PROTOKÓŁ Nr 23/16 - Urząd Gminy Zgierz

Transkrypt

PROTOKÓŁ Nr 23/16 - Urząd Gminy Zgierz
PROTOKÓŁ Nr 23/16
Z POSIEDZENIA KOMISJI ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA
z dnia 11 października 2016 r. godz. 1500
lMiejsce obrad: sala konferencyjna Urzędu Gminy Zgierz
W posiedzeniu komisji uczestniczyło12 radnych oraz zaproszeni goście (wg załączonej listy obecności
– załącznik nr 1 do protokołu).
Czas trwania komisji: 1500 – 1630
Sekretarz obrad: Dorota Korycka
Porządek posiedzenia Rolnictwa i Ochrony Środowiska:
1.Otwarcie posiedzenia Komisji.
2.Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
3.Przygotowanie do zimowego utrzymania dróg.
4. Informacja zakupu gruntów pod drogi gminne.
5. Sprawy różne.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji.
7.Zamknięcie posiedzenia Komisji.
DO PUNKTU 1.
Obrady Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska otworzyła Przewodnicząca – Bogumiła Wojdała.
DO PUNKTU 2.
Przewodnicząca Komisji Bogumiła Wojdała odczytała porządek. W głosowaniu udział wzięło
- za 10 członków komisji.
Porządek został przyjęty.
DO PUNKTU 3.
Pan Mirosław Burzyński Dyrektor Gminnego Zakładu Komunalnego powiedział, że każdego
roku realizowane są zadania z zakresu bieżącego i zimowego utrzymaniem dróg na terenie gminy
Zgierz.
Do akcji zima w roku 2016-2017 Gminny Zakład Komunalny będzie dysponował sprzętem własnym tj.
dwie koparko -ładowarki z pługiem śnieżnym, ciągnik rolniczy z pługiem, równiarka którą w razie
1
potrzeby będzie odgarniany śnieg, samochód ciężarowy z piaskarką, ciągnik rolniczy z piaskarką.
Do 14 października br. będzie podpisana umowa z wykonawcą wyłonionym w drodze rozesłanych
ofert cenowych (wysłano do pięciu firm). Wykonawcza zostanie wybrany na podstawie najbardziej
korzystnej ceny na wykonywanie usług w czasie akcji zima. Z usług podwykonawcy Gminy Zakład
Komunalny będzie korzystał w razie potrzeb w zależności od aury pogodowej zimą.
W planach Gminnego Zakładu Komunalnego jest zabezpieczenie na :
- 200 ton piasku
- 25 ton soli
Dyrektor nadmienił, że we własnym zakresie Gminny Zakład Komunalny będzie odśnieżał
newralgiczne miejsca na terenie gminy Zgierz (tj. przejazdy kolejowe, niebezpieczne zakręty,
skrzyżowania). W czasie akcji zima pracownicy Gminnego Zakładu Komunalny będą rozpoczynać
pracę od godziny 530. Pan Dyrektor wspomniał, iż całe odcinki dróg nie są posypywane ze względów
ekonomicznych, ale jeżeli zaistnieje taka potrzeba będą posypane w sposób zapewniający
bezpieczeństwo na drodze. Pracownicy Gminnego Zakładu Komunalnego mają doświadczenie w pracy
w czasie akcji zima i wiedzą jakie odcinki dróg posypywać piaskiem.
Radny Pan Piotr Lebiedziński zadał pytanie czy zimą będą stawiane płotki na skrzyżowaniu
w miejscowości Janów i Skotniki? Czy w zapytaniu ofertowym było pytanie dotyczące pługu
wirnikowego?
Pan Mirosław Burzyński powiedział, że w razie potrzeby płotki będą ustawione.
Żaden z wykonawców, do których zostało wysłane zapytanie ofertowe nie posiadają
pługu
wirnikowego.
Radny Pan Piotr Lebiedziński
zasugerował, aby ograniczyć zużycie soli należałoby zastosować
polewać solanką.
Pan Mirosław Burzyński powiedział, że do polewania solanki powinien być zastosowany odpowiedni
sprzęt, a lokalni przedsiębiorcy zajmujący się bieżącym utrzymaniem dróg nie posiadają takiego
sprzętu.
Radny Pan Tomasz Stańczykowski zadał pytanie do jakich firm Gminny Zakład Komunalny
wystąpił o zapytanie cenowe na usługi związane z akcją zima ? Czy na odcinku drogi od starej szkoły w
miejscowości Dzierżązna w kierunku Młyna w przypadku opadów dużego śniegu będą ustawione
płotki?
Pan Mirosław Burzyński Dyrektor powiedział, że z zapytaniem ofertowym na usługi dotyczące akcji
zima GZK wystąpił pięciu firm z terenu gminy Zgierz oraz jedna firma z miejscowości Sokolniki. Z
pięciu tych firm zostanie wyłowiona jedna, która przedstawi najbardziej korzystną ofertę cenową.
Dyrektor nadmienił, że zakupiony jest pług o szerokości 3 m, który sprawdza się podczas
wykonywanych prac na drodze w czasie zimy. Pan Dyrektor powiedział, że jeżeli zaistnieje potrzeba to
płotki zostaną ustawione.
Radny Pan Mirosław Matusiak zapytał o inwentaryzację hydrantów na terenie Gminy Zgierz.
Pan Mirosław Burzyński Dyrektor powiedział, że od wielu lat nie była przeprowadzona
inwentaryzacja urządzeń wodnych- hydrantów, również nie ma żadnej dokumentacji.
Dyrektor domniemywał, że hydrantów na terenie gminy Zgierz jest około 450, a okazało się że
hydrantów jest 1100.
Na obecną chwilę zinwentaryzowano około 400 hydrantów, natomiast do końca br. 60 hydrantów
powinno być wymienionych. W miejscowościach: Ustronie, Jedlicze, Grotniki znajduje się około 200
hydrantów. Hydranty sprawdzane są według rejonów i miejscowości. Hydranty identyfikowane są
poprzez naniesienie numeracji. Hydranty sprawdza pracownik, który posiada odpowiednie kwalifikacje,
również zakupione jest urządzenie z atestem, które umożliwia sprawdzenie urządzenia i pozwala na
wystawienie odpowiedniej dokumentacji. Dyrektor powiedział, że na bieżąco hydranty są wymieniane,
obecnie są sprawdzane hydranty w miejscowości Kania Góra.
Pan Dyrektor stwierdził, że potrzebny jest okres dwóch lat, aby przeprowadzić inwentaryzacje
hydrantów na terenie gminy Zgierz.
PUNKTU 4.
Pan Bogdan Wójcikowski powiedział, że zakup gruntów na terenie gminy Zgierz jest realizowany.
Grunty położone w Dąbrówce Wielkiej w planach miejscowego zagospodarowania przestrzennego
przeznaczone pod drogi gminne zostały zakupione tj. trzynaście działek o łącznej powierzchni 6 730 m 2
za kwotę 268 937 zł. Koszt aktów notarialnych wynosi 11 586, 56 zł, ogółem kwota wynosi
280 523, 56 zł. Planowany zakup pod drogi, który jest w trakcie realizacji tj. działka o powierzchni |
1526 m2 w miejscowości Emilia w kwocie 60 292,00 zł, Szczawin Kolonia poszerzenia dróg o łącznej
powierzchni 1270 m2 koszt wyceny wynosi 18 779, 00 zł, Dąbrówka Wielka grunty o powierzchni
8 905 m2 są w trakcie wyceny.
Cztery działki wycenione za kwotę 23 789,00 zł w miejscowości Dąbrówka Wielka o powierzchni
570 m2. W większości grunty przejęte są z mocy prawa, a podział wykonany został na wniosek
właściciela, gdzie przysługuje odszkodowanie.
3
Radny Pan Marian Jóźwiak czy do końca roku wystarczy zabezpieczonych środków na zakup
gruntów?
Pan Bogdan Wójcikowski powiedział, że z wyliczeń wynika, że środków finansowych braknie na
kwotę 39 000 zł, na wykup gruntów w budżecie zaplanowana była kwota 70 000 zł.
Pani Barbara Strzyżewska mieszkanka gminy Zgierz zapytała w sprawie wykupu gruntów pod drogę
Dąbrówka Wielka -wieś.
Pan Bogdan Wójcikowski powiedział, że sprawa wykupu gruntów pod drogi jest w trakcie realizacji
również muszą być wznowione granice.
DO PUNKTU 5
Radny Pan Marian Jóźwiak zgłosił naprawę drogi w miejscowości Szczawin.
Radna Halina Szymańska zapytała czy naprawiona jest droga w miejscowości Łagiewniki Nowe
ul. Leśna i ul. Spacerowa?
Pan Mirosław Burzyński Dyrektor powiedział, że nie są jeszcze naprawione ponieważ wykonywane
są prace na drogach w miejscowości Jedlicze i Grotnikach - plac przy cmentarzu.
Pan Wiesław Olender Zastępca Wójta powiedział, że zakończone będą prace w Grotnikach i
Gminny Zakład Komunalny będzie realizował zadania na terenie przy szkole w Giecznie.
Radna Pani Zuzanna Marchewa zgłosiła naprawę ul. Szyszkowej oraz usuniecie beton i gryzu z
ul. Zagajnikowej i ul. Mozaikowej, uporządkowanie terenu od ul. Słonecznej do Krótkiej.
Pan Mirosław Burzyński Dyrektor powiedział, że Gminy Zakład Komunalny ze środków własnych
za kwotę 22 140,00 zł zakupił kosiarkę boczno-bijakową do wykaszania poboczy. Zakupiono również
przyczepę do przewozu walca. Przyczepę zakupiono używaną, zostanie wyremontowana we własnym
zakresie przez pracowników zakładu komunalnego.
Radny Pan Tomasz Stańczykowski – kiedy dzieci będą mogły wejść na boisko w Białej?
Pan Wiesław Olender Zastępca Wójta powiedział, że wejście na boisko w Białej będzie możliwe po
obiorze.
Radny Pan Marian Jóźwiak zapytał w sprawie przejazdu kolejowego PKP w miejscowości Glinnik.
Pan Wiesław Olender Zastępca Wójta powiedział, że przejazd jest zakwalifikowany według starych
przepisów do kategorii „D”. W/w kategoria w myśl nowego rozporządzenia mówi, że są to przejazdy ,
które krzyżują się z drogami publicznymi. Odcinek drogi dojazdowej, który znajduje się tam jest drogą
publiczną we władaniu Skarbu Państwa. Podjęte są działania, aby skomunalizować ten odcinek jednak
prawdopodobnie nie spełnia on parametrów technicznych drogi publicznej.
W myśl nowych przepisów ten przejazd powinien być zamknięty. Pan Wójt powiedział, że zostały
skierowane pismo do PKP w/w sprawie. Starania ze strony władz gminy są czynione, aby przejazd
kolejowy był jak najdłużej udostępniony.
Pan Wójt powiedział, że na jego polecenie pracownicy z Urzędu Gminy (tj. z referatów: infrastruktury,
ochrony środowiska oraz z GZK), wezmą udział w spotkaniu w sprawie udrożnienia drogi do
ul. Nadrzecznej w miejscowości Glinnik.
Radna Pani Kinga Banasik prosiła o wyczyszczenie wiat przystankowych ponieważ od dwóch
miesięcy są one pomazane.
Pan Mirosław Burzyński Dyrektor powiedział, że dokona wyczyszczenia wiat przystankowych,
jednak na wandalizm nie ma wpływu. Nadmienił, że będą również dokonywane prace porządkowe
terenu w Grotnikach przy cmentarzu.
Pani Barbara Strzyżewska mieszkanka gminy zgłosiła, aby sprzątnąć leżące słupy elektryczne
w miejscowości Jedlicze B ul. Szaniawskiego.
Mieszkanka wspomniała, że na sesji poruszany był temat dotyczący toru wyścigowego. Mieszkanka
zapytała czy gmina Zgierz poczyniła w tej sprawie działania tzn. wystąpiła z pismem np. do nadzoru,
czy w ogóle są podjęte jakiekolwiek działania w/w spawie?
Pan Wiesław Olender Zastępca Wójta powiedział, że pamięta, iż Radny Pan Marian Jóźwiak
zobowiązał się, że wystąpi z pismem w sprawie budowy toru wyścigowego.
Pan Wójt powiedział, że tut. Urząd na wniosek formalny Radnego wystąpi z pismem do Burmistrza
Strykowa w celu wyjaśnienia działań dotyczących toru wyścigowego. Pan Wójt nadmienił, że wniosek
w/w sprawie od Radnego nie wpłynął.
Radny Pan Marian Jóźwiak stwierdził, że wniosek formalny w sprawie toru wyścigowego zgłosił na
sesji.
Pan Mirosław Burzyński Dyrektor Gminnego Zakładu Komunalnego powiedział, że ustawa z
dnia 19 stycznia 2013r. ; nowa ustawa o kierujących pojazdami wprowadziła tzw. ośrodki doskonalenia
jazdy technicznej. Ustawa jest obligatoryjna ponieważ nowi kierowcy uzyskają prawo jazdy między
czwartym a ósmym miesiącem jeżeli odbędą szkolenia w zakresie doskonalenia techniki jazdy.
Dyrektor nadmienił, że jeżeli na terenie województwa łódzkiego powstał w/w ośrodek to należy się
cieszyć ponieważ takich ośrodków na terenie Polski jest niewiele.
Pan Janusz Kowiranda mieszkaniec Grotnik zadał pytanie jaki jest zakres działania Komisji
Ochrony Środowiska i Rolnictwa i jaki dokument określa ten zakres?
5
DO PUNKTU 6.
Przewodnicząca Komisji podała pod głosowanie protokół:
Nr 22/16 z dnia 13.09.2016 r.
- za 7
- wstrzymała się 1
Protokół został pozytywnie przyjęty.
DO PUNKTU 7.
W związku z wyczerpaniem tematów obrady Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska zostały
zamknięte.
Sekretarz obrad:
Przewodnicząca Komisji:
(-) Dorota Korycka
(-) Bogumiła Wojdała

Podobne dokumenty