tsclient\C\Biuro\SAMSON\Karty i instrukcje

Komentarze

Transkrypt

tsclient\C\Biuro\SAMSON\Karty i instrukcje
Copyright © 2012 by SAMSON Sp. z o.o. do wydania polskiego · Powielanie jakimikolwiek metodami wy³¹cznie za zgod¹ SAMSON Sp. z o.o. · Warszawa
Termostaty
Termostat typu 2231 i typu 2232
Termostat typu 2233, 2234 i typu 2235
termostat
typu 2231
termostat
typu 2234
termostat
typu 2232
termostat
typu 2233
termostat typu 2234
z obejmami
termostat
typu 2233
z pokrywą
ochronną
termostat
typu 2235
Instrukcja monta¿u
i obs³ugi
EB 2231 PL
Wydanie: styczeñ 2012 (07/08)
Spis treœci
Spis treœci
strona
1
Budowa i sposób dzia³ania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2
2.1
2.2
2.3
Monta¿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Termostat typu 2231 i typu 2232 – czujnik prêtowy – . . .
Termostaty typu 2233, 2234 i 2235 – czujniki powietrza –
Kapilara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
3.1
3.2
Obs³uga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Nastawa wartoœci zadanej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Korekcja skali wartoœci zadanej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
4
Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
4
4
5
5
Atest typu
Termostat typu od 2231 do 2235 posiadają w połączeniu z zaworami regulacyjny atest typu niemieckiego urzędu dozoru technicznego TÜV zgodnie z normą DIN EN 14597.
Numer rejestru: na zapytanie.
Copyright © 2012 by SAMSON Sp. z o.o. do wydania polskiego · Powielanie jakimikolwiek metodami wy³¹cznie za zgod¹ SAMSON Sp. z o.o. · Warszawa
2
EB 2231 PL
Budowa i sposób dzia³ania
1
Budowa i sposób dzia³ania
W po³¹czeniu z zaworem regulacyjnym termostat s³u¿y do regulacji temperatury. Termostat
mo¿e byæ po³¹czony z zaworem regulacyjnym
bezpoœrednio lub za poœrednictwem przy³¹cza
podwójnego. Przy³¹cze podwójne z blokad¹
lub bez blokady umo¿liwia pod³¹czenie dalszych termostatów przeznaczonych do regulacji lub ograniczania temperatury.
Termostat sk³ada siê z czujnika temperatury,
nastawnika wartoœci zadanej, kapilary i si³ownika. W zale¿noœci od przeznaczenia do wy-
boru s¹ termostaty w wykonaniach przedstawionych na rysunku.
Termostaty pracuj¹ na zasadzie rozszerzalnoœci cieczy. Je¿eli np. wzrasta temperatura
mierzona przez czujnik temperatury (19), to
znajduj¹ca siê w nim ciecz zwiêksza swoj¹
objêtoœæ i za pomoc¹ mieszka nastawczego
(10) wypycha trzpieñ (9) si³ownika w górê.
Ten ruch powoduje przesuwanie trzpienia
grzyba pod³¹czonego zaworu regulacyjnego
i przestawia grzyb zaworu tak d³ugo, a¿ temperatura osi¹gnie ustawion¹ wartoœæ zadan¹.
1
1
1
1
1
1
zawór, przy³¹cze
podwójne lub
element zmiany
kierunku dzia³ania
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
nakrêtka ko³pakowa
si³ownik
trzpieñ si³ownika
mieszek nastawczy
kapilara
klucz do nastawy wartoœci zadanej
skala wartoœci zadanej
wa³ek z gwintem do nastawy
wartoœci zadanej
bezpiecznik temperaturowy
nakrêtka ko³pakowa
z³¹czka podwójna
t³ok
czujnik temperatury
Rys. 1 · Termostat z czujnikiem prętowym, najważniejsze elementy
Copyright © 2012 by SAMSON Sp. z o.o. do wydania polskiego · Powielanie jakimikolwiek metodami wy³¹cznie za zgod¹ SAMSON Sp. z o.o. · Warszawa
EB 2231 PL
3
Monta¿
Nastawy wartoœci zadanej dokonuje siê na
termostacie poprzez obrót klucza (12), zadana temperatura widoczna jest na skali (13).
T³ok (18) jest przesuwany przez trzpieñ
w górê lub w dó³. Powstaj¹ca przy tym zmiana objêtoœci w czujniku (19) powoduje wykonanie przez grzyb zaworu skoku odpowiednio do nastawionej wartoœci zadanej.
Atest typu
Termostaty typu od 2231 do 2235 posiadaj¹
w po³¹czeniu z zaworami regulacyjny atest
typu niemieckiego urzêdu dozoru technicznego TÜV zgodnie z norm¹ DIN EN 14597.
Numer rejestru: na zapytanie.
2
Monta¿
2.1
Termostat typu 2231
i typu 2232
– czujnik prêtowy –
Czujniki prêtowe stosowane s¹ do regulacji
temperatury cieczy. Przeznaczone s¹ do monta¿u w ruroci¹gach, wymiennikach ciep³a, bojlerach, zbiornikach itd. Miejsce monta¿u wybraæ tak, aby czujnik znajdowa³ siê mo¿liwie
blisko Ÿród³a ciep³a. Nale¿y przy tym zwróciæ
uwagê, ¿eby w tym miejscu nie dochodzi³o do
miejscowego przegrzania czujnika.
W przypadku bojlerów zaleca siê generalnie montowanie czujnika w ich górnej jednej trzeciej wysokoœci. W urz¹dzeniach przeciwpr¹dowych zaleca
siê montowanie czujnika w kszta³tce rurowej bezpoœrednio na króæcem wylotowym. W instalacjach
u¿ytkowanych czasowo w wypadku monta¿u regulatora na urz¹dzeniu przeciwpr¹dowym musi
byæ przewidziany przewód cyrkulacyjny, aby czujnik temperatury móg³ póŸniej zareagowaæ na za-
chodz¹ce w tym urz¹dzeniu zmiany temperatury przy zerowym poborze wody.
W miejscu zamontowania czujnika wspawaæ
króciec o d³ugoœci oko³o 40 mm z gwintem
wewnêtrznym (dotyczy tak¿e termostatu
z dodatkow¹ os³on¹ czujnika). Zdj¹æ z czujnika (19) podwójn¹ z³¹czkê (17) wzglêdnie
os³onê (je¿eli jest) i szczelnie wkrêciæ we
wspawany króciec.
Za pomoc¹ klucza (12) wybraæ najwy¿sz¹
wartoœæ na skali (13) wartoœci zadanej. Czujnik z pierœcieniem uszczelniaj¹cym umieœciæ w
podwójnej z³¹czce wzglêdnie os³onie czujnika i zamocowaæ za pomoc¹ nakrêtki ko³pakowej (16). Czujnik temperatury (19) b¹dŸ
os³ona czujnika musi byæ ca³kowicie zanurzona w regulowanym medium.
Os³ona czujnika
Je¿eli zastosowano os³onê czujnika, to zaleca
siê wype³niæ woln¹ przestrzeñ miêdzy czujnikiem a os³on¹ olejem wzglêdnie, w przypadku
monta¿u w poziomie, smarem lub innym œrodkiem przewodz¹cym ciep³o, aby zapobiec
opóŸnieniom w jego przewodzeniu (zwracaæ
uwagê na rozszerzalnoœæ ciepln¹ wype³niacza wolnej przestrzeni nie wype³niaæ do koñca lub
nie dokrêcaæ mocno nakrêtki czujnika a¿ do
chwili wyrównania ciœnienia).
Aby zapobiec szkodom wywo³ywanym
przez korozjê nale¿y podczas monta¿u czujnika lub jego os³ony zwracaæ uwagê na stosowanie takich samych materia³ów. Nale¿y
unikaæ montowania w wymienniku ciep³a ze
stali nierdzewnej czujnika temperatury lub
os³ony z metali kolorowych. W takim przypadku os³ona czujnika tak¿e powinna byæ
wykonana ze stali nierdzewnej.
Copyright © 2012 by SAMSON Sp. z o.o. do wydania polskiego · Powielanie jakimikolwiek metodami wy³¹cznie za zgod¹ SAMSON Sp. z o.o. · Warszawa
4
EB 2231 PL
Monta¿
Termostaty typu 2233, 2234
i 2235 – czujniki powietrza –
Termostaty typu 2233 i typu 2234 s¹ przeznaczone do stosowania np. w nagrzewnicach powietrza, kana³ach wentylacyjnych,
suszarkach szafkowych itd. Czujnik montowany jest w kanale za pomoc¹ przeznaczonego do tego celu ko³nierza (wyposa¿enie
dodatkowe). Czujnik nale¿y zamontowaæ
w taki sposób, ¿eby znajdowa³ siê on ca³kowicie w regulowanym strumieniu powietrza.
Nastawnik wartoœci zadanej termostatu typu
2234 nale¿y zamontowaæ w ³atwo dostêpnym miejscu, w którym panuje mo¿liwie sta³a
temperatura.
Termostat typu 2234 z pokryw¹ ochronn¹
stosowany jest w zasadzie w pomieszczeniach produkcyjnych, mieszkalnych, ³azienkowych itd.
Czujnik umieszczony pod perforowan¹ pokryw¹ zamontowaæ w odpowiednim miejscu,
mo¿liwie w centralnym punkcie œciany.
Termostat typu 2234 z obejmami (lub pokryw¹ ochronn¹) jest przeznaczony do stosowania w pomieszczeniach suchych, piecach
suszarniczych, nagrzewnicach powietrza,
inkubatorach itd.
Przy wymuszonym obiegu powietrza czujnik
nale¿y zainstalowaæ w pobli¿u otworu nawiewnego. Nastawnik wartoœci zadanej musi
byæ zamontowany w ³atwo dostêpnym miejscu o mo¿liwie sta³ej temperaturze, poza pomieszczeniem, dla którego ma siê odbywaæ
regulacja.
Termostat typu 2235 wyposa¿ony jest
w czujnik temperatury rozwijany w miejscu
przeznaczenia. Dziêki temu mo¿na mierzyæ
praktycznie wszystkie warstwy temperaturo-
we. Nastawnik wartoœci zadanej nale¿y zainstalowaæ poza pomieszczeniem, dla którego ma siê odbywaæ regulacja, w ³atwo dostêpnym miejscu o mo¿liwie sta³ej temperaturze. W przypadku stosowania do regulacji
temperatury w szklarni termostat i nastawnik
wartoœci zadanej nie mog¹ byæ wystawione
na bezpoœrednie dzia³ania promieni
s³onecznych.
Wskazówka: dla ochrony termostatu.
Wyłączając termostat latem ustawić wyższą wartość zadaną.
2.3
Kapilara
Ostro¿nie zamontowaæ kapilarê (11) unikaj¹c jej za³amañ i skrêceñ. Temperatura
otoczenia na ca³ej d³ugoœci kapilary powinna byæ mo¿liwie sta³a.
Kapilary nie wolno skracaæ. Ewentualn¹
zbêdn¹ d³ugoœæ zrolowaæ. Najmniejszy
promieñ giêcia wynosi 50 mm.
Uszkodzon¹ kapilarê trzeba wymieniæ na
now¹.
Tabela 1 · Czas reakcji termostatów
Termostat
Zasada
dzia³ania
Typ 2231
Typ 2232
Typ 2233
Typ 2234
Typ 2235
1)
czujnik tensometryczny
2.2
Sta³a czasowa w s
bez tulei
os³onowej
z tulej¹
os³onow¹
70
120
65
110
25
–1)
15
–1)
10
–1)
niedopuszczalne
Copyright © 2012 by SAMSON Sp. z o.o. do wydania polskiego · Powielanie jakimikolwiek metodami wy³¹cznie za zgod¹ SAMSON Sp. z o.o. · Warszawa
EB 2231 PL
5
Obs³uga · Dane techniczne
3
Obs³uga
3.1
Nastawa wartoœci zadanej
3.2
¯¹dan¹ wartoœæ zadan¹ ustawiæ na skali
(13) tylko za pomoc¹ klucza (12).
Wolne obracanie w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara powoduje nastawienie wy¿szej, w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara ni¿szej temperatury.
Uzyskan¹ wartoœæ temperatury odczytaæ na
termometrze porównawczym instalacji i w razie potrzeby skorygowaæ za pomoc¹ klucza.
Wskazówka: wyższą temperaturę można ustawiać bezstopniowo.
Niższą temperaturę ustawiać w przedziałach od 10 K do 20 K. Za każdym razem odczekać aż medium odpowiednio
się wychłodzi (odczytać na termometrze).
4
Korekcja skali wartoœci
zadanej
Wskutek szczególnych warunków w miejscu
zamontowania i zmian temperatury ustawiona temperatura mo¿e ró¿niæ siê od temperatury mierzonej przez termometr porównawczy.
Korekcjê mo¿na przeprowadziæ w poni¿szy
sposób:
Poluzowaæ œrubê z symbolem „korekcja“ znajduj¹c¹ siê na tylnej œciance obudowy skali.
Obracaæ obudow¹ skali tak d³ugo, a¿ wskazywana wartoœæ zadana bêdzie zgodna z wartoœci¹ na termometrze porównawczym. Obrót
w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara powoduje nastawienie wy¿szej, obrót
w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek
zegara ni¿szej wartoœci zadanej (widok od
góry, obudowa skali na górze).
Obrót o 360° odpowiada zmianie wartoœci
zadanej o oko³o 1,5 K.
Dane techniczne
Tabela 2 · Termostaty typu 2231, 2232, 2233, 2234 i 2235
Zakres wartoœci zadanej (rozpiêtoœæ wartoœci zawsze 100 K)
od –10°C do +90°C, od 20°C do 120°C lub od 50°C do 150°C
termostaty typu 2232, 2234 i 2235: dodatkowo od 100°C do 200°C,
od 150°C do 250°C
Dop. temperatura otoczenia dla
nastawnika wartoœci zadanej
od –40°C do +80°C
Dopuszczalna temperatura na
czujniku
Dopuszczalne ciœnienie na
czujniku
100 K powy¿ej nastawionej wartoœci zadanej
termostat typu
2231/2232
bez os³ony czujnika: PN 40 · z os³on¹ czujnika: PN 40 lub PN 100
termostat typu
2233/2234
bez os³ony czujnika: PN 40 · z ko³nierzem: PN 6 (œrednica zewnêtrzna 140)
lub PN 40/DN 32
D³ugoœæ kapilary
3 m (wykonanie specjalne: 5 m, 10 m lub 15 m)
Copyright © 2012 by SAMSON Sp. z o.o. do wydania polskiego · Powielanie jakimikolwiek metodami wy³¹cznie za zgod¹ SAMSON Sp. z o.o. · Warszawa
6
EB 2231 PL
Copyright © 2012 by SAMSON Sp. z o.o. do wydania polskiego · Powielanie jakimikolwiek metodami wy³¹cznie za zgod¹ SAMSON Sp. z o.o. · Warszawa
EB 2231 PL
7
SAMSON Sp. z o.o.
AUTOMATYKA I TECHNIKA POMIAROWA
02 - 180 Warszawa · Al. Krakowska 197
Tel. (0 22) 57 39 777 · Fax (0 22) 57 39 776
www.samson.com.pl
SAMSON AG
MESS- UND REGELTECHNIK
D-60019 Frankfurt am Main 1
Weismüllerstraße 3 · Postfach 10 19 01
Tel. (069) 4 00 90
EB 2231 PL
WJ 01/2012
Copyright © 2012 by SAMSON Sp. z o.o. do wydania polskiego · Powielanie jakimikolwiek metodami wy³¹cznie za zgod¹ SAMSON Sp. z o.o. · Warszawa