Projekt umowy

Komentarze

Transkrypt

Projekt umowy
Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego
U M O W A NR ….....................
zawarta w dniu .......................................... 2015 r pomiędzy Gminą Świerzawa posiadającą NIP 694-15-62578, REGON 390 465 884 reprezentowaną przez
Józefa Kołcza - Burmistrza Miasta i Gminy Świerzawa
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy - Andrzeja Chodyry
zwaną w dalszej części Umowy "Zamawiającym" a:
…................................................................................................. posiadającym NIP: .........................................
REGON: ......................................... zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców ….......................................
reprezentowanym przez …...................................................................................................................................
zwanym w dalszej części umowy “Wykonawcą" uprawnionym do wykonywania prac objętych umową na
podstawie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na wykonanie usługi o wartości poniżej
30 tysięcy euro pn.:„Wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków oraz lokali
mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Gminy Świerzawa” i oferty złożonej przez
Wykonawcę w dniu ….......................................................................................
§1
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać w okresie od dnia ….................... do
dnia …............................. świadectwa charakterystyki energetycznej budynków oraz lokali mieszkalnych
i użytkowych stanowiących własność Gminy Świerzawa.
2. Zamawiający każdorazowo wystawiać będzie pisemne zlecenie do wykonania określonej usługi.
3. Zamawiający będzie zlecał sukcesywnie wykonanie opracowań w zależności od zapotrzebowania.
§2
1. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwo charakterystyki energetycznej wykonane
w 3 egzemplarzach zgodnie z obowiązującymi przepisami określającymi zasady ich sporządzania.
2. Każde świadectwo charakterystyki energetycznej zawierać będzie wszystkie elementy wymagane przez
obowiązujące w dacie jego sporządzenia przepisy dotyczące sporządzania świadectw charakterystyki
energetycznej.
2. Termin realizacji poszczególnych zleceń wynosił będzie:
•
wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej lokalu mieszkalnego lub użytkowego – 14 dni
kalendarzowych
•
wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku – 30 dni kalendarzowych
Termin realizacji biegnie od dnia doręczenia Wykonawcy pisemnego zlecenia. Zlecenie przekazywane będą
Wykonawcy w formie: osobiście lub drogą elektroniczną.
3. Miejscem spełnienia świadczenia jest siedziba Zamawiającego.
4. Termin określony w ust. 2 może ulec ponownemu ustaleniu w przypadku powstania przeszkód mających
wpływ na realizację pracy niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy.
§3
1. Miejscem odbioru prac będzie siedziba Zamawiającego.
2. Zamawiający ma prawo do weryfikacji i wnoszenia uwag do przekazanej dokumentacji w terminie 14 dni
od dnia przekazania, chyba że opracowanie ma wady, których w normalnym toku weryfikacji
Zamawiający nie mógł zauważyć.
3. Jeżeli przekazana dokumentacja ma wady Zamawiający wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin do ich
usunięcia, ustalony w protokóle podpisanym przez obie strony, nie dłuższy jednak niż 14 dni. Uchybienie
temu terminowi spowoduje naliczenie kar umownych za opóźnienie od dnia w którym dzieło miało
zostać wydane bez wad zgodnie z pierwotnym zleceniem.
4. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonania przedmiotu umowy będzie
protokół zdawczo-odbiorczy, podpisany przez upoważnionych przedstawicieli stron.
5. Protokół,o którym mowa w ust .3 pkt. 4 stanowi podstawę do wystawienia faktury, rachunku
obejmującego wynagrodzenie umowne za przekazany Zamawiającemu przedmiot umowy.
§4
Wykonawca nie może powierzyć prac objętych niniejsza umową innym osobom.
§5
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 Strony ustalają wynagrodzenie w wysokości:
netto …............................. zł VAT% ….................. brutto ….......................... zł. za jedno świadectwo
charakterystyki energetycznej.
2. Wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy płatne będzie każdorazowo po wykonaniu zlecenia
§1 pkt.2 i odbiorze zgodnie z § 3 przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy w terminie 14
dni roboczych, licząc od dnia otrzymania faktury (rachunku).
3. Za termin uznaje się datę, w której Zamawiający polecił swemu bankowi przelać na konto Wykonawcy
określoną kwotę.
4. Kwoty określone w pkt.1 nie mogą ulec zmianie.
§6
Wykonawca za wykonany przedmiot umowy udzieli gwarancji na okres ważności świadectwa
charakterystyki energetycznej, zgodnie z przepisami obowiązującymi w dacie sporządzenia świadectwa.
§7
1. Strony ustalają odpowiedzialność Wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań
wynikających z umowy przez zapłatę kary umownej.
2. Ustala się następujące kary umowne:
a) za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność Wykonawca obowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości 10 % określonej
w ofercie wartości brutto wykonania całości zamówienia.
b) za zwłokę w wykonaniu świadectwa lub usunięcia jego wad Wykonawca zobowiązany jest zapłacić
Zamawiającemu kary umowne w wysokości 3% wynagrodzenia określonego w § 5 umowy za każdy dzień
zwłoki w realizacji, z zastrzeżeniem § 3, pkt.3 niniejszej umowy.
3. W razie zwłoki w wykonaniu dzieła Zamawiający może odstąpić od umowy bez konieczności
wyznaczania dodatkowego terminu.
4. Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym,
jeśli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody.
§8
1. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie:
1) przepisy Kodeksu Cywilnego
2) przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych Dz. U. rok 2013 poz. 907
ze zm.
2. Spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy Strony zobowiązują się załatwić
przede wszystkim polubownie, a nie dające się usunąć wątpliwości podają pod rozstrzygnięcie
właściwego dla Zamawiającego sądu powszechnego.
§9
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od
umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania zleconych części
umowy.
§ 10
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem ich nieważności.
Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy oraz wprowadzania nowych postanowień do umowy,
niekorzystnych dla zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty na
podstawie, której dokonano wyboru oferenta, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika
z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
2. Załącznikami stanowiącymi integralną część umowy są:
a) oferta, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
§ 11
Wykonawca zobowiązuje się w sprawach objętych umową, na wezwanie Zamawiającego do składania
pisemnych wyjaśnień oraz występowania przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym, Sądem
Powszechnym oraz uczestniczenia w spotkaniach ze stronami toczącymi postępowanie.
§ 12
Umowa niniejsza została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze
stron.
ZAMAWIAJĄCY
…......................................
WYKONAWCA
…...................................................