Zał. nr 1 OŚWIADCZENIE Wyrażam zgodę na udział

Transkrypt

Zał. nr 1 OŚWIADCZENIE Wyrażam zgodę na udział
Zał. nr 1
OŚWIADCZENIE
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka / podopiecznego
…………………………………………………………………
(imię i nazwisko dziecka)
w turnieju „Bowling – nocne granie” w dniu 11.03.2017 r. Oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka jest dobry i nie
ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w turnieju. Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych
osobowych oraz wizerunku dziecka dla celów niniejszego turnieju zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29.08.97 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883).
Zapoznałam/em się z regulaminem imprezy.
Telefon kontaktowy rodzica lub opiekuna prawego…………………………
………………………………………
podpis (rodzica lub opiekuna)

Podobne dokumenty