Istotne warunki umowy na wybudowanie szybu oraz obudowy

Komentarze

Transkrypt

Istotne warunki umowy na wybudowanie szybu oraz obudowy
Istotne warunki umowy
na wybudowanie szybu oraz obudowy dźwigu platformowego dla osób
niepełnosprawnych wraz z jego zamontowaniem, oraz przebudową wejścia w budynku
Szkoły Podstawowej w Tarnawie Górnej
Zawarta w Zawoi, w dniu ……………………2015r. pomiędzy:
Polskim Stowarzyszeniem Na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Zawoi, z
siedzibą: 34-222 Zawoja 1580, REGON 121038374, NIP 552 15 75 591, KRS 0000336571
reprezentowanym przez:
Małgorzatę Sitarz – Przewodniczącą Zarządu Koła PSOUU w Zawoi
Marię Konior – Skarbnik Zarządu PSOUU w Zawoi
zwanym dalej Zamawiającym,
a
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (imię nazwisko + firma prowadzonej działalności/firma
spółki), XXXXXXXXXXXXXXX (miejsce prowadzenia działalności/siedziba) XXXXXX
(PESEL/NIP/REGON/KRS) XXXXXXXXXXX (reprezentacja jeśli jest to os. prawna)
zwanym dalej Wykonawcą.
§1
1. Zamawiający powierza Wykonawcy do wykonania roboty budowlane polegające na:
wybudowaniu szybu oraz obudowy dźwigu platformowego dla osób niepełnosprawnych wraz
z jego zamontowaniem, oraz przebudową wejścia w budynku Szkoły Podstawowej w
Tarnawie Górnej.
2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje w szczególności następujące czynności:
a) dostawę windy przystosowanej dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
b) montaż windy wraz z konstrukcją szybu, obudową oraz wyposażeniem,
c) przebudowę wejścia do budynku Szkoły.
Szczegółowy zakres robót wynika z treści ogłoszenia, dokumentacji projektowo – technicznej
i oferty Wykonawcy, stanowiących załączniki nr 1, nr 2 i nr 3 do umowy i będących jej
integralną częścią.
§2
1. Wykonawca przystąpi do rozpoczęcia robót budowlanych, o których mowa w § 1 umowy,
w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.
2. Zakończenie robót stanowiących przedmiot umowy nastąpi w terminie do dnia
31.08.2015r., co zostanie potwierdzone protokołem odbioru końcowego, o którym mowa w §
3 ust. 3 umowy.
§3
1. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, pisemnie,
bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego, nie później niż na trzy dni robocze przed terminem
zakończenia robót określonym w § 2 ust. 2 umowy.
2. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego będzie faktyczne
wykonanie wszelkich czynności i prac określonych w § 1 umowy.
3. Odbiór końcowy powinien być wykonany przez Zamawiającego w terminie do 7 dni od
daty zgłoszenia go Zamawiającemu. Zamawiający zobowiązany jest w tym terminie do
sporządzenia protokołu odbioru końcowego, bądź do zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń
Wykonawcy o nieprawidłowości wykonanych robót.
4. W razie stwierdzenia uchybień, wad, nieprawidłowości Wykonawca niezwłocznie
przystąpi do ich usunięcia. Termin wykonania robót, o którym mowa w § 2 ust. 2 nie ulega
wówczas wydłużeniu.
§4
1. Za wykonanie robót określonych w § 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczałtowe w wysokości ……………. zł (słownie: ………………..).
2.Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje całość kosztów Wykonawcy związanych z
kompleksowym wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym wszelkie ryzyko i
odpowiedzialność Wykonawcy za prawidłowe oszacowanie wszystkich kosztów związanych
z realizacją robót określonych w niniejszej umowie.
2. Wynagrodzenie zostanie wypłacone Wykonawcy na podstawie faktury wystawionej przez
Wykonawcę, po otrzymaniu od Zamawiającego protokołu odbioru końcowego, oraz po
otrzymaniu od Wykonawcy karty gwarancyjnej, o której mowa w § 6 ust. 4.
3. Termin płatności wynosi 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury VAT. Płatność
nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze VAT.
§5
1. Wykonawca, realizując roboty, o których mowa w § 1 umowy zobowiązany jest do:
a) stosowania materiałów i wyrobów spełniających warunki prawidłowej realizacji umowy,
b) przestrzegania wszelkich obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz decyzji
właściwych władz lokalnych i państwowych,
c) uzyskania atestów i certyfikatów koniecznych dla prawidłowej realizacji postanowień
umowy,
d) uprzątnięcia terenu robót po swoich pracach i utrzymania czystości w trakcie
realizacji prac,
e) przygotowania terenu prac montażowych, a także zapewnienia warunków bezpieczeństwa
zarówno na terenie budynku, jak i w jego bezpośrednim otoczeniu.
f) usuwania materiału odpadowego z terenu budynku w sposób nie zagrażający środowisku
naturalnemu.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prowadzenie prac niebezpiecznych pod
względem pożarowym od momentu przyjęcia terenu prac do momentu zakończenia robót
montażowych.
3. Wykonawca oświadcza, że zatrudnieni przez niego pracownicy posiadają przewidziane
przepisami uprawnienia i badania do wykonania przedmiotu umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się (na własny koszt) do przeprowadzenia badania odbiorczego
windy, przez Urząd Dozoru Technicznego oraz zrealizować uwagi i zalecenia UDT
wymienione w protokołach z tego badania, a także uzyskać stosowną decyzję UDT
zezwalającą na eksploatację windy.
5. Zamawiający upoważni Wykonawcę do reprezentowania Zamawiającego przed UDT w
sprawach związanych z przeprowadzeniem badania i uzyskaniem decyzji, o której mowa
powyżej, z zastrzeżeniem, że koszty czynności dokonywanych przez UDT ponosić będzie
Wykonawca.
6. Wykonawca zobowiązuje się do opracowania instrukcji obsługi i konserwacji windy oraz
do przeprowadzenia szkolenia osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie działania i
obsługi windy
7. Zamawiający zobowiązany jest do:
a) przekazania Wykonawcy terenu budowy i udostępnienia źródła mediów, tj. energii
elektrycznej, wody.
b) wypłacenia Wykonawcy wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 umowy w terminie i na
warunkach określonych umową.
§6
1. Na wykonane roboty budowlane Wykonawca udziela 60 miesięcznej gwarancji, której bieg
rozpoczyna się w dniu podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego, o którym
mowa w § 3 umowy.
2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia wad i
usterek w dostarczonych urządzeniach ujawnionych po odbiorze zamówienia.
3. Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia naprawy usterek w terminie dwóch dni od
dnia ich zgłoszenia.
4. Karta gwarancyjna, wraz ze wskazaniem sposobu kontaktu do Wykonawcy w razie
zaistnienia usterek, zostanie przekazana Zamawiającemu w dniu wystawienia protokołu
odbioru końcowego.
5. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego wszelkie uprawnienia z tytułu
gwarancji udzielonych przez dostawców wyrobów, maszyn i urządzeń, stosowanych
(montowanych) przy wykonywaniu robót budowlanych określonych w § 1 ust. 1 umowy,
wydając w tym celu Zamawiającemu właściwe dokumenty gwarancyjne najpóźniej w dniu
wystawienia protokołu odbioru końcowego.
§7
1. Strony ustalają odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
przedmiotu umowy w sposób następujący:
a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 %
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy z tytułu nieterminowej realizacji
przedmiotu umowy, liczoną za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia następującego po dacie
wskazanej w § 2 ust. 2 umowy.
b) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 %
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy z tytułu opóźnienia w usunięciu
wad stwierdzonych w okresie trwania gwarancji jakości i rękojmi w stosunku do terminów
wyznaczonych na ich usunięcie,
c) W przypadku odstąpienia przez którąkolwiek ze stron od umowy w całości lub
części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną
w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy.
2. Roszczenia z tytułu kar umownych będą pokrywane z wynagrodzenia należnego
Wykonawcy lub na podstawie pisemnego wezwania Wykonawcy do zapłaty, w zależności od
wyboru Zamawiającego.
3. Kary umowne mogą podlegać łączeniu.
4. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego
naliczone kary umowne.
§8
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego.
§9
Ewentualne spory mogące wynikać na tle realizacji niniejszej umowy strony poddają pod
rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego
§ 10
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.
…………..…………
Zamawiający
………………….…
Wykonawca