
w 1945r. budynków miejskich na uwagê
zas³uguj¹: siedziba niemieckiego
Starostwa Powiatowego (Kreishaus
obecnie Urz¹d Miejski), budynek
drukarni na rogu Gdañskiej i Pu³ku
U³anów (jej urz¹dzenia wywieŸli
Rosjanie w okresie pomiêdzy IV a VI
1945r.) Dom Ewangelicki (obecnie Dom
Kultury w S³awnie ), hotel Deutscher Hof.
Urz¹d Pocztowy przy ul. Polanowskiej
(by³ uszkodzony w znacznym stopniu brakowa³o mu dachu). Z wa¿niejszych
instytucji przedwojennych mieszcz¹cych
siê w S³awnie nic nie pozosta³o z
budynku S¹du Powiatowego. Mieœci³ siê
przy ul. Gdañskiej (Strasse der SA) w
miejscach gdzie obecnie jest sklep
samoobs³ugowy.
Mieczys³aw Siwiec
Redakcja prosi o kontakt wszystkich,
którzy pamiêtaj¹ czas po wyzwoleniu.
Chêtnie spiszemy Wasze
wspomnienia
To siê ju¿ nie wróci czyli centrum dawnego S³awna z lotu ptaka
2007-03-21, 15:53
Obserwator Lokalny, 22 marzec 2007r.
13
Rozmaitoœci sportowe
Puchar Polski: Dar³ovia Dar³owo-S³awa S³awno 1 : 3
Derby powiatu dla czwartoligowców
Nieformalne mistrzostwa powiatu czyli
pucharowy mecz S³awy z Dar³owi¹ by³
generalna prób¹ dla czwartoligowców
przed nadchodz¹c¹ wiosenn¹ rund¹.
Spora iloœæ kibiców (przewa¿nie ze
S³awna) liczy³a na ciekawe i pe³en
bramek widowisko. Kilkunastu spoœród
nich (uwa¿aj¹ siê za prawdziwych
kibiców Dar³ovii) przysz³o na stadion
tylko po to aby rozrabiaæ. Pierwsza
po³owa meczu by³a wyrównana. Trochê
lepsze sytuacje mieli goœcie. Ju¿ po
zmianie stron zmieni³a siê diametralnie
sytuacja na boisku. Wystarczy³o kilka
zagrañ Chy³y (wszed³ w 46 minucie) i
gospodarze musieli dwa razy wyjmowaæ
pi³kê z siatki. Po kontrze w 75 minucie,
by³o ju¿ 3:0 dla S³awy. Bramkê zdoby³
Stêpniak, który dobi³ strza³ najlepszego
na boisku Marcina Chy³y. Pomimo strat
gospodarze walczyli dalej co przynios³o
efekt w 80 minucie. Po stracie pi³ki przez
pomocnika goœci dopad³ do niej Pawe³
Krawczyk, a jedynym ratunkiem dla
przyjezdnych by³ faul. Do
wykonywanego z 16 metra rzutu
wolnego podszed³ Pawe³ Tarnionek i
silnym p³askim strza³em pod murem
sprawi³ spore trudnoœci bramkarzowi
Trochê statystyki
Bramki :
0 : 1 - Marcin Chy³a - 49 minuta
0 : 2 - Marcin Chy³a - 63 minuta
0 : 3 - Krzysztof Stêpniak - 75 min.
1 : 3 - Bartosz Grzelak - 82 minuta
Sk³ad Dar³ovii : J. Œliwiñski (46'
Boryszewski) - Tarnionek - Prêdki,
Ryfa, P. Krawczyk - Tepurski (46'
Granat), Grzelak, Rychlewski,
Stermach (70' Ba³batun)- Umiñski,
Kibice Dar³owii zaczêli od rzucania serpentyn
Siarnecki (70' Kasprzykowski)
k³ad S³awy: Kazimierczak Sk³ad
skoñczyli na paleniu flag i krzese³ek
Sawa,Winiarski, Gertig, Matias,
Szczygie³ (46 Chy³a), Wawerczyk,
Izmaj³owicz (75 Odrow¹¿-Petrykowski), Dondera, (65 Zawada), Sorbian, Hinc (67 Stêpniak)
Tegoroczne sparingi S³awy:
S³awa S³awno - Leœnik Manowo 4:0 (1:0)
S³awa S³awno - Gryf S³upsk 2:1
Bytovia Bytów - S³awa S³awno 2:1 (2:1)
Gryf 95 S³upski - S³awa S³awno 1:4 (1:4)
Nowi zawodnicy w S³awie
Mecz obfitowa³ w ostre starcia
S³awy. Celna dobitka Bartosza Grzelaka
pozwoli³a Dar³ovii zdobyæ honorow¹
bramkê. W ostatnich minutach
Dar³owianie starali siê jeszcze stworzyæ
dogodn¹ okazjê do drugiej bramki, ale
interwencje obroñców S³awy skutecznie
ich powstrzymywa³y.
.
Czwartoligowa S³awa S³awno naby³a
nowych zawodników. W rundzie
wiosennej w jej barwach zadebiutuj¹: Miros³aw Wawerczak (poprzednio
Gwardia Koszalin) - pomocnik
- Krzysztof Winiarski (Jantar Ustka) -
Wiosenny rozk³ad jazdy
Kolejka 20 - 24 marca
GKS Mierzyn - S³awa S³awno
Kolejka 21 - 31 marca
Sokó³ Pyrzyce - S³awa S³awno
Kolejka 22 - 7 kwietnia
S³awa S³awno - Kluczevia Stargard Szcz.
Kolejka 23 - 14 kwietnia
Stal Szczecin - S³awa S³awno
Kolejka 24 - 21 kwietnia
S³awa S³awno - Victoria Sianów
Kolejka 25 - 28 kwietnia
B³êkitni Stargard Szcz.- S³awa S³awno
Kolejka 26 - 1 maja
S³awa S³awno - Pogoñ Barlinek
a
Astra Ustronie Morskie - S³awa S³awno 2:2 (0:0)
Gwardia Koszalin - S³awa S³awno 3:7 (1:4)
¯aki 94 Ko³obrzeg - S³awa S³awno 0:0
Piast Drzonowo - S³awa S³awno 1:1
obroñca
- Norbert Dondera (Radew
Bia³ogórzyno) - pomocnik
- £ukasz Pelikan (Zefir Wyszewo) obroñca
- Daniel Sorbian (Gwardia Koszalin) pomocnik, napastnik
Kolejka 27 - 5 maja
Victoria 95 Przec³aw - S³awa S³awno
Kolejka 28 - 12 maja
S³awa S³awno - Ina Goleniów
Kolejka 29 - 19 maja
Astra Ustronie Morskie- S³awa S³awno
Kolejka 30 - 26 maja
S³awa S³awno - Darzbór Szczecinek
Kolejka 31 - 2 czerwca
Gryf Kamieñ Pomorski - S³awa S³awno
Kolejka 32 - 9 czerwca
S³awa S³awno - Arkonia Szczecin
Kolejka 33 - 16 czerwca
Wybrze¿e Rewalskie Rewal - S³awa S³awno
Kolejka 34 - 23 czerwca
S³awa S³awno - Energetyk Gryfino
Liga Okrêgowa
Sparingi B³êkitnych
W pierwszej po³owie S³awa gra³a z wiatrem ale jej ataki skutecznie
powstrzymywali obroñcy Dar³ovii
S³awno. Tenis sto³owy
Mistrzostwa Regionu
Niedzielny mecz sparingowy B³êkitnych
Mieszko Stary Jaros³aw z zespo³em
Passata na boisku w Bukowie Morskim
zakoñczy³ siê remisem 3:3. Bramki dla
goœci strzelili: H. Kolanek, T. Konieczny,
T. Roszkowski. B³êkitni, czo³owa
dru¿yna ligi okrêgowej, wyst¹pi³a w
sk³adzie: P.Natkañski, T.Turos,
R.Janowiak, D.Szczepañski, M.Golec,
S.Ordak, P. Cukrowski
H.Kolanek,T.Konieczny, T.Roszkowski
A.Moskwa, K.Bartkowiak, , D.Jakubas
O.Zakrzewski
Przypomnijmy: poprzednie sparingi
B³ekitni rozegrali z Mieszko Warszkowo
(zwyciêstwo 10:1), Arkadi¹ Malechowo
(1:1). Kolejny sparing to rewan¿ z
Arkadi¹ Malechowo, który zostanie
rozegrany 25.03 na boisku w Starym
Jaros³awiu. Pierwszy mecz rundy
wiosennej B³êkitni rozegraj¹ w Dar³owie
z Dar³owi¹ (31.03)
S³awieñska M³odzie¿owa
Liga Pi³ki Siatkowej
Powiatowa S³awieñska
Amatorska Liga Pi³ki
Siatkowej
Wyniki X kolejki 17.03.07r.
Na hali s³awieñskiego OSiR-u rozegrano Mistrzostwa Regionu Koszalin szkó³
œrednich w tenisie sto³owym. Tym razem nasi zawodnicy i zawodniczki musieli
uznaæ wy¿szoœæ przyjezdnych. Mistrzostwa wœród dziewcz¹t wygra³ ZS Koszalin
a wœród ch³opców LO Koszalin. Na zdjêciu Artur Struœ(Pieszcz) wrêcza puchar
zawodniczce z Koszalina
obserwator nr 12 dobry.p65
13
Trops LO - Bejbi
UKS M³odzik II - Girls
Ró¿a Wiatrów - Bejbi
UKS M³odzik III - Trops LO
UKS M³odzik IIII - Agentki
Glactikos TM - Trops LO
2:0
2:0
2:0
0:2
0:2
2:1
Tabela po X kolejce
1. ZSA
13
2. Galactikos TM 14
3. Trops LO
14
4. Ró¿a Wiatrów 14
5. Miœki
15
6. UKS M³odzik II 14
7. UKS M³odzik III12
8. Agentki
12
9. Girls
11
10.Bejbi
12
26 : 2
24 : 9
21 : 11
20 : 13
18 : 18
17 : 18
9 : 18
9 : 17
4 : 18
0 : 24
26
25
23
23
22
22
16
16
13
12
2007-03-21, 15:53
Wyniki XV kolejki 17.03.07r.
ZE St. Miszczaka - Sztorm Dar³owo 3 : 1
Lotnik Dar³owo - Starostwo Powiatowe 3 : 0
Lotnik Dar³owo - UKS M³odzik
3:0
Laguna Ustka - Sztorm Delfin Dar³owo 3 : 0
Stra¿ak Dar³owo - ZE St. Miszczaka 3 : 0
Mak Gaz - Olszewski i Synowie
2:3
Tabela po XV kolejce
1. Olszewski i Synowie 15 28
2. Laguna Ustka
15 27
3. Lotnik Dar³owo
15 26
4. Stra¿ak Dar³owo
14 24
5. Mak-Gaz
14 21
6. ZE St. Miszczaka 13 19
7. Starostwo Powiatowe15 19
8. UKS M³odzik
15 16
9. Sztorm Delfin Dar³owo10 14
10.Sztorm Dar³owo
12 14
40 : 17
40 : 13
31 : 18
34 : 16
28 : 24
24 : 26
13 : 38
10 : 42
15 : 19
10 : 32
Sport
14
Obserwator Lokalny, 22 marzec 2007r.
S³awieñska M³odzie¿owa i Szkolna Liga Pi³ki No¿nej
II liga
I liga
Wyniki VIII kolejki
13.03.2007r.
Dolce Vita - Obserwator Lokalny 0 : 19
FC B¹ki - All Stars ODW
0:3
¯aki Janiewice - Hydrogeobudowa 1 : 7
Szare Wilki - UKS Postomino II
2:3
Wyniki VIII kolejki
13.03.2007r.
UKS Postomino I-Komplex Stra¿ak 1 : 14
IMC Komputery - S³awa S³awno
3:1
FC Orbity - Darpol Barzowice
1:2
15.03.2007r.
Agromor - Baku Baku Squad
2:8
FC Orbity - S³awa S³awno
5:3
GTW IIIc - Baku Baku Squad
3:1
Tabela I ligi po VIII kolejce
1. Komplex-Stra¿ak
8 24 68 : 6
2. GTW IIIc
8 21 32 : 11
3. Darpol Barzowice 8 18 33 : 16
4. IMC Komputery
8 16 35 : 22
5. Baku Baku Sqad
9 14 29 : 16
6. FC Orbity
8 13 28 : 17
7. UKS Postomono I 8 9 36 : 40
8. S³awa S³awno
9 4 14 : 45
9. Agromor
8 1 9 : 69
10.FC Olympic
8 0 9 : 51
Tabela strzelców I liga po VIII kolejce
Tabela II ligi po VIII kolejce
1. Hydrogeobudowa 7 18
2. All Stars ODW
7 15
3. Obserwator Lokalny 7 15
4. UKS Postomino II 7 13
5. Szare Wilki
7 12
6. ¯aki Janiewice
7 10
7. Poldan
7
8
8. Dolce Vita
8
3
9. FC B¹ki
7
0
49 : 12
39 : 23
37 : 21
36 : 25
20 : 18
17 : 18
14 : 16
8 : 61
2 : 28
Tabela strzelców II Liga po VIII kolejce
1. Wilk Bartek
Hydrogeobudowa 18
2. Iwanisik Igor
All Stars ODW 17
3. Pitu³a Marcin
Hydrogeobudowa 15
4. Jachimek Kamil
UKS Postomino II 13
5. Marchewska £ukasz
Szare Wilki 12
6. Fraszek Andrzej Obserwator Lokalny 11
7. Jaworski Tomasz Obserwator Lokalny 9
8. Kozio³ Artur
Hydrogeobudowa 8
9. Rutkowski Przemek
All Stars ODW 8
10. Galek Mateusz
UKS Postomino II 7
11. Mojsym Marek
Dolce Vita 7
12. Zuszczyk Alan
Obserwator Lokalny 7
13. Diak Mateusz
Poldan 6
14. B³aszczyk Mateusz
¯aki Janiewice 5
15. Sobczak Eryk
UKS Postomino II 5
16. Buczkowski Rafa³
Hydrogeobudowa 4
17. Hetflaisz Damian
¯aki Janiewice 4
18. Kamiñski Oskar
Hydrogeobudowa 4
19. Oliwa Damian
¯aki Janiewice 4
20. Stejubis Przemys³aw UKS Postomino II 4
21. Suchanowski Artur
All Stars ODW 4
22. Kie³pinski Tomasz
Szare Wilki 3
23. Lis Kamil
¯aki Janiewice 3
24. Marciniak B³a¿ej Obserwator Lokalny 3
25. Samulewski Mateusz All Stars ODW 3
26. Pietrasz Wiktor
Obserwator Lokalny 3
27. Andrukajtis Szymon
All Stars ODW 2
28. Kazimierczak Marcin All Stars ODW 2
29. Leœniewski Adrian
FC B¹ki
2
30. Machalski Marcin
UKS Postomino II 2
31. Miklasiñski Rafa³
Poldan
2
32. Seta Sebastian
Szare Wilki 2
33. Tomczyk Jaros³aw UKS Postomino II 2
34. Ciesielski Dawid
UKS Postomino II 1
35. Dura Dawid
Poldan
1
36. Góraj Marcin
Poldan
1
37. Klasa Dawid
Dolce Vita 1
38. Kuniczuk Micha³
Poldan
1
39. Mizerski Marcin
Szare Wilki 1
40. Rudzki Adrian
Szare Wilki 1
41. Wilawer Wojciech
UKS Postomino II 1
42. Stec Patryk
Obserwator Lokalny 1
43. Sumieñski Pawe³ ¯aki Janiewice 1
44. Pietroñ Tomasz
Szare Wilki 1
45. Kramek Pawe³ UKS Postomino II 1
Trener Marek Mejsner instruuje m³odych zawodników S³awy przed jednym z
halowych meczów ligowych
GTW IIIc
1
FC Olympic
1
UKS Postomino I 1
Darpol Barzowice 1
FC Olympic
1
S³awa S³awno 1
Agromor
1
Darpol Barzowice 1
Baku Baku Sqad 1
Darpol Barzowice 1
Agromor
1
UKS Postomino I 1
Agromor
1
1. Wróbel Mateusz
Komplex Stra¿ak 27
2. Michalak Bartosz
Komplex Stra¿ak 24
3. Próchnicki Artur
IMC Komputery 16
4. Kowalczuk Tomasz
Darpol Barzowice15
5. D¹browski Tomasz
IMC Komputery 14
6. Szejma Rados³aw
UKS Postomino I14
7. Krakowski Jan
Baku Baku Sqad10
8. Gajzler Jakub
Baku Baku Sqad 9
9. Grzelewski Sebastian FC Orbity
9
10. Pawe³ek Damian
GTW IIIc
9
11. Kuniczuk Adrian
FC Orbity
8
12. Pasternak Adam
UKS Postomino I 8
13. Betka³o Kacper
Komplex Stra¿ak 7
14. Cha³ubinski Krzysztof FC Orbity
7
15. G³uszek £ukasz
Darpol Barzowice 6
16. Kozyra Grzegorz
GTW IIIc
6
17. £asek Jakub
GTW IIIc
6
18. Wójcik Mariusz
Komplex Stra¿ak 6
19. Cichy £ukasz
UKS Postomino I 5
20. Gronkiewicz Patryk UKS Postomino I 5
21. Kuœ Mateusz
Darpol Barzowice 5
22. Gracz Kamil
S³awa S³awno 4
23. Jakuszewski Mateusz Agromor
4
24. Malinowski Piotr
GTW IIIc
4
25. Neubauer Karol
Baku Baku Sqad 4
26. Poprawski Adam
GTW IIIc
4
27. Serewiœ Arkadiusz
FC Olympic
4
28. Zbrowski Adam
Komplex Stra¿ak 4
29. BŸdzion Dawid
S³awa S³awno 3
30. Erwardt Micha³
IMC Komputery 3
31. Madejczyk Sebastian Darpol Barzowice 3
32. Maksajda £ukasz
FC Olympic
3
33. Marczyñski Tomasz S³awa S³awno 3
34. Stêpieñ Wiktor
Baku Baku Sqad 3
35. Telus Adrian
S³awa S³awno 3
36. Dankowski Kamil
UKS Postomino I 2
37. Koæwin Micha³
FC Orbity
2
38. Mierzejewski B³a¿ej Baku Baku Sqad 2
39. Surówka Tomek
FC Orbity
2
40. Wysocki Oskar
GTW IIIc
2
41. Bator Pawe³
Agromor
1
42. JóŸwik Adam
IMC Komputery 1
43. JóŸwik Artur
IMC Komputery 1
33. £uczkowski Andrzej Wiking Janiewice 3
34. Ma³gorzewicz Pawe³ AB Wood
3
35. Owsiejko Jan
Wiking Janiewice 3
36. Œcis³o Adrian
AB Wood
3
37. Jarzêbiñski Micha³ Hydrogeobudowa 2
38. Kania Pawe³
Pitus Meble
2
39. Kordyla Grzegorz
Absolwenci
2
40. Kulczyk Adam
Wiking Janiewice 2
41. Maœnik Maciej
ZE St. Miszczaka 2
42. Piotrowski Mateusz ZPD Miller
2
43. Próchnicki Seweryn AB Wood
2
44. Siudy Krzysztof
Wiking Janiewice 2
45. Bajtek Kamil
ZPD Miller
1
46. Bia³ecki S³awomir
AB Wood
1
47. Bonis³awski Marcin ZE St. Miszczaka 1
48. Brzeziñski Damian
Car Serwis
1
49. Kasprzak Krzysztof ZE St. Miszczaka 1
50. KaŸmierczak Rafa³ DW R. Wilczewski 1
51. Kozdra Mateusz
Pitus Meble
1
52. Miller Micha³
ZPD Miller
1
53. Mirowski Robert
Hydrogeobudowa 1
54. Niemczura Ryszard Wiking Janiewice 1
55. Nojek Marcin
Pitus Meble
1
56. Sakankiewicz Artur ZE St. Miszczaka 1
57. Szczot Krzysztof
DW R. Wilczewski 1
58. Szymborski Rafa³
DW R. Wilczewski 1
59. Wal Przemys³aw
AB Wood
1
60. Wojciechowski Rafa³ DW R. Wilczewski 1
61. Wroc³awski Pawe³
Pitus Meble
1
62. Wroñski Wojciech
Wiking Janiewice 1
63. Zdral £ukasz
ZE St. Miszczaka 1
64. Zdyba³ Krzysztof
Pitus Meble
1
S³awieñska Szkolna Liga Pi³ki No¿nej
- Rocznik 1994-95
15.03.2007r.
B³êkitne Anio³y - FC Muszelki
0:3
Hydrogeobudowa - FC AB Wood 3 : 0
Snow Kids - KS Warszkowo
3:5
S³awa Poldan - Królewscy SP 3
3:0
B³êkitne Anio³y - KS Warszkowo 2 : 2
Tabela po VII kolejce
1. S³awa Poldan
7 18 32 : 3
2. Hydrogeobudowa 7 18 25 : 4
3. KS Warszkowo
7 14 22 : 10
4. Królewscy SP 3
7 13 20 : 11
5. Snow Kids
7 9 16 : 31
6. FC Muszelki
7 6 8 : 29
7. FC AB Wood
7 3 8 : 26
8. B³êkitne Anio³y
7 1 9 : 27
Tabela strzelców po VII kolejce
1. Kantowicz Mateusz Królewscy SP 3
11
2. Gliszczyñski Wojciech S³awa Poldan
8
3. Kuty Patryk
Hydrogeobudowa 8
4. Ostrowski Daniel
KS Warszkowo 8
5. Rutkowski Patryk
KS Warszkowo 7
6. Banasik B³a¿ej
S³awa Poldan
6
7. Idzik Adrian
S³awa Poldan
6
8. Wilk Mateusz
Snow Kids
5
9. Chwastek Oskar
Snow Kids
4
10. Gawe³ Dariusz
Snow Kids
4
11. Kotarski Dominik
Hydrogeobudowa 4
12. Mazur Cezary
S³awa Poldan
4
13. Putno Bartek
S³awa Poldan
4
14. Szostakiewicz Krzysztof KS Warszkowo 4
15. D¹browa Radek
B³êkitne Anio³y 3
16. Siastacz Adam
B³êkitne Anio³y 3
17. Surówka £ukasz
Królewscy SP 3 3
18. Walczak Cyprian
Hydrogeobudowa 3
19. Wojciechowski Piotr Królewscy SP 3 3
20. Wolko Mateusz
FC AB Wood
21. Gajewski Dawid
Snow Kids
22. £oœ Tomasz
FC Muszelki
23. Mazur Oskar
Hydrogeobudowa
24. Nowak Bartek
S³awa Poldan
25. Suchanowski Cezary Królewscy SP 3
26. Szczepaniak Daniel FC Muszelki
27. Witkowski Dawid
FC AB Wood
28. Zbrowski Jan
B³êkitne Anio³y
29. Dziobek Mateusz
FC Muszelki
30. Korol Micha³
B³êkitne Anio³y
31. Krajewski Dawid
Snow Kids
32. £ysiuk Cezary
KS Warszkowo
33. Miranowicz Adam
FC AB Wood
34. Pawlewski Patryk
FC AB Wood
35. Putno Marcin
S³awa Poldan
36. Siernicki Micha³
FC AB Wood
37. Skoczylas Dawid
Hydrogeobudowa
38. Sosnowski Patryk
KS Warszkowo
39. Szyd³owski Patryk
FC Muszelki
40. Walczak PiotrHydrogeobudowa
41. Stefanowski Mateusz FC Muszelki
42. Zdrojewska Karolina KS Warszkowo
44. Kêdziñski Mateusz
45. Malinowski Jacek
46. Matelak Damian
47. Omylak Micha³
48. Smyk Damian
49. Szuba Robert
50. Wolowski Aleksy
51. Zabrowski Szymon
52. Zaj¹czkowski Maciej
53. W³odarczyk Kamil
54. Lachowicz Maciej
55. Szczygie³ £ukasz
56. Zbrowski Jan
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
S³awieñska Amatorska Liga Pi³ki No¿nej
Lista strzelców II liga
1. Bedus Grzegorz
Absolwenci
21
2. Herbeæ Mariusz
Absolwenci
15
3. Wiliñski Mariusz
Absolwenci
14
4. Sêkowski Emil
Pitus Meble
13
5. Fedor Arkadius
Hydrogeobudowa 12
6. Komorowski Krzysztof ZE St. Miszczaka 12
7. Nowak Robert
Hydrogeobudowa 12
8. Szulski £ukasz
Hydrogeobudowa 10
9. Bryndal Stanis³aw
Wiking Janiewice 9
10. Lachowicz Konrad Hydrogeobudowa 9
11. Szwarczewski Tomasz ZPD Miller
9
12. Karandyszowski Konrad Pitus Meble 8
13. Kucharski Kamil
Pitus Meble
8
14. Tworek Józef
Wiking Janiewice 8
15. Siernicki Maciej
Car Serwis
7
16. Zasada Marek
Car Serwis
7
obserwator nr 12 dobry.p65
14
17. Znojek Tadeusz
AB Wood
7
18. Chojnacki Kacper DW R. Wilczewski 6
19. Kuniczuk Konrad
Car Serwis
6
20. Lachowicz Miros³aw Wiking Janiewice 5
21. Rzepczyñski Bartosz ZPD Miller
5
22. Sa³aj Piotr
AB Wood
5
23. Zasada Marcin
Car Serwis
5
24. Golec Micha³
ZPD Miller
4
25. Jakubowski Bartosz ZPD Miller
4
26. Kempa Jaros³aw
Pitus Meble
4
27. Myziak Mateusz
DW R. Wilczewski 4
28. Nowak Tomasz
Hydrogeobudowa 4
29. Pitus Tomasz
Hydrogeobudowa 4
30. Wiliñski Dawid
Absolwenci
4
31. D¹browski Tomasz ZE St. Miszczaka 3
32. Fedor Krzysztof
AB Wood
3
2007-03-21, 15:53
Sport
Obserwator Lokalny, 22 marzec 2007r.
15
S³awieñska Amatorska Liga Pi³ki No¿nej
„Rodzinne” zdjêcie najlepszych dru¿yn I ligi
Grupy Ratownictwa Medycznego PCK.
Mistrzem S³awieñskiej Amatorskiej Ligi
Pi³ki No¿nej I Ligi zosta³a dru¿yna
Poldan graj¹ca w sk³adzie: Kamil
Gondek, Andrzej Karpiñski, Grzegorz
Bogus³awski, Pawe³ Bronisz,
Przemys³aw Skoczylas, Krzysztof
Borowiec, Piotr Borowiec, Waldemar
Plechowski, Mariusz Ma³ysz, Grzegorz
Mroczkowski, Leszek H³adniuk,
Tomasz Cha³ubiñski
Zakoñczy³y siê rozgrywki S³awieñskiej
Amatorskiej Ligi Pi³ki No¿nej, I ligi,
od 06 stycznia 2007r., rozegrano 34
mecze w czasie 1190 minut. W I lidze
strzelono ³¹cznie 241 goli. W I lidze
uczestniczy³y 103 osób. Mecze w
S³awieñskiej Amatorskiej Ligi Pi³ki
No¿nej sêdziowali: Jerzy Szel¹g,
Andrzej Ruciñski i Marcin Bojaryn.
Opiekê medyczn¹ zapewnia³y
dziewczêta i ch³opcy z M³odzie¿owej
Wyniki
I liga pi³ki no¿nej
Przed ostatnia kolejk¹ trzy dru¿yny mia³y
szansê na tytu³ mistrzowski: Agromor,
Hamburg i Polan. W pierwszym meczu z
rywalizacji odpad³a dru¿yna Hamburg
przegrywaj¹c z dru¿yn¹ Dziki El System
4 : 8. W drugim meczu mistrz SALPN z
sezonów 2004/05, 2005/06 rozpocz¹³ od
prowadzenia 1 : 0 (po strzale króla
strzelców I ligi Tomasza Zasady), jednak
to dru¿yna Poldanu strzela³a kolejne
gole. Bardzo dobry mecz rozegra³
Tomasz Cha³ubiñski, który strzeli³ 4
bramki, dwa trafienia dorzuci³ Mariusz
Ma³ysz
Hamburg- Dziki El System
4:8
Strzelcy bramek: Strzelcy bramek:
Przemys³aw Kruczyñski- 3 Tomasz Szerszenowicz- 3
Pawe³ Walczak
- 1 £ukasz Niemczura- 2
£ukasz Walczak - 2
Micha³ Szerszenowicz - 1
Faule
-2
Faule
-2
¯ó³te kartki
-0
¯ó³te kartki
-0
Czerwone kartki - 0
Czerwone kartki - 0
Agromor
- Poldan
1:6
Strzelcy bramek:
Tomasz Zasada - 1
Strzelcy bramek:
Tomasz Cha³ubiñski
Mariusz Ma³ysz
Faule
- 10 Faule
¯ó³te kartki
- 2 ¯ó³te kartki
Czerwone kartki - 0 Czerwone kartki
-4
-2
-6
-2
-0
Tabele po III kolejce rundy rewan¿owej
1. Poldan
10 19 42 : 27
2. Agromor
10 18 52 : 30
3. Hamburg
10 17 38 : 34
obserwator nr 12 dobry.p65
15
4. Dziki El System
10 12 40 : 28
5. Masterlink
7 10 23 : 19
6. IMC Komputery
7 9 32 : 45
7. KP Têcza
7 3 17 : 38
8. Xella Robert Telus 7 3 15 : 38
Tabela strzelców I liga
1. Zasada Tomasz
Agromor
21
2. Lewicki £ukasz
Dziki El System 13
3. Mroczkowski Grzegorz Poldan
12
4. Walczak £ukasz
Dziki El System 12
5. Cha³ubiñski Tomasz Poldan
11
6. Konieczny Tadeusz
IMC Komputery 10
7. Walczak Pawe³
Hamburg
8
8. Nowak Marek
Masterlink
7
9. Ostrowski Pawe³
Agromor
7
10.Walczak Dariusz
Hamburg
7
11.Bronisz Pawe³
Poldan
6
12.Chmielewicz Adrian Hamburg
5
13.Grzegorczyk Piotr
Hamburg
5
14.Kruszyñski Przemys³aw Hamburg
5
15.Ma³ysz Mariusz
Poldan
5
16.Matuszewski £ukasz Xella Robert Telus 5
17.Siarnecki Andrzej
KP Têcza
5
18.Stermach Miros³aw
IMC Komputery 5
19.Szerszenowicz Tomasz Dziki El System 5
20.Waszczuk Zbigniew IMC Komputery 5
21.Górski Tomasz
Masterlink
4
22.Niemczura £ukasz
Dziki El System 4
23.Ordak S³awomir
IMC Komputery 4
24.Partyka Irteneusz
IMC Komputery 4
25.Stuleblak Miros³aw
Masterlink
4
26.Wilk Marcin
Masterlink
4
27.Biernat Krzysztof
KP Têcza
3
28.Gondek Kamil
Poldan
3
29.Mikulski Maciej
Agromor
3
30.Mikulski Micha³
Hamburg
3
31.Seta Jaros³aw
Agromor
3
32.Szczepanek Andrzej Hamburg
3
33.Wojciechowski Maciej Agromor3
34.¯aczek Bart³omiej Xella Robert Telus 3
Drugie miejsce zajê³a dru¿yna Agromor
w sk³adzie: Pawe³ Ostrowski, Tomasz
Zasada, Krzysztof Kuczun, Maciej
Mikulski, Maciej Wojciechowski, Rafa³
Majchrzak, Kamil Rybiñski, Marcin
Rychlewski, Krzysztof Skibniewski,
Pawe³ Tarnionek, Jaros³aw Seta,
Marek Pec, £ukasz Korszyñski.
Trzecie miejsce zajê³a dru¿yna
Hamburg
Hamburg, graj¹ca w sk³adzie:
Miros³aw Grzegorczyk, Piotr
Grzegorczyk, Dariusz Walczak, Pawe³
35.Bartkiewicz Piotr
KP Têcza
36.Frusiak Artur Xella Robert Telus
37.Kuczun Krzysztof
Agromor
38.Majchrzak Rafa³
Agromor
39.Plechowski Waldemar Poldan
40.Skoczylas Przemys³aw Poldan
41.Szerszenowicz Jacek Dziki El System
42.Szopiñski Tomasz
IMC Komputery
43.Bielenda Mateusz Xella Robert Telus
44.Domalewski Robert Xella Robert Telus
45.Dom¿a³owicz Daniel Dziki El System
46.Korszyñski £ukasz
Agromor
47.Liñski Marcin
KP Têcza
48.Nadany Jacek
Hamburg
49.Niciñski Adam
IMC Komputery
50.Pec Marek
Agromor
51.Rychlewski Marcin
Agromor
52.Skibniewski Krzysztof Agromor
53.Stró¿yk Pawe³
Dziki El System
54.SzarykMicha³
Xella Robert Telus
55.Szerszenowicz Sebastian Dziki El Sys.
56.Turos Tomasz
IMC Komputery
57.Wiêckowski Krzysztof KP Têcza
58.Wróbel Piotr
Xella Robert Telus
59.Szerszenowicz Micha³ Dziki El System
60.Zieleniewicz Robert Masterlink
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
II liga pi³ki no¿nej
W drugiej lidze, lider po rundzie
zasadniczej dru¿yna Absolwenci (wygrane
7 spotkañ i jeden remis) w dwóch
spotkaniach zdoby³a tylko 1 pkt. W
pierwszym meczu Absolwenci przegrali z
dru¿yn¹ Pitus Meble 2 : 3, w drugim
uratowali remis w ostatnich sekundach z
weteranami z Wikinga Janiewice 6 : 6. Za
tydzieñ ostatnie spotkania w II lidze.
Wyniki
Absolwenci - Pitus Meble 2 : 3
Strzelcy bramek:
Strzelcy bramek:
Mariusz Herbeæ - 1 Emil Sêkowski
2007-03-21, 15:54
-2
Walczak, Przemys³aw Kruczyñski,
Micha³ Mikulski, Jacek Nadany,
Andrzej Szczepanek, Adrian
Chmielewicz.
Puchar Fair Play dyrektora OSiR zdoby³a
dru¿yna IMC Komputery.
Najlepszym strzelcem I ligi zosta³
Tomasz Zasada (Agromor) - 21 goli,
najlepszym bramkarzem - Dariusz
Czechowski (Dziki El System).
Do II ligi nie spad³a ¿adna dru¿yna.
Grzegorz Bedus
Faule
¯ó³te kartki
Czerwone kartki
-1
-3
-0
-0
Kamil Kucharski
Faule
¯ó³te kartki
Czerwone kartki
-1
-6
-0
-0
Hydrogeobudowa-Wiking Janiewice1:1
Strzelcy bramek:
Konrad Lachowicz- 1
Faule
- 11
¯ó³te kartki
-1
Czerwone kartki - 0
Strzelcy bramek:
Andrzej £uczkowski
Faule
¯ó³te kartki
Czerwone kartki
-1
-4
-1
-0
Absolwenci - Wiking Janiewice 6 : 6
Strzelcy bramek:
Strzelcy bramek:
Grzegorz Bedus - 4 Stanis³aw Bryndal
Mariusz Wiliñski - 1 Miros³aw Lachowicz
Grzegorz Kordyla - 1 Jan Owsiejko
Krzysztof Siudy
Faule
- 4 Faule
¯ó³te kartki
- 1 ¯ó³te kartki
Czerwone kartki - 0 Czerwone kartki
-2
-2
-1
-1
-2
-0
-0
Hydrogeobudowa - Pitus Meble 7 : 5
Strzelcy bramek:
Strzelcy bramek:
£ukasz Szulski - 3 Emil Sêkowski
-3
Tomasz Nowak - 1 Konrad KarandyszewArkadiusz Fedor - 1
ski- 2
Konrad Lachowicz- 1
Tomasz Pitus
-1
Faule
-4
Faule
-2
¯ó³te kartki
-0
¯ó³te kartki
-1
Czerwone kartki - 0
Czerwone kartki - 0
Tabele po I kolejce rundy rewan¿owej
1. Hydrogeobudowa 10 26 57 : 23
2. Absolwenci
10 23 59 : 20
3. Wiking Janiewice 10 18 37 : 37
4. Pitus Meble
10 16 42 : 39
5. AB Wood
8 10 28 : 27
6. Car Serwis
8 9 27 : 35
7. ZPD Miller
8 7 27 : 44
8. ZE St. Miszczaka
8 6 21 : 40
9. DW R. Wilczewski
8 0 14 : 45
Sport
16
Obserwator Lokalny, 22 marzec 2007r.
S³awno
Nasze dru¿yny:
Zespó³ Szkó³ Morskich
Koszykarska "Licealiada"
36 zawodniczek i 56 zawodników wziê³o
udzia³ w rozegranej w S³awnie Licealiadzie. Poni¿ej wyniki. Zwyciêzcy zostaj¹
zg³oszeni do zawodów wojewódzkich
Dziewczêta wyniki:
ZSM - ZSA 15:35
ZSM - LO 24 : 22
ZSA - LO 37:23
Dziewczêta kolejnoœæ koñcowa
1.Zespó³
Zespó³ Szkó³ Agrotechnicznych S³awno
2.Zespó³ Szkó³ Morskich Dar³owo
3.Liceum Ogólnokszta³c¹ce S³awno
Ch³opcy wyniki:
SOSW - ZSA 26:29
ZSM - LO 31:17
SOSW - LO 24:38
ZSM - ZSA 29 - 23
Ch³opcy kolejnoœæ koñcowa:
1.Zespó³
Zespó³ Szkó³ Morskich Dar³owo
2.Zespó³ Szkó³ Agrotechnicznych S³awno
3. Liceum Ogólnokszta³c¹ce S³awno
4. Specjalny Oœrodek Szkolno Wychowawczy
S³awno
R
Najlepsi koszykarze w powiecie s³awieñskim czyli dru¿yna Zespo³u Szkó³ Morskich z Dar³owa. Stoj¹ od lewej: Przemek
Sieniawski, £ukasz Dragunowicz, Micha³ Wojciunowicz, Tomasz Ratajczyk, Rafa³ Beling, Bogdan Balcerzak, opiekun.
Poni¿ej: £ukasz £ukomski, Mateusz Korzenecki, Adrian Walus, z pucharem Mateusz Leœniewski, Kamil Kêdziera.
Tenis Sto³owy
Dar³owo
Grand Prix S³awna
W sobotê (24.03) w hali OSiR-u w
S³awnie odbêdzie siê VIII ju¿ turniej z
cyklu Grand Prix S³awna. Zawodnicy
rywalizowaæ bêd¹ w kategoriach senior
(rocznik od 1990), (kadet gimnazjum
1991-93) i m³odzik (szko³y podstawowe
1994-97). Zapisy bêd¹ przyjmowane do
godz. 10.45. Pocz¹tek turnieju godz.
11.15. Zakoñczenie i wrêczenie nagród
organizatorzy przewiduj¹ na godzinê
14.30. Przypomnijmy: po siedmiu
dotychczasowych turniejach z tego cyklu
wœród seniorów prowadzi W³odzimierz
Wasilewski ze S³upska przed
Zdzis³awem Kwaœniakiem (te¿ S³upsk).
Najlepsz¹ seniork¹ jest Renata
Pietruszka ze S³awna.
Puchar Osadnika dla gospodarzy
Podobnie jak przed rokiem Dar³owia
zdoby³a Puchar Osadnika. Impreza jest
rozgrywana cyklicznie, dok³adnie w
rocznicê zdobycia Dar³owa przez Armiê
Czerwon¹. Gospodarze w rzutach
karnych, w finale pokonali Wiekowiankê
Wiekowo. Najlepszym strzelcem turnieju
zosta³ Grzegorz D¹browski - 3 gole (1 z
gry + 2 rzuty karne). Najlepszym
bramkarzem wybrano Dawida
Boryszewskiego (Dar³ovia).
Fina³:
Dar³ovia Dar³owo - Wiekowianka
Wiekowo 1:1 k. 5:4 (Bramka dla Dar³ovii:
D¹browski)
Mecz o 3 miejsce:
B³êkitni Stary Jaros³aw - Arkadia
Malechowo 1:0 (Roszkowski)
Pó³fina³y:
Dar³ovia Dar³owo - Arkadia Malechowo
0:0 k. 5:4
B³êkitni Stary Jaros³aw - Wiekowianka
Wiekowo 0:0 k.4:5
Dar³ovia wystêpowa³a w sk³adzie:
Boryszewski - Szopiñski, Ba³batun,
Prêdki, P. Krawczyk, D¹browski,
Grzelak, Rychlewski, Suwalski, Umiñski,
Tarnionek, Granat, Kasprzykowski,
Grecki, Tepurski, Siarnecki
partner ORANGE
internet mobilny Data Orange
CENRTUM AGD i RTV
COM-tel Bo¿ena Szulc
76-150 Dar³owo Al. Wojska Polskiego 64
spó³ka jawna Jacek Szulc, Marcin Paku³a
76-150 Dar³owo Al. Wojska Polskiego 64 NIP 499-02-47-829 tel. 94 314 6000
tel. 94 314 60 00
NIP 499-02-47-829
Wszystkie znaki towarowe zosta³y u¿yte tylko w celach informacyjnych i nale¿¹ do ich prawowitych w³aœcicieli
Obserwator Lokalny
Adres: St. Wyszyñskiego 4 (naprzeciwko koœcio³a)
Wydawca: IMP S³awno Dorota Zuszczyk tel. 059 810 57 59, 502 481 897
tel. 059 810 41 18, 503 145 727
e-mail: intermedia
xl.wp.pl
[email protected]
obserwator nr 12 dobry.p65
16
E
K
A
M
A
www.budynek-darlowo.pl
Dar³owo, ul. Rzemieœlnicza 10
tel/fax. 094 314 51 95
kom. 604 506 143
e-mail: biuro
budynek-darlowo.pl
[email protected]
S³awno ul. Armii Krajowej 16A
tel. 059 810 27 90
fax. 059 810 27 84
kom. 668 156 667
e-mail: slawno
budynek-darlowo.pl
[email protected]
DOMY:
1. Warszkówko - (144 m2) 2.Dar³owo
- (145 m2) 3.Karwice
- ( 90 m2) 4.S³awno
- (360 m2) -
90 000 z³.
225 000 z³.
119 000 z³.
280 000 z³.
MIESZKANIA:
1.Kusice- I piêtro - (38,40 m2) - 65 000 z³.
2.Dar³owo-I piêtro-(57,37 m2) - 172 000 z³.
3.Dar³owo- II piêtro-(107,20 m2)
-195 000 z³.
4.Dar³owo - kamienica; parter - (49,20 m2)
- 225 000 z³.
DZIA£KI:
1.Krupy - rolna- (77 400 m2)- 120 000 z³.
2.Nowy Jaros³aw -(110000 m2)
- 120 000z³
3.Mazów - rolna - (139 800m2)- 182 000z³
4.Zakrzewo-budowlana - (5565m2) 136 000 z³.
GOSPODARSTWA:
1. £êtowo - (49 200 m2) - 180 000 z³.
2. Chudaczewo - (3 100 m2) - 149 000 z³.
3.Zakrzewo k/£êborka - (144600 m2) 1700 000 z³.
4. Rusko - (5 000 m2) - 320 000 z³.
OBIEKTY:
1. S³awno - lokal u¿ytkowy - (38,20 m2)
- 85 000 z³.
2.S³awsko-¿wirownia-(72 000 m2)500 000 z³.
3.S³awno - budynki magazynowe (769 m2) - 998 000 z³.
4.Dar³owo - lokal u¿ytkowy - (281 m2) 1 100 000 z³.
Druk: Media Pomorskie sp. zoo w Koszalinie,
drukarnia „Rondo”
Nak³ad: 3000 egzemplarzy
2007-03-21, 15:54
L
Redakcja nie
odpowiada za
treϾ reklam

Podobne dokumenty