this link - Solidarity of Arts

Transkrypt

this link - Solidarity of Arts
GDA¡SK / 14.08 – 23.08 / 2015
SOLIDARITYOFARTS.PL
materia∏y prasowe: solidarityofarts.pl/public/presskit
SOLIDARITY OF ARTS 2015
GDA¡SK, 14.08 – 23.08
Samorzàd Województwa Pomorskiego, Miasto Gdaƒsk, Polski Instytut Sztuki Filmowej,
Europejskie Centrum SolidarnoÊci, Polska Filharmonia Ba∏tycka oraz Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego majà zaszczyt i przyjemnoÊç po raz siódmy
zaprosiç Paƒstwa na sierpniowe Êwi´to sztuki wysokiej na Pomorzu. Tak jak co roku,
najwybitniejsi polscy i zagraniczni twórcy przybywajà do Gdaƒska, by wspólnie
realizowaç oryginalne projekty najwy˝szej artystycznej próby. Dbamy o promocj´
instytucji kultury zwiàzanych z Trójmiastem i Pomorzem oraz – kiedy tylko to mo˝liwe
– wychodzimy z naszymi produkcjami w przestrzeƒ miejskà.
W tym roku nagradzany w kraju i rozpoznawalny na Êwiecie jazzowy format „+” po raz
pierwszy b´dzie uk∏onem dla osobnej, najwczeÊniejszej i najbardziej radosnej ery
gatunku – swingu. Oprócz wybitnych polskich i zagranicznych solistów, na
O∏owiance us∏yszymy jazzowe orkiestry z najwy˝szej europejskiej pó∏ki. Dodatkowo,
rozszerzajàc naszà dzia∏alnoÊç i korzystajàc z infrastruktury sceniczno-plenerowej
jakà budujemy dla widowiska Swing+, ju˝ nazajutrz proponujemy Paƒstwu koncert
muzyki powa˝nej na otwartym powietrzu. Jego najwa˝niejszà cz´Êcià (inspiracjà dla
tytu∏u Górecki+) b´dzie wykonanie – po raz pierwszy w Gdaƒsku – przez Orkiestr´
Symfonicznà Polskiej Filharmonii Ba∏tyckiej pod batutà Ernsta van Tiela IV Symfonii
Henryka Miko∏aja Góreckiego. W pozosta∏ej cz´Êci wieczoru wystàpià skrzypek
Mariusz Patyra oraz przyjaciele i gwiazdy minionych edycji, których jeszcze nigdy w
ramach naszego festiwalu nie mieliÊmy przyjemnoÊci us∏yszeç w repertuarze
klasycznym.
Wierzymy, ˝e zarówno nowoÊci, jak i sta∏e punkty programu, spe∏niajà obietnic´
najwy˝szej jakoÊci artystycznej ka˝dego festiwalowego przedsi´wzi´cia. Oprócz
tradycyjnego wieczoru rozdania Nagród Prezydenta Miasta Gdaƒska oraz koncertu w
Polskiej Filharmonii Ba∏tyckiej (w tym roku trzy Êwiatowe premiery utworów Paw∏a
Pud∏o, Paw∏a ¸ukaszewskiego i Enjotta Schneidera), na uwag´ w naszym
programie zas∏uguje pokaz specjalny nagrodzonego na tegorocznym Berlinale filmu
Macieja Sobieszczaƒskiego i ¸ukasza Rondudy pt. „Performer” w Europejskim Centrum
SolidarnoÊci.
Dzi´kujemy za zainteresowanie wydarzeniami Solidarity of Arts 2015. JesteÊmy dumni,
˝e sztukà na wysokim poziomie ka˝dego roku docieramy do dziesiàtek tysi´cy ludzi w
Polsce.
Do zobaczenia w Gdaƒsku.
Rada Programowa festiwalu
2
SOLIDARITY OF ARTS 2015
GDA¡SK, 14.08 – 23.08
materia∏y prasowe: solidarityofarts.pl/public/presskit
RADA PROGRAMOWA
Przewodniczàcy
W∏adys∏aw Zawistowski
Dyrektor Departamentu Kultur y,
Urzàd Marsza∏kowski Województwa Pomorskiego
Wiceprzewodniczàca
Anna Zbierska
Zast´pca Dyrektora Wydzia∏u Promocji, Informacji i Komunikacji
Spo∏ecznej, Urzàd Miejski w Gdaƒsku
Anna Czekanowicz-Drà˝ewska
Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultur y,
Urzàd Miejski w Gdaƒsku
Beata Jaworowska
Zast´pca Dyrektora Departamentu Kultur y,
Urzàd Marsza∏kowski Województwa Pomorskiego
Basil Kerski
Dyrektor Europejskiego Centrum SolidarnoÊci
Agnieszka Odorowicz
Dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej
Roman Perucki
Dyrektor Naczelny Polskiej Filharmonii Ba∏tyckiej w Gdaƒsku
Dyrektor Artystyczny festiwalu
Krzysztof Materna
3
SOLIDARITY OF ARTS 2015
GDA¡SK, 14.08 – 23.08
materia∏y prasowe: solidarityofarts.pl/public/presskit
RADA PROGRAMOWA
Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
Samorzàd Województwa Pomorskiego
Miasto Gdaƒsk
Polski Instytut Sztuki Filmowej
Europejskie Centrum SolidarnoÊci
Polska Filharmonia Ba∏tycka
4
SOLIDARITY OF ARTS 2015
GDA¡SK, 14.08 – 23.08
materia∏y prasowe: solidarityofarts.pl/public/presskit
SPONSOR G¸ÓWNY
Grupa LOTOS
SPONSOR OFICJALNY
Grupa ENERGA
PRODUCENT WYKONAWCZY
MM Communications
5
SOLIDARITY OF ARTS 2015
GDA¡SK, 14.08 – 23.08
materia∏y prasowe: solidarityofarts.pl/public/presskit
PATRONI MEDIALNI
TVP 2
Gazeta Wyborcza
TOK FM
Co Jest Grane
Metro
Metro Cafe
Jazz Forum
Top Guitar
In Your Pocket
Wirtualna Polska
PATRONI REGIONALNI
Radio Gdaƒsk
Trójmiasto.pl
Wrota Pomorza
6
PROGRAM FESTIWALU
SOLIDARITY OF ARTS 2015
materia∏y prasowe: solidarityofarts.pl/public/presskit
14 sierpnia, piàtek
godzina 21:00
NEPTUNY 2015 – CEREMONIA WR¢CZENIA
NAGRÓD PREZYDENTA MIASTA GDA¡SKA
Dwór Artusa w Gdaƒsku, D∏ugi Targ 43/44
15 sierpnia, sobota
godzina 19:45
UROCZYSTE ODCIÂNI¢CIE D¸ONI W ALEI GWIAZD
dziedziniec Polskiej Filharmonii Ba∏tyckiej, ul. O∏owianka 1
wst´p wolny
15 sierpnia, sobota
godzina 20:30
PRZESTRZE¡ WOLNOÂCI: WIDOWISKO JAZZOWE SWING+
scena plenerowa Polskiej Filharmonii Ba∏tyckiej, ul. O∏owianka 1
wst´p wolny poza strefà golden circle; w strefie golden circle (najbli˝ej scen) – wst´p p∏atny.
Bilety (5z∏): eventim.pl/swingplus, dost´pne równie˝ w stacjonarnych punktach sprzeda˝y sieci Eventim oraz
w kasach Polskiej Filharmonii Ba∏tyckiej.
16 sierpnia, niedziela
godzina 20:00
KONCERT MUZYKI KLASYCZNEJ GÓRECKI+
scena plenerowa Polskiej Filharmonii Ba∏tyckiej, ul. O∏owianka 1
wst´p wolny poza strefà golden circle; w strefie golden circle (najbli˝ej scen) – wst´p p∏atny.
Bilety (6z∏): kasy biletowe Polskiej Filharmonii Ba∏tyckiej (tel. 58 3206262), filharmonia.gda.pl oraz bilety24.pl.
19 sierpnia, Êroda
godzina 19:00
PERFORMER – POKAZ SPECJALNY FILMU
Europejskie Centrum SolidarnoÊci, pl. SolidarnoÊci 1
wst´p wolny
23 sierpnia, niedziela
godzina 19:00
GWIAZDY PREZENTUJÑ ÂWIATOWE PREMIERY – KONCERT
Polska Filharmonia Ba∏tycka, ul. O∏owianka 1
Bilety (11-30 z∏): kasy biletowe Polskiej Filharmonii Ba∏tyckiej
(tel. 58 3206262), filharmonia.gda.pl oraz bilety24.pl
7
materia∏y prasowe: solidarityofarts.pl/public/presskit
To nie przypadek, i˝ festiwal Solidarity of Arts odbywa si´ na Pomorzu. Tak jak
wyjàtkowy – nie tylko w skali kraju – jest nasz region, ze swà starà historià,
licznymi zabytkami, tradycjami wielokulturowoÊci, tak i wyjàtkowym miastem jest
stolica województwa – Gdaƒsk, który Polsce i Êwiatu da∏ ide´ SolidarnoÊci.
Wyjàtkowy jest równie˝ sam festiwal Solidarity of Arts. Ju˝ sama jego nazwa
odwo∏uje si´ do tradycji wolnoÊciowych w dos∏ownym znaczeniu tego s∏owa, ale
wskazuje równie˝ na mi´dzynarodowy charakter tego zdarzenia. Odwo∏uje si´ do
uniwersalnego sensu sztuki, ponad politycznymi, etnicznymi, religijnymi granicami
i podzia∏ami. Prezentuje nowoczesne produkcje artystyczne, na najwy˝szym
8
poziomie autorskim i wykonawczym, zw∏aszcza te b´dàce dzie∏ami zbiorowymi,
∏àczàcymi wielu twórców (Êwiatowych, polskich, pomorskich, gdaƒskich) we
wspólnej, solidarnej kreacji artystycznej.
Ta otwarta idea Festiwalu od 7 lat inspiruje wybitnych polskich i Êwiatowych
artystów. Dobór wykonawców i lokalizacji pozwala spe∏niç dwa wa˝ne za∏o˝enia
naszego Festiwalu: promowanie twórców i instytucji kultury zwiàzanych z
Trójmiastem i Pomorzem, oraz wyjÊcie z prezentowanymi produkcjami w przestrzeƒ
miejskà.
materia∏y prasowe: solidarityofarts.pl/public/presskit
Takie miasto jak Gdaƒsk jest tylko jedno. Inne mogà byç tylko podobne.
Nadmorskie po∏o˝enie i ponad tysiàc lat historii sprawiajà, ˝e Gdaƒsk jest
wyrazisty, zdecydowany, o ugruntowanej pozycji na mapie Europy. JednoczeÊnie to
miasto, które wcià˝ kryje w sobie wiele tajemnic i ma to „coÊ”, dzi´ki czemu nie
mo˝na pomyliç go z ˝adnym innym.
Nie ma Gdaƒska bez wolnoÊci. Odwaga, kreatywnoÊç, ale przede wszystkim
wolnoÊç: to prawdziwie gdaƒska tradycja. Cnota od wieków najwy˝ej ceniona
przez gdaƒszczan ukszta∏towa∏a niepowtarzalny „genius loci” miasta. Czuç jà
równie dobrze wÊród kamieniczek G∏ównego Miasta, jak i pomi´dzy dêwigami
9
stoczniowymi M∏odego Miasta, na pi´knych piaszczystych pla˝ach i w
postindustrialnych halach, w parkach i w tunelach: w Gdaƒsku wolnoÊç jest
wszechobecna, mo˝na jej niemal dotknàç. Inspiruje i przeobra˝a zarówno
przestrzeƒ jak i ludzi. Tacy sà gdaƒszczanie: odwa˝ni, zaanga˝owani, pe∏ni pasji,
twórczy. Taki jest wspó∏czesny Gdaƒsk: otwarty na nowe idee, idàcy z duchem
czasu, kreujàcy zdarzenia, wcià˝ zaskakujàcy. Gdaƒsk, miasto wolnoÊci, jest doskona∏ym miejscem do mówienia o solidarnoÊci
artystów. O uniwersalnym sensie sztuki, ponad politycznymi, etnicznymi,
religijnymi granicami i podzia∏ami. Stàd idea festiwalu Solidarity of Arts, którego
ambicjà jest jednoczenie wokó∏ sztuki jej odbiorców i twórców: Êwiatowych,
polskich, pomorskich i gdaƒskich.
materia∏y prasowe: solidarityofarts.pl/public/presskit
SPONSOR G¸ÓWNY
Grupa LOTOS to nowoczesny, pionowo zintegrowany, koncern rafineryjny. Jego
strategicznym celem jest budowa wartoÊci dla akcjonariuszy poprzez optymalne
wykorzystanie dost´pnych zasobów intelektualnych i materialnych oraz realizacj´
programów rozwojowych w obszarach: poszukiwawczo-wydobywczym, przerobu
ropy oraz handlowym. Od 2005 roku firma notowana jest na Gie∏dzie Papierów
WartoÊciowych w Warszawie. Grupa LOTOS jest producentem i dostawcà m.in.
benzyny bezo∏owiowej, oleju nap´dowego, oleju nap´dowego do celów opa∏owych
(lekki olej opa∏owy), paliwa lotniczego oraz ci´˝kiego oleju opa∏owego. Koncern 10
specjalizuje si´ tak˝e w produkcji i sprzeda˝y olejów smarowych i asfaltów.
W minionym rok rafineria Grupy LOTOS w Gdaƒsku osiàgn´∏a historycznie
rekordowy przerób ropy. Przerobiono 9,89 mln ton surowca. Wolumen sprzeda˝y
produktów LOTOSU w 2014 roku wzrós∏ o ok. 11% w porównaniu do 2013 roku.
Najwi´kszy wzrost zanotowano dla ci´˝kiego oleju opa∏owego, paliwa lotniczego,
grupy olejów nap´dowych. O ponad 110% w relacji do 2013 roku wzros∏o te˝ roczne
wydobycie gazu ziemnego i ropy naftowej osiàgajàc poziom ponad 500 tys. ton. Te
dane wymownie Êwiadczà o wysokiej efektywnoÊci operacyjnej i handlowej
spó∏ki.
wi´cej informacji: www.lotos.pl
materia∏y prasowe: solidarityofarts.pl/public/presskit
SPONSOR OFICJALNY
Grupa Energa jest jednà z czterech najwi´kszych grup energetycznych w Polsce.
Podstawowa dzia∏alnoÊç Grupy obejmuje dystrybucj´, wytwarzanie oraz obrót
energià elektrycznà. Dostarcza i sprzedaje pràd ponad 2,9 mln klientów, zarówno
gospodarstwom domowym, jak i przedsi´biorcom. Energa charakteryzuje si´
najwi´kszym udzia∏em energii elektrycznej pochodzàcej ze êróde∏ odnawialnych
w produkcji w∏asnej spoÊród g∏ównych grup energetycznych dzia∏ajàcych na
polskim rynku. Energia zielona powstaje w 46 elektrowniach wodnych, czterech
farmach wiatrowych, w instalacjach spalajàcych biomas´ oraz w elektrowni
11
fotowoltaicznej.
Grupa Energa od wielu lat anga˝uje si´ w inicjatywy prospo∏eczne. Czyni to w
ramach programu Energa dla Ciebie, który obejmuje dzia∏ania kszta∏tujàce
postawy proekologiczne wÊród najm∏odszych, a tak˝e wspierajàce rozwój fizyczny
i popularyzujàce dzia∏alnoÊç kulturalnà istotnà dla spo∏ecznoÊci lokalnych.
Fundacja Energa niesie ponadto pomoc osobom poszkodowanym przez los oraz
czynnie wspiera organizacje charytatywne.
wi´cej informacji: www.energa.pl
materia∏y prasowe: solidarityofarts.pl/public/presskit
1.
CEREMONIA WR¢CZENIA
NAGRÓD PREZYDENTA
MIASTA GDA¡SKA
NEPTUNY 2015
Dwór Artusa, Gdaƒsk, D∏ugi Targ 43/44
piàtek, 14 sierpnia, godzina 21:00
UroczystoÊç przyznawania Neptunów – czyli Nagród Prezydenta Miasta Gdaƒska
dla wybitnych polskich i zagranicznych twórców, których dzia∏alnoÊç promuje
wartoÊci szczególnie w Gdaƒsku wa˝ne – jest sta∏ym (i stale wzruszajàcym)
12
elementem programu festiwalu Solidarity of Arts. W latach 2006-2014 z ràk
Prezydenta Paw∏a Adamowicza Neptuny otrzymali: Stefan Chwin, Andrzej Dudziƒski,
Jacek Fedorowicz, Andrzej Fidyk, Przemys∏aw Gintrowski, Janusz G∏owacki,
Agnieszka Holland, Pawe∏ Huelle, Krystyna Janda, Jerzy Janiszewski, Jan A.P.
Kaczmarek, Halina S∏ojewska-Ko∏odziej, Maja Komorowska, Antoni Krauze,
Konstanty Andrzej Kulka, Marcel ¸oziƒski, Leszek Mo˝d˝er, Krzysztof Penderecki,
Ewa Pob∏ocka, Jerzy Radziwi∏owicz, Anda Rottenberg, Volker Schlöndorff, El˝bieta
Sikora, Joanna Szczepkowska, Andrzej Wajda, Halina Winiarska i Krystyna
Zachwatowicz.
W tym roku o opraw´ muzycznà wieczoru (standardy muzyki latynoamerykaƒskiej)
zadbajà Andrzej Jagodziƒski (akordeon) i Andrzej Lesicki (gitara). Obu wspania∏ych
muzyków festiwalowa publicznoÊç b´dzie mia∏a okazj´ podziwiaç równie˝
nazajutrz, na scenach widowiska Swing+.
materia∏y prasowe: solidarityofarts.pl/public/presskit
Neptuny 2015 – laureaci
Miros∏aw Baka
Urodzi∏ si´ w Ostrowcu Âwi´tokrzyskim w 1963 roku. Jest aktorem filmowym i teatralnym, od 1988
roku zwiàzanym z gdaƒskim Teatrem Wybrze˝e. W 1989 roku ukoƒczy∏ Wydzia∏ Aktorski Paƒstwowej
Wy˝szej Szko∏y Teatralnej we Wroc∏awiu. Jeszcze jako student zagra∏ pierwszoplanowà rol´ w jednym
z najbardziej znanych na Êwiecie polskich obrazów, „Krótkim filmie o zabijaniu” Krzysztofa
KieÊlowskiego. Na prze∏omie lat 1980-tych i 90-tych gra∏ w Niemczech (póêniej m.in. w filmie
„Milchwald" Christopha Hochhauslera, 2003). W Polsce najwi´kszà popularnoÊç zdoby∏ dzi´ki filmom
„Reich” (re˝. W∏adys∏aw Pasikowski) oraz „Wyrok na Franciszka K∏osa” (re˝. Andrzej Wajda), obie
produkcje z 2000 roku. Miros∏aw Baka jest równie˝ uznanym wykonawcà piosenki aktorskiej:
interpretuje utwory m.in. W∏odzimierza Wysockiego, Jacka Kaczmarskiego, Edwarda Stachury i Jana
Wo∏ka. Aktor jest fundatorem Fundacji „˝yç z POMPÑ", która od 2009 roku dzia∏a na rzecz dzieci
leczonych przy pomocy pomp medycznych. 11 kwietnia 2014 roku zosta∏ odznaczony Srebrnym
Medalem „Zas∏u˝ony Kulturze Gloria Artis”.
culture.pl/pl/tworca/miroslaw-baka
Dorota Kolak
Aktorka urodzona w Krakowie w rodzinie od co najmniej trzech pokoleƒ zwiàzanej z teatrem. W 1980
roku ukoƒczy∏a krakowskà Paƒstwowà Wy˝szà Szko∏´ Teatralnà. W 1982 roku zosta∏a aktorkà Teatru
Wybrze˝e, gdzie dzi´ki wybitnym kreacjom (zagra∏a tu ponad 75 ról) i uznaniu publicznoÊci i krytyki
zdoby∏a pozycj´ gwiazdy. Na swoim koncie ma liczne role w Teatrze Telewizji, filmach oraz serialach.
Jest laureatkà wielu presti˝owych nagród, m.in. Nagrody Aktorskiej Festiwalu Filmowego w Gdyni w
2009 roku (najlepsza drugoplanowa rola kobieca za rol´ Ireny w filmie „Jestem Twój”). W 2013 roku
zagra∏a doskona∏à rol´ (matki g∏ównego bohatera) w g∏oÊnym i nagradzanym nie tylko w Polsce
filmie Macieja Pieprzycy pt. „Chce si´ ˝yç". Dorota Kolak jest cenionym pedagogiem – prowadzi
zaj´cia na Wydziale Wokalno-Aktorskim Akademii Muzycznej w Gdaƒsku oraz w Gdyƒskiej Szkole
Filmowej. W 2008 roku zosta∏a uhonorowana Srebrnym Medalem „Zas∏u˝ony Kulturze Gloria Artis”.
teatrwybrzeze.pl
Wojciech Marczewski
Urodzi∏ si´ w ¸odzi w 1944 roku. Jest jednym z najwybitniejszych polskich re˝yserów i scenarzystów
swojego pokolenia, laureatem dziesiàtek najwa˝niejszych nagród i wyró˝nieƒ rodzimego i
europejskiego kina, w tym Z∏otych Lwów dla najlepszego filmu Festiwalu Filmowego w Gdyni
(„Ucieczka z kina WolnoÊç”, 1990), Srebrnego Niedêwiedzia i FIPERSCI Mi´dzynarodowego Festiwalu
Filmowego w Berlinie („Dreszcze”, 1981) oraz nominacji do Z∏otego Niedêwiedzia („Weiser”, 2001). W
latach 1992-1994 kierownik Wydzia∏u Re˝yserii brytyjskiej National Film and Television School,
wspó∏za∏o˝yciel Szko∏y Wajdy (dawniej Mistrzowskiej Szko∏y Re˝yserii Filmowej Andrzeja Wajdy).
Odznaczony Krzy˝em Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011).
culture.pl/pl/tworca/wojciech-marczewski
13
materia∏y prasowe: solidarityofarts.pl/public/presskit
2.
UROCZYSTOÂå
ODCIÂNI¢CIA D¸ONI W
ALEI GWIAZD
dziedziniec Polskiej Filharmonii Ba∏tyckiej, ul. O∏owianka 1
sobota, 15 sierpnia, godzina 19:45
wst´p wolny
Pasa˝ na wyspie O∏owiance w pobli˝u Polskiej Filharmonii Ba∏tyckiej to miejsce
wyjàtkowe, nie tylko dla publicznoÊci festiwalu Solidarity of Arts. Jednym z
autorów pomys∏u znajdujàcej si´ tu Alei Gwiazd jest profesor warszawskiej
Akademii Sztuk Pi´knych Adam Myjak. Oprócz gwiazd rodzimych, takich jak Tomasz
14
Staƒko, Leszek Mo˝d˝er, Zbigniew Namys∏owski, Urszula Dudziak czy Pawe∏
Mykietyn, trwa∏y Êlad zostawili na niej mi´dzy innymi David Lynch, zdobywczynie
Oscarów Faye Dunaway, Anna Paquin i Marcia Gay Harden, a tak˝e Sir Neville
Marriner, Marcus Miller, Bobby McFerrin, John Scofield, Eddie Daniels, Lars
Danielsson, Trilok Gurtu i Angélique Kidjo. W ubieg∏ym roku do∏àczyli do nich Herbie
Hancock oraz Wayne Shorter, a tak˝e gospodyni widowiska Esperanza+, Esperanza
Spalding. W tym roku gdaƒska Aleja wzbogaci si´ o Êlady d∏oni najwi´kszych
gwiazd koncertu Swing+, w tym Patti Austin i Kurta Ellinga.
16 sierpnia 2014, Dyrektor Artystyczny festiwalu Krzysztof Materna i Esperanza Spalding, fot. Anna Rezulak
materia∏y prasowe: solidarityofarts.pl/public/presskit
3.
SWING+
PRZESTRZE¡ WOLNOÂCI
Scena Plenerowa Polskiej Filharmonii Ba∏tyckiej, ul. O∏owianka 1
sobota, 15 sierpnia 2015, godzina 21:00, wejÊcie od 19:00
blok reklamowy na telebimach – 20:30
WST¢P WOLNY poza strefà golden circle.
W strefie golden circle (najbli˝ej scen) – wst´p p∏atny 5 z∏.
Bilety – eventim.pl/swingplus, stacjonarne punkty sprzeda˝y sieci Eventim, oraz
kasy Polskiej Filharmonii Ba∏tyckiej, nr telefonu 58 320 62 62
1. cz´Êç koncertu – na ˝ywo w TVP Kultura, poczàtek transmisji godzina 21:00
2. cz´Êç koncertu – na ˝ywo w TVP 2, poczàtek transmisji godzina 23:15
w rolach g∏ównych:
Patti Austin
(Stany Zjednoczone)
Kurt Elling
(Stany Zjednoczone)
WDR Big Band
(Niemcy)
Stanis∏aw Soyka
(Polska)
Ewa Bem
(Polska)
Hanna Banaszak (Polska)
15
Adam Sztaba
(Polska)
Aga Zaryan
materia∏y prasowe: solidarityofarts.pl/public/presskit
(Polska)
New York Voices (Stany Zjednoczone)
Roger Berg Big Band
(Szwecja)
Pasadena Roof Orchestra
(Wielka Brytania)
Wojciech Karolak Quartet
(Polska)
oraz
Piotr Wojtasik, Henryk MiÊkiewicz,
Andrzej Jagodziƒski
Scenariusz i re˝yseria: Krzysztof Materna
Dyrektorzy Muzyczni: Richard DeRosa, Adam Sztaba
Scenografia: Radek D´bniak
16
materia∏y prasowe: solidarityofarts.pl/public/presskit
Widowisko „Swing+” – g∏ówne wydarzenie 7. edycji festiwalu Solidarity of Arts – jest
uk∏onem dla gatunku jazzu, który dominowa∏ w latach 1930-60. Na trzech scenach
wystàpià jazzmani wybitni: laureaci nagród Grammy Patti Austin, Kurt Elling oraz jeden z
najlepszych i najbardziej rozpoznawalnych na Êwiecie zespo∏ów jazzowych w
Niemczech, okr´t flagowy drugiej co do wielkoÊci po BBC rozg∏oÊni radiowo-telewizyjnej
w Europie, WDR Big Band.
Sierpniowy koncert b´dzie nie tylko Êwi´tem jednej z najwczeÊniejszych i najbardziej
radosnych er jazzu, ale równie˝ przypomnieniem ponadczasowych polskich przebojów
swingowych, które wykonajà (oprócz polskich gwiazd) nasi wspaniali zagraniczni goÊcie.
Po raz kolejny za∏o˝enia inscenizacyjne widowiska wpisujà si´ w ide´ festiwalu
Solidarity of Arts: znowu przestrzeƒ miejskà Gdaƒska wype∏ni sztuka najwy˝szej próby i
(mamy nadziej´) tysiàce jej wspania∏ych fanów.
17
Fot. Piotr Basek, TSE Grupa
Laureatka nagrody Grammy
materia∏y prasowe: solidarityofarts.pl/public/presskit
Patti Austin
Urodzona w Nowym Jorku w 1950 roku wybitna amerykaƒska wokalistka i
autorka piosenek, gwiazda muzyki R&B, popularnej oraz jazzowej, laureatka
Grammy (nagroda za nagrany na ˝ywo z Big Bandem Westdeutsche
Rundfunk album „Avant Gershwin”, 2008; 9-ta nominacja). Pierwszy kontrakt
z wytwórnià p∏ytowà jej rodzice podpisali (za nià) gdy mia∏a 5 lat –
jednoczeÊnie Quincy Jones i Dinah Washington og∏osili si´ jej rodzicami
chrzestnymi.
Ma na swoim koncie 16 solowych albumów oraz nagrania w duetach z
takimi muzykami jak George Benson, Michael Jackson, Janet Jackson, Billy
Joel, Chaka Khan, Luther Vandross czy Paul Simon. Wyst´powa∏a na galach
Grammy i Oskarów, nagrywa i koncertuje z du˝à cz´stotliwoÊcià do dzisiaj,
a ka˝dy jej album jest wydarzeniem nie tylko w Stanach Zjednoczonych.
Jednym z najnowszych projektów Patti Austin jest nagranie (i wydanie p∏yty 18
na ˝ywo) wyboru utworów Cole’a Portera z Big Bandem WDR.
Patti Austin pojawia si´ w nagrodzonym Oskarem dokumencie „20 Feet from
Stardom” (2013, re˝. Morgan Neville), a tak˝e gra u boku Jeffa Bridgesa i
Joan Allen w filmie Francisa Forda Coppoli „Tucker: The Man and his
Dream” (1988).
pattiaustin.com
Laureat nagrody Grammy
materia∏y prasowe: solidarityofarts.pl/public/presskit
Kurt Elling
Urodzony w Chicago w 1967 roku amerykaƒski wokalista jazzowy,
kompozytor i autor tekstów. Zaczyna∏ od chórów i zespo∏ów koÊcielnych, z
muzykà jazzowà zetknà∏ si´ podczas studiów (Gustavus Adolphus College,
póêniej University of Chicago Divinity School). W 1990 roku podpisa∏
kontrakt z Blue Note Records, z którà wyda∏ 6 albumów. W swoim dorobku
ma 10 nominacji do nagrody Grammy, w tym statuetk´ z 2009 roku w
kategorii Najlepszy Jazzowy Album Wokalny („Dedicated to You”, Concord
Jazz). Od 2001 roku 13 razy wygrywa∏ presti˝owy plebiscyt krytyków
magazynu DownBeat w kategorii Najlepszy Wokalista Jazzowy oraz 8 razy
(w tej samej kategorii) w plebiscycie czytelników. W 2013 roku zdoby∏ tytu∏
International Jazz Artist of the Year (Jazz FM) oraz nagrod´ Blue Note
Milano. Od 1995 do 2013 roku wspó∏pracowa∏ z pianistà, kompozytorem i
19
aran˝erem Laurencem Hobgoodem, z którym wspólnie za∏o˝yli kwartet
jazzowy Ellinga. Kurt Elling wyst´powa∏ i nagrywa∏ z takimi muzykami jak Al
Jarreau, Dave Brubeck, Joanne Brackeen, Oscar Brown Jr., Billy Corgan,
George Freeman, Buddy Guy, Jon Hendricks, Charlie Hunter, Randy Bachman,
Bob Mintzer, Rex Richardson i Bob Sheppard. Jego czterooktawowy baryton
uwa˝any jest za technicznie nienaganny, a poczucie rytmu, frazowanie i
dynamika za typowe dla jazzowego instrumentalisty, nie wokalisty.
Najnowszy album Kurta Ellinga („Passion World”, Concord Records) ukaza∏
si´ 9 czerwca 2015 roku.
kurtelling.com
Trzykrotni laureaci nagrody Grammy
materia∏y prasowe: solidarityofarts.pl/public/presskit
WDR Big Band
Za∏o˝ony w 1946 roku Big Band Westdeutsche Rundfunk Köln (WDR Big Band)
to jeden z najlepszych i najbardziej rozpoznawalnych na Êwiecie zespo∏ów
jazzowych w Niemczech, okr´t flagowy drugiej co do wielkoÊci (po BBC)
rozg∏oÊni radiowo-telewizyjnej w Europie. WÊród dziesiàtek mi´dzynarodowych wyró˝nieƒ sà trzy nagrody Grammy:
pierwsza za album „Some Skunk Funk”, nagrany w 2003 roku podczas
Leverkusener Jazztagen wspólnie z Willem Lee oraz Randym Breckerem i
Michaelem Breckerem (najlepszy album du˝ej orkiestry jazzowej); druga
(2008) za album „Avant Gershwin” (najlepszy jazzowy album wokalny),
nagrany wspólnie z Patty Austin; trzecia, w kategorii najlepsza aran˝acja
instrumentalna, za utwór Joe Zawinula „In a Silent Way", nagrany z Vincem
Mendozà. WDR Big Band to ulubiona orkiestra najwybitniejszych muzyków
20
jazzowych Êwiata, w tym Quincy Jonesa.
wdr.de
materia∏y prasowe: solidarityofarts.pl/public/presskit
Stanis∏aw Soyka
Urodzi∏ si´ w 1959 roku w ˚orach. Jest wokalistà jazzowym, skrzypkiem,
pianistà, gitarzystà, kompozytorem i poetà. Âpiewaç zaczà∏ w wieku 7 lat
(ze swoim tatà w chórze koÊcielnym), potem skupi∏ si´ na skrzypcach, a
Akademi´ Muzycznà w Katowicach ukoƒczy∏ na wydziale kompozycji i
aran˝acji. Pod koniec lat 1970-tych Sojka gra∏ bluesa i gospel, a jego
pierwszy recital w Filharmonii Narodowej w Warszawie sk∏ada∏ si´ z
utworów Raya Charlesa, Carole King i Beatlesów. W 1981 roku nagra∏ (z∏otà)
p∏yt´ „Blublula” zawierajàcà standardy Duke’a Ellingtona i Johna Coltrane’a.
W 1984 roku wzià∏ udzia∏ w nagraniu pierwszej solowej p∏yty Tadeusza
Nalepy, a w 1989 zosta∏ laureatem Nagrody im. Krzysztofa Komedy. Dwa lata
póêniej wydana zosta∏a prze∏omowa (wed∏ug samego Sojki) p∏yta
„Acoustic”. Nagrana z gitarzystà zespo∏u Tie Break Januszem „Yaninà”
Iwaƒskim, zawiera najwi´ksze przeboje muzyka, takie jak „Cud niepami´ci” i
„Tak jak w kinie”. Album „Acoustic” wyprzedzi∏ (bo przesadà by∏oby napisaç, 21
˝e zapoczàtkowa∏) epok´ p∏yt i koncertów „unplugged” stacji MTV. W 1995
roku Sojka zosta∏ laureatem pierwszego w historii Fryderyka (Najlepszy
Wokalista 1994 roku), a w 1999 roku razem z Grzegorzem Turnauem napisa∏ i
wykona∏ przebój „Soplicowo” do filmu „Pan Tadeusz” Andrzeja Wajdy. W ciàgu
ostatnich 10 lat nagrywa∏ do w∏asnej muzyki mi´dzy innymi „Tryptyk
Rzymski” Jana Paw∏a II (2003), poezj´ Czes∏awa Mi∏osza (2009 i 2011) i
Zbigniewa Herberta (2009, wiersz „Czu∏oÊç” do muzyki Grzegorza Turnaua)
oraz nieznane piosenki Agnieszki Osieckiej (2010). W 2012 roku ukaza∏ si´
jego 34. album „Stanis∏aw Soyka w ho∏dzie Mistrzowi” z piosenkami
Czes∏awa Niemena, a w 2014 „Strug. LeÊmian. Soyka.” z wierszami LeÊmiana. Podczas widowiska Swing+ us∏yszymy materia∏ z najnowszej p∏yty
Stanis∏awa Soyki „Swing Revisited” (Universal, 2015), nagranej wspólnie ze
szwedzkim big bandem Rogera Berga.
soyka.pl
materia∏y prasowe: solidarityofarts.pl/public/presskit
Ewa Bem
Urodzona w 1951 roku w Warszawie polska piosenkarka jazzowa oraz
autorka tekstów, wykonujàca równie˝ muzyk´ popularnà. Zaczyna∏a w
klubie Stodo∏a w 1969 roku w zespole bluesowym. W 1970 roku rozpocz´∏a
karier´ solowà jako wokalistka w kwartecie Zbigniewa Seiferta. W tym
samym roku zosta∏a wokalistkà zespo∏u Bemibek (potem Bemibem). Wspó∏pracuje z czo∏ówkà polskich muzyków jazzowych (Andrzej
Jagodziƒski, Henryk MiÊkiewicz, Jan Ptaszyn Wróblewski, Zbigniew
Wegehaupt, Kazimierz Jonkisz) oraz z czo∏owymi polskimi orkiestrami (Kukla
Band, Jazz Orchestra Macieja Paw∏owskiego). Nagrywa∏a i wystepowa∏a z
gitarzystà Janem Borysewiczem oraz Êpiewaczkà operowà Ma∏gorzatà
Walewskà. Wyst´powa∏a na Kubie, w Indiach, Szwecji, Czechos∏owacji, w krajach
Europy Zachodniej i w USA. Czterokrotnie (1983, 1984, 1986, 1987) wygrywa∏a 22
plebiscyt czytelników Jazz Forum w kategorii „Wokalistka Roku”. Jest
laureatkà Fryderyków (2001) w kategoriach „Wokalistka Roku” oraz „Album
Roku” („Mówi´ tak, myÊl´ nie”, EMI Music Poland). ewabem.pl
materia∏y prasowe: solidarityofarts.pl/public/presskit
Hanna Banaszak
Urodzona w 1957 roku w Poznaniu piosenkarka jazzowa i pop, jedna z
najwi´kszych gwiazd polskiej estrady. Specjalizuje si´ w standardach
muzyki jazzowej i rozrywkowej lat 1920-tych i 30-tych, wykonuje równie˝
nowe, specjalnie dla niej pisane piosenki. Na poczàtku lat 1970-tych
Êpiewa∏a w duecie z gitarzystà i wokalistà Piotrem ˚urowskim (Hanna i
Piotr). W latach 1977-1979 wspó∏pracowa∏a z zespo∏em Sami Swoi. Karier´
solowà rozpocz´∏a w 1980 roku. Wspó∏pracowa∏a z Jeremim Przyborà,
Jerzym Wasowskim, Zbigniewem Górnym, Jonaszem Koftà i Wojciechem
M∏ynarskim. W 1986 roku zdoby∏a Grand Prix belgijskiego festiwalu piosenki
Europopstar. Swojà interpretacjà uwspó∏czeÊnia poezj´ Jana
Kochanowskiego. Wykonuje wiersze J. Brodskiego, W. Szymborskiej, J.
Kaczmarskiego. Mierzy∏a si´ wokalnie z muzykà Mozarta, Vivaldiego,
Mangione, Pata Metheny’ego, Milesa Davisa, George’a Gershwina i Duke’a
23
Ellingtona. W 1981 roku Hanna Banaszak u˝yczy∏a swojego g∏osu postaci
Hanki Ordonówny w filmie „Mi∏oÊç ci wszystko wybaczy”, a w 1985 roku
zaÊpiewa∏a ari´ z Stabat Mater w filmie „Siekierezada”. Do najwa˝niejszych
przedsi´wzi´ç telewizyjnych i scenicznych, w których wzi´∏a udzia∏ nale˝à:
„Nieszpory Ludêmierskie” Jana Kantego PawluÊkiewicza oraz „Zanim
b´dziesz u brzegu”, spektakl zrealizowany wspólnie z Miros∏awem
Czy˝ykiewiczem. Wyst´powa∏a mi´dzy innymi w Japonii, USA, Belgii, Holandii,
Niemczech, Portugalii, Wielkiej Brytanii, Rosji i Kanadzie. W 2014 roku
zosta∏a odznaczona przez prezydenta Bronis∏awa Komorowskiego Krzy˝em
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. hannabanaszak.pl
materia∏y prasowe: solidarityofarts.pl/public/presskit
Adam Sztaba
Urodzony w 1975 roku w Koszalinie polski kompozytor, pianista, aran˝er,
dyrygent i producent muzyczny, a tak˝e osobowoÊç telewizyjna. Ukoƒczy∏
Akademi´ Muzycznà im. Fryderyka Chopina w Warszawie na wydziale
kompozycji w klasie prof. Zbigniewa Rudziƒskiego. Wspó∏pracowa∏ z takimi
wykonawcami i grupami muzycznymi jak: Quincy Jones, Sting, Chris Botti,
Michael Bolton, José Carreras, NDR Bigband, Ive Mendes, Lutricia McNeal,
Dita von Teese, Helena Vondrácková, Karel Gott, Grzegorz Turnau, Seweryn
Krajewski, Janusz Józefowicz, Edyta Górniak, Kayah, Violetta Villas, Maryla
Rodowicz, Natalia Kukulska, Perfect, Sinfonia Varsovia, Polska Orkiestra
Radiowa, Grupa MoCarta.
Adam Sztaba by∏ dyrektorem muzycznym, aran˝erem i dyrygentem
najpopularniejszych telewizyjnych programów muzycznych. Stworzy∏
opraw´ muzycznà do uroczystoÊci otwarcia Europejskich Letnich Igrzysk
Olimpiad Specjalnych w 2010 roku. Równie˝ w 2010 roku wystàpi∏ ze
Stingiem dyrygujàc Orkiestrà Symfonicznà Polskiego Radia w koncercie z
okazji 85. urodzin rozg∏oÊni. W 2011 roku by∏ dyrektorem muzycznym
koncertu inaugurujàcego polskà prezydencj´ w Radzie Unii Europejskiej.
Obecnie jest jednym z jurorów w programie „Must Be the Music. Tylko
muzyka.”
sztaba.pl
24
materia∏y prasowe: solidarityofarts.pl/public/presskit
Aga Zaryan
Urodzona w 1976 roku w Warszawie wokalistka jazzowa, jedna z najbardziej
utalentowanych i rozpoznawalnych jazzmenek swojego pokolenia.
Laureatka Fryderyków w kategorii „Album Roku - Piosenka Poetycka” za
p∏yty „Umiera pi´kno” (2008) oraz „Ksi´ga OlÊnieƒ” (2011). W latach
2007-2014 „Wokalistka Roku” wg. czytelników magazynu Jazz Forum. Wyda∏a
7 albumów, z których tylko dwa nie osiàgn´∏y statusu platynowej p∏yty.
Podwójny album CD/DVD „Live at Palladium” (2008) jest jednym z najlepiej
sprzedajàcych si´ polskich albumów jazzowych wszechczasów (poziom
poczwórnej platynowej p∏yty, ponad 400,000 sprzedanych kopii). Aga Zaryan
wyst´powa∏a w klubach i na festiwalach w Wielkiej Brytanii, Stanach
Zjednoczonych, Izraelu, Czechach, Szwecji, Francji, Czarnogórze, Bu∏garii,
Turcji, Portugalii, Rosji i Islandii. W 2006 roku wystàpi∏a w Warszawie na JVC
Jazz Festiwal, otwierajàc swoim wyst´pem koncert Branforda Marsalisa.
25
By∏a porównywana do Shirley Horn, Carmen McRae i Joni Mitchell,
wspó∏pracuje ze Êwiatowej klasy muzykami jazzowymi, m.in. etatowym
perkusistà Wayne’a Shortera Brianem Bladem i gitarzystà Larrym Koonse. Od
2010 roku jest pierwszà i jedynà polskà artystkà, której albumy wydaje Blue
Note Records. zaryan.com
Jeden z najlepszych jazzowych zespo∏ów wokalnych
ostatnich 25 lat w Stanach Zjednoczonych.
materia∏y prasowe: solidarityofarts.pl/public/presskit
New York Voices
Za∏o˝ony przez grup´ absolwentów Ithaca College zespó∏ od 1994 roku
tworzà wybitni soliÊci: Kim Nazarian, Lauren Kinhan, Darmon Meader i Peter
Eldridge. Kwartet NYV wspó∏pracowa∏ z takimi artystami jak Ray Brown,
Bobby McFerrin, Nancy Wilson, The Count Basie Orchestra, George Benson,
Jon Hendricks, Annie Ross, The Manhattan Transfer, the Boston Pops, The
Metropole Orchestra, BBC Orchestra i Paquito D’Rivera. ¸àczà elementy
jazzu, muzyki brazylijskiej, R&B, muzyki klasycznej i popularnej. Oprócz
dziesi´ciu w∏asnych albumów, NYV uczestniczyli w nagraniu (nagrodzonej
Grammy) p∏yty „Count Basie Orchestra with New York Voices, Live at
Manchester Craftsmen’s Guild” (1997, MCG Records), oraz (nagrodzonej Latin
Grammy) „Brazilian Dreams” (2002, MCG) Paquito D’Rivery.
Boston Herald napisa∏ o nich w 2010 roku: „...New York Voices zapracowali 26
na reputacj´ najlepszego zespo∏u wokalnego we wspó∏czesnym jazzie…
zebranie g∏osów o takiej jakoÊci to wyczyn, ale prawdziwym kluczem
sukcesu grupy jest to, jak idealnie do siebie pasujà.”
newyorkvoices.com
materia∏y prasowe: solidarityofarts.pl/public/presskit
Roger Berg Big Band
Za∏o˝ony w 2007 roku w Malmö Roger Berg Big Band to projekt muzyczny
dedykowany najbardziej klasycznej formie swingu amerykaƒskiego.
Siedemnastosobowy zespó∏ profesjonalnych muzyków gra najwi´ksze
przeboje lat 1930-tych i 40-tych w klasycznych aran˝acjach, w tym hity
takich orkiestr, jak Count Basie, Harry James, Buddy Rich, Glenn Miller czy
Tommy Dorsey Orchestra. Perkusista i lider zespo∏u Roger Berg wyst´powa∏
z takimi artystami, jak Rick Astley, Siw Malmqvist, Ann-Louise Hanson, Eva
Rydberg, Björn Skifs, Lill-Babs, Sylvia Vrethammar, Butch Miles, Glenn Wish,
Gunilla Backman czy Marianne Mörck.
Pod koniec 2014 roku Stanis∏aw Soyka nagra∏ z zespo∏em p∏yt´ „Swing
Revisited”, która w Polsce ukaza∏a si´ w kwietniu nak∏adem Universal
Music. Materia∏ z tego niezwyk∏ego albumu w wykonaniu Roger Berg Big
Band i Stanis∏awa Soyki us∏yszymy podczas widowiska Swing+.
27
rogerberg.com
materia∏y prasowe: solidarityofarts.pl/public/presskit
Pasadena Roof Orchestra
Powsta∏y w 1969 roku w Manchesterze zespó∏ specjalizujàcy si´ we
wspó∏czesnych interpretacjach jazzu i swingu lat 1920-tych i 30-tych.
Wspó∏pracowa∏ z takimi artystami jak Robin Williams i Brian Ferry,
wykonywa∏ muzyk´ filmowà (uczestniczy∏ m.in. w nagraniu Êcie˝ki
dêwi´kowej do filmu „Sahara”, 1983), koncertowa∏ na ca∏ym Êwiecie, w tym
w Kuala Lumpur, Hong Kongu, Abu Dhabi i Istambule. Od poczàtku lat 1970tych Pasadena Roof Orchestra nagra∏a w sumie kilkadziesiàt winylowych
p∏yt LP, singli, p∏yt CD i DVD z ponad 300-ma ponadczasowymi tytu∏ami.
Podczas widowiska Swing+ w wykonaniu PRO us∏yszymy (mi´dzy innymi)
doskona∏y materia∏ z najnowszej p∏yty „Ladies and Gentleman” (Herzog
Records, 2013).
pasadena.co.uk
28
materia∏y prasowe: solidarityofarts.pl/public/presskit
Wojciech Karolak
Wojciech Karolak to urodzony w Warszawie w 1939 roku pianista,
kompozytor, saksofonista altowy i tenorowy, aran˝er, wirtuoz organów
Hammonda. Rozpoczà∏ swà karier´ w latach 1950-tych wspó∏pracujàc z
Janem Ptaszynem Wróblewskim i Krzysztofem Komedà. W latach 60-tych
gra∏ z Andrzejem Kurylewiczem, Jerzym Matuszkiewiczem oraz
wspó∏pracowa∏ z Big Bandem Polskiego Radia, a w 1962 wraz z Andrzejem
Dàbrowskim za∏o˝y∏ The Karolak Trio oraz wyda∏ pierwszà autorskà p∏yt´. W
latach 70-tych sta∏ si´ obok Krzysztofa Sadowskiego najwi´kszym polskim
wirtuozem organów Hammonda – w ankietach magazynu Jazz
International w latach 1973-74 uznany zosta∏ za Jazzowego Organist´
Europy. Lata 80-te to wielki sukces projektu Time Killers i p∏yty o tym tytule
uznanej za najlepszy jazzowy album dekady (projekt wspó∏tworzyli z
Karolakiem: Tomasz Szukalski i Czes∏aw Bartkowski). Do najwa˝niejszych 29
projektów artysty zalicza si´ wspó∏prac´ ze Stanis∏awem Sojkà, grupà
Krzak, a tak˝e udzia∏ w nagraniu p∏yt Tomasza Szukalskiego (,,Tina Kamila'',
1986) i Grzegorza Ciechowskiego (,,Tak, tak'', 1988). Przez wiele lat
wspó∏pracowa∏ z Jarkiem Âmietanà. Prowadzi w∏asne trio (z Tomaszem
Grzegorskim i Arkiem Skolikiem) oraz kwartet. W ramach widowiska Swing+
zespó∏ Wojciecha Karolaka wystàpi w sk∏adzie:
Artur Lesicki – gitara elektryczna
Tomasz Grzegorski – saksofon
Wojciech Karolak – organy Hammonda
Arek Skolik – perkusja
culture.pl/pl/tworca/wojciech-karolak
materia∏y prasowe: solidarityofarts.pl/public/presskit
4.
GÓRECKI+
KONCERT MUZYKI KLASYCZNEJ
Scena Plenerowa Polskiej Filharmonii Ba∏tyckiej, ul. O∏owianka 1
niedziela, 16 sierpnia 2015, godzina 20:00, wejÊcie od 18:30
WST¢P WOLNY poza strefà golden circle
W strefie golden circle (rz´dy krzese∏ najbli˝ej scen) – wst´p p∏atny 6 z∏. BILETY: bilety24.pl oraz kasy Polskiej Filharmonii Ba∏tyckiej, nr telefonu 58 320 62 62
Poza strefà golden circle iloÊç miejsc siedzàcych ograniczona.
wyst´pujà:
Leszek Mo˝d˝er
Mariusz Patyra
Motion Trio
Atom String Quartet
Orkiestra Symfoniczna
Polskiej Filharmonii Ba∏tyckiej
dyrygent: Ernst van Tiel
program:
Niccolò Paganini, Kaprys nr 24, wyk. Mariusz Patyra
Motion Trio, U Dance, wyk. Motion Trio z towarzyszeniem Orkiestry Symfonicznej Polskiej Filharmonii
Ba∏tyckiej, dyrygent: Ernst van Tiel, opracowanie: J-P. Audine
Krzysztof Lenczowski, Ad Libitum 2, wyk. Atom String Quartet
Witold Lutos∏awski, Dwie etiudy fortepianowe w opracowaniu na Atom String
Quartet, wyk. Atom String Quartet, opracowanie: Krzysztof Lenczowski
Ástor Piazzolla, Oblivion, wyk. Mariusz Patyra, Motion Trio
Dawid Lubowicz, Ballada o Êmierci Janosika, wyk. Atom String Quartet
Micha∏ Zaborski, Snow Hunter, wyk. Atom String Quartet Antonio Bazzini, La Ronde des Lutins [Taniec Karze∏ków], wyk. Mariusz Patyra, Atom String Quartet
Henryk Miko∏aj Górecki, Koncert na klawesyn i orkiestr´ smyczkowà op. 40, wyk. Leszek
Mo˝d˝er, Motion Trio, opracowanie: J. Wojtarowicz
Henryk Miko∏aj Górecki, IV Symfonia „Tansman Epizody” op. 85, wyk. Orkiestra Symfoniczna
Polskiej Filharmonii Ba∏tyckiej, dyrygent: Ernst van Tiel.
30
materia∏y prasowe: solidarityofarts.pl/public/presskit
Widowisko „Górecki+” to nowoÊç programowa Solidarity of Arts: propozycja muzyki
klasycznej najwy˝szej próby w plenerze, na trzech scenach, w wykonaniu
prawdziwych wirtuozów i przyjació∏ naszego festiwalu, których w repertuarze
klasycznym jeszcze nie goÊciliÊmy. Wystàpià najlepszy polski pianista Leszek
Mo˝d˝er, najlepszy polski tercet akordeonowy Motion Trio, najlepszy polski
jazzowy zespó∏ smyczkowy Atom String Quartet oraz jedyny polski zwyci´zca
Mi´dzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. N. Paganiniego, Mariusz Patyra.
Ukoronowaniem koncertu b´dzie wykonanie przez Orkiestr´ Symfonicznà Polskiej
Filharmonii Ba∏tyckiej pod batutà Ernsta van Tiela (po raz pierwszy w Gdaƒsku!)
jednego z najbardziej wyczekiwanych utworów ostatnich lat, IV Symfonii Henryka
Miko∏aja Góreckiego.
Za∏o˝enia inscenizacyjne widowiska naturalnie wpisujà si´ w ide´ festiwalu:
przestrzeƒ miejskà Gdaƒska drugi dzieƒ z rz´du wype∏niamy sztukà najwy˝szej
jakoÊci. Wst´p poza strefà golden circle wolny, iloÊç miejsc siedzàcych
ograniczona.
31
Fot. Anna Rezulak
materia∏y prasowe: solidarityofarts.pl/public/presskit
Leszek Mo˝d˝er
Jest nie tylko jednym z najwybitniejszych polskich muzyków jazzowych: to
jeden z najwybitniejszych polskich pianistów w ogóle, a oprócz tego
uznany kompozytor, twórca muzyki filmowej i producent muzyczny.
Urodzi∏ si´ w Gdaƒsku w 1971 roku. Na poczàtku by∏ zwiàzany z formacjà
Mi∏oÊç (1991-97) oraz kwartetem Zbigniewa Namys∏owskiego (1992-95), ale
jeszcze w po∏owie lat 90-tych zaczà∏ nagrywaç p∏yty autorskie. Dzisiaj jego
dyskografia stanowi osobny artyku∏ w Wikipedii (niezale˝ny od artyku∏u o
samym muzyku), a jego niemiecki wydawca (ACT) na ok∏adce albumu
Komeda (2011) zauwa˝a, ˝e Mo˝d˝er to jeden z tych nielicznych wirtuozów,
dzi´ki którym jazz traktowany jest przez krytyków na Êwiecie na równi z,
czy wr´cz jako rodzaj muzyki klasycznej. Jest laureatem szeregu
presti˝owych nagród, mi´dzy innymi Fryderyków (Jazzowy Muzyk Roku
32
1998, najlepsza oryginalna Êcie˝ka dêwi´kowa 2011), Paszportu Polityki
(2004), Nagrody Wielkiej Fundacji Kultury (2005) oraz Nagrody Ministerstwa
Spraw Zagranicznych za promowanie polskiej kultury za granicà (2007). W
2010 roku Leszek by∏ g∏ównym bohaterem i kierownikiem muzycznym
najwi´kszego w Polsce widowiska jazzowego Mo˝d˝er+, w którym udzia∏
wzi´li John Scofield i Marcus Miller. W 2012 roku jako pierwszy Polak w
historii zosta∏ wybrany na przewodniczàcego konkursu pianistycznego
odbywajàcego si´ w ramach Montreux Jazz Festival. Najnowsze autorskie
p∏yty to kolejne w dyskografii artysty europejskie bestsellery: „Walter Norris
& Leszek Mo˝d˝er: The last set – Live at the A-Trane”, ACT, 2012; „Polska”,
trio Mo˝d˝er Danielsson Fresco, ACT, 2013; oraz „Jazz at Berlin Philharmonic
III, Leszek Mo˝d˝er & Friends”, ACT, 2015.
mozdzer.com
materia∏y prasowe: solidarityofarts.pl/public/presskit
Mariusz Patyra
Jeden z najwybitniejszych polskich skrzypków m∏odego pokolenia. Artysta Wirtuoz
najwy˝szej Êwiatowej klasy, którego ka˝dy koncert jest dowodem niezwyk∏ego, rzadko
spotykanego talentu. Urodzi∏ si´ w 1977 r. w Orzyszu. Nauk´ gry na skrzypcach rozpoczà∏
w wieku siedmiu lat. Jego nauczycielami byli: prof. A. Hoffmann w Olsztynie, prof. J.
Kucharski w Warszawie, prof. K. W´grzyn w Hanowerze i Maestro Salvatore Accardo w
Cremonie. Najlepszà rekomendacjà Mariusza Patyry jest fakt, ˝e jako
pierwszy i jak dotàd jedyny Polak w historii wygra∏ festiwal skrzypcowy
„Premio Nicolo Paganini” w Genui w 2001 i zdoby∏ specjalnà nagrod´ za
najlepsze wykonanie Kaprysów Nicolo Paganiniego oraz kopi´ skrzypiec
„Il Cannone” ( Armata), które nale˝a∏y do wielkiego Mistrza i Wirtuoza.
Mariusz Patyra jest tak˝e laureatem Mi´dzynarodowego Konkursu Skrzypcowego J.
Joachima w Hanowerze (1997) i finalistà Mi´dzynarodowego Konkursu Stradivariusa w
Cremonie (1988). Wyst´powa∏ wielokrotnie w Europie, a tak˝e Japonii, Stanach
Zjednoczonych i w Ameryce Po∏udniowej. Koncertowa∏ z takimi wybitnymi zespo∏ami jak
Royal Chamber Orchestra Tokyo, Orchestra Fondazione Arturo Toscanini, Orchestra di Roma,
Orchestra Filharmonica Marchigiana, Polska Orkiestra Radiowa, Orkiestra Kameralna
Polskiego Radia „Amadeusz”, Orkiestra Filharmonii Narodowej w Warszawie, Orkiestra
Sinfonia Varsovia, a tak˝e Orkiestra Sinfonia Viva. Nagrywa∏ dla Polskiego Radia, a tak˝e
Radia Niemieckiego – stacje NDR i WDR oraz W∏oskiego – RAI TRE. W swoim dorobku ma
nagrania p∏ytowe:
Vivaldi: The Four Seasons - Lipinski Royal Fidelity, 2008
Paganini: Violin Concerto No 1,
Saint-Saens: Introduzione e Rondo Capriccioso,
Massenet: Meditation (DUX, 2008)
Wieniawski: Violin Concertos No 1 fis-moll & No 2 d-moll (DUX, 2008)
Mariusz Patyra gra na kopii skrzypiec "Il Cannone" 1742, (John B. Erwin, Dallas 2000), na
kopii Guarneri del Gesu 1733 (Christian Erichson, Hanower 2003) oraz skrzypcach Giulio
Degani (Venezia 1914). Obecnie Mariusz Patyra realizuje specjalny projekt Paganini Millennium Tour, który
objà∏ ju˝ koncerty w najlepszych salach filharmonicznych w Polsce, w tym w Filharmonii
Narodowej w Warszawie. W najbli˝szych planach Patyry jest wyst´p w sierpniu 2015 na
Festiwalu Mozart Fest w Sofii w Bu∏garii i wykonanie I Koncertu Skrzypcowego N.
Paganiniego pod batutà Jose Maria Florencio. Równie˝ w sierpniu Mariusz Patyra wystàpi
w trzech ods∏onach na Festiwalu „Solidarity of Arts” w Gdaƒsku – solo w Kaprysie 24
Paganiniego oraz goÊcinnie z Motion Trio w repertuarze Astora Piazzoli i z Atom String
Quartet w utworze Antonio Bazziniego. 6 paêdziernika Mariusz Patyra b´dzie gwiazdà
dorocznej Gali Orlenu pod has∏em “Polacy z werwà” w Teatrze Wielkim w Warszawie.
êród∏o: ©2015JSManagement 33
materia∏y prasowe: solidarityofarts.pl/public/presskit
Motion Trio Janusz Wojtarowicz, Pawe∏ Baranek i Marcin Ga∏a˝yn – polskie trio, które
od 1996 roku odkrywa dla Êwiata inne oblicze akordeonu. Zespó∏ jest
bardziej popularny za granicà ni˝ w kraju, ale i w Polsce wiadomo, ˝e to
wyjàtkowa klasa. Grali na szeÊciu kontynentach, wyst´powali w Carnegie
Hall w Nowym Jorku, prowadzili klasy mistrzowskie na University of Chicago,
Royal Academy of Music w Londynie i w Konserwatorium Paryskim. Jeden z
pierwszych albumów Motion Trio, „Pictures” z 1999 roku, zosta∏ wyró˝niony
mi´dzy innymi nagrodà Deutsche Shallplattenkritik, Grand Prix Polskiego
Przemys∏u Muzycznego, a tak˝e zdoby∏ tytu∏ P∏yty Roku krytyków Jazzi
Magazine. Trio wspó∏pracowa∏o ju˝ z Krzysztofem Pendereckim, Michaelem
Nymanem (w ramach Solidarity of Arts 2009), Bobbym McFerrinem, Wojciechem Kilarem, Krzesimirem D´bskim, Trilokiem Gurtu, Micha∏em
Urbaniakiem, Tomaszem Staƒko i znakomitymi orkiestrami z ca∏ego Êwiata. 34
Os∏upienie i trudny do opanowania entuzjazm to „normalne” pierwsze
reakcje wy˝ej wymienionych artystów na akordeonowe aran˝acje ich
w∏asnych utworów. Janusz Wojtarowicz jest liderem i autorem wi´kszoÊci
utworów zespo∏u, aran˝erem, producentem muzycznym, ale równie˝
uznanym autorem muzyki teatralnej i filmowej. Pawe∏ Baranek to laureat
krajowych i mi´dzynarodowych konkursów akordeonowych i autor kilku
kompozycji wykonywanych przez zespó∏. Marcin Ga∏a˝yn to tak˝e
kolekcjoner wyró˝nieƒ na konkursach akordeonowych, kameralnych i
jazzowych, a oprócz tego wspó∏twórca zespo∏u Que Passa, z którym przez
osiem lat gra∏ improwizowanà muzyk´ flamenco, latino i jazz.
motiontrio.com
materia∏y prasowe: solidarityofarts.pl/public/presskit
Atom String Quartet
Jest jednym z nielicznych na Êwiecie i pierwszym w Polsce kwartetem
smyczkowym grajàcym jazz. Powsta∏y w 2009 roku zespó∏ od poczàtku
swojej dzia∏alnoÊci otrzyma∏ wiele nagród i wyró˝nieƒ: stypendium Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w programie „M∏oda Polska”, Grand Prix
XIII Bielskiej Zadymki Jazzowej, Grand Prix Stowarzyszenia „Melomani” w
kategorii Nowa Nadzieja oraz „Z∏ote G´Êle” na XV Festiwalu Folkowym
Polskiego Radia „Nowa Tradycja”. W czerwcu 2011 ukaza∏a si´ p∏yta „Fade
in”, ktróra zosta∏a nagrodzona Fryderykiem w kategorii Jazzowy
Fonograficzny Debiut Roku. Kolejny album („Places”, 2012) zdoby∏ Fryderyka
w kategorii Jazzowy Album Roku. Zespó∏ wspó∏pracowa∏ z takimi artystami,
jak: Bobby McFerrin, Gil Goldstein, Paolo Fresu, Wolfgang Haffner, Christian
von Kaphengst, Rupert Stamm, Mathias Haus, Vladislav „Adzik” Sendecki,
35
Leszek Mo˝d˝er, Lars Danielsson, Zohar Fresco, Jerzy Maksymiuk, André
Ochodlo, Urszula Dudziak, Natalia Kukulska, Marek MoÊ, Kayah, Aga Zaryan,
Janusz Olejniczak, Krzesimir D´bski, Adam Sztaba, Grzech Piotrowski,
Krzysztof Herdzin, Józef Skrzek, a tak˝e zespo∏ami: AUKSO Orkiestra
Kameralna Miasta Tychy, Elblàska Orkiestra Kameralna, World Orchestra
Grzecha Piotrowskiego, Sinfonia Viva oraz Kwartet Góralski Sebastiana
Karpiela Bu∏ecki i Motion Trio. Pod koniec maja 2015 roku zespó∏ zdoby∏
Grand Prix Mi´dzynarodowego Konkursu Jazzowego w Bukareszcie.
Atom String Quartet to skrzypkowie Dawid Lubowicz i Mateusz Smoczyƒski,
altowiolista Micha∏ Zaborski oraz wiolonczelista Krzysztof Lenczowski.
atomstringquartet.com materia∏y prasowe: solidarityofarts.pl/public/presskit
Ernst van Tiel
Obecny Dyrektor Artystyczny Orkiestry Polskiej Filharmonii Ba∏tyckiej to dyrygent
wyjàtkowy. Po ukoƒczeniu Konserwatorium w Utrechcie (a wed∏ug niektórych êróde∏
jeszcze w trakcie studiów gry na perkusji i fortepianie), by∏ zwiàzany z kilkoma
holenderskimi orkiestrami radiowymi, z którymi gra∏ muzyk´ klasycznà i jazz. Od po∏owy lat
1980-tych studiowa∏ dyrygentur´ pod okiem tak wybitnych specjalistów jak Lucas Vis, Gary
Bertini, Jean Fournet i Franco Ferrara.
Zaczyna∏ jako asystent dyrygenta przy De Nederlandse Opera, po czym przez szeÊç
sezonów pracowa∏ jako g∏ówny dyrygent Amsterdamskiej Orkiestry Promenadowej oraz
prowadzi∏ liczne koncerty kierujàc takimi holenderskimi orkiestrami jak haska Residentie,
wielka Metropole Orchestra, Gelders Orchestra Arnhem, Limburg Symphony Orchestra z
Mastrychtu, czy Rotterdam Philharmonic Orchestra. W tej ostatniej by∏ asystentem
Walerego Giergiewa, z którym pracowa∏ przez ponad dwa lata, mi´dzy innymi przy takich
produkcjach jak Suita Scytyjska, (jego ulubiona) Piàta Symfonia Beethovena, Dziewiàta
Brucknera, Czwarta, Dziewiàta i Dziesiàta Szostakowicza, czy Czwarta Mendelssohna. Van
Tiel wspó∏pracowa∏ tak˝e z Teatro Communale w Bolonii, Tampere Philharmonic Orchestra,
Royal Flemish Philharmonic, Narodowà Orkiestrà Belgijskà oraz orkiestrami chiƒskimi. W
jego repertuarze wa˝nà rol´ odgrywajà opery: „Carmen i Po∏awiacze Pere∏” Georga Bizeta, „Zamek Ksi´cia Sinobrodego” Beli Bartoka, „Ernani” Giuseppe Verdiego czy „Dydona i
Eneasz” Henry Purcella.
W 2011 roku nagra∏ wspólnie z Brussels Philharmonic Orchestra i pianistà Jefem Neve
muzyk´ Ludovica Bource’a do nagrodzonego 5 Oskarami – m. in. za najlepszy film i
najlepszà muzyk´ – filmu „Artysta” w re˝yserii Michela Hazanaviciusa.
W maju 2014 roku, dyrektor van Tiel wzià∏ udzia∏ w dwutygodniowej trasie koncertowej pt.
„Polska Wiosna Muzyczna" Orkiestry Symfonicznej PFB w Chinach, podczas której zagrano
a˝ siedem koncertów w pi´ciu metropoliach w najbardziej presti˝owych salach
koncertowych Chin. Ernst van Tiel razem z Orkiestrà Symfonicznà PFB zainaugurowa∏
Spring International Music Festival w Shanghai Oriental Art Center. W ramach cyklu
koncertów zaprezentowane zosta∏y nie tylko dzie∏a europejskiej muzyki powa˝nej, ale
tak˝e utwory polskiej muzyki wspó∏czesnej. Trasie koncertowej towarzyszy∏ album
muzyczny „Polish Music Spring”, którego utwory stanowi∏y kompilacj´ repertuaru tournée.
filharmonia.gda.pl/index.php/pl/dyrekcja/dyrektor-artystyczny-orkiestry
36
materia∏y prasowe: solidarityofarts.pl/public/presskit
Orkiestra Symfoniczna Polskiej Filharmonii Ba∏tyckiej
Jeden z najlepszych zespo∏ów symfonicznych w Polsce powsta∏ w roku 1974 jako Gdaƒska Orkiestra
Symfoniczna. Ju˝ rok póêniej przyjà∏ nazw´ Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Ba∏tyckiej.
Za∏o˝ycielem i wieloletnim dyrektorem artystycznym orkiestry by∏ Zygmunt Rychert. Wspólna praca
m∏odego dyrygenta i orkiestry w krótkim czasie znalaz∏a uznanie wÊród krytyków i melomanów nie
tylko w Polsce. Artystycznà piecz´ nad orkiestrà sprawowali: Zygmunt Rychert (1976-1981; 19982003), Bogus∏aw Madey (1981-1983), Jerzy Salwarowski (1983-1984 Konsultant ds. artystycznych),
Wojciech Czepiel (1984-1986), Wojciech Rajski (1987-1989), Pawe∏ Przytocki (1989-1991), Janusz
Przybylski (1992-1993), Roman Perucki (1993-1998), Micha∏ Nesterowicz (2004-2008), Kai Bumann
(2008-2012), Ernst van Tiel (2012- ). Do wspó∏pracy z orkiestrà Filharmonii Ba∏tyckiej zapraszano
wielu znakomitych dyrygentów – wspomnieç nale˝y interpretacje muzyczne pod batutà Witolda
Rowickiego, Jerzego Maksymiuka, Kazimierza Korda, Krzysztofa Missony, Karola Teutscha, Jerzego
Katlewicza, Andrzeja Markowskiego, Jerzego Salwarowskiego, Wojciecha Michniewskiego, Tadeusza
Wojciechowskiego, Tadeusza Struga∏y, Marka Pijarowskiego, José Mario Florencio, Miros∏awa
B∏aszczyka, Tomasza Bugaja, Kaia Bumanna, Franco Ferrary, Enocha von zu Gutenberga, Carlo Zecchi,
Felixa Carrasco. Filharmonia Ba∏tycka goÊci∏a niejednokrotnie znakomitych artystów, w których
gronie znaleêli si´ m.in. Ewa Pob∏ocka, Konstanty Andrzej Kulka, Krystian Zimerman, Krzysztof
Jakowicz, Piotr Paleczny, Janusz Olejniczak, Leszek Mo˝d˝er, Piotr P∏awner, Kaia Danczowska, Andrzej
Bauer, Krzysztof Jab∏oƒski, Bo˝ena Harasimowicz, Leonard Andrzej Mróz, Jadwiga Rappé, El˝bieta
Towarnicka, Vadim Brodski, Valery Oistrach, Edward Auer, Barbara Hendricks, Nigel Kennedy, Ann
Murray, Lucia Aliberti i Helen Bickers. Filharmonicy Gdaƒscy wielokrotnie goÊcili na festiwalach w
Polsce i Europie - Poznaƒska Wiosna, Wratislavia Cantans, Warszawska Jesieƒ, Festiwal Muzyki
Oratoryjnej w Danii, skandynawski festiwal „Nordteile” czy s∏ynne „Aspekte” w Salzburgu. Zapraszani
byli na liczne tournée koncertowe do Niemiec, Francji, Szwajcarii, W∏oszech, do sal koncertowych
Wiednia, Salzburga, Pary˝a, Berlina, Bremy, Frankfurtu czy Leningradu. Podczas XI Music Biennale w
Berlinie (1987) orkiestra Polskiej Filharmonii Ba∏tyckiej pod dyrekcjà Wojciecha Michniewskiego,
zdoby∏a Nagrod´ Krytyki dla Najlepszej Orkiestry za wykonanie
I Symfonii Krzysztofa Pendereckiego. W roku 1989 podczas europejskiego tournée wraz z chórem
„Cecilien Verein” z Frankfurtu orkiestra koncertowa∏a w Monachijskiej Filharmonii, Alte Oper we
Frankfurcie i Concertgebouw w Amsterdanie. Rok 1991 to koncerty z Requiem Verdiego we Francji –
Tours, Marsylia, w Szwajcarii – Zurich, Bazylea, Lozanna, Berno oraz koncerty we W∏oszech
ukoronowane wyst´pem dla papie˝a Jana Paw∏a II. W roku 1998 orkiestra reprezentowa∏a Polsk´
podczas wystawy Êwiatowej EXPO w Lizbonie. Od kilku lat orkiestra Filharmonii Ba∏tyckiej tradycyjnie
koncertuje w wielu miastach Niemiec, m.in. w Schleswigu, Bayreuth, Bremie i Berlinie.
37
materia∏y prasowe: solidarityofarts.pl/public/presskit
Orkiestra Symfoniczna Polskiej Filharmonii Ba∏tyckiej wspó∏pracowa∏a z oÊrodkami telewizyjnymi
w Polsce i Niemczech. Dokona∏a licznych nagraƒ dla firm fonograficznych: Vivat (pierwsza p∏yta CD
w Polsce), POLmusic, DUX. Polska Filharmonia Ba∏tycka i jej muzycy inicjujà i wspó∏kreujà wiele
wydarzeƒ kulturalnych Gdaƒska i Wybrze˝a. W 1000-lecie obchodów Miasta Gdaƒska w roku 1997
przygotowano wraz z innymi artystami gdaƒskimi opraw´ muzycznà uroczystej Mszy Âw. w Rzymie
celebrowanej przez Ojca Âwi´tego Jana Paw∏a II, inaugurujàcej obchody milenijne Gdaƒska. Podczas
cyklu koncertów organizowanych wspólnie z Fundacjà Polsko-Niemieckà „Milenijne Spotkania
Muzyczne” obecni byli Prezydent Niemiec Roman Herzog i Prezydent RP Aleksander KwaÊniewski.
W ramach obchodów 25-lecia SolidarnoÊci i Wydarzeƒ Sierpnia ’80 w Gdaƒsku Polska Filharmonia
Ba∏tycka czynnie uczestniczy∏a w najwi´kszych wydarzeniach artystycznych. Filharmonicy Gdaƒscy
pod batutà Micha∏a Nesterowicza wzi´li udzia∏ w dwóch spektakularnych przedsi´wzi´ciach –
koncercie Jean Michela Jarre’a w Stoczni Gdaƒskiej zatytu∏owanym „Przestrzeƒ WolnoÊci” (26.08.05)
oraz Êwiatowym prawykonaniu „Kantaty o WolnoÊci” Jana A.P. Kaczmarka na Placu SolidarnoÊci pod
Pomnikiem Poleg∏ych Stoczniowców (31.08.05).
W maju 2014 roku Orkiestra Symfoniczna PFB z ogromnym powodzeniem zaprezentowa∏a polskà
i europejskà muzyk´ klasycznà – w tym dzie∏a polskiego kompozytora Janusza Bieleckiego i kompozytora chiƒskiego Guan Xia – podczas tournee po Chinach. Muzycy zagrali w wielkich
i presti˝owych salach koncertowych m.in. w Shanghaj Oriental Art Center, w Changsha Concert Hall,
Nanjing Great Peoples Hall, a tak˝e w samym sercu Szanghaju na otwartej scenie, pod wie˝à
telewizyjnà (Pudong the Oriental Pearl TV Tower Square). Koncert zosta∏ zarejestrowany przez
szanghajskà telewizj´ i wyemitowany 25 maja 2014 roku na kanale Channel of Fine Arts.
(êród∏o: Polska Filharmonia Ba∏tycka)
38
materia∏y prasowe: solidarityofarts.pl/public/presskit
5.
PERFORMER
POKAZ SPECJALNY
FILMU MACIEJA SOBIESZCZA¡SKEIGO
I ¸UKASZA RONDUDY
Europejskie Centrum SolidarnoÊci, pl. SolidarnoÊci 1, Audytorium (parter)
Êroda, 19 sierpnia, godzina 19:00
po projekcji:
Rozmowa o filmie: Krzysztof Materna i Oskar Dawicki
wst´p wolny, wydarzenie otwarte dla mediów
Performer
Polska, 2015, 63'
Re˝yseria Maciej Sobieszczaƒski, ¸ukasz Ronduda
Scenariusz ¸ukasz Ronduda, Maciej Sobieszczaƒski
Obsada Oskar Dawicki, Agata Buzek, Andrzej Chyra, Zbigniew Warpechowski,
Anda Rottenberg, Jakub Giersza∏, Arkadiusz Jakubik, Katarzyna Zawadzka
Zdj´cia ¸ukasz Gutt PSC
Re˝yser Castingu Marta Kownacka
Scenografia Joanna Kaczyƒska Kostiumy Marta Ostrowicz
Monta˝ Rafa∏ Listopad PSM, Mateusz Romaszkan
Dêwi´k Paulina Bocheƒska
Kierownik Produkcji Pawe∏ Sosnowski
Producent Wykonawczy Katarzyna Âlesicka, Zuzanna Król, Joanna Szymaƒska
Produkcja Kuba Kosma, Wojciech Marczewski – Wajda Studio
Koprodukcja Artcore, Film Factory, Heliograf, Telewizja Polska S.A., Kosma
Films, Art Stations Foundation
Wspó∏finansowanie Polski Instytut Sztuki Filmowej
Patronat Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
39
materia∏y prasowe: solidarityofarts.pl/public/presskit
Mi´dzynarodowa premiera filmu „Performer” mia∏a miejsce 7 lutego 2015
roku na 65. Mi´dzynarodowym Festiwalu Filmowym w Berlinie, w ramach
presti˝owych pokazów Forum Expanded, miejscu spotkania sztuki
wspó∏czesnej i kina. „Performer” (oraz wykonany bezpoÊrednio po projekcji
performance pt. „I Am Sorry” autorstwa g∏ównego bohatera filmu Oskara
Dawickiego) zosta∏ wyró˝niony przyznawanà po raz drugi w ramach Forum
nagrodà „Think:Film Award”.
Film jest wejÊciem od kuchni do Êwiata sztuki wspó∏czesnej. Opiera si´ na
˝yciu jednego z najoryginalniejszych ˝yjàcych artystów-performerów
Oskara Dawickiego, który gra w nim samego siebie. Motywem przewodnim
ca∏ej twórczoÊci Oskara jest szukanie odpowiedzi na pytanie czy Oskar
Dawicki... w ogóle istnieje. Oskara spotykamy w punkcie zwrotnym – w
momencie, kiedy dowiaduje si´, ˝e jego mentor Zbigniew Warpechowski
[gra samego siebie, jeden z pionierów sztuki performance na Êwiecie]
umiera. Warpechowski w filmie jest (by∏) równie˝ mentorem „the
Dearest” (Andrzej Chyra), przyjaciela i rywala Oskara, który odda∏ si´ sztuce
40
komercyjnej i zosta∏ jedym z najbardziej dochodowych wspó∏czesnych
polskich artystów. Oskar jest w jeszcze jednym skomplikowanym zwiàzku:
mi∏osnym, ze swoim marszandem (Agata Buzek). Kulminacja emocji
przypada na czas kiedy Dawicki rozpoczyna prac´ nad swojà opus
magnum: rzeêbà „Mowa jest srebrem”.
Poprzez obsadzenie Dawickiego w roli samego siebie „Performer” oddaje
specyficznà podwójnoÊç tego artysty: jego balansowanie pomi´dzy byciem
sobà a graniem siebie, pomi´dzy rzeczywistoÊcià a performensem,
pomi´dzy ˝yciem a sztukà, mo˝liwoÊcià oddania prawdy o cz∏owieku w
filmie, a niemo˝liwoÊcià jej uchwycenia.
„Performer” to piewsza historii wystawa dzie∏ sztuki zrealizowana w formie filmowej. Mieszanka performensu i gry aktorskiej oraz zdj´ç
dokumentalnych z fabularnà narracjà dajà zaskakujàcy obraz Êwiata sztuki
wspó∏czesnej.
êród∏o: Wajda Studio oraz arsenal-berlin.de/berlinale-forum
materia∏y prasowe: solidarityofarts.pl/public/presskit
Oskar Dawicki
Z wykszta∏cenia malarz. Sztukà performance zaineresowa∏ si´ w trakcie
studiów, w 2000 roku rozszerzy∏ jej zakres o prace video, fotografi´,
dokument i instalacje. Jego twórczoÊç to sztuka konceptualna, szczelnie
wype∏niona groteskà, ironià i absurdem. Dawicki ∏àczy elementy
romantyczno-tragiczne (mocno nasycone swoimi osobistymi
egzystencjalnymi dylematami) z poezjà oraz wymiarem krytycznym sztuki
konceptualnej. W∏asne przemyÊlenia o sobie jako instytucji–twórcy sztuki
wspó∏czesnej – przeplatajà si´ z refleksjà na temat w∏asnej to˝samoÊci,
czy raczej w∏asnej krótkotrwa∏oÊci, konwencjonalnoÊci, pustki i s∏aboÊci.
arsenal-berlin.de/berlinale-forum
¸ukasz Ronduda
Kurator w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, pisarz, autor
scenariuszy i re˝yser. G∏ównym bohaterem jego powieÊci „W po∏owie
puste” (Lampa i Iskra Bo˝a, 2011) jest Oskar Dawicki. arsenal-berlin.de/berlinale-forum
Maciej Sobieszczaƒski
Re˝yser, autor scenariuszy i sztuk teatralnych. Wyk∏ada w Szkole Wajdy oraz
Paƒstwowej Wy˝szej Szkole Filmowej i Teatralnej w ¸odzi. Film
„Urodziny” (2011), jego debiut re˝yserski, by∏ pokazywany na festiwalach
filmowych w Gdyni i Warszawie oraz na festiwalu „Etiuda&Anima” w
Krakowie. arsenal-berlin.de/berlinale-forum
41
GWIAZDY PREZENTUJÑ
ÂWIATOWE PREMIERY
materia∏y prasowe: solidarityofarts.pl/public/presskit
6.
TRZY PRAWYKONANIA UTWORÓW
PAW¸A PUD¸O, PAW¸A ¸UKASZEWSKIEGO I
ENJOTTA SCHNEIDERA
Polska Filharmonia Ba∏tycka, ul. O∏owianka 1
niedziela, 23 sierpnia, godzina 19:00
Bilety (11-30 z∏): tel. 58 320 62 62, [email protected],
www.filharmonia.gda.pl oraz bilety24.pl
program
PREMIERA ÂWIATOWA
Pawe∏ Pud∏o (*1983)
War Horns, koncert na dziesi´ç waltorni
Georg Philipp Telemann (1681-1767)
Sonata in B-flat major for Trumpet and Organ
Cantabile – Allegro – Grave – Vivace Arcangelo Corelli (1653-1731)
Sonata in E-flat major for Trumpet and Organ Preludio – Allegro – Adagio – Vivace – Gavotta
Alfons Albertin (1736-1790)
Sonata in D-major for 2 Organs, 4 Trumpets, 4 French Horns and Timpani
PREMIERA ÂWIATOWA Pawe∏ ¸ukaszewski (*1968)
„ARIOSO” na flet i organy PREMIERA ÂWIATOWA pod dyrekcjà kompozytora Enjott Schneider (*1950)
Prophecy – The Four Horsemen of the Apocalypse
1: PROPHECY PART I
2: WARNING & WAR: The white and the red horse
3: OIL & WINE
4: FAMINE & DEATH: The black and the pale horse
5: PROPHECY PART II
42
wykonawcy
materia∏y prasowe: solidarityofarts.pl/public/presskit
Tràbki:
Otto Sauter, Kolonia/Niemcy, mi´dzynarodowy solista Marek Zvolanek, Praga/Czechy, 1 tr´bacz Radiosymphonie Orchestra Prague
Sebastian Gíl, Gran Canaria/Hiszpania, mi´dzynarodowy solista, profesor Conservatorio
Superior de Musica de Canarias
Armando Cedillo, Puebla/Meksyk, mi´dzynarodowy solista
Waltornie:
Luca Benucci, Florencja/W∏ochy, 1 waltornista Maggio Musicale Fiorentino, Opera we
Florencji
Alexander Afanasiev, 1 waltornista Mariinsky Theatre w Sankt Petersburgu
David Bonet Piris, Barcelona/Hiszpania, 1 waltornista Orchestra Sinfonica de Barcelona Stefan de Leval Jezierski, Berlin/Niemcy, waltornista Berliner Philharmoniker
¸ukasz ¸acny, 1 waltornista, Narodowe Forum Muzyki we Wroc∏awiu, Hornet Quartet Micha∏ Szczerba, 1 waltornista, Polska Filharmonia Ba∏tycka im. Fryderyka Chopina w
Gdaƒsku, Hornet Quartet Gabriel Czopka, 1 waltornista, Filharmonia Narodowa w Warszawie, Hornet Quartet
Feliks Gmitruk, 1 waltornista, Filharmonia Narodowa w Warszawie
Jan Go∏´biowski, 1 waltornista, Dortmunder Philharmoniker Grzegorz Cury∏a, waltornista, solista w Malaysian Philharmonic Orchestra
Roman Perucki, organy
Johannes Skudlik, pozytyw, Landsberg, mi´dzynarodowy solista
¸ukasz D∏ugosz, flet; mi´dzynarodowy solista
Pawe∏ Maruszak, kot∏y; freelancer, solista
prowadzenie koncertu: Konrad Mielnik
43
WAR HORNS, koncert na dziesi´ç waltorni.
materia∏y prasowe: solidarityofarts.pl/public/presskit
Historia – ÂwiadomoÊç – Pami´ç
Muzyka uniwersalnym j´zykiem niosàcym idee wy˝sze.
Âwiatowe prawykonanie utworu b´dzie mia∏o miejsce w Gdaƒsku, mieÊcie
symbolu, gdzie 76 lat temu rozpocz´∏a si´ II Wojna Âwiatowa. W mieÊcie, gdzie
narodzi∏ si´ ruch SolidarnoÊç, symbolizujàcy idee wolnoÊci i pokoju, dzisiaj
manifestowane przez artystów z ró˝nych krajów Êwiata. W roku uroczystych
obchodów 70. rocznicy zakoƒczenia II Wojny Âwiatowej – najbardziej tragicznego
w skutkach konfliktu zbrojnego na Êwiecie.
Utwór WAR HORNS jest ho∏dem dla ofiar wszystkich wojen. Jego pokojowe przes∏anie, nietypowy sk∏ad instrumentalny, mi´dzynarodowy
sk∏ad muzyków zaanga˝owanych w to przedsi´wzi´cie, nadajà wyjàtkowà rang´
muzycznemu zjawisku.
~~~ ARIOSO
Utwór „ARIOSO” na flet i organy, którego Êwiatowa premiera b´dzie mia∏a miejsce w
ramach 7. edycji festiwalu Solidarity of Arts, to dzie∏o dedykowane ¸ukaszowi
D∏ugoszowi i Romanowi Peruckiemu, inspirowane kompozycjà o tematyce
Wielkopostnej pt. Luctus Mariae (Pawe∏ ¸ukaszewski, 2010)
44
PROPHECY – The Four Horsemen of the Apocalypse,
Utwór nt. SolidarnoÊci, dedykowany Gdaƒskowi
materia∏y prasowe: solidarityofarts.pl/public/presskit
Od Autora
Objawienie Jana ukazuje w 6. rozdziale czterech jeêdêców – wys∏anników
zbli˝ajàcej si´ apokalipsy. Symbolizujàcy Chrystusa Baranek ∏amie po kolei siedem
piecz´ci ksi´gi, przy czym przy ka˝dej z pierwszych czterech rozlega si´ pot´˝ne
„Przyjdê!“ i pojawia si´ pe∏en symbolicznych, niekiedy budzàcych trwog´
atrybutów jeêdziec. Pomi´dzy kolejnymi jeêdêcami mowa jest o oliwie
(symbolizujàcej Ducha Âwi´tego) i winie (symbolu krwi Chrystusa) – sà to
momenty wytchnienia, oaza spokoju w czasie burzy wskazujàca na mo˝liwoÊç
szcz´Êliwego zakoƒczenia.
– Pierwszy jeêdziec na bia∏ym koniu, ucieleÊnienie czystoÊci i sprawiedliwoÊci,
przybywa w koronie i z ∏ukiem, najbardziej dalekosi´˝nej i typowej dla
staro˝ytnoÊci broni. Oznajmia poczàtek wojny i nadchodzàcych z nià plag.
– Drugi jeêdziec, na czerwonym, symbolizujàcym krew i pogrom koniu, trzyma w
d∏oni miecz i wieszczy przemoc.
45
– Trzeci jeêdziec przybywa na koniu czarnym i wiezie wag´. Przepowiada
dro˝yzn´, g∏ód, inflacj´.
– Czwarty jeêdziec na p∏owym (w oryginalnym tekÊcie „chlorus“, zielonym) koniu
interpretowany jest jako Êmierç; obwieszcza chorob´, zarazy i upadek.
Ca∏a czwórka w drastyczny sposób przedstawia potwornoÊci koƒca ludzkoÊci i
poczàtek nadchodzàcego Królestwa Bo˝ego. W ten sposób nawo∏uje do
zwyci´stwa dobra nad z∏em. Ta archetypowa, boleÊnie graficzna dramaturgia
przemawia do ludzoÊci od Âredniowiecza, przez s∏ynny drzeworyt Albrechta
Dürera (1497), do wspó∏czesnych filmów Fantasy i gier komputerowych. A przede
wszystkim przez setki lat stanowi∏a inspiracj´ dla artystów sztuk wizuanych.
Szczególnie dzisiaj, kiedy terror, wojna, tortury i zabijanie sà tematami bardziej
aktualnymi ni˝ kiedykolwiek, cz∏owiek odczuwa szczególnà bliskoÊç jasnego i
silnego przekazu myÊli apokaliptycznych. I ma nadziej´, ˝e sprawiedliwy Bóg
istnieje: taki, który wszystkim potwornoÊciom i marnoÊciom tego Êwiata niesie
kres, ludziom daje nadziej´, a dobru mimo wszystko pozwala zwyci´˝yç.
W mojej kompozycji znajdà Paƒstwo Êlady wszystkich powy˝szych emocji i
obrazów: Czterokrotne „Przyjdê!“ przy otwieraniu piecz´ci z charakterystycznymi
jeêdêcami, oaza spokoju Oliwy i Wina, turbulencje i chaos koƒca czasu... a˝
wreszcie pochwalna pieʃ wiary w dobro.
materia∏y prasowe: solidarityofarts.pl/public/presskit
Pawe∏ Pud∏o
Kompozytor, producent muzyczny i re˝yser kreatywny. Tworzy autorskie projekty
artystyczne oraz komponuje na specjalne zamówienia. Jego muzyka nadawana
jest na ca∏ym Êwiecie, a filmy i reklamy z jego ilustracjà muzycznà wyÊwietlane
by∏y w Polsce, Niemczech, Czechach, Francji i Hiszpanii. Posiada w swoim dorobku
utwory orkiestrowe, ale nie ogranicza si´ tylko do instrumentów klasycznych i
∏àczy muzyk´ symfonicznà z innymi gatunkami: muzykà elektronicznà, etnicznà,
popularnà oraz rockiem.
W roku 2011 skomponowa∏ muzyk´, która by∏a podstawà unikalnego spektaklu
tanecznego w technologii 3D, wyre˝yserowanego przez Tomasza Bagiƒskiego
(nominowanego do amerykaƒskiego Oscara oraz laureata brytyjskiej nagrody
BAFTA), zamówionego dla uÊwietnienia ceremonii otwarcia najwi´kszych targów
turystycznych na Êwiecie, ITB Berlin 2011 Trade Show. Spektakl obejrza∏o ponad
pi´ç tysi´cy prominentnych przedstawicieli bran˝y i polityki z ca∏ego Êwiata.
46
Na zamówienie UEFA skomponowa∏ krótki utwór orkiestrowo-chóralny, który by∏
prezentowany w trakcie ceremonii przedmeczowych w Polsce i na Ukrainie,
podczas Mistrzostw Europy w Pi∏ce No˝nej, w 2012 roku. Tylko na stadionach
Mistrzostw muzyki wys∏ucha∏o ponad 1,500,000 osób. To by∏a jedna z najwi´kszych
imprez sportowych na Êwiecie i najwi´ksza w historii Polski.
Jest pomys∏odawcà, kompozytorem, re˝yserem kreatywnym i producentem opery
filmowej fantasy pt. „Violemi - The Slave of Delusion”. Ten projekt, to wyjàtkowa
niezale˝na produkcja muzyczna w Polsce.
Podczas Festiwalu Transatlantyk 2012 zosta∏ laureatem presti˝owej nagrody
kompozytorskiej, wybranym spoÊród ponad 100 kompozytorów z ca∏ego Êwiata
przez jury pod kierownictwem kompozytora Marka Ishama.
Jest jednym z bohaterów pe∏nometra˝owego filmu dokumentalnego „Kilka pytaƒ o
s∏yszenie Êwiata”, ukazujàcego sylwetki czterech kompozytorów muzyki
wspó∏czesnej oraz filmowej. Film prezentowany by∏ w TVP oraz na
mi´dzynarodowych festiwalach muzycznych i filmowych.
Od roku 2013 Pawe∏ Pud∏o jest reprezentowany przez Sony/ATV Music Publishing,
najwi´kszego wydawc´ muzycznego na Êwiecie. pawelpudlo.com
materia∏y prasowe: solidarityofarts.pl/public/presskit
Pawe∏ ¸ukaszewski
Kompozytor, dyrygent i pedagog urodzony w 1968 roku w Cz´stochowie. Ukoƒczy∏
Akademi´ Muzycznà im. Fryderyka Chopina w Warszawie, uzyskujàc dwa dyplomy: w
zakresie gry na wiolonczeli: 1992, prof. A. Wróbel i kompozycji (z wynikiem
celujàcym), 1995, prof. M. Borkowski. Od roku 1996 pracuje w Katedrze Kompozycji
Akademii Muzycznej w Warszawie, gdzie w 2000 roku uzyska∏ tytu∏ naukowy
doktora, a w roku 2006 tytu∏ naukowy doktora habilitowanego w zakresie
kompozycji. Od grudnia 2010 roku pracuje na stanowisku profesora naukowodydaktycznego. W roku 2014 trzyma∏ tytu∏ naukowy profesora sztuk muzycznych. W
2003 i 2006 zosta∏ zaproszony jako visiting professor do Chile i Argentyny; w 2010
przeprowadzi∏ seri´ wyk∏adów we Francji, Niemczech, Hiszpanii i Norwegii. Za
swojà twórczoÊç kompozytorskà otrzyma∏ wiele nagród i wyró˝nieƒ, m.in. w 1994
roku – II nagrod´ na 2. Forum M∏odych Kompozytorów w Krakowie oraz
wyró˝nienie na Konkursie M∏odych Kompozytorów im. Tadeusza Bairda (1992), w
1995 roku – I nagrod´ na Konkursie Akademii Muzycznej w Warszawie, w 1996 – II
nagrod´ na 5. Konkursie Kompozytorskim im. Adama Didura w Sanoku, w 1998 – II 47
nagrod´ na 27. Mi´dzynarodowym Konkursie Florilege Vocal de Tours we Francji.
Ponadto zosta∏ uhonorowany Nagrodà Prezydenta Miasta Cz´stochowy za
twórczoÊç kompozytorskà (1995), Krzy˝em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
(1998), Nagrodà im. Êw. Brata Alberta (2006), Bràzowym Medalem Gloria Artis (2011),
Nagrodà Prymasa Polski (2011), Medalem Pro Masovia (2014), Choc de Classica
(2014) i Orphee d’Or - Prix Hector Berlioz (2014). Otrzyma∏ tak˝e siedmiokrotnie
nagrod´ fonograficznà Fryderyk (1999, 2005, 2006, 2008, 2011, 2013 – Artysta
Roku, oraz 2015 – za p∏yt´ „Musica Sacra 5”, w kategorii „Album Roku Muzyka
Kameralna"). Stypendysta Miasta Warszawy (2010). Kompozytor sezonu 2010/2011
Filharmonii Narodowej. Utwory Paw∏a ¸ukaszewskiego wykonywane by∏y na ponad
100 festiwalach w kraju i za granicà i sà zarejestrowane na ponad 100 polskich i
zagranicznych p∏ytach CD (m.in. Hyperion, Acte Préalable, Polskie Nagrania Edition,
DUX, Musica Sacra Edition, Signum Records). Ponad 60 jego utworów zosta∏o
wydanych przez ChesterNovello, PWM Kraków, Edition Ferrimontana, Edizioni
Carrara, Lorenz Corporation, Choris Mundi, Santa Barbara California. Od 1995 do
2013 roku by∏ Sekretarzem Zarzàdu Stowarzyszenia i Dyrektorem Organizacyjnym
Mi´dzynarodowego Festiwalu Laboratorium Muzyki Wspó∏czesnej, a od roku 2000
roku jest prezesem Instytutu Musica Sacra.
materia∏y prasowe: solidarityofarts.pl/public/presskit
Jest cz∏onkiem ZAiKS i Prezydium Rady Akademii Fonograficznej. Pracuje w radach
artystycznych festiwali, m.in. Mi´dzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej Gaude
Mater w Cz´stochowie. Bierze udzia∏ w pracach jury konkursów kompozytorskich,
m.in. w Arezzo, Rimini (W∏ochy), Moskwie (Rosja), Bukareszcie (Rumunia) i na Malcie
oraz w Polsce (Katowice, Bydgoszcz, Legnica, Warszawa, Cz´stochowa, Poznaƒ).
Jest dyrektorem Chóru Katedry Warszawsko-Praskiej Musica Sacra i Wydawnictwa
Musica Sacra Edition. W ostatnich latach twórczoÊç P. ¸ukaszewskiego zyska∏a
znaczàcà pozycj´ w Europie, USA i Kanadzie. Jego utwory sà wykonywane i
prawykonywane przez renomowane zespo∏y chóralne z Londynu i Cambridge (The
Kings Singers, The Holst Singers, BBC Singers, Trinity College Choir, Tenebrae,
Britten Sinfonia, Polyphony) pod dyrekcjà wybitnego dyrygenta Stephena Laytona.
Wydane sà tak˝e majàce znakomite recenzje dwie p∏yty autorskie z jego
kompozycjami w wytwórni Hyperion.
lukaszewski.org.uk
48
materia∏y prasowe: solidarityofarts.pl/public/presskit
Enjott Schneider
Urodzi∏ si´ w Weil nad Renem w 1950 roku. Jest kompozytorem, od 2012 roku
przewodniczàcym rady nadzorczej GEMA (niemiecki odpowiednik ZAIKS’u), od 2013
roku prezydentem Niemieckiego Zwiàzku Kompozytorów zasiadajàcym w Radzie
Muzyki Niemieckiej, organizacji zrzeszajàcej 8 milionów cz∏onków. Na
Uniwersytecie we Freiburgu studiowa∏ Muzyk´ i Muzykologi´, Germanistyk´ oraz
Lingwistyk´. Doktorat obroni∏ w 1977 roku. W latach 1979-2012 pracowa∏ jako
wyk∏adowca w Wy˝szej Szkole Muzycznej i na Uniwersytecie we Freiburgu, od 1996
roku tak˝e jako Profesor Kompozycji w Wy˝szej Szkole Muzycznej w Monachium. Komponuje dla filharmonii i teatru, dla filmu i telewizji, jest pianistà, organistà i
dyrygentem. Publikowa∏ prace z zakresu teorii muzyki, muzyki nowej, muzyki w
mediach audiowizualnych. Do swoich najwa˝niejszych publikacji zalicza „Die
Kunst des Teilens. Zeit-Rhythmus-Zahl” [Sztuka dzielenia. Czas-Rytm-Liczba]
(Monachium, Piper-Verlag, 1991) oraz „Handbuch Filmmusik” [Podr´cznik Muzyki
49
Filmowej], cz´Êci I i II (Universitätsverlag Konstanz, 1986 i 1990). Komponuje utwory na organy (m.in. 13 Symfonii), cykle pieÊni, muzyk´ kameralnà,
dzie∏a orkiestrowe i sceniczne, ma na swoim koncie 8 pe∏nej d∏ugoÊci oper.
Napisa∏ muzyk´ do ponad 500 filmów, m.in. do kinowych „Herbstmilch”,
„Stalingrad”, „Schlafes Bruder”, „Wildfeuer”, „Leise Schatten”, „Das Mädchen
Rosemarie”, „23 – Nichts ist so wie es scheint” oraz telewizyjnych: „Stauffenberg”,
„Die Flucht”, „Laconia”, „Schwabenkinder”, „Jahrestage” [nagroda „Fipa d’or 2001”
za najlepszà europejskà muzyk´ do serii telewizyjnej, produkcja ARD, re˝.
Margarethe von Trotta], „Nicht alle waren Mörder” [Deutscher Fernsehpreis 2009 za
„Nicht alle waren Mörder” oraz „Die Flucht”], a tak˝e do dokumentów: „Wunder von
Leipzig”, „Drama von Dresden”, „Vatikan – Die Verborgene Welt”. Dyskografia
muzyki filmowej Enjotta Schneidera to ponad 20 p∏yt CD ró˝nych wydawców. Jego twórczoÊç charakteryzuje niezwyk∏a wszechstronnoÊç – komponowanie
muzyki awangardowej po filmowà – a tak˝e ch´ç i umiej´tnoÊç uzyskiwania
kreatywnego potencja∏u z przeciwieƒstw. Praca kreatywna idzie przy tym w parze
z pisarskà refleksjà i krytycznym okreÊleniem miejsca i znaczenia w∏asnej
twórczoÊci w kontekÊcie kulturowo-psychologicznym i socjologicznym.
enjott.com