Z bialo-cZerWonym akcentem - Wiadomości Gubińskie

Transkrypt

Z bialo-cZerWonym akcentem - Wiadomości Gubińskie
Wiadomości Gubińskie
AKTUALNOSCI MIEJSKIE | SPOLECZENSTWO I HISTORIA I KULTURA I SPORT
Rozpoczynamy w gazecie nowy cykl. Raz
w miesiącu będziemy przedstawiać osoby,
które mogą pochwalić się długim stażem
pracy w jednym miejscu. Na początek
Dariusz Kostyszak, który został dowódcą
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w
Gubinie blisko 20 lat temu.
czytaj str. 10
Wszystko
dla Wojtusia
A ndrzej M atłacki
W dniach 28-29 maja na terenie
boiska orlik przy ul. Roosevelta oraz
na działkach przyległych odbędzie
się Turniej Charytatywny Piłki Nożnej - VIII Grand Prix Gubina 2016.
W zawodach wezmą udział łącznie
24 drużyny (16 amatorskich oraz 8
dziecięcych) z trzech krajów - Polski,
Niemiec i Szwecji. - Do tej pory podczas wszystkich edycji turnieju udało
się zebrać i przekazać na rzecz potrzebujących dzieci z terenu miasta
i gminy Gubin ponad 130 tys. zł. W
ubiegłym roku podczas jednego dnia
imprezy zebraliśmy ponad 30 tys
zł. W tym roku główny cel zbiórki to
pomoc 3-letniemu Wojtusiowi, który cierpi na rdzeniowy zanik mięśni.
Podobnie jak dwa lata temu uruchomiliśmy zbiórkę publiczną na terenie
całego Gubina. Od 15 marca do dnia
turnieju w różnych punktach handlowo-usługowych można spotkać
nasze puszki, a każdy wrzucony do
nich grosik zasila wynik naszej zbiórki
– mówi Kamil Kuśnierek, prezes Stowarzyszenia Esquadra.
Organizatorzy zapowiadają sporo
atrakcji. Gwiazdą muzyczną będzie
Norbi, który zaśpiewa w sobotni wieczór. Ponadto na imprezie możemy
spodziewać się atrakcji dla dzieci,
pokazów służb mundurowych, występów artystycznych dzieci i młodzieży, pokazów cyrkowych, emocji
podczas Mistrzostw Strongmanów
i wiele więcej. - Jak co roku na naszym Grand Prix nie może zabraknąć
stoiska z loterią fantową. Tym razem
planujemy nieco zmienić koncepcję
loterii, wprowadzając dodatkowo
końcowe losowanie szczęśliwego
numerka. Właściciel wylosowanego
kuponu otrzyma nagrodę główną,
która do dnia turnieju pozostanie
tajemnicą. Z roku na rok staramy się
poszerzać stoiska na festynie. Nasze
Stowarzyszenie liczy 31 osób, a pracy jest sporo, dlatego potrzebujemy
chętnych rąk do pomocy na czas
turnieju. W związku z tym zachęcamy o zgłaszanie się wolontariuszy.
Chętnych prosimy o kontakt ze Stowarzyszeniem Esquadra – dodaje K.
Kuśnierek. Impreza odbędzie się pod
honorowym patronatem Wojewody
Lubuskiego Władysława Dajczaka
oraz Powiatu Krośnieńskiego. (am)
str. 7
ROK XXIIi. nr 09/2016 (550) . ISSN 1425-1558 . DWUTYGODNIK | [email protected] | I Gazeta DARMOWA czwartek 12.05.2016
Rewolucja
drogowa
Nowość w „WG”
55. Wiosna
nad Nysą
tuż tuż
W Guben doszło do spotkania przedstawicieli Lubuskiego Urzędu Marszałkowskiego,
Zarządu Dróg Wojewódzkich, Starostwa
Powiatowego, Zarządu Dróg Powiatowych
oraz samorządowców z Gubina i Guben.
Rozmawiano o planach inwestycyjnych i
remontach lokalnych dróg.
czytaj str. 2
Spotkanie po latach
Na terenie dawnych zakładów CFG Guben
(włókna sztuczne), w 50. rocznicę podpisania
umowy pozwalającej Polkom na pracę na
terenie NRD, spotkały się panie, które przed
laty razem pracowały w tym zakładzie. Opowiadaniom i wzruszeniom nie było końca.
czytaj str. 9
Z bialo-czerwonym akcentem
Po raz kolejny Wyspa Teatralna połączyła mieszkańców Euromiasta Gubin-Guben. Idea corocznego tworzenia „żywej flagi” przez uczestników rodzinnego pikniku przyciąga coraz więcej chętnych. Pierwsze dni maja to rocznica akcesji naszego kraju do Unii Europejskiej, Dzień
Flagi oraz Święto Konstytucji 3 Maja.
Pogoda w tym roku dopisała. Tegoroczna impreza została zorganizowana wspólnymi siłami Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych
PRO-Gubin i Gubińskiego Domu
Kultury przy współudziale Urzędu
Miasta. Wrażenie robiła biało-czerwona flaga rozpostarta na całej długości mostu prowadzącego przez
Nysę Łużycką. Dmuchane zamki,
malowane buźki, mała gastronomia, występy solistek związanych
z domem kultury, zawody w strzelaniu z broni pneumatycznej przygotowane przez Stowarzyszenie
Strzelecko-Obronne Pionier, pokazy
sztuk walki klubu Pretorian, wystawa obrazów, wielkie bańki mydlane,
kompozycje ze sztucznych kwiatów
– podczas pikniku można było natrafić na wiele atrakcji! Wreszcie goście specjalni tegorocznego pikniku
– poznański teatr „Z głową w chmurach” z ciekawym programem tańca
na pionowej szarfie, żonglerką, choPrzy okazji – nauka chodzenia, a
dzeniem na szczudłach tzw. POWER raczej biegania na nich. Mając do-REISER, które zostały udostępnione świadczenie, można na nich pokochętnym uczestnikom imprezy.
nać dystans Gubin – Krosno w ciągu
godziny! Wreszcie jazda we dwóch binianin, 9-letni Przemek, który siena jednokołowym rowerze jednego dział na ramionach artysty jadącego
z artystów teatru. Tu niesamowitą pojazdem.
dokończenie na str.7
odwagą zaimponował młody gu-
Trudny wybór
było Młodzieżowe Centrum Kariery
w Gubinie. Prezentowali się lokalni
przedsiębiorcy, a z ciekawą ofertą
nauki – przeznaczoną szczególnie
dla gimnazjalistów – wystąpiły miejskie szkoły ponadgimnazjalne. Absolwenci tych szkół mieli możliwość
wybrania dalszego rozwoju, nauki
bądź podjęcia pracy. Widać było bardzo duże zainteresowanie – nie tylko
chłopców – wstąpieniem w szeregi
tzw. służb mundurowych, jak wojsko
(na miejscu byli przedstawiciele Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego z
Zielonej Góry), Straż Graniczna czy
Państwowa Straż Pożarna. Na stoisku
przygotowanym przez Komendę
Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim można
było otrzymać od st. asp. Wojciecha
„Mój wybór – moja przyszłość” – miejsce 26 kwietnia w hali Zespo- Liczbińskiego, zastępcy Dowódcy
to hasło przewodnie IV Gubińskich łu Szkół Licealnych i Technicznych. Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w
Targów Edukacji i Pracy, które miały Organizatorem przedsięwzięcia Gubinie i st. kpt. Dariusza Wojtunia
z KP PSP informacje odnośnie stanu
zdrowia, wykształcenia i badań psycho-technicznych, jakie musi spełnić
kandydat do tej służby. Z kolei wspólne stoisko Polskiej Straży Granicznej i
przedstawicieli niemieckiej policji federalnej ciekawiło dziewczęta, z których większość stanowią uczennice
niemieckich szkół. Tu również można
było uzyskać szczegółowe informacje
o kryteriach, jakie powinien spełniać
przyszły funkcjonariusz policji i pogranicznik. - Tegoroczne targi cieszyły
się wielkim zainteresowaniem - mówi
Beata Bielawska, doradca zawodowy
z MCK i dodaje: - Myślę, że spełniliśmy
oczekiwania zainteresowanych. Wystawcy już na początku roku zgłaszali
chęć udziału w tegorocznych targach,
w których uczestniczyły 33 podmioty.
W powiecie krośnieńskim jest to jedyna taka impreza.
Antoni Barabasz
2
czwartek 12.05.2016
aktualności miejskie
Rewolucja drogowa w Euromiescie?
25 kwietnia w gubeńskim magistracie doszło do spotkania przedstawicieli Lubuskiego Urzędu Marszałkowskiego,
Zarządu Dróg Wojewódzkich, Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim, Zarządu Dróg Powiatowych oraz
samorządowców z miast tworzących Euromiasto Gubin-Guben. Na jaki temat rozmawiano? O dużych planach
inwestycyjnych i remontach lokalnych dróg.
K rzysztof kaciunka
Na tym etapie pewne jest to, że zarówno władze Guben, jak i Gubina są
mocno zainteresowane takim szerokim porozumieniem, które w efekcie
może doprowadzić do poprawy lokalnej infrastruktury i wybudowania
kilkunastu kilometrów nowych dróg.
Skąd pieniądze na tak kosztowne
przedsięwzięcie? Wszystko wskazuje, że ich głównym źródłem będzie
dofinansowanie (w wysokości 85%)
w ramach środków przyznawanych
z Europejskiej Współpracy Terytorialnej z Programu Interreg VA.
W takim razie więcej o szczegółach
przedsięwzięcia. – Naszym priorytetem jest przebudowa otoczenia
dworca kolejowego, co powinno
pochłonąć około 2,3 miliona Euro
– stwierdził pełniący obowiązki burmistrza Guben Fred Mahro. – Jeszcze
w tym roku spodziewamy się zatwierdzenia projektów i praktycznie
będziemy gotowi składać wszystkie
konieczne dokumenty i pozwolenia.
A jak wygląda to po polskiej stronie? Alicja Makarska, członek Zarządu naszego województwa, wyjaśniła, że Zarząd Dróg Wojewódzkich
zamierza wybudować rondo w centrum Gubina (w miejsce obecnego
skrzyżowania ze światłami) oraz wyremontować ul. Chopina – na całej
długości. – Nasze działania zmierzają ku temu, żeby droga prowadząca
do granicy była w jak najlepszym
stanie, przecież to wizytówka naszego kraju – skwitowała.
Bardzo duże przedsięwzięcia planuje Starostwo Powiatowe. To właśnie tam zamierzają odnowić ciąg
komunikacyjny przebiegający przez
mocno zniszczone ulice: Dąbrowskiego, Rycerską, Żymierskiego i
Sikorskiego. – Szacunkowy koszt naszych planów może pochłonąć około
7-8 milionów złotych – stwierdził Starosta Mirosław Glaz. – Jednak przy
tak dużym, czterostronnym projekcie
mocno wierzymy w to, że uda się pozyskać bardzo duże dofinansowanie
z programów unijnych. Dodam tak-
że, że będą to kolejne gubińskie drogi powiatowe, które zyskają nowe
oblicze. Przecież obecnie remontowana jest ulica Wrońskiego.
Po tych założeniach, nasuwa się
jedno podstawowe pytanie – czy
taki duży projekt infrastrukturalny
ma szasnę na dofinansowanie i realizację? Obecni na spotkaniu przedstawiciele naszego miasta Burmistrz
Bartłomiej Bartczak oraz Przewodniczący Komisji Euromiasta GubinGuben Krzysztof Zdobylak zdania,
że jest to możliwe i już za kilkanaście
miesięcy Euromiasto mogłoby zmienić się w duży plac budowy. – Ostatnie lata pokazały, że mamy ogromne
doświadczenie, umiejętność tworzenia wniosków i swoje sposoby
na pozyskiwanie środków zewnętrznych – wyjaśnia. – Do tej pory „ściągnęliśmy” tu ponad 30 milionów złotych, z czego połowę dzięki świetnej
współpracy z Guben. Ponadto wydaję mi się, że taka inicjatywa pomiędzy czterema, a być może pomiędzy
pięcioma podmiotami (jeśli włączy
„Jest lepiej niz bylo”
K rzysztof kaciunka
Cytat zawarty w tytule pochodzi ze
sprawozdania Komendanta Komisariatu Policji w Gubinie Jacka Groncika. To właśnie on na sesji Rady Miejskiej przedstawił informację o stanie
bezpieczeństwa i porządku publicznego w naszym mieście.
Co należy podkreślić? W roku ubiegłym (w porównaniu do 2014) znacznie zmniejszyła się ilość przestępstw
uciążliwych dla społeczeństwa, takich
jak włamania, kradzieże, rozboje i pobicia. – Stan bezpieczeństwa i porządku
publicznego w Gubinie można uznać
za zadowalający – dodał Komendant
Groncik. – Praca funkcjonariuszy jest
na dobrym poziomie i należy ocenić ją
jako skuteczną, co znajduje odzwierciedlenie w statystykach.
Skupmy się zatem na liczbach. W
2015 roku wszczęto 535 postępowań
przygotowawczych (w tym 339 kryminalnych i 68 gospodarczych). 275
z nich zakończono aktem oskarżenia.
Wykrywalność przestępstw na naszym
terenie wynosi 75% - z 513 stwierdzonych, aż 389 zostało wykrytych. Niestety bilans strat jest ogromny, gdyż
wynoszą one ponad 1.000.000 złotych.
Jakich przestępstw jest najwięcej?
Przeciwko mieniu – 230, kradzież cudzej rzeczy – 66, kradzież z włamaniem
– 52, o charakterze narkotykowym –
13, kradzieży samochodów – 6, pobić
– 3 oraz jedno zabójstwo.
- W omawianym czasie stwierdzono
78 przestępstw drogowych – stwierdził J. Groncik. –72 razy nasi funkcjonariusze stwierdzili nietrzeźwość kierującego pojazdem. Mimo to liczba
ta jest mniejsza o 23 niż w roku poprzednim. Co ciekawe, w tym zakresie
było więcej kontroli, więc nasza praca
przynosi zamierzone efekty.
Ważnym aspektem działania lokalnej policji jest przeprowadzanie
programów profilaktycznych. Lupo,
Bezpieczny Przedszkolak, Bezpieczne
Gimnazjum, Razem Bezpieczniej cieszą
się dużym zainteresowaniem uczniów
oraz aprobatą grona pedagogicznego.
Oczywiście nie mogło zabraknąć
pytań ze strony radnych. Krzysztof
Zdobylak pytał o legalność pojawiających się „jak grzyby po deszczu”
lokali z automatami do gier hazardowych. Komendant odpowiedział, że
sprawa została zgłoszona do Służby
Celnej i jest na bieżąco monitorowana. Mirosław Rogiński zwrócił uwagę
na problem niewłaściwego parkowania w mieście, dopalaczy oraz poprosił o wzmożone patrole na terenie
osiedla Emilii Plater. Tomasz Juskowiak zapytał o problem narkotyków
w szkołach i jak usłyszał są to jedynie
pojedyncze przypadki. Halina Wojnicz zgłosiła kwestię stwarzającej
zagrożenie zatoczki przy ul. 3 Maja,
a Jan Skóra pomalowanych i zaklejonych znaków drogowych. Ponadto
Urszula Kondracik podziękowała za
rozwiązanie tematu osób „żebrzących” przy lokalnych marketach.
Jak należy podsumować działalność naszej policji? Liczby i statystyki mówią wyraźnie, że ilość przestępstw spada, a gdy już się one
pojawiają to są skutecznie wykrywane. Tym samym możemy mieć
wrażenie, że z roku na rok jest w tym
zakresie coraz lepiej.
Od lewej: F. Mahro, B. Bartczak, A. Makarska i M. Glaz, którzy rozmawiali o remoncie dróg w Euromieście
się do niej Powiat Spree-Neisse) będzie traktowana priorytetowo przez
komitet oceniający.
W najbliższym czasie na zaproszenie Powiatu Krośnieńskiego mają
odbyć się spotkania z Euroregionem dotyczące omówienia szczegółów przedsięwzięcia oraz kwestii
typowo technicznych. Na dzień
dzisiejszy można mieć wrażenie,
że wszystko zmierza ku temu, że za
kilkanaście miesięcy w Euromieście
Gubin-Guben przybędzie kilkanaście kilometrów nowych dróg, którymi będzie jeździło się komfortowo, bez obawy o swój pojazd.
Burmistrz Miasta Gubina
informuje, że do dnia 27 maja 2016 r.
w Urzędzie Miejskim w Gubinie
można składać pisemne wnioski o przyznanie corocznej
Gubińskiej Nagrody Kulturalnej im. Corony Schröter.
Nagroda stanowi formę uznania
i materialnej satysfakcji dla:
1. twórców /odtwórców/ kultury, którzy w dziedzinie
muzyki, poezji, plastyki, tańca, publicystyki, satyry
lub innej dziedzinie kultury odnotowali szczególnie
osiągnięcia, a tym samym przyczynili się
do promocji Gubina,
2. animatorów kultury, którzy poprzez swoją działalność
przyczynili się do promocji Gubina.
Wniosek o przyznanie nagrody wraz z uzasadnieniem
mogą składać osoby fizyczne, instytucje i organizacje
społeczne oraz sami zainteresowani twórcy
i animatorzy kultury.
Informujemy, że w przychodni przy
ulicy Gdańskiej 17, w każdy wtorek w godzinach
15:00-17:00
udzielane są darmowe porady prawne
dla mieszkańców Gubina
Serdeczne wyrazy współczucia rodzinie
oraz wszystkim bliskim
Mieczysława Horoszkiewicza
składa burmistrz
Miasta Gubina Bartłomiej Bartczak
aktualności miejskie
czwartek 12.05.2016
3
Wizyta u minister Rafalskiej
Elżbieta Rafalska to czołowy polityk Prawa i Sprawiedliwości. Od kilku miesięcy pełni funkcję Ministra Rodziny, Pracy i
Polityki Społecznej i już może pochwalić się znaczącymi sukcesami – jest głównym twórcą słynnego programu „Rodzina
500+”. Na początku maja z wizytą do niej wybrał się burmistrz Gubina.
K rzysztof kaciunka
Wspomniana minister jest doświadczonym politykiem. Jedną
kadencję była senatorem, a teraz
już po raz trzeci z rzędu otrzymała
mandat poselski. Jej pracę charakteryzuje fakt, że przy pełnieniu swoich
obowiązków nigdy nie zapomniała
o pracy na rzecz rozwoju regionu, z
którego pochodzi – województwa
lubuskiego. Stąd także jej znajomość z Bartłomiejem Bartczakiem.
– Podczas spotkania postanowiłem
pogratulować pani Minister nominacji na stanowisko oraz podziękować za wprowadzenie „Rodziny
500+” – wyjaśnia burmistrz Gubina.
– Poza tym chciałem porozmawiać
z nią o naszych priorytetach, czyli
sprawach najważniejszych dla miasta i jego mieszkańców.
W takim razie o czym rozmawiano?
Pierwszym tematem była zmiana
nazwy powiatu. Jak wiadomo procedura trwa, a ostateczna decyzja
będzie należała do Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji Ma-
Elżbieta Rafalska jest odpowiedziala za stworzenie słynnego programu “Rodzina 500+”
riusza Błaszczaka i całego Rządu. Ponadto omówiono takie kwestie jak:
rozszerzenie gubińskich terenów
Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej, możliwości pozyskania dofinansowania na budowę
lub rozbudowę przedszkola, przy-
wrócenie opieki szpitalnej, powrót
wojska do Gubina, remont Fary oraz
stworzenie hali widowiskowo-sportowej. – Zakres tematów, które mi
przedstawiono jest bardzo szeroki,
ale ich realizacja przyczyni się do rozwoju tego przygranicznego miasta
W trakcie spotkania z Minister Rafalską burmistrz Bartczak omawiał sprawy najważniejsze dla Gubina
– zauważyła Minister Rodziny, Pracy i
Polityki Społecznej. – Swoista „burza
mózgów”, którą przeprowadziliśmy
może spowodować, że chociaż część
z nich zakończy się sukcesem.
Ciężko powiedzieć, czy wszystkie priorytety zostaną zrealizowa-
ne, gdyż część z nich wydaje się
bardzo skomplikowana. Ale jak to
się mówi: „kto nie próbuje, ten nie
ma”. Czasami zabieganie o pomoc
i wsparcie w stolicy, u najważniejszych osób w państwie, może przynieść wymierne korzyści.
Czas inwestycji?!
Ostatnia sesja to wiele interpelacji o charakterze typowo inwestycyjnym. Nie byłoby w tym nic zaskakującego, gdyby nie
odpowiedzi burmistrza Bartłomieja Bartczaka, że wiele z nich doczeka się niebawem realizacji. O czym dokładnie mowa?
K rzysztof kaciunka
nym rozwiązaniem, dlatego warto dokładnie nr 12. Pytał czy miasto
wykonać to przedsięwzięcie i zapo- jest przygotowane do realizacji tego
zadania i czy władze podtrzymają
mnieć o problemie – stwierdził.
swoje zobowiązania. – Dodatkowo
proszę o rozwiązanie drogi od zjazdu przy markecie „Horex” wzdłuż
bloków 9-11. Gdybyśmy zrealizowali
to zadanie zamknęlibyśmy cały odnowiony kwartał – zaznaczył.
Teresa Opara przypomniała, że
na początku kadencji złożyła interpelację dotyczącą modernizacji
nawierzchni ulicy Racławickiej. - Tomasz Juskowiak zwrócił się o
Mieszkańcy tej okolicy od wielu lat środki na wykonanie remontu tej
czekają na jej remont – wyjaśniła.
ulicy oraz niezbędnego oświetlenia
przy ul. Zacisze. – Co ważne, mieszkańcy tej ulic deklarują wsparcie finansowe przy realizacji projektu, co Ziemowit Patek poruszył kwestię
z pewnością przyczyni się do pod- rewitalizacji obiektu strzelnicy po
Wojskach Ochrony Pogranicza przy
niesienia rangi inwestycji.
ulicy Koszarowej, co powinno kosztować około 50 tysięcy zł. - Wsparcie w wysokości 20 tys. zł pozwoliłoby na doprowadzenie obiektu
do stanu używalności, a pozostałe
koszty pokryte zostałyby ze środków własnych i sponsorów. W kontekście ubiegania się przez Gubin
w Ministerstwie Obrony Narodowej
Mariusz Ochotny zwrócił się o
o utworzenie oddziału Obrony Tewykonanie nawierzchni łącznika
pomiędzy ulicami Sportową i Kosyrytorialnej, wskazane jest posiadanierów. - Comiesięczne utwardzanie
nie własnej bazy szkoleniowej. Tym
Krzysztof Zdobylak zgłosił interpe- bardziej, że organizacji prowojskotego odcinka generuje koszty w
budżecie miasta i jest tylko doraź- lację dotyczącą osiedla Emilii Plater, wych przybywa – dodał radny.
umieszczona na terenie budynku
przychodni przy ul. Gdańskiej.
Tomasz Romanowski poprosił o
wybudowanie chodnika przy ul.
Wieniawskiego, gdzie jest spory
ruch, a piesi poruszają się po ulicy. – Ponadto apeluję o ustawienie
dwóch lamp na ulicy Jedności Robotniczej. Brak oświetlenia w tym
miejscu jest uciążliwy dla mieszkających tam osób – zaznaczył.
Z kolei Małgorzata Góralczyk zaapelowała o remont ulicy Koziej,
która od wielu lat jest w opłakanym
stanie. - Mieszkańcy budynków tam
zlokalizowanych do dzisiaj docierają do nich drogą gruntową. Czas to
zmienić - podkreśliła.
Dlaczego o wspomnianych sprawa c h p i s ze my t a k o b s ze r n i e ?
Wpływ na to mają wypowiedzi burmistrza Bartczaka, który na tej samej
sesji Rady Miejskiej zaznaczył, że
pieniądze na wymienione zadania
z pewnością się znajdą. - Nie są to
inwestycje, które wymagają ogromnych nakładów finansowych, dlatego uważam, że większość z nich,
jeśli nie wszystkie, doczekają się realizacji w ciągu kilku lub kilkunastu
miesięcy - wyjaśnił. - Takie przedsięwzięcia w dużym stopniu poprawią
Urszula Kondracik ponownie lokalną infrastrukturę, podniosą
zgłosiła temat windy dla niepełno- poziom bezpieczeńswa i wpłyną na
sprawnych, która powinna zostać jakość życia mieszkańców.
K aśka J anina
I zdebska
4
czwartek 12.05.2016
społeczeństwo
CZY MAMY JESZCZE DEMOKRACJĘ, CZY JUŻ PAŃSTWO WYZNANIOWE?
Wkurza mnie !
No bo jak można mówić o świeckim
państwie, o świeckiej szkole, kiedy prawie każde działanie, każda uroczystość
rozpoczyna się od mszy w kościele.
Świecka szkoła to coraz większa fikcja.
Zajęcia z etyki dla uczniów nie biorących udziału w religii organizuje nadal
niewielki procent szkół, za to w bardzo
wielu placówkach od lat rok szkolny
rozpoczyna się mszą w kościele.
Nowy trend to z kolei przenoszenie rekolekcji na teren szkoły, organizowanie
pielgrzymek w środku tygodnia. Kuratoria nie widzą w tym nic problematycznego. Na skargi, że w hymnie szkoły
zawarte są treści religijne, odpowiadają,
że przecież niewierzący mogą go nie
śpiewać. Niemedialnym przypadkiem
jest historia 10-latka z Golasowic, którego ojciec protestował przeciwko temu,
by lekcje matematyki zaczynały się
modlitwą do Ducha Świętego. W wyniku interwencji musiał przenieść syna
do innej szkoły, a dyrektorka wytoczyła
ojcu sprawę w sądzie dla nieletnich - o
demoralizację. W Kłobucku podczas
rekolekcji uroczyście wprowadzono do
szkoły krzyż i obraz Matki Boskiej. Skarżącym się rodzicom dyrekcja wytłumaczyła, że była to lekcja historii, a modlitwy uczniowie odmawiali dobrowolnie.
W warszawskim gimnazjum uczniom,
którzy chcieli dostać szóstkę, katecheta
zadał pracę domową: wymień osiem
powodów, dla których islam jest zły. Za
16 powodów można było dostać dwie
szóstki.
Nominacja dla
„Male conieco”
W innym gimnazjum nauczyciel fizyki
(potem tłumaczył, że chciał zainteresować zadaniem) kazał uczniom wyliczyć,
ilu imigrantów należy zepchnąć z tratwy, by dopłynęli do Grecji.
W świnoujskiej podstawówce czterech uczniów pobiło kolegę, którego
znali od zerówki, bo miał obcobrzmiące
nazwisko. Krzyczeli na niego „Ty imigrancie”. W rozmowie ze szkolnym pedagogiem twierdzili, że zainspirował ich
antyimigrancki marsz, który kilka dni
wcześniej przeszedł przez miasto.
Szkoła nie funkcjonuje w oderwaniu
od społecznego kontekstu, a wzrost
nastrojów ksenofobicznych, fundamentalistycznych i nagonka na mniejszości może spowodować, że problem
dyskryminacji będzie narastał. I tu
wielka fundamentalna rola Kościoła
w otwieraniu Polaków na innego obcego, inne wyznania. Ramadan i post.
Bóg jest przecież jeden. Marnujemy
wielką okazję, świat nie przestaje się
zmieniać. Muzułmanów w Europie
będzie coraz więcej. Do nas też dotrą.
Tylko otwartością sobie z tym poradzimy. A tymczasem rów między dwiema
Polskami się pogłębia. PiS specjalnie
dzieli ludzi. I wykorzystuje Kościół, a
on sobie na to pozwala. Akurat teraz
władza przyznaje Kościołowi prawo do
zakupu ziemi, a rolnikom je odbiera.
Oni już się burzą. Kościół ma mieć inne
prawa niż rolnicy?
Dopóki nie będzie prawdziwego rozdziału Kościoła od państwa, Kościół bę-
dzie słabł w roli prawdziwego przewodnika duchowego.
Kościół nie odnalazł się w nowej sytuacji. Kiedy łamie się prawo, kiedy
publiczne media dają fałszywe świadectwo, kiedy burzy się życie społeczne, Kościół powinien przypomnieć,
czym są miłość, prawda i szacunek
dla bliźnich. A nie milczeć i zajmować
się życiem seksualnym. Kościół musi
się sprzeciwiać aborcji. Od tego jest.
Ma dziesięć przykazań Bożych i niech
wychowuje ludzi. Ale to nie znaczy,
że ma stanowić prawo. Ono musi być
tak stanowione, żebyśmy się w nim
wszyscy mieścili, z różnym światopoglądem, z religią czy bez. Tymczasem
polski Kościół nie umie być rozmówcą
w debatach publicznych. Wtrąca się
do bieżącej polityki, a politycy mieszają porządki i włączają go do partyjnych
rozgrywek.
„Wiara, która nie potrafi być miłosierna, nie jest wiarą, lecz ideologią”- powiedział PAPIEŻ FRANCISZEK.
Racja, albowiem chrześcijaństwo w
swojej istocie to nie kwestia deklaracji,
doktryny, teologii - to kwestia sposobu
życia. Mój duchowy guru, na którego
często i chętnie się powołuję, ks.prof. Józef Tischner, zraził do siebie księży powiedzeniem, że nie spotkał człowieka,
który stracił wiarę po lekturze Marksa,
ale zna takich, którzy ją stracili po spotkaniu z własnym proboszczem.
Kaśka Janina Izdebska
27 kwietnia w Gubińskim Domu
Kultury odbyły się powiatowe eliminacje Lubuskiej Gali Teatralnej w
ramach Pro Arte 2016 - Program Promocji Twórczości Dzieci i Młodzieży.
W kategorii sceny młodzieżowej
wystąpiła grupa teatralna „Małe conieco” z Gimnazjum z Czarnowic,. Na
scenie dziecięcej zaprezentował się
kabaret „Horrorek”, „Czerwony Kap-
turek i Kopciuszek” z Zespołu Placówek Oświatowych z Dąbia – Szkoła
Podstawowa w Gronowie. Rada
artystyczna w składzie Maria Magdalena Milczarek i Maria Skowron
do prezentacji wojewódzkich, które
odbędą się 24 maja w Świebodzinie,
postanowiła nominować grupę teatralną „Małe conieco”.
Andrzej Matłacki
przy ulicy Krakowskiej i 17 kwietnia
w Pleśnie. Trzy zastępy strażackie 24
kwietnia gasiły groźny pożar drągowiny leśnej w okolicy wsi Kozów. Dzięki szybkiej i sprawnej akcji spaleniu
uległo tylko pół hektara ścioły leśnej,
a straty są stosunkowo niewielkie.
Płonące dzikie wysypisko śmieci w
Wałowicach 9 kwietnia gasiły 2 zastępy strażackie. W kategorii zagrożeń
miejscowych interweniowano 12 razy.
1 kwietnia po godzinie 20 zderzyły się
na ulicy Śląskiej dwa samochody. Przyczyną wypadku było znaczne przekroczenie prędkości na łuku drogi przez
jednego z kierowców. Jedną z uczest-
niczek wypadku pogotowie ratunkowe musiało przewieźć do szpitala na
obserwację. Z nieznanych powodów
16 kwietnia zapalił się w Gubinie samochód osobowo-towarowy. Szybka
interwencja strażaków nie dopuściła,
aby samochód spłonął w całości. Spaliła się tylko komora silnika.
Ponieważ dane te notowałem 4
maja, w Dniu Strażaka, to w imieniu
redaktora naczelnego Andrzeja Matłackiego oraz własnym, złożyłem
komendantowi Kostyszakowi i obecnym strażakom życzenia.
Oleg Sanocki
998
W kwietniu gubińscy strażacy musieli podjąć działania ratunkowe 41
razy.
Kapitan Dariusz Kostyszak w swej
relacji charakteryzuje 29 pożarów,
zwracając uwagę na 19 przypadków
płonących traw. Dwukrotnie gaszono palące się pustostany: 1 kwietnia
Telewizyjne warsztaty
8 maja, jak co roku, zorganizowano miejskie obchody Dnia Zwycięstwa. Podczas uroczystości pod Pomnikiem Wdzięczności w Parku im. V Dywizji burmistrz Bartłomiej
Bartczak oraz jego zastępczyni Justyna Karpisiak wypuścili symboliczne dwa białe gołębie
Na początku kwietnia br. odbyła się
druga odsłona warsztatów dziennikarskich organizowanych przez Pracownię Orange działającą przy Gubińskim
Domu Kultury. Tym razem uczniowie
Zespołu Szkól Licealnych i Technicznych
oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących
mieli okazję spróbować swoich sił w
dziennikarstwie telewizyjnym. Gościem
specjalnym spotkania był Konrad Bancewicz, specjalista od montażu i zdjęć.
Po wstępie Marcina Gwizdalskiego z
GDK i kilku uwagach technicznych,
uczestnicy zostali podzieleni na zespoły, które miały za zadanie przygotować
telewizyjny news, czyli krótki materiał video na temat warsztatów. Kilku uczestników wypowiedziało się przed kamerą,
nagrywając tzw. „setki” i wyrażając swoje opinie. Niektóre grupy pokusiły się o
manipulacje dziennikarskie, inne starały
się zaprezentować czysto obiektywny
punkt widzenia. Całość zwieńczyło sklejenie z elementów stworzonych przez
zespoły wspólnego, wyrażającego różne punkty widzenia newsa.
Kolejnym etapem pogłębiania naszych dziennikarskich umiejętności
były przeprowadzane, już w salach
lekcyjnych ZSO, warsztaty z rejestrowania newsów. Wykładowcy tym razem
skupili się na aspektach technicznych
takiego zadania oraz sugerowali sposoby wydobywania informacji od przepytywanych osób. Podczas zajęć młodzi
ludzie wcielali się w przeróżne role, a
początkujący dziennikarze musieli od
poszczególnych osób wydobywać informacje niezbędne do przygotowania
telewizyjnego “materiału”. Scenki dotyczyły np. zawodów biegowych, uchodźców, czy... morderstwa w szkole. Ostanie
zadanie pociągnęło za sobą dyskusję
o etyce w pracy dziennikarskiej. Takie
lekcje są na pewno przyjemniejsze od
siedzenia i wkuwania w klasach, dlatego sposób organizacji czasu młodzieży
przez Pracownie Orange zdecydowanie
należy pochwalić. Młodzi ludzie wychodzili usatysfakcjonowani i niecierpliwie
oczekujący na kolejną odsłonę warsztatów dziennikarskich.
Wojtek Siwik
czwartek 12.05.2016
5
6
czwartek 12.05.2016
społeczeństwo
kilka pytan do ...
Z Mieczysławem Kijewskim, Kierownikiem Jednostki Centralnej
Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Euroregionie „Sprewa-Nysa-Bóbr”, rozmawia Antoni Barabasz
- Kwiecień to dla Jednostki, którą
Pan kieruje, bardzo ważny miesiąc –
obchodzicie XX-lecie swojej działalności. Natomiast idea samej współpracy młodzieży polsko-niemieckiej
to już ćwierć wieku. Jakie zatem idee
przyświecały inicjatywie, którą kieruje Pan od wielu, wielu lat?
- M.K.: Euroregiony zaczęły powstawać niczym przysłowiowe „grzyby po
deszczu” po transformacji ustrojowej
z przełomu lat 1989/1990. Nasz Euroregion powstał jako drugi w Polsce.
Samorządy same poczuły potrzebę powstawania takich struktur, które nie zamykałyby granic państwa, a wręcz przeciwnie – stwarzały możliwość szeroko
rozumianej współpracy transgranicznej
na szczeblu lokalnych samorządów. I
tak zaczęły powstawać Euroregiony.
Ich władze, obserwując doświadczenia
przygraniczne „starej Europy”, po stosunkowo krótkim okresie zrozumiały,
że odpowiedni nacisk należy skierować również na szeroko rozumianą
współpracę młodzieży. Sprzyjało temu
też duże parcie instytucjonalne wielu
sumowała przebieg rajdu. W spotkaniu organizacji społecznych, szkół i uczelni
wzięła udział wiceburmistrz Justyna
Karpisiak, przewodniczący Komisji Kultury i Oświaty Robert Woszak i prezes
SPZG Stefan Pilaczyński. Pani wiceburmistrz oraz zaproszeni goście wysoko
ocenili organizację i przebieg rajdu,
zaangażowanie uczestników w promowanie miasta Gubina, nagradzając
uczestników dyplomami i upominkami.
Jednocześnie pojawiła się deklaracja
wsparcia patronatem kolejnych wypraw.
Organizatorem I Rajdu wzdłuż Nysy
Łużyckiej Porajów-Gubin byli Anatol
Niekraszewicz i Romuald Skrzypczak.
(sp)
Gubiński Klub Rowerowy „LUZ” w dniach 16
-19.04.2016 r. był organizatorem I Rajdu Rowerowego wzdłuż Nysy Łużyckiej. Wyprawa
rozpoczęła się od miejscowości Porajów (gmina
Bogatynia) na tzw. trójstyku, tam gdzie 1 maja 2004
odbyły się oficjalne uroczystości przyjęcia do Unii
Europejskiej Polski i Czech, z udziałem premierów:
Polski, Czech i Niemiec.
rowerowy rajd z atrakcjami
Dlaczego rajd został zorganizowany
wzdłuż tej rzeki? Trasa wiedzie ścieżką
rowerową przyległą do rzeki, a oddaloną od głównych szlaków samochodowych. Jadąc, rowerzyści mijali
setki mniejszych i większych atrakcji
turystycznych, takich jak: klasztory, zabytki, przełomy techniki, wzgórza zabytkowych miasteczek, a także wpisany
na listę światową UNESCO Park Mużakowski. W rajdzie uczestniczyli także
reprezentanci z Lubska, Krosna Odrzańskiego, Drzeńska, Sadzarzewic, Polanowic i Gubina. Wycieczka była okazją do
promowania Gubina i Ziemi Gubińskiej.
Na zakończenie w siedzibie OM PTTK
Gubin prezes Grażyna Bartkowiak pod-
Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców na
cykl koncertów popołudniowych w gubińskiej Farze.
Pomysłodawcą imprezy jest Jan Skóra. Jako pierwszy
w najbliższą sobotę, 14 maja wystąpi Tadeusz Kolasiński
(gitara, śpiew). Początek koncertu godz. 15:00. Kolejny koncert
w sobotę, 21.05. w wykonaniu Tadeusza Malinowskiego
(akordeon) również rozpocznie się o godz. 15:00.
Koncerty wspiera Gubiński Dom Kultury.
Zapraszamy.
dążących do poszukiwania partnerów
po drugiej stronie granicy.
Pomysłodawcą powstania i uzyskania
statusu prawnego Jednostki Centralnej
Polsko–Niemieckiej Współpracy Młodzieży był, pełniący tę funkcję do chwili
obecnej, Prezes Konwentu Euroregionu – Czesław Fiedorowicz. Po jednej,
poczynionej oczywiście w ogromnym
pośpiechu, rozmowie otrzymałem
propozycję spróbowania swoich sił
na rzecz pracy w Euroregionie. I tak to
się zaczęło. W 1996 r. naszą działalność
jako Jednostka Centralna PNWM zaczynaliśmy skromnie. W pierwszym roku
Jednostka Centralna w Gubinie, przejmując odpowiedzialność za wymianę
pozaszkolną, zrealizowała 6 projektów
z udziałem 56 Polaków i 52 Niemców.
Po 20 latach działalności nie sposób nie
sięgnąć do liczb. Od początku funkcjonowania Jednostki Centralnej wnioskodawcy zrealizowali łącznie blisko 3500
programów wymiany, na dofinansowanie których przeznaczyliśmy blisko
10 milionów złotych. Podkreślić należy
ich różnorodność tematyczną oraz bardzo zróżnicowany wiek uczestników.
W tych programach wzięło udział ponad 140 000 młodych ludzi. Nieznacznie więcej, bo 70 000 Polaków, blisko
68 000 Niemców i 2200 uczestników
z krajów trzecich, w naszych realiach
przede wszystkim z Ukrainy, Czech i Litwy. Jednostka Centralna pracuje w dalszym ciągu „pełną parą”. Zapraszamy do
współpracy wszystkich tych, którzy są
zainteresowani organizacją polsko-niemieckich działań młodzieżowych.
- Co do tej pory udało się Wam zrealizować w zakresie pozyskiwania
środków transgranicznych. Czy są to
środki unijne, czy też rządowe?
- M.K.: Nie, to nie są środki unijne. Polsko–Niemiecka Współpraca Młodzieży
Praca czeka
Po co jeszcze tam stoi?
Na ulicy Roosevelta tuż przy blokach
stoi pojemnik na ubrania. Problem w
tym, że od dłuższego czasu jest on
bezużyteczny, ponieważ w nocy z
27 na 28 kwietnia został przez kogoś
podpalony. Dowiedzieliśmy się, że
następnego dnia firma, do której należy zniszczony pojemnik, miała go
działa w oparciu o środki budżetowe
pochodzące z Republiki Federalnej i
Rzeczypospolitej Polskiej. Ale jest to też
zasługą Euroregionu, że nie ogranicza
się tylko do pozyskiwania finansów
z programów UE, ale szuka różnych
źródeł mających na celu wsparcie różnorodnej współpracy. Owszem, w realizowanym w przeszłości programie
„Młodzież” mieliśmy wsparcie finansowe ze środków unijnych. W tamtym
programie była między innymi prowadzona działalność doradczo-szkoleniowa, lecz Bruksela wstrzymała finansowanie Punktów Konsultacyjnych.
- Jakie są na przestrzeni 20 lat działalności największe osiągnięcia i sukcesy Jednostki, którą Pan kieruje?
- M. K: Uważam, że liczby, które przytoczyliśmy, mówią same za siebie. Czas
pokazał, jak bardzo różnorodne podmioty z pogranicza polsko-niemieckiego potrzebują wsparcia finansowego i
merytorycznego, aby budować trwałe
kontakty polsko-niemieckie nie tylko w wymiarze instytucjonalnym, ale
ludzkim, a w tym przypadku młodzieżowym. Wielu ludzi zrozumiało, że międzynarodowa wymiana młodzieży to
nie to samo, co spotkanie rówieśnika z
rodzicami na przygranicznym targowisku lub podczas Wiosny nad Nysą. Po
20 latach można podsumować tylko
liczby: ilość projektów, ilość uczestników z Polski i Niemiec itd. Trudno natomiast ocenić rzeczywiste efekty, zmiany
mentalności młodych mieszkańców
pogranicza, ich otwartość na nowe kultury i odmienności, tolerancje, czy gotowość do pracy w różnonarodowym,
multikulturowym zespole. Czas pokaże,
czy włożone przez oba rządy pieniądze
i wieloletni wysiłek wielu ludzi przyniosły i przyniosą efekty. Więcej na www.
gazeta.gubin.pl
usunąć. Do dnia 10 maja jednak nikt
się nie zjawił, aby to zrobić. Kontener na
używaną odzież - kiedyś sposób na pomaganie potrzebującym, dziś prywatny
biznes - stoi nadal w tym miejscu i kłuje
w oczy. Ciekawe, kiedy jego właściciel
w końcu się zjawi i zrobi to, co do niego
należy?
(am)
Oferty pracy z gubińskiego pośredniaka: pracownik administracji biurowej, asystent sprzedawcy, pracownik
restauracji – zmywacz naczyń, monter
ogrodzeń, spawacz, szlifierz, kierowca
C+E, kierowca samochodu ciężarowego, sprzedawca, kierowca samochodu
ciężarowego-magazynier, pracownik
biurowy, sprzątaczka, fryzjer, tapicer,
szwaczka, sprzedawca, pomoc kuchenna, kierowca, brukarz, pomocnik
brukarza, monter – kierowca, elektryk,
operator koparki.
Powiatowy Urząd Pracy zachęca
pracodawców i przedsiębiorców do
składania wniosków w sprawie refundacji części kosztów poniesionych na
wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanego bezrobotnego, który nie
ukończył 30 roku życia. Informacje na
ten temat udziela Monika Kluczycka,
tel. 68 455 82 21, filia w Gubinie, pokój
nr 7.
(am)
55. Wiosna nad Nysą tuż tuż
Czas przybliżyć mieszkańcom Gubina najważniejsze wydarzenia zbliżającego się święta Euromiasta GubinGuben, które czekają nas w dniach 3-5
czerwca 2016 po obu stronach Nysy.
3.06. „Festiwal nauki”. Na terenach
zielonych przy Eurodeptaku zaprezentują się szkoły wyższe z Polski i z Niemiec, m.in. Uniwersytet Zielonogórski,
Wyższa Szkoła Oficerska z Wrocławia,
Uniwersytet Viadrina oraz BTU Cottbus. Do przedsięwzięcia zaproszono
również PWSZ z Sulechowa. Szkoły
przedstawią ciekawostki ze świata nauki oraz zaprezentują kierunki
studiów, które prowadzą. Niedaleko
zaparkuje także bus-laboratorium
Fab Lab Trójmiasto, w którym każdy
będzie mógł zapoznać się z najnowocześniejszymi technologiami, m.in.
drukarki 3D, frezarki CNC i plotera
laserowego. Wystartuje I. Polsko-Niemiecki Bieg na Farę. Gwiazdą wieczoru będzie SASZAN, a zaprezentują
się ponadto gubińskie Dobre Piwo,
wokalistka z Żagania Paula Lis oraz DJ
Barthez, DJ Bastoss oraz BSD. W Guben natomiast czeka na nas jarmark z
diabelskim młynem, atrakcje dla dzieci
przy Friedrich Wilke Platz oraz koncert
wieczorny Peter-Maffay-Coverband.
4.06. to przede wszystkim tradycyjny korowód, który przemaszeruje
ulicami Dąbrowskiego, Słowackiego,
3 Maja oraz Roosevelta. Sobota to także „Dzień wojskowy”. organizowany
wspólnie z gubińskim Stowarzyszeniem Oficerów „Kresowiak” oraz Klubem „Pionier”. Na terenach zielonych
koło Eurodeptaku obejrzeć będzie
można najnowocześniejszy sprzęt
społeczeństwo
7
Z biało - czerwonym akcentem
dokończenie ze str. 1 Punktem kulminacyjnym tegorocznego
pikniku było wspólne zdjęcie grupy mieszkańców Euromiasta
ubranych w białe i czerwone barwy, którzy ustawili się do wspólnego zdjęcia. Cieszymy się, że w tym roku w „żywej fladze” wzięło
udział więcej mieszkańców niż miało to miejsce w zeszłym roku
- opowiada Monika Pałka, wiceprezes Pro Gubin. Fotografia została wykonana z podnośnika, dzięki uprzejmości gubińskich strażaków. Tego dnia Wyspę Teatralną odwiedziło około tysiąca osób.
Gołym okiem było widać, że impreza ma charakter integracyjny.
Takie wydarzenia motywują mieszkańców, aby wyjść z rodziną i
znajomymi na świeże powietrze, aby wspólnie cieszyć się z długiego majowego weekendu.
Antoni Barabasz
UTW w kwietniu
wojskowy, zaś po Nysie Łużyckiej kursować będzie łódź desantowa. Sobotnią gwiazdą będzie MARGARET a
usłyszymy ponadto zespoły Energia
i Dormant Dissident. Z atrakcji sportowych rozgrywki na Orliku przy ul.
Roosevelta oraz Turniej Siatkarski im.
K. Maternika. W Guben występy grup
muzycznych z Laatzen, Coverband Heleny Fischer oraz rockowy zespół BOS
Taurus z Berlina.
5.06. to „Dzień rodzinny”. Na terenach
zielonych wokół placu Jana Pawła II na
dzieci czekają darmowe atrakcje w postaci zamków dmuchanych. Na scenie
zaprezentują się polskie i niemieckie
przedszkola i Gubińskie Łużyczanki.
Jednak prawdziwym gwoździem pro-
gramu będzie występ Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska
Polskiego z Warszawy oraz wieczorny
koncert grupy BAYER FULL. W Guben
od godz. 9:00 rajd pojazdów zabytkowych, dzień stowarzyszeń, wyścigi
kaczuszek na Egelneisse oraz gwiazda
szlagierów Bernhard Brink.
Warto dodać, że w tym roku na
mieszkańców Gubina i Guben czeka
także duże wesołe miasteczko z wieloma nowoczesnymi atrakcjami.
Szczegółowy program polskiej i niemieckiej WNN jest już dostępny na
Facebook’u na stronie 55 Wiosna Nad
Nysą oraz na www.gdk24.pl.
PR-GDK
Zebranie sprawozdawcze SPZG
Zgodnie z planem pracy spotkali się członkowie Stowarzyszenia
Przyjaciół Ziemi Gubińskiej, by
podsumować rok sprawozdawczy.
Zebranie odbyło się w Izbie Muzealnej, choć coraz trudniej wielu członkom do niej dotrzeć. Sprawozdanie
za okres maj 2015 – kwiecień 2016
złożył prezes Stefan Pilaczyński. Mówił o sukcesach i problemach do
czwartek 12.05.2016
rozwiązania. Członkowie w okresie
sprawozdawczym przepracowali
na rzecz zadań statutowych prawie
3200 roboczogodzin. Realizowano
cały szereg przedsięwzięć, tak na
rzecz dokumentowania przeszłości
naszego miasta, jak i prac na rzecz
miasta. Zebrani wysłuchali także
sprawozdania finansowego oraz
ustaleń komisji rewizyjnej. Zarządo-
wi jednomyślnie udzielone zostało
absolutorium.
W wielowątkowej dyskusji poruszano szereg istotnych dla życia organizacji tematów, padały propozycje związane z rozszerzeniem ilości
zaangażowanych członków. Przyjęto plan pracy na kolejny rok działania.
( sp)
Kwiecień jest dla nas miesiącem szczególnym. 1 kwietnia
2009 roku został utworzony Uniwersytet III Wieku w Gubinie.
Data dość żartobliwa, ale my istniejemy naprawdę i to już dobrych siedem lat. W tym ważnym dla nas dniu cała społeczność uniwersytecka zgromadziła się na uroczystym zebraniu,
aby powspominać minione lata, chwile miłe i wesołe, ale także te smutne, kiedy to żegnaliśmy nasze koleżanki. Przy kawie i słodkościach wieczór upłynął nam bardzo przyjemnie i
sympatycznie.
Hans Christian Andersen powiedział „Kto podróżuje - ten
dwa razy żyje”. Bezpośredni kontakt z krajobrazem, zabytkami, z historią jest nie do zastąpienia. Nowe doznania, poznawanie ciekawych miejsc, zdobywanie wiedzy na temat
nieznanych nam regionów i ich mieszkańców sprawiają, że
duchowo i intelektualnie sięgamy wyżej i dalej. Tym razem
17 kwietnia wybraliśmy się do Poczdamu, aby zobaczyć miejsce, gdzie w 1945 roku wielcy tego świata decydowali o naszej przyszłości. Ranek obudził nas niezbyt przyjaźnie, deszcz
bębnił w parapet niemiłosiernie, ale nam to nie przeszkadzało. W doskonałych humorach wyruszyliśmy autokarem do
Poczdamu, który jakby na nas czekał i przywitał nas promykami słońca. Zwiedziliśmy pałac Sanssouci wraz z parkiem i
znajdującym się tu Nowym Pałacem (całość jest wpisana na
Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO). Park jest ogromny,
z wieloma przeróżnymi budowlami, jak Chińska Herbaciarnia,
galeria obrazów, oranżeria i młyn-wiatrak. Uroku dodawały kolorowe rabaty z wiosennymi kwiatami. Szkoda tylko, że
jeszcze nie kwitły rododendrony, których tutaj jest mnóstwo.
Następnie skierowaliśmy się w stronę Bramy Brandenburskiej
- jakże ważnego obiektu historycznego. Stare Miasto, pełne
urokliwych kamieniczek i kawiarni, zatrzymało nas na małą
chwilę. Obejrzeliśmy także kościół św. Mikołaja, ratusz, Bramę
Myśliwską. Dalej wyruszyliśmy autokarem w stronę Cecilienhof, po drodze zwiedzając zabytkową dzielnicę holenderską
wybudowaną w I połowie XVIII wieku dla holenderskich specjalistów, którzy tu niestety nigdy nie zostali zasiedleni. Dotarliśmy do Cecilienhof (obecnie w remoncie) charakterem
nawiązującego do posiadłości brytyjskich, miejsca spotkań
Wielkiej Trójki (przywódców państw W.Brytanii, USA i ZSRR)
podczas Konferencji Poczdamskiej. Wracając, zahaczyliśmy
jeszcze o Aleksandrowkę - dawną kolonię rosyjską, gdzie
obecnie można zobaczyć pochodzące z początku XIX wieku
drewniane domki utrzymane w stylu carskiej Rosji. Wróciliśmy pełni wrażeń, bogatsi o nowe doświadczenia. Humory i
pogoda dopisywały - czego trzeba więcej.
Koordynator UTW
Ewa Rymarczyk
8
czwartek 12.05.2016
społeczeństwo
Niemiecko – Polski Projekt Szkolny w Pestalozzi
Gymnasium w Guben
Niemiecko - Polski Projekt Szkolny rozpoczyna się w 10 klasie,
tzn. po ukończeniu gimnazjum w
Polsce, a kończy się w 12 klasie.
W szkole Pestalozzi- Gymnasium
(Liceum – Pestalozzi) w Guben,
polscy uczniowie mają możliwość
uzyskania matury, ucząc się w klasach razem z niemieckimi uczniami.
Warunkiem przyjęcia do Pestalozzi –Gymnasium są dobre wyniki
w nauce i dobra lub bardzo dobra
znajomość języka niemieckiego.
Pod koniec 9 klasy (3 klasy gimnazjum) przeprowadzane są egzaminy wstępne. Składają się one z
części pisemnej (j. niemiecki, matematyka i j.angielski) i rozmowy
kwalifikacyjnej. Dalsze informacje
oraz formularz przyjęcia do szkoły
znajdą Państwo na stronie internetowej: www.gym-guben.de .
Egzaminy wstępne odbędą się
11.06.2016. Egzaminy zaczynaja
sie od godz. 10.00, ale od godz.
9.00 mozna zglaszac sie w sekretariacie w celu potwierdzenia tozsamosci i dopełnienia formalności.
Jubileuszowy na rzecz fary
Po raz dziesiąty połączone chóry „Gloria Domine” z Gubina i chór Miejski z Guben 23 kwietna b.r. dały wspólny koncert na rzecz odbudowy gubińskiej
fary. Niemiecko-polska publiczność wysłuchała niemal dwugodzinnego koncertu, którego motto brzmiało „Chóry Budują Mosty Porozumienia”. Pierwszy
z corocznych koncertów odbył się 14 kwietnia 2007 roku. Przez dziesięć lat wspólnego muzykowania w stałym miejscu niemiecko-polskich spotkań
- gubeńskim kościele Klosterkirche - gościło wielu wykonawców i instrumentalistów, w tym z Cottbus, Gdańska, Zielonej Góry, Berlina, Hamburga,
Rostocku. Na przestrzeni lat występowały również chóry z miast zaprzyjaźnionych – Laatzen, Gospel Friends ze Senftenberga, Męskie Towarzystwo
Śpiewacze 1822 z Forst, Chór Kameralny 441 Hz z Gdańska i wiele innych. Wydarzeniami artystycznymi były również wykonania takich dzieł, jak: „Msza
Koronacyjna” W.A. Mozarta, „Msza Uroczysta” Kazimierza Wiłkomirskiego. Niezmiennie przez całą dekadę połączonymi chórami Euromiasta dyrygują
Halina Nodzak i Hansjurgen Vorrath z Guben.
W tym roku gościnnie wystąpił zespół kierowany przez Edmunda Rodziewicza oraz uczniowie ze Szkoły Muzycznej w Gubinie kierowani przez Agnieszkę
Rzucidło. Burmistrz Gubina Bartłomiej Bartczak przedstawił przy okazji stan prac związanych z dalszymi działaniami dotyczącymi odbudowy fary, a burmistrz Guben Fred Mahro przekazał wykonawcom w nagrodę za wspaniały koncert dwie okazałe butle szampana.
Antoni Barabasz
Przyjedzie
bus 500+
Trzy i pól
promila
Zaskoczyli
go
Bez POLSKICH
akcyzy
W środę 25 maja do Gubina przyjedzie bus 500+ w celu prowadzenia akcji
promocyjno-informacyjnej programu
„Rodzina 500+”. Specjalnie oznakowany
samochód zatrzyma się na parkingu
przed Urzędem Miejskim przy ulicy Piastowskiej i będzie funkcjonował od godziny 9:00. Busy 500+ to mobilne punkty informacyjne, w których pracownicy
Urzędów Wojewódzkich udzielą porad
i odpowiedzi na temat programu „Rodzina 500+”. Wyjaśnią między innymi
jak prawidłowo wypełnić wnioski i korzystać ze świadczenia wychowawczego. Każdy zainteresowany będzie mógł
osobiście porozmawiać z przedstawicielami wojewody oraz innymi osobami
odpowiedzialnymi za realizację rządowego programu. Od początku kwietnia
br. codziennie bus 500+ pojawia się w
dwóch miejscowościach województwa
lubuskiego.
(am)
Policjanci z Gubina zatrzymali 27-latka, który kierował mając blisko 3,5
promila alkoholu w organizmie oraz
posiadał sądowy zakaz kierowania pojazdami. – Funkcjonariusze dali znak
kierowcy do zatrzymania się. Jednak
mężczyzna zamiast wykonać ich polecenie, znacznie przyspieszył i zaczął
uciekać poza teren miasta. Mundurowi
natychmiast ruszyli za nim. Podczas
ucieczki kierujący stwarzał zagrożenie
na drodze, wykonywał niebezpieczne
manewry oraz blokował radiowóz podczas próby zatrzymania go. Chcąc uciec
policjantom wjechał na teren posesji.
Tam też został zatrzymany. W samochodzie znajdowały się jeszcze trzy pijane osoby. 27-latek zgodnie z nakazem
wydanym przez sąd został przewieziony do aresztu, gdzie spędzi najbliższe
miesiące – mówi Justyna Kulka z KPP w
Krośnie Odrz.
(am)
Na gorącym uczynku policjanci z Gubina złapali 40-latka, który ukradł z Niemiec samochód marki VW T5. - Policjanci po otrzymaniu informacji, że auto
może znajdować się na terenie Gubina,
przystąpili do poszukiwania pojazdu
oraz osób odpowiedzialnych za jego
kradzież. Po ustaleniu, gdzie może znajdować się auto, weszli do pomieszczenia. Zaskoczonego mężczyznę naszli w
chwili demontażu pojazdu. W pomieszczeniu znajdowały się części i narzędzia
z innych serwisowych pojazdów, komputery samochodowe, opony, poduszki
powietrzne oraz zagłuszacz GPS, który
w chwili najścia kryminalnych był włączony – wyjaśnia asp. szt. Justyna Kulka
z KPP w Krośnie Odrzańskim. Mężczyzna usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem do pojazdu. Prokurator zastosował wobec 40-latka dozór policji. (am)
W środę 20 kwietnia gubińscy policjanci udaremnili przedostanie się na
polski rynek papierosów oraz krajanki
tytoniowej. Nielegalne wyroby nie posiadały polskich znaków akcyzy. - Praca
operacyjna kryminalnych doprowadziła do uzyskania informacji o mężczyznach, którzy mogą posiadać przy
sobie wyroby tytoniowe bez akcyzy.
Policjanci znaleźli w trzech samochodach przy targowisku prawie 3,5 tys.
paczek papierosów różnych marek oraz
37 kg krajanki tytoniowej bez polskich
znaków skarbowych. Do sprawy zatrzymano trzech mężczyzn. Zabezpieczony
towar trafił do policyjnego depozytu.
Łączna wartość rynkowa zabezpieczonych papierosów oraz krajanki tytoniowej to ponad 86 tys. zł. – informuje
„WG” asp. szt. Justyna Kulka z Komendy
Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim.
(am)
Ogony do samych drzwi
Mieszkańcy coraz częściej sygnalizują naszej redakcji problem z funkcjonowaniem urzędu pocztowego
przy ulicy Krasińskiego. Wszystko
rozbija się o sprawę długiej kolejki,
w której trzeba stać czasami nawet
pół godziny. Dla starszych osób to
nie lada wysiłek. Aby odebrać list lub
zapłacić rachunek, trzeba być bardzo
cierpliwym. - To oburzające, że choć
jest pięć okienek, przeważnie czynne
są góra dwa, a czasem tylko jedno.
Do czego to podobne?! – pyta oburzony pan Jarosław. Z kolei pani Edyta
opisuje taką sytuację - Przychodzę na
pocztę o różnych porach dnia, próbowałam z samego rana i po godzinie
16, kiedy jestem po pracy. Prawie zawsze trzeba stanąć w „ogonie”. Bywa,
że ciągnie się on aż do samych drzwi.
Pan Jarosław dodaje: - Oczywiście rozumiem, że pewnie nie ma możliwości, aby wszystkie okienka były obsadzone, ale jedno czynne stanowisko
przy sporej kolejce to już jest lekka
przesada.
(am)
Strażackie awanse
4 maja to Dzień św. Floriana i
święto funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych. Tradycyjnie w tym dniu strażacy są
awansowani na kolejne stopnie
służbowe. W Gubinie awanse na
wyższe stopnie otrzymali: st. kpt.
Dariusz Kostyszak, st. asp. Ireneusz
Flak, st. ogn. Marek Dobras, ogn.
Adam Kaczmarek, ogn. Tomasz
Kwieciński, st. sekc. Wojciech Naglik, st. sekc. Piotr Karolczak, st.
sekc. Andrzej Kopeć, st. sekc. Tomasz Kwiatkowski, st. sekc. Łukasz
Leszczyński, st. sekc. Rafał Wójcik,
st. sekc. Adam Alejun, st. sekc. Bartosz Szostakiewicz.
AB.
społeczeństwo
Stres dla 163 uczniów
Ponad 280 tysięcy uczniów w całym
kraju rozpoczęło 4 maja maturalny maraton egzaminacyjny. W Gubinie do
egzaminu dojrzałości przystąpiło 163
uczniów (54 w Zespole Szkół Ogólnokształcących, 68 w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych oraz 41 w Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych). Podczas
pierwszego dnia maturzyści „walczyli”
m.in. z „Dziadami” cz. IV A.Mickiewicza,
pisząc pracę na temat: „Czy warto kochać pomimo cierpienia?” oraz „Lalką”
B. Prusa. Pojawiła się także analiza wier-
Powszechny problem
Nie da się ukryć, że żyjemy w czasach
sporego problemu uzależnień wśród
dzieci i młodzieży. Spowodowane jest
to w głównej mierze rozwojem współczesnej cywilizacji. Uzależnić może
wiele substancji. Do najpopularniejszych można zaliczyć nikotynę, alkohol
i narkotyki. Aby zapobiegać oraz minimalizować liczbę osób sięgających po
używki, należy zwiększać świadomość
młodych osób na temat konsekwencji
stosowania takich substancji, a także
propagować zdrowy styl życia. - Dlatego 11 kwietnia w naszej szkole zostały
zorganizowane przez uczniów klasy
2LOm warsztaty poświęcone problemowi uzależnień. Uczniowie klas 1LOj,
1LOm, 1TL i 1TE zmagali się w czterech
Pogoda dopisała, wystawcy i klientela
– niekoniecznie. Pomimo tego organizatorka Danuta Andrzejewska nie widzi
powodów do zmartwień. – To pierwsza
odsłona jarmarku, jestem przekonana,
że kolejne będą bardziej interesujące. W
moim założeniu i planach takie jarmarki
będą odbywały się zawsze w pierwszą
sobotę miesiąca na placu Jana Pawła II.
Impreza będzie się rozpoczynała maju i
kończyła we wrześniu lub październiku,
zależnie od pogody. A może stanie się
tak popularna, że odbywać będzie się
w pozostałych miesiącach? Pożyjemy,
zobaczymy – powiedziała gazecie organizatorka.
Kto przede wszystkim zagląda na
tego typu imprezy? Zdaniem organizatorów i wystawców przede wszystkim
konkurencjach związanych z tematyką profilaktyki uzależnień: krzyżówka,
wiersz, plakat i kalambury – wyjaśnia
Żanetta Świtalska, nauczycielka z ZSLiT
w Gubinie. Komisja w składzie: przewodnicząca Mirosława IwaszkiewiczGornow oraz członkowie: Manuela
Głuszek oraz Klaudia Pytiak, wyłoniła
zwycięzców. Pierwsze miejsce przyznano klasie 1LOj, drugie miejsce zajęła klasa 1LOm, trzecie - 1TL, a czwarte - klasa
1TE. - Zajęcia warsztatowe przebiegały
w miłej atmosferze przy dużym zaangażowaniu uczniów. Serdecznie dziękujemy klasom pierwszym za aktywne
uczestnictwo – dodaje na zakończenie
Ż. Świtalska.
(am)
pojawiają się tu kolekcjonerzy staroci
i klienci ze skromniejszym portfelem.
Może uda się kupić coś ciekawego za
niewielkie pieniądze. Kolekcjoner zaś
zawsze czyha na okazję powiększenia
swoich zbiorów.
D. Andrzejewska uważa, że na placu
powinni pojawić się wszyscy ci, którzy
mają w domach nadmiar niepotrzebnych wszelkiego rodzaju przedmiotów
czy też odzieży. Impreza została nagłośniona w wielu miejscach, szkoda, że
informacji nie udało się pomieścić na
internetowej stronie miejskiej. Ma nadzieję, że w pierwszą sobotę czerwca
dopiszą wystawcy, zainteresowani i
pogoda. O szczegółach kolejnego Jarmarku Staroci napiszemy w kolejnym
numerze.
(sp)
ry zawodowej i życiowej. Dziś starsze
panie z doskonałą pamięcią o tamtym
czasie. Opowiadaniom i wzruszeniom
nie było końca, tym bardziej, iż na sali
oprócz prawie setki byłych polskich
i niemieckich pracownic pojawili się
przedstawiciele ówczesnej dyrekcji, za-
Spotkania autorskie organizowane przez Gubińskie Towarzystwo
Kultury mają tendencję rozwojową.
Co i rusz prezes Halina Nodzak mobilizuje kogoś do otwarcia swoich
myśli, tajników warsztatu twórczego
i dorobku autorskiego. Właśnie 26
kwietnia ugruntowana już na naszej
arenie twórczej Anna Konstanty, jak
zwykle w bibliotece miejskiej, zechciała ujawnić okoliczności i realia
powstania tomiku jedenastu dość
różnorodnych, ale interesujących,
opowiadań. Autorka, tłumacząc inspiracje twórcze, stwierdziła jakoby
kobiety najczęściej były niedoceniane, dlatego muszą się czymś wyróżniać. Ujawniła wiele doświadczeń
warsztatowych, co wzbudziło zainteresowanie nie mniejsze niż treścią
samych utworów. Wspomniała też
o swych doświadczeniach poetyckich. Przyznała, że kiedyś jako młoda mieszkanka Chlebowa nawet nie
słyszała o działalności GTK. Wszystko stało się jasne, gdy wysłała swe
prace na konkurs literacki. Zdobycie
„Złotego Pióra” bardzo ją zaskoczyło, zdziwiło, ale też zmobilizowało
do dalszej twórczości. Potem były
następne nagrody w Gorzowie, Poznaniu…Promowany na tym spotkaniu tomik „Wiosna” to swego rodzaju scenki rodzajowe, w których
jakby intymne rozmowy wciągają
czytelnika w fabułę. Zachwyca tempo akcji i narracji. Jest też kryminał
wiejski w opowiadaniu SZNUR. Bibliotekarka Ewa Dąbek zachwycała
się aktywnością i szybkim wzrostem
popularności tej autorki. Poetka Ida
Kaczanowska podkreśliła zarówno
lekkość pióra, jak i frywolne, czasem dosadne, jakże fajne frazy w
tej twórczości. Małgorzata Wlazeł
stwierdziła, że nie pamięta, by ją
kiedyś tak wciągnęła jakaś inna literatura. Wszystko dlatego, że Ania
staje się w swych opowiadaniach
uczestnikiem akcji, którą relacjonuje.
Oleg Sanocki
Medal od prezydenta
Spotkanie po latach w CFG Guben
Na terenie dawnych zakładów CFG
Guben (włókna sztuczne), w 50. rocznicę podpisania umowy pozwalającej
Polkom na pracę na terenie NRD, spotkały się panie, które przed laty razem
pracowały w tym zakładzie. Wówczas
młode dziewczyny, na początku karie-
9
Interesująca, zwięzła twórczość
sza „Dałem słowo” Zbigniewa Herberta.
Maturzyści muszą zdać trzy obowiązkowe pisemne egzaminy maturalne: z
języka polskiego, języka obcego i matematyki oraz dwa ustne: z języka polskiego i obcego. Pisemna sesja egzaminacyjna potrwa do 24 maja. Ustna sesja
zakończy się trzy dni później. Aby uzyskać świadectwo maturalne abiturient
musi uzyskać minimum 30 procent
punktów z egzaminów obowiązkowych. Wyniki matur zostaną ogłoszone
5 lipca.
Andrzej Matłacki
Jarmark Staroci
czwartek 12.05.2016
pamiętany przez wszystkich majster
Glasche Joachim czy też dawny burmistrz WPSt. Guben Joachim Schmidt.
Na tym niecodziennym spotkaniu
obecni byli także aktualni burmistrzowie: Bartłomiej Bartczak i Fred Mahro.
Gospodarze spotkania – dyrekcja
obecnie działającej tu firmy Trevira –
zafundowali paniom wycieczkę po zakładzie, po miejscach gdzie stały tamte maszyny, co w sposób szczególny
prowokowało do wspomnień. Tymi
podzielił się także ówczesny lekarz zakładowy dr Zygfryd Gwizdalski.
Pomysłodawcą, organizatorem i
duszą całego przedsięwzięcia był
Diethelm Pagel, na co dzień prezes
Stowarzyszenia Gubener Tuche Und
Chemiefasern e.V., wspierany przez
Monikę Michtę (tłumaczenia) i Sabinę
Siwkę, przewodniczącą Stowarzyszenia Kobiet Gubin-Guben „Nysa”. Spotkanie mogło dojść do skutku dzięki
wsparciu, jakiego udzieliło organizatorom kierownictwo gubeńskiej „Treviry”.
(sp)
moim zdaniem
Jacek Czerepko
(dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu w
Gubinie)
Gubin to miejsce, w którym:
chcę mieszkać i żyć
Najchętniej wypoczywam:
nad wodą
Ulubione danie: spaghetti
Wymarzone miejsce na wakacje:
wyspa Bali
Praca jest dla mnie: spełnieniem
Muzyka, film, czy książka? książka
Moja najlepsza cecha to: otwartość
Moja najgorsza cecha to: upór
Ostatnio najbardziej u ludzi denerwuje mnie: brak wiary w siebie
Szczęście to: radość i zadowolenie
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gubinie Roman Niparko
otrzymał od Prezydenta RP Andrzeja Dudy Złoty Medal za długoletnią
służbę. Nagrodę wręczył Wojewoda
Władysław Dajczak 6 maja br. z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibiliotek. R.
Niparko już od 37 lat działa w środowisku kultury. Gratulujemy oraz
życzymy dalszych sukcesów! (am)
10
czwartek 12.05.2016
społeczeństwo
MIlA UROCZYSTOsc!
Co łączy osiemdziesięciolatka, pięćdziesięciolatka i szesnastolatka z Chlebowa?
Szkoła. Szkoła na przestrzeni 70 lat bo taki jubileusz obchodziła właśnie
chlebowska „Alma Mater.” Było bardzo
uroczyście z udziałem wszystkich roczników, które przewinęły się przez szkołę
w okresie jej długiego żywota i trzeba
stwierdzić, że – jak na tak leciwą jubilatkę – trzyma się wspaniale. Może dlatego, że już 25 lat temu przeszła wszystkie
operacje kosmetyczne, łącznie z całkowitą wymianą zewnętrznej powłoki i,
nie zmieniając swojej „duszy”, zaistniała
w nowych murach. A jak ważna jest
„dusza” szkoły miałam okazję przekonać się w rozmowie z byłymi i obecnymi uczniami.
Ks.infułat Kazimierz Janciszak
Najstarszym uczestnikiem uroczystości okazał się ks.infułat Kazimierz Janciszak, bowiem do nowo powołanej
szkoły, do drugiej klasy trafił w maju
1946r. Klasy były powojenne, czyli w
klasie drugiej obok 8-latka uczyli się
14-15-latkowie.
Razem z rodzicami do wsi Chlebowo przyjechało 30 rodzin. Wszyscy ze
wschodu, ze wsi Laski Murowane. Byli
jak jedna rodzina. Nowa wioska, w której zamieszkali, bardzo się podobała.
-To była piękna duża wioska nie zniszczona w czasie wojny. Pamiętam starą
niemiecką tablicę z nazwą Chlebowo
- bo do 1937r. wieś nazywała się Nie
masz chleba - wspomina ksiądz.
Szkoła mieściła się w trzech małych
budynkach, a w domu, który zajmował
ówczesny kierownik szkoły Witold Iranek, była jedna klasa. Klasy były łączone
tzn. w jednej klasie uczyły się np. szósta
i siódma. W jednym pomieszczeniu lekcje prowadził jeden nauczyciel, zwracając się do poszczególnych klas. Dzisiaj
zupełnie niewyobrażalne.
W szkole kwitło życie kulturalne i sportowe. Był chór - kierownik szkoły grał na
skrzypcach. Była też drużyna piłkarska
ciągle rywalizująca z Gubinem i Starosiedlem - pamięta mój rozmówca.
-A kary cielesne były?- pytam
-Pewnie! Nie raz dostałem trzciną -
mówi z uśmiechem ksiądz.
Widocznie nie było tak strasznie, skoro z tej szkoły wyszło trzech księży. Sam
ksiądz Kazimierz skończył Katolicki Uniwersytet Lubelski, a później był wykładowcą we Wrocławiu i Świdnicy.
Jego młodszy brat Tadeusz Janciszak
to znany działacz Konfederacji Polski
Niepodległej - od 1979 szef Obszaru Zachodniego KPN, redaktor i dziennikarz
prasy PAX, od 1985r w Polskiej Partii
Niepodległościowej. Na emigracji w Kanadzie został przedstawicielem zagranicznym. Absolwent z Chlebowa.
W jednym miejscu od tylu lat
- odc. 1: Straż Pożarna
Dariusz Kostyszak, starszy kapitan
pożarnictwa od 4 maja 2016 roku.
Rocznik 1966, rodowity gorzowianin.
- Awans na kolejny stopień był dla
mnie zaskoczeniem. Nie spodziewałem się tego wyróżnienia w tym roku.
To miła niespodzianka, widocznie
przełożeni bardzo wysoko ocenili wyniki mojej pracy – mówi na wstępie
dowódca gubińskiej Jednostki Ratownictwa Gaśniczego.
Ze służbą w strażackim mundurze
związany od 1986 roku, kiedy to rozpoczął naukę w Szkole Podchorążych
Pożarnictwa w Poznaniu. Po jej ukończeniu w maju 1988 roku trafił do Komendy Rejonowej Straży Pożarnej w
Krośnie Odrzańskim. Po dziewięciu latach służby w komendzie na różnych
(w tym i biurkowych) stanowiskach
zostaje rzucony na „głęboką wodę”.
Zostaje dowódcą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Gubinie. Jest maj
1997 rok.
Gubińska straż pożarna ma bardzo
bogatą i zasłużoną historię. Budynek
na ulicy Kołłątaja, który dziś zajmują
strażacy, powstał w 1930 roku. Straż
zaczęła działać od 1864 roku. Zaraz po
wojnie w tym budynku mieścił się Zarząd Miasta. Tu pierwszą siedzibę miała zorganizowana w 1946 roku jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej,
której komendantem w 1948 roku został Eugeniusz Franciszek Łabiszewski.
Budynek pozostał w niezmienionym kształcie do dziś. Zmieniają się
Dr filozofii Mirosław Świt
Ogólnie panuje niesprawiedliwa
opinia, że małe wiejskie szkoły nie
trzymają dosyć wysokiego poziomu.
Nie zapewniają lepszego startu w życiu młodego człowieka - np. stopnie
naukowe, prestiżowy zawód itd.
Żywym przykładem tego fałszu jest
mój następny rozmówca. Dr filozofii
Mirosław Świt - absolwent rocznik
1968-76 (akurat 40 lat od ukończenia) dokładnie pamięta naukę w
trzech małych budynkach tej szkoły.
Wieczne „wędrówki ludów” uczniów
i nauczycieli, bo klasy nie były stałe.
A żeby było bardziej „pod górkę”,
miał to nieszczęście mieszkać z rodzicami w tej części wsi, która jeszcze
nie osiągnęła poziomu elektryfikacji.
Więc do 1972r. lekcje odrabiał przy
lampie naftowej lub świeczkach. Nie
był aniołem - jak sam mówi - ale do
szkoły na lekcje przychodził przygotowany. Doceniali to nauczyciele. Potem było Liceum Ogólnokształcące
w Gubinie i historia na uczelni w Zielonej Górze. A że to był kierunek pedagogiczny, na miesięczną praktykę
wrócił do swojej szkoły w Chlebowie.
To samo grono pedagogiczne, które
go uczyło, otoczyło go opieką, więc
czuł się dobrze i pewnie. Po studiach
historii zainteresował się filozofią i
doktorat zrobił już z „matki nauk”. Od
czasów studenckich na stałe mieszka w Zielonej Górze, jest związany z
Wiktoria Czapla, Milena Michna!
Uczennice ostatniej gimnazjalnej
klasy. Już od września zamienią swoją ukochaną szkołę w Chlebowie na
średnie w Gubinie.
-Trochę nam smutno odchodzić mówią zgodnie - Tu w szkole wszyscy się znają. Nauczyciele znają każdego ucznia. Pomagają.
Pytam, czy nie mają obawy, że w
szkole ponadgimnazjalnej mogą sobie nie poradzić, przychodząc z małej wiejskiej szkoły. Nie! Uważają, że
nauczanie jest dobre, a nauczyciele
pracują z pasją. Starają się przekazać
im jak najwięcej wiedzy. Dowód na
to: uczniowie w różnych konkursach
czy sporcie dochodzą do województwa z dobrymi wynikami. Często
rozmawiamy ze starszymi kolegami,
absolwentami szkoły w Chlebowie,
którzy mówią, że tęsknią za tą szkołą, za atmosferą, jaka w niej panuje mówią Wiktoria i Milena.
Szkoła w Chlebowie tradycyjnie
pełni rolę ośrodka rozwoju wsi, miejsca edukacji, ale i wydarzeń kulturalnych, sportowych, miejsca spotkań.
Jest jedyną instytucją zlokalizowaną
w tej małej miejscowości.
Kaśka Janina Izdebska
Gitarowy odjazd
Jeden z najlepszych gitarzystów
świata, najlepszy gitarzysta w stylu fusion Scott Henderson wystąpił
28 kwietnia w Sali Widowiskowej
Gubińskiego Domu Kultury. Muzykowi towarzyszyli koledzy, Amerykanin Travis Carlton na basie oraz
polski perkusista, lider zespołu
Walk Away Krzysztof Zawadzki.
Blisko półtoragodzinny koncert
spotk ał się z entuzjastycznym
przyjęciem publiczności. Nie tylko
gubińskiej. W GDK bowiem zjawili
się goście z ościennych miast, Zielonej Góry, Żar, Żagania, a nawet
z Poznania i Berlina. Nie ważne,
czy fan jazzu, czy zwykły meloman słuchający na co dzień innej
jego lokatorzy. Dariusz Kostyszak administruje nim od prawie 20 lat. Także
zespołem ludzi, zawodowców, którzy
stoją na straży życia i mienia mieszkańców miasta i Ziemi Gubińskiej. Jak przez
te lata zmieniła się moja służba? - Zmieniał się charakter naszej służby. Dziś nie
tylko walczymy z ogniem, a pożarów na
szczęście jest coraz mniej. Uczestniczymy w akcjach ratowniczych, gdy dochodzi do katastrof w ruchu lądowym,
prowadzimy akcje związane z likwidacją skutków zagrożenia chemicznego,
niesiemy pomoc społeczeństwu w
przypadku klęsk żywiołowych. Można
by tu wymieniać całą gamę działań,
od tych bardzo poważnych i niebezpiecznych do … zdejmowania kotka z
drzewa. Zmienia się ciągle sprzęt, choć
nigdy nie ma tak, żeby wszystkie nasze
uczelnią, ale chętnie odwiedza stare
kąty w Chlebowie. Tu, gdzie wszystko się zaczęło.
pojazdy specjalistyczne były na miarę
marzeń. Niedawno nowy wóz-drabina
był szczytem marzeń, dziś ma już 15 lat
i pora myśleć o nowym – opowiada D.
Kostyszak.
Marzenia dowódcy z prawie 30-letnim stażem w zawodzie sięgają wysoko i daleko. Prawie 90-letni, doskonale
zlokalizowany budynek wymaga remontu. No choćby ocieplenia. A może
trzeba zastanowić się nad zbudowaniem nowego? – myśli dowódca.
Czy codzienność nie nudzi, nie zobojętnia? – Jak się kocha to, co się lubi, a
do tego przełożeni to dostrzegają i nagradzają, to na pewno nie. No i uznanie środowiska, najbliższej rodziny:
żony i dorosłych dzieci – warto trwać
tyle lat w tym samym miejscu.
sp
muzyki, każdy mocno przeżywał
wirtuozowską grę gitarzysty z Los
Angeles. W repertuarze oprócz
solowych kompozycji znalazły się
także standardy jazzowe, m.in.
Milesa Davisa, Joe Zawinula i Jaco
Pastoriusa. Po gubińskim koncercie panowie pojechali do Legnicy,
potem na bicie Gitarowego Rekordu Guinnessa do Wrocławia i dalej
w Polskę.
Serdeczne podziękowania należą
się sponsorom, na których wsparcie dla gubińskiej kultury zawsze
można liczyć, Przedsiębiorstwu
Oczyszczalnia Ścieków Gubin-Guben oraz Nadleśnictwu Gubin.
JG
S tefan P ilaczyński
historia I społeczeństwo
Kalendarium Gubina rok 2006
otwarto przy ulicy Kresowej Parafia zaprasza
X Jubileuszowy Festyn Parafialny przy kościele pw. Matki
Boskiej Fatimskiej w Gubinie odbędzie się w niedzielę 22 maja
br. zaraz po mszy, czyli od godziny 12:00. W programie między
wicy, Bartłomiej Bartczak - innymi: występy dzieci z Przedprezes SIL Pro Gubin, Jerzy szkola Miejskiego nr 2, uczniów
Łuniewski - pełnomocnik po- z PSM I stopnia im. K. Serockiewiatowy PiS, Zdzisław Sobolewski z PO, Grzegorz Świtalski
(wiceprezes SIL Pro Gubin).
- 26 lutego - w Izbie Muzealnej SPZG przy ul. 3 Maja 2 uroTradycyjnie dopisało wszystczyście otwarto stałą ekspozy- ko: pogoda, widownia, sponsocję Wojsko Polskie - Garnizon rzy i organizatorzy festynu.
Gubin.
Festyn w „Jedynce” przeszedł
- 27 lutego - „Amigole” po już do tradycji i zawsze organiraz drugi w swojej historii roz- zatorzy zapraszają w pierwszą
grywek w Gubińskiej Lidze Pił- sobotę maja. Organizatorzy:
ki Nożnej zdobyli mistrzostwo. dyrekcja, grono pedagogiczKrólem strzelców sezonu ne, rada rodziców i cała rzesza
GLPN zima 2005/6 z 24 bram- imiennych i bezimiennych
kami został Jarosław Nowok z „udziałowców” tego przedsięmistrzowskiej drużyny.
wzięcia, stanęli na wysokości
- luty - Marlena Kamecka zo- zadania i dzięki temu każdy,
kto znalazł się na placu obok
stała wybrana Miss Gubina.
- luty - na oddział pediatrii Zespołu Szkół im. M. Kopernika
gubińskiego szpitala trafiły mógł znaleźć coś ciekawego i
dla oka, i dla żołądka. Przepyszna grochówka współautorstwa
niezastąpionej Esquadry, tuż
obok pieczyste, wcześniej domowe ciasta i apetyczne pierogi.
Tradycyjne oblężenie przeżywało stoisko loterii fantowej, a
wygrywane przedmioty warte
były zachodu. Na scenie panie
namawiały do licytacji kompletu wypoczynkowego. Młoda
para była zdecydowanie zadowolona z udziału w zabawie.
Wracali do domu z pięknym
„wypoczynkiem”. Była kawia-
ATOL - nowa placówke sluzby
zdrowia
- 2 stycznia - Michał, syn Mariusza i Magdaleny DurniatGruszeckiej, był pierwszym
gubinianinem, który przyszedł
na świat w tym roku. Poród
odebrali lekarze Róża Demuth
i Mariusz Szkołuda oraz położna Ewa Miecznikowska.
- 2 stycznia - w Miejskiej Bibliotece Pedagogicznej zostało uruchomione Internetowe
Centrum Informacji Multimedialnej w ramach projektu Ministerstwa Edukacji i Nauki
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego.
- 8 stycznia - odbył się XIV
Finał WOŚP, łącznie zebrano
18.700 zł.
- 15 stycznia - w gubińskim
magistracie otwarto Centrum
Informacyjne Urzędu Miejskie-
nr 3 pod opieką Roberta Siegla (kl. III-VI): Natalia Gadecka, Patrycja Gromek, Karolina
Kindra, Anna Kopytiuk, Marika
Kostrzewa, Martyna Ławrecka,
Aleksandra Piasecka, Aleksandra Piejek, Monika Piejek, Paulina Sobota, Anna Suchomel,
Katarzyna Świstuń, Karolina
Urban, Marta Wieliczko, Martyna Wołowicz.
- 18 lutego - przewodniczącym Zarządu Powiatowego
Socjaldemokracji Polskiej
(SDPL) wybrano Olega Sanockiego. Przewodniczącym
komisji rewizyjnej został Zygmunt Pindel.
- 19 lutego - w Gubińskim
Domu Kultury odbył się koncert inaugurujący działalność
stowarzyszenia „Szansa”. Założycielem został znany muzyk
Uroczyście otwarto przy ulicy Kresowej ATOL - nową placówkę służby zdrowia
rockowy, lider „Oddziału Zamkniętego” Krzysztof „Jary”
Jaryczewski, prywatnie mąż
gubinianki.
- 24 lutego – odbył się wernisaż artysty grafika Jerzego
Fedry. Laureat Gubińskiej Nagrody Kulturalnej im. Corony
Schröter w 2005 r. zaprezentował w galerii GDK Ratusz
ponad 100 prac graficznych,
będących ilustracją do cyklu
porad prawnych udzielanych
na łamach „Gazety Lubuskiej”.
- 25 lutego - na spotkaniu otwierającym kampanię
w yborczą do samor ządu
przedstawiciele Platformy
Obywatelskiej, Prawa i Sprawiedliwości, Stowarzyszenia
Inicjatyw Lokalnych Pro Gubin, osoby związane z Porozumieniem Prawicy Gubin
-Krosno Odrz. wybrali zarząd
kierujący „Prawicą Gubińską”,
w skład którego weszli m.in.:
Anna Szcześniewicz (przewodnicząca rady powiatu) z
ramienia Porozumienia Pra-
11
rower, telefony komórkowe i
sprzęt komputerowy), licytacje
(w tym kompletu wypoczynkowego), stoiska gastronomiczne
z ruskimi pierogami, grochówką,
grillem, szaszłykami i ciastami
domowej roboty. Nie zabraknie
dmuchanego zamku dla dzieci.
AB
Festyn w „Jedynce”
Z Ziemi Gubińskiej
go, dofinansowane z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych. Referentem ds.
obsługi punktu, po postępowaniu kwalifikacyjnym, została Katarzyna Mróz.
- 20 stycznia - burmistrz Lech
Kiertyczak wystąpił do ministra sprawiedliwości o rozpatrzenie możliwości utworzenia
na terenie obiektów powojskowych zakładu penitencjarnego. W spotkaniu w Urzędzie
Miejskim wzięli udział dwaj
lubuscy posłowie Czesław Fiedorowicz i Bogusław Wontor.
- 21 stycznia - otwarto Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Atol” przy ul. Kresowej 2, kierowany przez Lecha
Borkowskiego. Zakład jest
spółką lekarzy: Joanny Niekraszewicz-Kulik, Piotra Demutha
i Lecha Borkowskiego.
- styczeń - mistrzostwo powiatu krośnieńskiego szkół
podstawowych minipiłki ręcznej dziewcząt zdobyły dziewczyny ze Szkoły Podstawowej
go w Gubinie, uczniów z ZS. im.
Kopernika, Szkoły Tańca Towarzyskiego CALIPSO, Zespołu
„Zadyma” z Gubińskiego Domu
Kultury, Zespołu Lecha Krychowskiego z Lubska oraz solistów z
Gubińskiego Domu Kultury. Ponadto odbędzie się: Wielka Loteria Fantowa (do wygrania m.in.:
czwartek 12.05.2016
trzy nowe pompy infuzyjne
przekazane przez: Marlenę Kamecką, panującą Miss Gubina,
burmistrza i Stowarzyszenie
Inicjatyw Lokalnych Pro Gubin.
- luty - Magda Maciejun, zawodniczka MKS Nysa Gubin
(trener Robert Siegel), uczennica klasy II Liceum Profilowanego Językowego ZSLiT
została brązową medalistką
Polski kobiet w boksie w kategorii juniorek, w wadze do 63
kg, na mistrzostwach rozegranych w Dąbrowie Górniczej.
- luty - wicemistrzami województwa lubusk iego w
siatkówce zostali młodzicy
Cariny Gubin. Podstawowa
szóstka: Bartosz Guzik, Bartosz
Darmstader, Tomasz Kiełek,
Mateusz Liczbiński. Artur Lis,
Marcin Ptaszyński oraz libero
Krzysztof Jandy. Na zmiany
wchodzili: Przemysław Kopeć,
Michał Kurzawa, Rafał Jaworski, Rafał Siegel, Łukasz Świderski, Mateusz Telicki.
Zakłady sprzed wieku
Wraz z rozwojem przemysłu i rozrostem miast po roku
1871, pojawiła się godna uwagi koniunktura na instytucje
użyteczności publicznej, w
ramach której jak grzyby po
deszczu powstawały komunalne gazownie, wodociągi, elektrownie, rzeźnie, hale targowe,
szkoły, instytucje kulturalne czy
też linie tramwajowe.
Pod tym względem szczególnie zmieniła się zachodnia
część dawnego jednolitego
organizmu miejskiego, czyli dzisiejszy Guben. W lipcu
1857 roku, naprzeciwko późniejszej fabryki kapeluszy C.G.
Wilke, powstał zakład gazowniczy produkujący paliwo
dla miejskich latarni, który w
latach1892/93 znacznie rozbudowano, a w 1913 wprowadzono ulepszenia techniczne.
Skorzystało na tym miasto - w
roku 1914 funkcjonowało 393
latarni gazowych i 118 elektrycznych. Można je dziś zobaczyć na starych widokówkach.
W roku 1967 do Guben gaz
zaczęto dostarczać z zewnątrz
gazociągiem przesyłowym.
11 grudnia 1995 do historii
przeszedł drugi gazometr. Z
renka, malowanie dziecięcych
twarzyczek, stoisko ze starociami i jeszcze kilka innych atrakcji
wartych zauważenia.
Oczywiście żaden festyn nie
odbywa się bez dmuchanych
zamków, skoczków na linach i
olbrzymich przeźroczystych kul
z pływającą w nich dzieciarnią.
Tu zjechał profesjonalny sprzęt i
chętnych do rozrywki nie brakowało.
Scenę główną oblegali mali
artyści ze szkoły muzycznej pod
kierownictwem pani Alicji Gil,
występowali także m.in. uczniowie „Jedynki” - uczestnicy konkursu „Mam talent”, akrobatki
pani H. Polańskiej i przedszkolaki, także z … „Jedynki”.
Jak powiedziała gazecie dyrektor Dorota Grzelak, festyn
trwa od kilku lat dzięki licznemu zespołowi ludzi oddanych
szkole. – Wiem, że zawsze
mogę na nich liczyć, i za to składam im serdeczne podziękowania.
(sp)
O pr . i przekład : K. F reyer
dawnego zakładu zachował
się tylko zabytkowy budynek
administracyjny przy obecnej
Gasstrasse, a przez jego wcześniejszy teren przebiega dziś
„Gubiner Strasse” - droga dojazdowa do granicy.
Po południowej stronie
Gasstrasse, pomiędzy Wilkestrasse a linią kolejową z Guben do Cottbus, znajdował
się niegdyś wielkoobszarowy
„królewski warsztat kolejowy”.
Znamienną zasługą ówczesnego gubeńskiego burmistrza
Augusta Kühnasta (1861-1871)
był fakt, że po ukończeniu prac
nad linią kolejową do Poznania w czerwcu 1870 roku ten
warsztat powstał właśnie w
ówczesnym Guben.
Około roku 1914 w tym zakładzie zatrudnionych było 700
pracowników i urzędników,
których zadaniem było utrzymywanie w prawidłowym stanie technicznym lokomotyw
oraz wagonów osobowych,
pocztowych, bagażowych i
towarowych w ówczesnym
„Poznańskim Obszarze Kolejowym”. Za sprawą dobrych płac
zatrudnieni pracownicy szanowali władze zwierzchnie.
Późniejszy warsztat centralny został niemal doszczętnie
strawiony przez wielki pożar
w roku 1924. Po drugiej wojnie
światowej zakład podporządkowano administracyjnie pod
Cottbus. W ostatnim okresie
jego funkcjonowania zatrudniał około 350 osób.
Tekst: Gerhard Gunia
Opr. i przekład: K. Freyer
12
czwartek 12.05.2016
społeczeństwo
BURMISTRZ MIASTA GUBINA
OGŁASZA
I publiczny przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej.
Lp.
1
2
3
4
5
Adres
Opis lokalu
Wojska Polskiego
14B/10, dz. nr 280/8
o pow. 2437m² w
obrębie 3, udział w
gruncie i częściach
wspólnych budynku 20/1000.
Lokal mieszkalny położony jest na V
kondygnacji ( IV piętrze ) , składający
się z trzech pokoi, kuchni, łazienki,
wc i przedpokoju o pow. 61,30m²,
przynależność do lokalu stanowi
piwnica o pow. 4,30m². Budynek, w
którym znajduje się przedmiotowy lokal
składa się z 50 lokali mieszkalnych i 1
niemieszkalnego. Lokal wolny jest od
obciążeń i zobowiązań osób trzecich.
Osiedle
Emilii
Plater 6A/10, dz.
nr 363/35 o pow.
1387m² w obrębie
3, udział w gruncie i
częściach wspólnych
budynku - 55/1000.
Lokal mieszkalny położony jest na V
kondygnacji ( IV piętrze ) , składający
się z czterech pokoi, kuchni, łazienki,
wc i przedpokoju o pow. 79,00m²,
przynależność do lokalu stanowi piwnica
o pow. 3,80m². Budynek, w którym
znajduje się przedmiotowy lokal składa
się z 20 lokali mieszkalnych. Lokal
wolny jest od obciążeń i zobowiązań
osób trzecich.
G e n e r a ł a
Sikorskiego 30/5,
dz. nr 78 o pow.
1045m² w obrębie
2, udział w gruncie i
częściach wspólnych
budynku - 30/264.
Lokal mieszkalny położony jest na III
kondygnacji ( poddasze ) , składający
się z jednego pokoju, kuchni, łazienki
z wc o pow. 26,00m², przynależność
do lokalu stanowi piwnica o pow.
4,00m². Budynek, w którym znajduje
się przedmiotowy lokal składa się z 5
lokali mieszkalnych. Lokal wolny jest od
obciążeń i zobowiązań osób trzecich.
Rycerska 23/2, dz.
nr 355 o pow. 314m²
w obrębie 3, udział
w gruncie i częściach
wspólnych budynku 44/280.
Lokal mieszkalny położony jest na I
kondygnacji ( parterze ) , składający się z
jednego pokoju, kuchni, łazienki z wc i
przedpokoju o pow. 43,60m². Budynek,
w którym znajduje się przedmiotowy
lokal składa się z 6 lokali mieszkalnych.
Lokal wolny jest od obciążeń i
zobowiązań osób trzecich.
Rycerska 2/3, dz.
nr 25 o pow. 533m²
w obrębie 4, udział
w gruncie i częściach
wspólnych budynku 2/100.
Lokal mieszkalny położony jest na II
kondygnacji ( I piętrze ) , składający
się z jednego pokoju, kuchni i wc do
wspólnego korzystania o pow. 24,00m².
Budynek, w którym znajduje się
przedmiotowy lokal składa się z 13 lokali
mieszkalnych i 3 niemieszkalnych. Lokal
wolny jest od obciążeń i zobowiązań
osób trzecich.
Cena wywoławcza
lokalu i udziału w
gruncie netto
Wysokość wadium
118.600,00 zł
157.900,00 zł
20.400,00 zł
29.200,00 zł
14.600,00 zł
11.860,00 zł
15.790,00 zł
2.040,00 zł
2.920,00 zł
1.460,00 zł
Termin
przetargów
odbytych
Uwagi
_______
Lokal w zadowalającym
stanie technicznym,
wymaga przeprowadzenia
prac remontowych. Układ
funkcjonalny – korzystny, wejście
do wszystkich pomieszczeń z
przedpokoju.
_______
Lokal w dobrym stanie
technicznym, wymaga
przeprowadzenia prac
remontowych. Układ
funkcjonalny – korzystny, wejście
do wszystkich pomieszczeń z
przedpokoju.
_______
Lokal w złym stanie technicznym,
znacznie zawilgocony,
wymaga przeprowadzenia
prac remontowych. Układ
funkcjonalny – niekorzystny,
pomieszczenia przechodnie,
ograniczona możliwość zmiany
funkcji pomieszczeń.
_______
Lokal w złym stanie technicznym,
znaczne zużycie stolarki
okiennej i drzwiowej, powłok
malarskich i okładzin, w kuchni
widoczne ślady przemarzania,
wymaga przeprowadzenia
prac remontowych. Układ
funkcjonalny – korzystny, wejście
do wszystkich pomieszczeń z
przedpokoju.
_______
Lokal w złym stanie technicznym,
wymaga przeprowadzenia
prac remontowych. Układ
funkcjonalny – niekorzystny,
pomieszczenia przechodnie.
Przetarg odbędzie się dnia 16 czerwca 2016 roku o godz. 11ºº w sali narad nr 102 Urzędu Miejskiego w Gubinie, ul. Piastowska 24.
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić, przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Gminy Gubin o statusie miejskim, na konto PKO BP 0/Zielona Góra nr
13102054020000050200278747 , w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 13 czerwca 2016r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Gminy Gubin o statusie miejskim.
Szczegółowych informacji odnośnie zbywanej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Gubinie, ul. Piastowska 24 –
pokój nr 104 tel. 684558141, w godzinach pracy urzędu. Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gubinie www.bip.gubin.pl
Przedmiotowe lokale oglądać można w dniu:
- 03 czerwca 2016r., w godz. 14:30 – 15:00 lokal nr 3 w budynku nr 2 przy ulicy Rycerskiej,
- 03 czerwca 2016r., w godz. 15:00 – 15:30 lokal nr 2 w budynku nr 23 przy ulicy Rycerskiej,
- 06 czerwca 2016r., w godz. 14:30 – 15:00 lokal nr 10 w budynku nr 6A na os. Emilii Plater,
- 06 czerwca 2016r., w godz. 15:00 – 15:30 lokal nr 10 w budynku nr 14B przy ulicy Wojska Polskiego,
- 07 czerwca 2016r., w godz. 15:00 – 15:30 lokal nr 5 w budynku nr 30 przy ulicy Generała Sikorskiego.
czwartek 12.05.2016
13
BURMISTRZ MIASTA GUBINA OGŁASZA
I przetarg ustny nieograniczony
na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe
Lp.
1
Nr
działki
Powierzchnia
(m²)
Położenie
196/4
1955 m²
ul. Okrzei
obręb 7
Cena wywoławcza
(netto złotych)
Wysokość wadium
78.500,00
7.850,00
Termin przetargów
odbytych
Uwagi
--------------
Przedmiotowa działka położona we wschodniej
części miasta przy ul. Okrzei, w sąsiedztwie
zabudowy mieszkaniowej w granicach osiedla
domów jednorodzinnych. Na dzień oględzin dojazd
drogą utwardzoną- ul. Okrzei. Zgodnie z decyzją o
warunkach zabudowy nr GB.6730.48.2015.W z
dnia 22.10.2015 r. przed wydaniem pozwolenia na
budowę budynków mieszkalnych należy uzyskać
w Starostwie Powiatowym w Krośnie Odrzańskim
decyzję o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej.
Kształt działki regularny. Teren, na którym znajduje
się przedmiotowa działka w pełni uzbrojony, miejska
sieć wodociągowa i kanalizacyjna, energetyczna,
gazowa oraz droga urządzona o nawierzchni
utwardzonej. Media dostępne w ul. Okrzei
Nieruchomość stanowi własność Gminy Gubin o statusie miejskim.
Przetarg odbędzie się dnia 23 czerwca 2016 r. o godz. 11.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Gubinie ul. Piastowska 24.
Wadium w pieniądzu, w wysokości 10% ceny wywoławczej, należy wpłacić najpóźniej do dnia 20 czerwca 2016 r. na konto PKO BP S.A. o/Zielona Góra nr 131020 5402 0000 0502 0027 8747
(w tytule wpłaty wskazać nieruchomość, której dotyczy).
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Gubinie. W przypadku regulowania wadium za pośrednictwem poczty lub banków
wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby wyżej wymieniona kwota wadium wpłynęła na konto sprzedającego w określonym w ogłoszeniu terminie. Za uczestnika przetargu uznaje
się osobę dokonującą wpłatę wadium, tj. właściciela konta bankowego bądź pełnomocnika tego konta, z którego dokonano wpłaty wadium lub osobę wskazaną jako wpłacający
w tytule wpłaty wadium.
Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do zapoznania się ze stanem faktycznym nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu poprzez dokonanie oględzin terenu oraz do zapoznania
się z dokumentacją formalno-prawną (w tym z decyzją o warunkach zabudowy nr GB.6730.48.2015.W z dnia 22.10.2015 r.).
Zbycie przedmiotowych nieruchomości odbędzie się w stanie istniejącego zainwestowania i istniejącej infrastruktury, w związku z czym nabywający przejmie nieruchomość w stanie faktycznym i
prawnym.
W przypadku wystąpienia konieczności usunięcia drzew i krzewów rosnących na w/w działkach, ewentualnego przełożenia istniejącej infrastruktury technicznej (w uzgodnieniu z właścicielem
sieci technicznej), nabywca nieruchomości wykona wymienione prace we własnym zakresie i na własny koszt. Nabywca zobowiązany jest na własny koszt uporządkować teren i przygotować go do
zabudowy, a także do realizacji niezbędnego dla zamierzonej inwestycji uzbrojenia technicznego. Przyłącza do istniejących sieci nabywca działki dokona własnym staraniem i na własny koszt, po
uzgodnieniu z zarządcami sieci. Na nabywcy nieruchomości ciąży obowiązek wykonania własnym staraniem i na własny koszt wjazdu na nieruchomość za zgodą zarządcy drogi.
Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za złożone warunki geotechniczne gruntu. Nie wyklucza się istnienia na nieruchomości kamieni i przedmiotów niewidocznych wizualnie. W przypadku
wystąpienia w obrębie nieruchomości sieci kolidujących z zabudową, nabywca dokona ich przełożenia na własny koszt w uzgodnieniu z właścicielem sieci.
Nabywca przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, zobowiązany będzie do wystąpienia do właściwego organu we własnym zakresie, z wnioskiem o wydanie decyzji zezwalającej na wyłączenie
gruntów z produkcji rolnej. Opłaty związane z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej ponosi nabywca (ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych).
Nabywca nieruchomości przejmuje wraz z gruntem obowiązek usunięcia z terenu wszystkich bezumownych użytkowników.
Nabywca na własny koszt zleci uprawnionym podmiotom odtworzenie granic nieruchomości.
Przetarg przeprowadzi komisja w składzie wyznaczonym w § 1 Zarządzenia nr I/2010 Burmistrza Miasta Gubina z dnia 5 stycznia 2010 r.
Wadium osoby wygrywającej przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie wypłacone, na wniosek, w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu. Wylicytowana
cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie do czasu zawarcia aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Koszty przygotowania dokumentacji, sporządzenia umowy notarialnej i opłaty sądowe w całości ponosi nabywca.
Do ceny nieruchomości zostanie zastosowana stawka podatku od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień transakcji.
Dotyczy nieruchomości oddawanej w użytkowanie wieczyste:
Pierwsza opłata roczna z tytułu nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu wynosi 25% ceny nabycia nieruchomości (do której należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%) uzyskanej
w przetargu i płatna jest przed zawarciem umowy notarialnej. Pozostałe opłaty roczne za użytkowanie wieczyste wynosić będą 1 % ceny wylicytowanej działki (plus VAT 23%) i są płatne do 31
marca każdego roku. Opłaty te mogą być aktualizowane w okresie trwania użytkowania wieczystego na skutek zmiany wartości rynkowej gruntów, nie częściej niż raz na 3 lata. Termin rozpoczęcia
zabudowy tj. wybudowania fundamentów, ustala się w terminie dwóch lat, licząc od zawarcia umowy notarialnej oraz zakończenie zabudowy tj. wybudowanie przynajmniej w stanie surowym
zamkniętym, w terminie pięciu lat, licząc od daty zawarcia umowy notarialnej.
Uczestnicy przetargu zobowiązani będą przed przystąpieniem do przetargu do złożenia komisji pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym
nieruchomości oraz warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń, pod rygorem niedopuszczenia tych osób do przetargu.
Osoby uczestniczące w przetargu zobowiązane są okazać komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz:
- w przypadku osoby fizycznej: dokument potwierdzający tożsamość uczestnika przetargu (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy),
- w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej: dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) oraz pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie
poświadczonym podpisem mocodawcy,
- w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą: dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) oraz aktualne (nie dłużej
niż sprzed 3 miesięcy) zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W przypadku osób fizycznych, które
przystępując do przetargu w ramach spółki cywilnej, działając również na rzecz nieuczestniczących w przetargu wspólników, winna ponadto zostać przedstawiona uchwała potwierdzająca zgodę
wspólników na nabycie nieruchomości lub umowa spółki uprawniająca wspólnika/wspólników uczestniczących w przetargu do nabywania nieruchomości bez zgody pozostałych wspólników,
- w przypadku przedstawiciela/przedstawicieli osoby prawnej lub innej jednostki podlegającej obowiązkowi wpisu do KRS: dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika (dowód osobisty,
paszport lub prawo jazdy) oraz aktualny (nie dłużej niż sprzed 3 miesięcy) odpis z rejestru sądowego lub wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego;
- w przypadku pełnomocnika osoby prawnej lub innej jednostki podlegającej obowiązkowi wpisu do KRS: dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika (dowód osobisty, paszport lub
prawo jazdy), pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem ustawowego przedstawiciela mocodawcy oraz aktualny (nie dłużej niż sprzed 3 miesięcy) odpis z rejestru
sądowego lub wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego;
- w pozostałych przypadkach dokumenty świadczące zgodnie z obowiązującymi przepisami o reprezentowaniu osoby lub jednostki organizacyjnej uczestniczącej w przetargu oraz dokument
potwierdzający tożsamość osoby przystępującej w jej imieniu do przetargu (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy); w przypadku pełnomocnika takiej osoby lub jednostki, również
pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem (zapis dotyczy np. wspólnot mieszkaniowych, gminy, pełnomocników tych jednostek/osób);
- osoby będące cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, zobowiązane są dostarczyć przed podpisaniem aktu notarialnego,
zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach gdy zgoda taka jest wymagana.
Niedotrzymanie terminu zawarcia umowy notarialnej bez usprawiedliwienia przez uczestnika, który przetarg wygra, powoduje przepadek wadium a przetarg czyni niebyłym.
Nieruchomości sprzedawane są na podstawie danych z ewidencji gruntów. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy Gmina Gubin o statusie
miejskim nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice. Wskazanie granic nieruchomości na gruncie przez geodetę może dokonać Gmina Gubin na koszt kupującego. Nabywca przyjmuje
nieruchomość w stanie istniejącym.
Zbycie nieruchomości następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.). Przetarg zostanie
przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz.
U. 2014, poz. 1490).
Ogłaszający ma prawo do odwołania ogłoszonego przetargu w formie właściwej dla jego ogłoszenia.
Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres jednego miesiąca, począwszy od dnia 12 maja 2016 r.
Szczegółowych informacji odnośnie zbywanych nieruchomości można uzyskać w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Gubinie, ul. Piastowska 24, tel. (68)
4558141, w godzinach pracy urzędu. Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gubinie www.bip.gubin.pl.
14
czwartek 12.05.2016
PIŁKA NOŻNA W kratkę grają piłkarze Cariny Gubin w zielonogórskiej klasie okręgowej. W 23. kolejce
pokonali na wyjeździe Błękitnych
Olbrachtów 2:0, natomiast w ostatni weekend przegrali u siebie z UKS
Czarnymi Żagań 1:2. W tabeli, z dorobkiem 41 punktów, nasza drużyna
zajmuje piąte miejsce. Liderem jest
TS Przylep – 58 punktów. W następnej kolejce (14.05) gubinianie zagrają na wyjeździe ze Zrywem Rzeczyca. A w sobotę 21 maja o godzinie
17:00 Carina podejmie Czarnych
Rudno.
(am)
sport
LEKKOATLETYKA Drużyna SP nr
2 w Gubinie potwierdziła dominację, jeżeli chodzi o sztafetowe biegi
przełajowe. Podczas wojewódzkich
mistrzostw, które odbyły się 21
kwietnia w Babimoście, udało się
zdobyć złoty medal! Drużyna „dwójki”: Angelika Sztukowska, Wiktoria
Olejniczak, Julia Szczotka, Aleksandra Strusińska, Ania Kulik, Gabrysia
Stępińska, Julia Kluczycka, Marysia
Kononowicz, Julia Wawrzyszczuk,
Joasia Paszkiewicz, rezerwowe: Martyna Szeliga, Wiktoria Rozumek i Oliwia Hasiuk. Gratulujemy!
(am)
PIŁKA NOŻNA W Chlebowie rozegrano gminne zawody Ochotniczych Straży Pożarnych. Zagrały
reprezentacje OSP z Wężysk, Strzegowa, Drzeńska Wielkiego, Markosic, JRG PSP w Gubinie oraz OSP
z Chlebowa. Zawody były okazją
do podziękowania za trud i prace
społeczne, jakie wykonują strażacy
-ochotnicy na rzecz swoich miejscowości i gminy. Przekazali je druh Janusz Bem – naczelnik lokalnej OSP i
kpt. Dariusz Kostyszak dowodzący
gubińską jednostką. Zwyciężyła ekipa z Gubina, która w finale pokonała
OSP Chlebowo.
AB.
Srebrna drużyna z „dwójki”
25 kwietnia w Żaganiu odbył się Finał Mistrzostw Województwa w minipiłkę ręczną. Po bardzo emocjonującym meczu finałowym uczennice ze Szkoły Podstawowej nr 2 w
Gubinie zdobyły srebrny medal. O końcowym triumfie zadecydowała dogrywka. W niej o jedną bramkę lepsza okazała się ekipa z Żagania, wygrywając 15:14.
Nasza drużyna zagrała w składzie: Ania Kulik, Joasia Paszkiewicz, Karolina Adamska, Oliwia Hasiuk, Wiktoria Staschinski, Angelika Sztukowska, Oliwia Krzyżaniak, Amelia
Kaczmarek, Dominika Kuś, Amelia Kokocińska, Julia Szczotka, Aleksandra Malcher i Wiktoria Olejniczak. Już od wielu lat „dwójka” może pochwalić się wieloma sukcesami
sportowymi. Srebro w Żaganiu jest kolejnym z nich.
Wprowadzenie minipiłki ręcznej do szkół stanowi formę modyfikacji wychowania fizycznego dla dzieci w wieku 7-11 lat. Minipiłka ręczna jest grą zespołową, której charakter
i forma nie różnią w znaczny sposób od siedmioosobowej gry w szczypiorniaka. Różnice wynikają głównie na uproszczeniu zasad gry oraz zmniejszeniu wymiarów boiska i
sprzętu. (am)
Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku
W dniach 28 kwietnia-2 maja w
Warszawie rozegrano ogólnopolski
finał XVI edycji turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”.
Zagrały w nim 64 najlepsze drużyny
do lat 10 i 12 z całej Polski. W kategorii U-10 województwo lubuskie
reprezentowała drużyna z Gubina.
W stolicy MLUKS Dwójka MOS Gubin zagrała w składzie: Wiktor Ledesma, Bartek Chryniewicz, Kacper
Stępczyński, Szymon Świadek, Michał Loret, Miłosz Kowalczyk, Ziemowit Witczak, Jakub Chojnacki,
Dominik Gregorski. Ponadto „gościnnie” zagrali Franciszek Papież i
Oliwier Iwanowicz z UKS APF Zielona Góra. Trener: Piotr Sobolewski,
asystent: Patryk Sobolewski Wyniki
meczów w grupie: lubuskie-świę-
tokrzyskie 3:0 (Chojnacki, Papież,
Gregorski), lubuskie-opolskie 4:1
(Gregorski, Papież, Witczak), lubuskie-łódzkie 3:1 (Chojnacki-2, samobójczy). W ćwierćfinale nasza drużyna uległa zachodniopomorskiemu
0:2. Na szczęście nasi piłkarze nie załamali się. Najpierw pokonali kujawsko-pomorskie w rzutach karnych
2:1, a w spotkaniu o 5 miejsce pokonali pomorskie 4:3 (Gregorski-2,
Iwanowicz, Witczak). - Bardzo liczyłem na finał. Jeżdżę z chłopakami
na turnieje po całej Polsce i wiem,
na co było ich stać oraz jaki wynik
mogli osiągnąć w Warszawie. Z drugiej strony piąte miejsce w Polsce to
super wynik – mówi trener P. Sobolewski.
(am)
PIŁKA NOŻNA Na orliku przy ulicy
Roosevelta trwają zmagania piłkarzy
-amatorów w wiosennej edycji Gubińskiej Lidze Piłki Nożnej, organizowanej
przez Miejski Ośrodek Sportu w Gubinie, a prowadzonej przez Tomasza
Romanowskiego. Mecze sędziuje Mirosław Skobel. Na razie najlepszą formę
prezentują drużyny Prezesi Team, Enei
oraz Hydro. W dolnej części tabeli znajdują się: Esquadra (wciąż bez zdobyczy
punktowej), Grafit Team oraz Amigole.
Mecze odbywają się we wtorki i czwartki od godziny 18:00 do 21:00.
(am)
SZACHY W dniach 29 kwietnia – 3
maja drużyna Szkoły Podstawowej nr 2
z Gubina brała udział w Mistrzostwach
Polski Szkół klas I-III. – Warto zaznaczyć,
że był to pierwszy start w imprezie tej
rangi. Mimo braku większych sukcesów, mamy powody do zadowolenia.
Najlepiej zaprezentowała się Kalina
Markowska, która stoczyła zacięty bój
o medal. Niestety, po porażce w 10 i
11 rundzie spadła z trzeciej pozycji na
siódmą – informuje „WG” instruktor gry
w szachy Robert Rogala. A już w najbliższy weekend, 14-15 maja, rozegrany
zostanie indywidualny turniej w Szkole
Podstawowej nr 3 w Gubinie. Zawody
przeznaczone są dla wszystkich, bez
ograniczeń wiekowych. Zainteresowani
proszeni są o kontakt pod numerem telefonu 512 235 202. Warto też zaglądać
na stronę internetową szachygubin.pl.
Znajduje się tam wiele informacji związanych z gubińskim środowiskiem szachowym, w tym kalendarz imprez.
(am)
SIATKÓWKA 7 maja w hali Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w
Gubinie odbył się turniej finałowy województwa lubuskiego minisiatkówki
chłopców w kategoriach „dwójek”, „trójek” i „czwórek” KINDER+SPORT 2016.
W zawodach o awans do mistrzostw
Polski walczyło 5 drużyn z naszego
miasta. Po dwie w kategorii „dwójek” i
„trójek” oraz jedna w kategorii „czwórek”. Awans wywalczyły trzy drużyny.
Pierwsze miejsce w „dwójkach” i „trójkach” oraz trzecie w „czwórkach” zajęły
drużyny Volley SP3 Gubin i to one będą
reprezentować województwo lubuskie
na finale krajowym w Częstochowie.
(am)
SIATKÓWKA Rozpoczął się nabór do
klasy sportowej Siatkarskiego Ośrodka
Szkolnego w Gimnazjum nr 2 w Gubinie na rok szkolny 2016/2017. Chłopcy objęci są programem Siatkarskich
Ośrodków Szkolnych, natomiast dziewczęta programem szkoleniowym MLKS
Volley Gubin. Warunkiem przyjęcia do
klasy jest zaliczenie testów sprawnościowych, które odbędą się w maju lub
czerwcu. Informacje w sprawie wniosków o przyjęcie do szkoły udzielane
są w Gimnazjum nr 2 w Gubinie, tel. 68
455 81 86, e-mail: [email protected] (am)
ogłoszenia I społeczństwo
Obradowała Komisja Oświaty i
Kultury UM
,, Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”
Wszystkim, którzy wzięli udział w uroczystościach
pogrzebowych
śp. Mieczysława
Horoszkiewicza
Serdeczne podziękowania składa: Żona i rodzina
Dziękujemy wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas
chwilach dzielili z nami smutek i żal oraz okazali wiele
duchowego wsparcia, współczucia i życzliwości.
Szczególne podziękowania kierujemy do rodziny,
pracowników naszej firmy, sąsiadów, wszystkich
przyjaciół, przedstawicieli władz samorządowych ,
licznych delegacji oraz mieszkańców .
Państwa obecność, modlitwa, intencje mszalne, złożone
wieńce i kwiaty są wyrazem pamięci i serdeczności.
Z całego serca dziękujemy
,, Niech pozostanie w naszej pamięci wciąż żywy”
Jubileusz Jednostki Centralnej
Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w podzielonogórskim Drzonkowie
był 22 kwietnia miejscem jubileuszowej Konferencji Euroregionu „Sprewa-
Nysa-Bóbr” związanej z obchodzonym
25-leciem istnienia Polsko-Niemieckiej
Współpracy Młodzieży i 20-leciem
utworzenia w jego strukturach Jednostki Centralnej Polsko-Niemieckiej
mieszkania, lokale
Gubinie. Tel. 609 257 230.
SPRZEDAM mieszkanie własnościowe w
NOCLEGI, kwatery dla firm. Tanio! Ceny do bloku 72 m2 plus piwnica, parter. Niskie koszty
utrzymania. Dobra lokalizacja, o. E. Plater. Tel.
negocjacji. Tel. 791 127 765.
609 257 230.
DO WYNAJĘCIA mieszkania. Tel. 791
SPRZEDAM mieszkanie w centrum Gubina,
127 765.
SPRZEDAM lub wynajmę mieszkanie 3 po- 77 m2, 3 pokoje, kuchnia, łazienka, garderoba,
ogrzewanie gazowe i kominkowe. Cena do
kojowe, I piętro, o. E. Platter. Tel. 603 773 240.
uzgodnienia. Tel. 507 550 087.
SPRZEDAM mieszkanie 43 m2 w Gubinie,
SPRZEDAM mieszkanie w Zielonej Górze,
ul. Piastowska. Dwa pokoje, kuchnia, łazienka,
przedpokój, WC. Cena: 120 tys. zł. Tel. 609 351 747. ul. II Armii, 43 m2. Po generalnym remoncie.
WYNAJMĘ mieszkanie: 2 pokoje, kuchnia, Dwa pokoje, kuchnia, łazienka, pomieszczenia
łazienka, umeblowane, w bloku na os. E. Plater. gospodarcze. Cena do uzgodnienia. Tel. 507
550 087.
Tel. 600 729 943.
Współpracy Młodzieży. Od samego
początku kieruje nią Mieczysław Kijewski. Obradom przewodniczył Prezes Konwentu Euroregionu Czesław
Fiedorowicz, a wśród gości znaleźli
się: Dyrektor Zarządzający Stephan
Erb, parlamentarzyści – członkowie
Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i
Młodzieży – Katarzyna Osos i Jacek
Kurzępa, przedstawiciel Marszałka
Województwa Lubuskiego, burmistrzowie lubuskich miejscowości i
jednostek samorządu terytorialnego
(wśród nich burmistrz Gubina Bartłomiej Bartczak), wójtowie gmin
– m.in. wójt gminy Szczaniec Krzysztof Neryng, nauczyciele i działacze
organizacji pozarządowych realizujący tę współpracę na co dzień,
m. in. Garbiela Jans ze Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. M. Konopnickiej w Gubinie. Dokonano podsumowania dotychczasowej współpracy na konkretnych
przykładach i sprecyzowano przyszłe
działania w tym zakresie. Natomiast
druga część – bardziej techniczno-robocza – była miejscem wymiany doświadczeń i pytań skierowanych do
przedstawicieli instancji nadrzędnej,
w której uczestniczyli zainteresowani
wnioskodawcy na co dzień zajmujący
się tą współpracą.
Antoni Barabasz
NC+ Numid-Serwis, przedłużenia umów,
nowe umowy. Żanetta Cieślak, ul. Obr. Pokoju
21, Gubin - obok PKS-u. Tel. 609 703 402/68
451 86 09.
Kwietniowe posiedzenie komisja
odbyła w Izbie Muzealnej. Istotą i powodem spotkania w tym miejscu była
potrzeba zapoznania się z warunkami,
w jakich funkcjonuje gubińska Izba
Muzealna. Zadania, jakie realizuje Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Gubińskiej, przedstawił prezes SPZG Stefan
Pilaczyński. Wspomniał także o problemach, z jakimi borykają się na co dzień
regionaliści. Problemem jest lokalizacja
Izby Muzealnej. To trzecie, ostatnie piętro dawnego budynku domu towarowego. Dla większości odwiedzających
IM to bariera prawie nie do pokonania.
No i nie remontowana od kilku dziesięcioleci klatka schodowa. Członkowie
komisji jednomyślnie potwierdzili niezadowalającą lokalizację i stan obiektów wynajmowanych przez SPZG od
Gminnej Spółdzielni „Samopomoc
Chłopska”. Halina Wojnicz w swojej
wypowiedzi postawiła dość zdecydowanie brzmiące pytanie: - Działania
stowarzyszenia na rzecz miasta są niepodważalne, jeżeli teraz nie pomożemy,
to kiedy? Potrzebę zmiany tego stanu
rzeczy podkreślili także pozostali radni:
Mirosław Rogiński, Ziemowit Patek i Tomasz Romanowski. Zmiana lokalizacji
nie jest sprawą prostą do natychmiastowego rozwiązania. Padło kilka propozycji innego ulokowania Izby, jednak za
wcześnie je wymieniać. Do sprawy komisja powróci w czerwcu.
(sp)
OGRODY DZIAŁKOWE „ZORZA”
W GUBINIE PRZY ULICY LEGNICKIEJ POSIADAJĄ WOLNE DZIAŁKI
REKREACYJNO-WARZYWNE.
TEL. 885-544-255
AGD części - Numid Żanetta Cieślak, ul.
Obr. Pokoju 21, Gubin - obok PKS-u. Tel. 609 703
402/68 451 86 09.
OKRĘGOWA STACJA KONTROLI
POJAZDÓW „GÓRA”
Gubin, ul. Żwirki i Wigury 52
Legalizacja tachografów cyfrowych
Zapraszamy na badania techniczne
pojazdów, pon.-piątek 8.00-20.00, ZATRUDNIĘ ślusarza-szlifierza przy produkcji ogrodzeń metalowych. Tel. 660 721 300.
sobota 8.00-16.00
Tel. 68 359-41-58 lub 502 150 208. ZATRUDNIĘ osobę do montaży ogrodzeń
metalowych na terenie Niemiec. Wymagane
prawo jazdy kategorii B. Tel. 660 721 300.
SERWIS
komputerowy
sprzedaż,
fachowe
DO WYNAJĘCIA kawalerka w centrum
doradztwo.
Numid,
ul.
Obr.
Pokoju
21,
Gubin
miasta. Tel. 727 913 315.
NAPRAWA gazowych urządzeń grzewczych obok PKS-u. Tel. 609 703 402/68 451 86 09.
OFERTY PRACY
SPRZEDAM dom wolnostojący, parter z
(kotły c.o. i podgrzewacze wody) – AutoryzoW NIEMCZECH DLA ELEKTRYKÓW,
SCHODY
drewniane,
balustrady,
wyrób
i
poddaszem, wraz z garażem,. 187 m2 pow.
wany Serwis„Termet”Wojciech Sendera. Tel.
SPAWACZY I MECHANIKÓW Z
montaż. Tel. 609 351 799.
użytkowej. Pow. działki 1100 m2. Ogrzewanie
502 64 30 30 lub 68 359 55 55.
KOMUNIKATYWNĄ ZNAJOMOŚCIĄ
USŁUGI
budowlane.
Wykończenie
wnętrz:
gazowe i kominkowe. Spokojna dzielnica w
JĘZYKA NIEMIECKIEGO, Z
glazura, terakota, wstawianie okien, drzwi,
WYKSZTAŁCENIEM ZAWODOWYM.
regipsy, malowanie. Tel. 511 838 951.
POSIADANIE WŁASNEGO SAMOKIEROWNIK budowy, uprawnienia
CHODU.
budowlane, doświadczenie, poradzi, poproORIZON GmbH
wadzi budowę, adaptacja projektów, projekty.
01-04 każdego miesiąca APTEKA „Pod Basztą”, ul. 3 Maja 1, tel. 68 455 41 40
[email protected]
Załatwi sprawy w urzędach związane z budową
05-08 każdego miesiąca APTEKA „Przy Szpitalu”, ul. Śląska 37 a, tel. 68 359 51 59
tel. +48 664 517 446.
(pozwolenie na budowę, zmiana sposobu
09-12 każdego miesiąca APTEKA „Nasza”, ul. Kossaka 1, tel. 68 454 26 59.
użytkowania, inne). Przeglądy techniczne
13-16 każdego miesiąca APTEKA „Nowa”, ul. Kinowa 2, tel. 68 359 49 75.
Art.62 ust.1 pkt 1 i 2 Prawa Budowlanego
17-19 każdego miesiąca APTEKA „Familijna”, ul. Śląska 39 a, tel. 68 359 38 32.
Gubin. Tel. 504 352 015.
20-23 każdego miesiąca APTEKA „W Galerii”, ul. Wyspiańskiego 10, tel. 68 391 52 45
USŁUGI cięcia plazmowego CNC oraz malo- NIEMIECKI biznesmen z Cottbus, 55 lat
24-27 każdego miesiąca APTEKA „Z misiem”, ul. 3 Maja 10, tel. 728 551 536.
poszukuje polskiej kobiety do 35 lat., możliwie
wania proszkowego. Tel. 660 721 300.
28-31 każdego miesiąca APTEKA „Centrum”, ul. Chopina 4, tel. 68 359 39 52.
blisko Gubina. Tel. 49 177 297 07 06.
SZUKAM przyjaciółki do wspólnego życia w
Burmistrz Miasta Gubina
wieku 50-65 lat. Mam 59 lat, 175 cm wzrostu,
Działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
TUSZE/tonery – Numid Żanetta Cieślak, 75 kg. Jestem spontaniczny. Bardzo lubię
o gospodarce nieruchomościami informuje, że w siedzibie Urzędu
ul. Obr. Pokoju 21, Gubin, obok PKS-u. Tel. 609 przyrodę i zwierzęta. Ponieważ jestem NiemMiejskiego w Gubinie przy ulicy Piastowskiej 24 wywieszono na okres
703 402/68 451 86 09.
cem, mile widziana znajomość j. niemieckiego
21 dni od dnia ogłoszenia informacji w prasie, wykazy nieruchomości
stanowiących własność Gminy Gubin o statusie miejskim przeznaczonych KUPIĘ mały ekonomiczny samochód, zarejes- w stopniu komunikatywnym. Tel. 0049 35 695
trowany. Tel. 786 114 757.
18 40 12 lub 0049 178 195 83 64.
do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najmu i dzierżawy.
PRACA
USlUGI
Dyżury aptek towarzyskie
rózne
WYDAWCA - Gubiński Dom kultury | REDAKCJA i BIURO OGŁOSZEŃ - ul. Westerplatte 14 (GDK) 66-620 Gubin, tel./fax (068) 455 8203 - czynna poniedziałek - piątek godz. 08.00-16.00.  Andrzej Matłacki - redaktor naczelny  Sekretariat / Biuro ogłoszeń, tel. (068) 455 8169  Stale współpracują z redakcją: Janina Izdebska, Andrzej Winiszewski, Krzysztof Kaciunka, Stefan Pilaczyński, Oleg Sanocki, Krzysztof Freyer,  Skład i grafika: GDK  Druk: Polskapresse Sp. z o.o., 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 41 | Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i reklam. Zastrzega sobie prawo do opracowywania redakcyjnego, skracania i zmiany tytułów otrzymanych materiałów. Poglądy autorów tekstów nie zawsze są zgodne z poglądami redakcji. Tekstów i zdjęć niezamówionych nie zwracamy. Honoraria wypłacane są za materiały zamówione.
czwartek 12.05.2016
15
Telefony
Pogotowie Ratunkowe - 999
- Policja - 997
- Straż Pożarna – 998
- Pogotowie Gazowe - 992
- Pogotowie Energetyczne - 991
- Awarie Wodne - 68 455 82 68
- Telefon Zaufania (15.00-17.00) – 9288
Szpitale i przychodnie
Szpital Gubin Ul. Śląska 35 Tel. 68 359-30-18
- Szpital Krosno Odrzańskie Tel. 68 38350-39
- Poradnia Ul. Gdańska Tel. 68 359-30-83
- Wspl Tel. 68 455-80-62 68 455-80-77
- Atol Centrum Medyczne Tel. 68 475-15-40
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Tel. 68 455-82-52
Kościoły- Msze Św.
Kościół Parafii Pw. Matki Bożej Fatimskiej W
Gubinie, Tel. 68 359-68-00.
Niedziele I Święta: Godz. 7.45, 9.00, 11.00,
12.30, 18.00. Dni Powszednie: Godz. 8.00,
17.00 (Czas Letni Godz. 18.00).
Kościół Parafii Pw. Trójcy Świętej W Gubinie,
Tel. 68 359-44-01. Niedziele I Święta: Godz.
7.30, 9.30, 11.00, 12.30, 18.00. Dni Powszednie: Godz. 7.00, 18.00.
Kaplica Serca Jezusowego – Godz. 8.30.
Kościół Parafii Pw. Podwyższenia Krzyża
Świętego W Komorowie, Tel. 68 359-43-27.
Niedziele I Święta: Godz. 9.00, 12.00.
Dni Powszednie: Godz. 17.00 (Czas Letni
Godz. 18.00).
Kaplica Serca Jezusowego
Niedziela: Godz. 8.30
Dni Powszednie: Godz. 7.30
Młodzieżowe Centrum Formacji
Ul. Kresowa Niedziela: Godz. 11.00
Kościół Nowoapostolski
Ul. Stroma 9 Tel. 68 359-55-56
Kościół Zielonoświątkowy
Ul. Paderewskiego 13 Tel. 68 359-36-79
Niedziela 10.00 Czwartek 18.00
Radio Taxi Gubin Tel. 196-27
Tel. 68 359 66 44 - Całodobowa
Taxi BisTel. 68 359-33-31
Taxi stacjonarny 800 20 20 20
Biblioteki
Miejska Biblioteka Publiczna
Telefon (0-68) 455-81-66
Inne Telefony
Izba Muzealna SPZG - Tel. 68 455-81-62
Straż Miejska – Tel. 68 455-81-11
Informacja Pks- Tel. 68 359-32-97
Urząd Miejski- Tel. 68 455-81-00
Urząd Gminy – Tel. 68 359-45-46
Urząd Stanu Cywilnego- Tel. 68 455 -81-40
Związek Nauczycielstwa Polskiego- Tel. 68
455-42-98
Biuro Pck Ul. Gdańska 17
Tel. 68 359-86-44
Placówka Straży Granicznej W Gubinku Tel.
068 358-15-00, 68 358-15-43
Telefon Zaufania Do Lubuskiego Oddziału
Straży Granicznej- Tel. 68 383-70-07
Bezpłatny Ogólnopolski Telefon Zaufania
Tel. 0800 422 322
Pełnomocnik Ds. Uzależnień I
Przeciwdziałania Przemocy W Rodzinie
Tel. 68 455-81-13
Punkt Konsultacyjny Ds. Uzależnień I
Przeciwdziałania Przemocy W Rodzinie
Poniedziałek – Środa
Tel. 68 455-81-99
Punkt Konsultacyjny Dla Osób
Doświadczających Przemocy W Rodzinie
Tel. 68 455-81-99
Usługi Pogrzebowe – Cmentarz
Tel. 68 455-81-98
16
czwartek 12.05.2016
społeczeństwo

Podobne dokumenty

Wydanie z 8 sierpnia 2014 roku. - Wiadomości Gubińskie

Wydanie z 8 sierpnia 2014 roku. - Wiadomości Gubińskie we Wrocławiu jest prawie niemożliwa. Trzeba tylko tak wykombinować, żeby nie czekać we Wrocławiu dwóch godzin. A jeszcze w ubiegłym roku człowiek wsiadał do pociągu w Zielonej Górze i wysiadał np. ...

Bardziej szczegółowo