REGIONALNY KONKURS GRANTOWY 16 sierpnia br

Transkrypt

REGIONALNY KONKURS GRANTOWY 16 sierpnia br
Aktualności
POMOC DLA POGORZELCÓW Z KAMIENICY W MIRSKU !
W nocy z soboty na niedzielę (08/09.10.2016 r.) o godz. 23:18 zawiadomiono straż pożarną o płonącym budynku w
Mirsku. W ogniu stanął dach jednej z kamienic w rynku. Zagrożone były także budynki sąsiednie z uwagi na szczelną,
szeregową zabudowę. Ogień zajął poddasze, konstrukcję dachową, górną część klatki schodowej.
Pod dowództwem mł. bryg. Mariusza Mroza - Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP, do akcji przystąpiło 10
jednostek straży pożarnej: 4 ze Lwówka Śląskiego, 2 z Mirska oraz po 1 z Gryfowa Śląskiego, Rębiszowa, Krobicy oraz
Giebułtowa. Po pierwszych działaniach gaśniczych wewnątrz kamienicy, strażacy ewakuowali mieszkańców, a
następnie kontynuowali dalszą walkę z żywiołem. Dzięki ich błyskawicznej i ciężkiej pracy nie doszło do zajęcia ogniem
dwóch sąsiednich budynków. Przyczyna pożaru nie jest znana. Straty są ogromne, szacowane na ok. 500 000 zł, z
czego około połowa tej kwoty to spalony dach.
Poszkodowane w tym pożarze zostały cztery rodziny. Dwa mieszkania znajdujące się na drugim piętrze zostały
uszkodzone najbardziej, natomiast dwa znajdujące się na pierwszym piętrze zostały zalane w wyniku akcji gaśniczej.
Z uwagi na fakt, iż najbardziej ucierpiał dach potrzebna jest pilna pomoc, by móc odbudować konstrukcję oraz
wyremontować poszycie. Obecne zabezpieczenie foliami i plandekami jest jedynie doraźne.
Zostało utworzone specjalne konto, na które można wpłacać pieniądze dla poszkodowanych rodzin:
PKO BP o/Jelenia Góra 29 1020 5226 0000 6102 0556 2360
W tytule należy wpisać: „Pomoc pogorzelcom budynku mieszkalnego przy pl. Wolności 13 w
Mirsku”
Zdjęcia z miejsca pożaru
Zarządzenie Nr 126/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 05.10.2016 roku w sprawie
rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego gminy Mirsk w 2016
r. w zakresie kultury fizycznej i sportu
Zarządzenie
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w
obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Szkolenia współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19
Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader, poddziałanie 19.4 Wsparcie
na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020.
FOTOWOLTAIKA
W dniu 3 października b.r. na zaproszenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk odbyło się spotkanie mieszkańców Gminy
Mirsk, zainteresowanych uzyskiwaniem energii elektrycznej z Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), a konkretnie z
energii słonecznej.
Na spotkaniu przedstawiono zalety nowych systemów wytwarzania prądu elektrycznego na własne potrzeby.
Spotkanie dotyczyło uzyskania informacji o zapotrzebowaniu na taką formę uzyskiwania energii elektrycznej w naszej
gminie. Aby władze gminy mogły przygotować odpowiedni wniosek do konkursu na pozyskanie środków unijnych na
dofinansowanie takich instalacji dla indywidualnych odbiorców, muszą znać liczbę chętnych.
Zgodnie z ogłoszonym konkursem dofinansowanie poszczególnych gospodarstw jednorodzinnych może wynieść nawet
do 85%. Wstępne kalkulacje kosztów takiego przedsięwzięcia, przy produkcji energii elektrycznej na poziomie ok.
2000 kwh rocznie to wartość 14.000,00 zł Przy dofinansowaniu ze strony gminy na poziomie 80% koszt własny
wyniesie 2.400,00 zł (oczywiście są to koszty orientacyjne).
Poniżej zamieszczamy krótką informację jak działa taki system oraz ankietę deklaratywną do uczestnictwa w
projekcie (jest to tylko wstępna deklaracja i nie zobowiązuje ostatecznie do uczestnictwa w projekcie). Szczegółowe
informacje udziela Koordynator projektów unijnych Krzysztof Prędki tel. 75 62 22 169 (e-mail: [email protected] ).
Informacja
Ankieta
Zarządzenie Nr 126/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 05.10.2016 roku w sprawie powołania
komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie
realizacji zadania publicznego gminy Mirsk w 2016 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu
Zarządzenie
Jednocześnie Ośrodek Ski&Sun Świeradów Zdrój informuje, że z powodu obowiązkowego przeglądu technicznego
rozkład jazdy kolei gondolowej jest następujący:
październik: codziennie w godzinach od 9:00 do 16:00;
listopad: w dniach 5-6, 11-13, 19-20 w godzinach od 9:00 do 16:00 (w pozostałych dniach przegląd techniczny do 2
grudnia);
grudzień: od 3 grudnia codziennie w godzinach od 9:00 do 16:00, aż do rozpoczęcia sezonu narciarskiego;
Ośrodek Ski&Sun Świeradów Zdrój serdecznie zaprasza!
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania
publicznego gminy Mirsk w 2016 roku, w zakresie kultury fizycznej i sportu.
Ogłoszenie
Informacja o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały w sprawie Programu ochrony powietrza dla
strefy dolnośląskiej
Wyprawka szkolna 2016
Uchwała Nr 82/2016 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w
sprawie szczegółowych warunków udzielenia pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów
edukacyjnych (Dz. U. 2016 r. poz. 1045) określają szczegółowe warunki udzielania pomocy w formie dofinansowania
zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do
kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i
wychowania dla uczniów: słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu lekkim, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub
znacznym, niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z
niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest
niepełnosprawność wymieniona wyżej – posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
W ramach programu „Wyprawka szkolna” pomoc przysługuje wyżej wymienionym uczniom uczęszczającym w roku
szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży:
1. do klasy VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej,
liceum ogólnokształcącego, techników lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem
umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
2. uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniom z
niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność
intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci
i młodzieży do: klasy I-III i VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej, dofinansowanie
obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych, o których mowa w art. 3 pkt 24 ustawy o systemie oświaty – w
przypadku gdy uczniowie ci nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej,
przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o którym mowa w
art. 22 ad ust. 1 ustawy.
Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników jest udzielana na wniosek rodziców (prawnych opiekunów,
rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia, albo na wniosek
nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców
zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia.
Wniosek składa się w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2016/2017.
Do wniosku o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników należy dołączyć kopię orzeczenia o
potrzebie kształcenia specjalnego.
Termin składania wniosków o przyznanie pomocy Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk ustalił do dnia 12
września 2016 r.
Zwrot kosztów zakupu podręczników nastąpi po przedłożeniu dowodu zakupu:
1. W przypadku zakupów indywidualnych, dowodem zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych jest faktura
VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica(prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny
dom dziecka), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych.
Jeżeli składane jest oświadczenie, należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego
programu pomocy uczniem w 2016 r. – „Wyprawka szkolna”.
2. W przypadku zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych dla grupy uczniów koszty zakupu są zwracane
rodzicom uczniów (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo
pełnoletnim uczniom po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego: imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres
szkoły, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, wykaz zakupionych podręczników lub materiałów edukacyjnych,
kwotę zakupu i czytelny podpis osoby, która dokonała zakupu. Potwierdzenie zakupu wystawia podmiot, który dokonał
zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki lub materiały edukacyjne.
Zwrot kosztów zakupu podręczników / materiałów edukacyjnych, do wysokości wartości pomocy nastąpi do dnia 18
listopada 2016 r.
Do pobrania:
1. Uchwała Nr 82/2016 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r.
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielenia
pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. 2016 r. poz. 1045)
3. Tabela z maksymalną kwotą dofinansowania
4. Zarządzenie Nr 100/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 26.08.2016 r.w sprawie ustalenia
terminu składnia wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i
materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. - „Wyprawka
szkolna”
5. Wniosek
REGIONALNY KONKURS GRANTOWY
16 sierpnia br. ogłoszony został Regionalny Konkurs Grantowy – to szansa dla bibliotek i domów kultury na dotację w
wysokości do 8 500 zł. Dotacja przyznawana jest na półroczne działania młodych osób w wieku 13-19 lat,
pochodzących ze wsi i miast do 20 tysięcy mieszkańców. Aplikować można do 25 października br., a same projekty
powinny być realizowane pomiędzy 1 lutego a 31 sierpnia 2017 roku.
Uprawnione do aplikowania są organizacje pozarządowe, w tym OSP, a także domy kultury i biblioteki.
Sam konkurs ogłoszony został w ramach Programu „Równać Szanse 2016”, a na stronie rownacszanse.pl znajdują się
wszelkie niezbędne informacje. Zapraszamy też do kontaktu z Partnerem Regionalnym - Towarzystwem
Alternatywnego Kształcenia z Opola, który organizuje konkurs na terenie województwa dolnośląskiego i chętnie
odpowie na dodatkowe pytania. Więcej informacji na stronie - www.rownacszanse.pl
20 mln zł w formie dotacji dla przedsiębiorstw z większościowym udziałem JST na zwiększenie
efektywności energetycznej w MŚP na Dolnym Śląsku
Jednostka samorządu terytorialnego Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosiła 30 czerwca konkurs dla
przedsiębiorstw z większościowym udziałem JST. Konkurs na dotacje będzie obejmował trzy rodzaje przedsięwzięć,
których głównym celem jest zwiększenie efektywności energetycznej w MŚP na Dolnym Śląsku.
Pełna treść informacji tutaj.
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O KONKURSIE W PASKU –
„Projekty unijne”
Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk nr 72/2016 z dnia 25.05.2016r. w sprawie zatwierdzenia
protokołu z naboru wniosków o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji na budowę studni
wierconej lub kopanej.
pełna treść Zarządzenia
OGŁOSZENIE
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku informuje, że w sprawach awaryjnych po
godzinach pracy oraz w dni wolne od pracy należy kontaktować się telefonicznie pod nr 75 78 34 252 lub
75 78 34 467.
Dyrektor ZGKiM Mirsk
/-/ Alfred Adamczyk
Gmina Mirsk zaprasza do Geoparku w nowym sezonie turystycznym 2016 !!!
Część podziemną trasy "Geopark- śladami dawnego górnictwa kruszców" w Krobicy można zwiedzać w
każdą sobotę i niedzielę od godz. 10:00 do godz. 18:00 (w lipcu i sierpniu także w czwartki i piątki w tych
samych godzinach). Przypominamy, że w obiekcie obowiązuje regulamin, z którym należy się zapoznać
(zamieszczony poniżej).
Ścieżka naziemna wiodąca od Krobicy do Przecznicy jest dostepna dla turystów cały rok.
Geopark jest udostępniany BEZPŁATNIE.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
Organizatorem zwiedzania jest:
Centrum Informacji Turystycznej w Mirsku
pl. Wolności 39
59-630 Mirsk
tel 75 62 22 168
e-mail: [email protected]
Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem udostępniania ścieżki turstycznej "Geopark- śladami dawnego
górnictwa kruszców":
Regulamin udostepniania GEOPARK
Mapa ścieżki turystycznej "Geopark- śladami dawnego górnictwa kruszców" jest dostępna tutaj:
Mapa GEOPARK
Gmina Mirsk zaprasza do Wieży Widokowej w Mirsku w nowym sezonie turystycznym 2016!!!
Wieżę Widokową można zwiedzać w każdą sobotę i niedzielę od godz. 10:00 do godz. 18:00 (w lipcu i sierpniu
dodatkowo także w czwartki i piątki w tych samych godzinach). Przypominamy, że w obiekcie obowiązuje regulamin, z
którym należy się zapoznać (zamieszczony poniżej).
Wieża widokowa jest udostępniana BEZPŁATNIE.
Organizatorem zwiedzania jest:
Centrum Informacji Turystycznej w Mirsku
pl. Wolności 39
59-630 Mirsk
tel. 75 62 22 168
e-mail: [email protected]
Zapraszamy do zapoznania sie z regulaminem udostępniania wieży widokowej w Mirsku:
Regulamin udostepniania Wieży Widokowej
Plan miasta
UWAGA !!! JUŻ DZIAŁA… PIERWSZA W POLSCE !!!
Jako pierwsza gmina w kraju uruchomiliśmy na naszej stronie internetowej sferyczną panoramę Mirska i okolic o
bardzo dużej rozdzielczości, z kompleksową informacją o atrakcjach miasta, ofercie inwestycyjnej naszej strefy
ekonomicznej oraz o Geoparku.
Zapraszamy do obejrzenia.
Kliknij napis PANORAMA 3D na głównej stronie.
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk
Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk informuje, iż w związku z podjęciem przez Radę Miejską Gminy Mirsk uchwały w
sprawie przystąpienia Gminy Mirsk do sporządzenia „Programu Rewitalizacji Gminy Mirsk na lata 2016-2023”,
zostały podjęte prace dotyczące planowanych działań rewitalizacyjnych w postaci konkretnych projektów
realizowanych zarówno przez podmioty publiczne jak i niepubliczne.
Umieszczenie projektu w programie rewitalizacji jest warunkiem koniecznym, aby mógł on otrzymać wsparcie w
ramach RPO WD 2014-2020.
W związku z powyższym Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk zwraca się do wszystkich zainteresowanych o aktywne
włączenie się do prac nad Programem Rewitalizacji w zakresie składania propozycji projektów dotyczących obszarów
społecznych i gospodarczych.
Szczegóły
Kwestionariusz propozycji projektu
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk
Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk informuje o podjęciu przez Radę Miejską Gminy Mirsk uchwały w sprawie przystąpienia
Gminy Mirsk do sporządzenia „Programu Rewitalizacji Gminy Mirsk na lata 2016-2023”.
W związku z powyższym na stronie internetowej Gminy Mirsk został umieszczony baner pod nazwą REWITALIZACJA
GMINY MIRSK gdzie będą podawane aktualne informacje dotyczące procesu tworzenia „Programu Rewitalizacji
Gminy Mirsk na lata 2016-2023” oraz ankieta interaktywna dotycząca diagnozy najważniejszych problemów
społecznych i gospodarczych występujących na terenie gminy.
Zapraszamy mieszkańców gminy do aktywnego udziału w ankiecie.
Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Lwóweckim
Aby zapoznać się ze szczegółami kliknij tutaj.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mirsk załacznik nr 1 do Uchwały Nr XI/65/15
Uchwała Nr XI/65/15 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 29.09.2015 r. w sprawie przyjęcia "Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mirsk"
Ulotka Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mirsk
UWAGA !!! JUŻ DZIAŁA… PIERWSZA W POLSCE !!!
Jako pierwsza gmina w kraju uruchomiliśmy na naszej stronie internetowej sferyczną panoramę Mirska i okolic o
bardzo dużej rozdzielczości, z kompleksową informacją o atrakcjach miasta, ofercie inwestycyjnej naszej strefy
ekonomicznej oraz o Geoparku.
Zapraszamy do obejrzenia.
Kliknij napis PANORAMA 3D na głównej stronie.
Projekt programu współpracy Gminy Mirsk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na 2016 rok
Projekt programu
Uchwała XI/67/15 w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mirsk w sprawie programu
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2016 rok wraz z załącznikiem nr 1
OKRES ZASIŁKOWY 2015/2016
Miejski Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirsku informuje, że od dnia 01.09. 2015 r. przyjmowane będą wnioski
o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego i wnioski do ustalenia prawa do
specjalnego zasiłku opiekuńczego na nowy okres zasiłkowy 2015 /2016.
Decyzje te wygasają z dniem 31 października 2015 r.
Od 01.08.2015 r. przyjmowane będą wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu
alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2015/2016.
Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku zawiadamia że, jako administrator cmentarzy
komunalnych w Gminie Mirsk rozpoczął procedurę likwidacji grobów nieopłaconych z weryfikacją
na dzień 23.06.2015 roku.
Lista grobów nieopłaconych przeznaczonych do likwidacji w/g numerów kwater z weryfikacją na dzień
23.06.2015
JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM - PAMIĘTAJ!
MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC
Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc
finansowa i materialna. W całej Polsce działają podmioty - przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały
dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielanie bezpłatnej pomocy osobom
pokrzywdzonym przestępstwem.
Pełna treść informacji tutaj.
OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI PSÓW.
Opiekę nad psem należy sprawować w sposób wykluczający zagrożenie bezpieczeństwa lub uciążliwości dla ludzi.
1. Właściciel lub opiekun psa zobowiązany jest do wyprowadzania psa wyłącznie na smyczy.
2. Zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko wtedy, gdy pies jest w kagańcu, w miejscu mało uczęszczanym
przez ludzi i tylko, gdy opiekun psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.
3. Należy niezwłocznie usuwać zanieczyszczenia spowodowane przez psy w miejscach takich jak: chodniki, ulice czy
zieleńce.
4. Psa należy szczepić przeciwko wściekliźnie w terminie wg zaleceń lekarza.
Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu kliknij tutaj.
KARTA DUŻEJ RODZINY.
W dniu 16.06.2014r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji
rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Celem programu jest zapewnienie szczególnych uprawnień dla rodzin
wielodzietnych bez względu na ich miejsce zamieszkania.
Pełna informacja tutaj
Punkt Informacji o Funduszach Europejskich
Lokalny Punkt Informacji o Funduszach Europejskich (PIFE) w Jeleniej Górze powstał w ramach
realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego projektu pn. „System
Informacji o Funduszach Europejskich”. Siedziba punktu mieści się w miejscu dotychczasowego
Regionalnego Punktu Kontaktowego dla Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia
2007-2013, tj. na Placu Ratuszowym 32/32
LPI w Jeleniej Górze jest czynny:
poniedziałek
8.00 - 18.00
wtorek - piątek 8.00 - 16.00
Mamy nadzieję, iż ułatwi to Państwu i potencjalnym beneficjentom dostęp do informacji o środkach UE.
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich jest koordynowany przez Ministerstwo Infrastruktury i
Rozwoju.
Informacje udzielone przez pracowników Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich nie
stanowią oficjalnego stanowiska Instytucji Zarządzających, Pośredniczących i Wdrażających
poszczególne Programy Operacyjne i nie mogą stanowić podstawy do formułowania jakichkolwiek
roszczeń, a także nie stanowią oferty w rozumieniu prawa polskiego. Punkt Informacyjny Funduszy
Europejskich ani jego pracownicy nie odpowiadają za błędną interpretację udzielonych informacji,
ani za następstwa czynności podjętych na ich podstawie.
Zachęcamy również do podzielenia się Państwa opiniami dotyczącymi funkcjonowania Sieci - poprzez wysłanie maila
na adres [email protected]
Więcej informacji na: http://www.umwd.dolnyslask.pl/fundusze-europejskie/kontakt/