Rekrutacja na stacjonarne studia doktoranckie w roku akademickim

Transkrypt

Rekrutacja na stacjonarne studia doktoranckie w roku akademickim
Rekrutacja na stacjonarne studia doktoranckie w roku akademickim 2014/2015 prowadzona
jest w dyscyplinach :Budowa i eksploatacja maszyn ; Energetyka.
1. O przyjęcie na stacjonarne studia doktoranckie może ubiegać się osoba spełniająca
warunki określone w § 3 p. 5 Regulaminu Studiów Doktoranckich .
2. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na stacjonarne studia doktoranckie składa do dnia
28.05.2014 r. w uczelnianym sekretariacie studiów doktoranckich następujące
dokumenty i załączniki:
 podanie (według wzoru zamieszczonego na stronie internetowej
https://doktoranci.pwr.wroc.pl) o przyjęcie na studia doktoranckie ze wskazaniem
dyscypliny określonej w informacji o studiach doktoranckich, zawierające wstępną
zgodę osoby proponowanej na opiekuna naukowego,
 średnia ocena (określona w zasadach rekrutacji danego Wydziału) potwierdzona przez
Dziekanat
 dyplom ukończenia studiów wyższych lub w przypadku osób, o których mowa w § 3
p.2b regulaminu, oświadczenie kandydata potwierdzone przez Dziekana o
przewidywanym zakończeniu studiów do dnia 30.09 br.,
 życiorys,
 fotografie szt. 2
 charakterystyka aktywności naukowej i dorobku naukowego,
 oryginały posiadanych certyfikatów zaświadczających znajomość języka obcego:
język angielski- FCE, CAE, CPE, TOEFL, język francuski-DELF, DL, język
hiszpański- DELE, język niemiecki- ZD, język rosyjski PURJ, język włoski- CILS,
CELI, uprawniające do zwolnienia z egzaminu językowego w postępowaniu
kwalifikacyjnym, p.7b regulaminu (opcjonalnie),
 zaświadczenie lekarskie (od lekarza medycyny pracy) stwierdzające brak
przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów doktoranckich w wybranej
dyscyplinie,
 potwierdzenie wniesienia opłaty za przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego 85
zł - druk do pobrania w bud. A-1 pok.153 lub na konto:
Politechnika Wrocławska
Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław
Bank Zachodni WBK SA 16 O/Wrocław
nr 37 1090 2402 0000 0006 1000 0434
z dopiskiem: REKRUTACJA 451 341
3. W postępowaniu rekrutacyjnym składnikami oceny punktowej są:
a. wyniki uzyskane w toku studiów (średnia ocena ważona ze zrealizowanego programu
nauczania) na poziomie co najmniej 3,80 (tabela 2)
liczba punktów p1 od 0 do 10
- w przypadku studiów dwustopniowych:
studia I stopnia inżynierskie- punkty za średnią liczymy z wagą 0,7
studia II stopnia magisterskie- punkty za średnią liczymy z wagą 0,4
b.
wynik testu lub egzaminu kierunkowego,
liczba punktów p2 od 0 do 10
c.
znajomość języków obcych,
liczba punktów p3 od 0 do 10
d.
aktywność naukowa (publikacje, wystąpienia konferencyjne, nagrody w konkursach,
itp.)
liczba punktów p4 od 0 do 10
e.
odbyte staże i praktyki zagraniczne,
liczba punktów p5 od 0 do 10
f.
test ogólny
liczba punktów p6 od 0 do 10
rozmowa kwalifikacyjna,
liczba punktów p7 od 0 do 10
dyscyplina naukowa, tematyka
liczba punktów p8 od 0 do 10
( punkty przyznane przez Dziekana zgłoszonym tematom)
g.
h.
Wynik postępowania rekrutacyjnego określony jest wzorem:
8
W   ki pi
i 1
gdzie pi są liczbami przyznanych punktów, a ki określają ustalone przez Radę Wydziału, wagi
poszczególnych składników(tabela 1).
Wynik postępowania rekrutacyjnego określa miejsce kandydata na liście rankingowej.
Tabela 1. Proponowane wagi przypisane poszczególnym kryteriom
Lp.
a)
Kryterium
Waga
Wyniki uzyskane w toku studiów
0,7-st. I-st. inż.
0,4-st. II-st. mgr
b)
Wynik testu lub egzaminu kierunkowego
1
c)
Znajomość języków obcych
( egzamin w Studium JO lub certyfikat potwierdzony przez
Studium JO PWr)
1
d)
Aktywność naukowa
0,5
e)
Odbyte staże i praktyki zagraniczne
0,5
f)
Test ogólny
0
g)
Rozmowa kwalifikacyjna
1
h)
Dyscyplina naukowa, specjalność, tematyka
2
Tabela 2. Punkty za wyniki uzyskane w toku studiów
Średnia z toku studiów
3,80 – 3,99
4,0 – 4,2
4,21 – 4,4
4,41 – 4,6
4,61 – 4,8
Powyżej 4,8
Punkty
0
2
4
6
8
10
Proponowany próg rekrutacyjny: 27punktów.
Średnia z toku studiów: 3,80
 Liczba miejsc dla uczestników studiów doktoranckich w roku akademickim
2014/2015, uchwalona przez Radę Wydziału: 12 osób
 Proponowana liczba stypendiów dla osób, które rozpoczną studia doktoranckie w
roku akademickim 2014/2015: 3
 Warunki konkursu dotyczącego przyznawania stypendiów doktoranckich dla
uczestników pierwszego roku studiów doktoranckich.
Stypendia doktoranckie są przyznawane na zasadach konkursu na jeden rok akademicki (§6
ust. 2 Regulaminu studiów doktoranckich). Warunkiem koniecznym do przyznania
doktorantowi stypendium doktoranckiego jest uzyskanie odpowiednio wysokiego wyniku
postępowania rekrutacyjnego oraz zaproponowanie tematyki badawczej, która została
wykazana przez Radę Wydziału jako ważna ze względu na rozwój uczelni lub realizację jej
celów i zadań. Przyznaje się stypendium kategorii A, którego wysokość określona została w
zał. nr 4 do ZW 19/2013.
 Skład komisji przeprowadzającej rekrutację na Wydziale MechanicznoEnergetycznym:
Przewodniczący: dr hab. inż. Henryk Kudela, prof. PWr.
Członkowie: prof. dr hab. inż. Wiesław Rybak
dr hab. inż. Maria Jędrusik, prof. nadzw. PWr.
prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kordylewski
prof. dr hab. inż. Kazimierz Wójs

Podobne dokumenty