pobierz

Transkrypt

pobierz
ZARZĄDZENIE Nr 6 /2015
DYREKTORA GENERALNEGO
POMORSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W GDAŃSKU
z dnia 13 lutego 2015 r.
w sprawie udzielenia w 2015 roku dni wolnych za święta przypadające w innych dniach niż
niedziela w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku
Na podstawie art. 25 ust. 4 pkt 2 oraz ust. 10 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1111 ze zm.) w związku z art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 ze zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Za święto przypadające w dniu 15 sierpnia 2015 r. w sobotę, udziela się dnia wolnego od pracy
w dniu 14 sierpnia lub 17 sierpnia 2015 r.
2. Za święto przypadające w dniu 26 grudnia 2015 r. w sobotę, udziela się dnia wolnego od pracy
w dniu 24 grudnia lub 31 grudnia 2015 r.
3. Dyrektorów wydziałów/biur oraz kierowników zespołów czyni się odpowiedzialnych za zapewnienie
sprawnego funkcjonowania komórki organizacyjnej, którą kierują, poprzez wyrażenie zgody na odbiór
przez pracowników dni wolnych, o których mowa w ust.1 i 2 w taki sposób, aby zapewnić właściwą
realizację zadań Urzędu.
4. W przypadkach uzasadnionych rodzajem pracy lub jej organizacją, dyrektorzy wydziałów/biur,
w szczególności Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Wydziału Bezpieczeństwa
i Zarządzenia Kryzysowego, Biura Kadr i Organizacji, mogą wyrazić zgodę na udzielenie innego dnia
wolnego od pracy niż wymienione w ust. 1 i 2 do końca obowiązującego okresu rozliczeniowego
zgodnego z regulaminem pracy.
§ 2. 1. Zarządzenie nie dotyczy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy oraz
pracowników zatrudnionych w systemie równoważnego czasu pracy.
2. Obniżenie wymiaru czasu pracy pracowników o których mowa w ust. 1 zostanie ujęte
w indywidualnych lub grupowych harmonogramach czasu pracy.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
DYREKTOR GENERALNY
/-/ Ewelina Dajnowska-Burkiewicz
UZASADNIENIE
W związku z koniecznością realizacji przepisów art. 130 § 2 Kodeksu pracy w zakresie obniżenia
czasu pracy o 8 godzin w zamian za każde święto przypadające w 2015 r. w innym dniu niż niedziela
zaistniała potrzeba organizacji czasu pracy w sposób zapewniający normalny tok funkcjonowania
Urzędu.

Podobne dokumenty