Katalog - Page d`accueil

Komentarze

Transkrypt

Katalog - Page d`accueil
1
LIETUVOS
DAILININKØ
KOMPANIJA
2
Rëmëjai / Sponsorzy / Sponsors
LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTÛROS MINISTERIJA
MINISTERSTWO KULTURY REPUBLIKI LITEWSKIEJ
MINISTRY OF CULTURE OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA
3
LIETUVOS DAILININKØ SÀJUNGA
ZWIÀZEK LITEWSKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓW
LITHUANIAN ARTISTS’ ASSOCIATION
LIETUVOS
DAILININKØ
KOMPANIJA
4
Kà þinome apie tautieèius, gyvenanèius ir kurianèius uþsienyje? Daþniausiai prisimename tuos, su kuriais studijavome, arba menininkus,
kuriø darbus matome tarptautinëse parodose.
Ðiandien lietuviai, matyt, daugiausia þino apie savo Niujorko kolonijà: Ray Bartkus, Vytenis Jankûnas, Þilvinas Kempinas, Aidas Bareikis, Ieva (Martinaitytë) Mediodia... Ðie menininkai, sugebëjæ ásitvirtinti ir iðgarsëti tolimojoje Amerikoje, tarpusavyje bendrauja
retai – kiekvienas rûpinasi savo karjera. Kita vertus, intensyvus individualaus darbo ir kûrybos grafikas diktuoja savàsias taisykles,
tad apie tikslà burtis bendriems projektams nëra kada kalbëti (ir kam to reikia?).
Lietuviai kaimyninëje Lenkijoje... Iðkyla XX a. pradþios istorija ir Rûtos draugija Krokuvoje... Ir ðtai dabar – Lietuvos dailininkø
kompanija: Alicja Bogacka, Linas Domarackas, Rytis Konstantinavièius, Jonas Zagorskas ir Alicja Zimnickaitë (Zimnicka). Simboliðka (net
ironiðka), kad jaunø, Lenkijoje gyvenanèiø menininkø grupë, ambicingai pasivadinusi LDK (visiems lietuviams ðis trumpinys yra vienareikðmis – Lietuvos Didþioji Kunigaikðtystë), susibûrë 2007 m., kai buvo minimas 1-osios lietuviø dailës parodos ðimtmetis.
Iki ðiol Lietuvoje apie ðiuos menininkus (iðskyrus Jonà Zagorskà) maþai kas girdëjo. Tad natûralu, kad jø kûryba sudomins. Vis dëlto
kas gali vienyti penkis labai skirtingo braiþo menininkus? Nejaugi lietuviðkas kraujas, tekantis jø gyslomis – juk Tëvynëje net artimiausios giminystës ryðiø daþnai purtomës?
Mano manymu, ðià „iðdidþià“ kompanijà kol kas sieja jaunatviðkas, dvideðimtmeèiø-trisdeðimtmeèiø kartai bûdingas maksimalizmas ir
deklaruojamas sentimentalizmas. Ið tikrøjø utopinës manifesto idëjos apie pasaulinæ lietuviø menininkø organizacijà ir nostalgija protëviø þemei (anot grupës ákûrëjo Lino Domaracko, „mintis suburti lietuviø kilmës menininkus kilo ið sentimentø ðaliai, kurioje esu gimæs,
sentimentø lietuviø kalbai ir Lietuvos kultûrai“) turi realø praktiná pamatà. Susibûrus paprasèiau rengti parodas, plëtoti tarptautinio
bendradarbiavimo galimybes, gauti lëðø meniniams projektams ir iðgarsëti.
Tikëkimës, kad racionalûs sumetimai neleis pamirðti iðkiliø kûrybos siekiø, o dekoratyviø formø ieðkojimai nevirs saloniniais „þaisliukais“.
Rita Mikuèionytë
5
Co wiemy o rodakach mieszkajàcych i tworzàcych za granicà? Najczæúciej wspominamy tych, z którymi studiowaliúmy, lub artystów, których
prace oglàdamy na miædzynarodowych wystawach.
Dziú Litwini, jak siæ wydaje, najwiæcej wiedzà o swojej nowojorskiej kolonii: Ray Bartkus, Vytenis Jankûnas, Þilvinas Kempinas, Aidas
Bareikis, Ieva (Martinaitytë) Mediodia... Ci artyúci, którzy potrafili siæ zakorzeniã i uzyskaã rozgùos w dalekiej Ameryce, rzadko ze
sobà wspóùpracujà – kaýdy jest zajæty wùasnà karierà. Z drugiej strony, intensywny tryb indywidualnej pracy i twórczoúci dyktuje swoje
warunki, nie ma wiæc czasu na rozmowy o potrzebie zrzeszania siæ i realizacji wspólnych projektów (czy jest to w ogóle potrzebne?).
Litwini w sàsiedniej Polsce... Od razu przywodzi to na myúl historiæ poczàtku XX wieku i stowarzyszenie Rûta w Krakowie... I oto
teraz – Kompania Litewskich Artystów: Alicja Bogacka, Linas Domarackas, Rytis Konstantinavièius, Jonas Zagorskas i Alicja Zimnickaitë
(Zimnicka). Symboliczne (nawet ironiczne) jest to, ýe grupa mùodych, mieszkajàcych w Polsce artystów o ambitnej nazwie LDK (dla
wszystkich Litwinów skrót ten budzi jednoznaczne skojarzenia – Lietuvos Didþioji Kunigaikðtystë, co oznacza Wielkie Ksiæstwo Litewskie),
powstaùa w 2007 roku – w stulecie pierwszej wystawy sztuki litewskiej.
Dotychczas o artystach tych (za wyjàtkiem Jonasa Zagorskasa) na Litwie maùo kto sùyszaù. Zatem naturalne, ýe ich twórczoúã wzbudzi
zainteresowanie. Co jednak moýe ùàczyã piæciu artystów o bardzo róýnych úrodkach wyrazu? Czyýby pùynàca w ich ýyùach litewska krew –
wszak w Ojczyênie czæsto nie chcemy siæ przyznaã nawet do bliskiego pokrewieñstwa?
Moim zdaniem, tæ „hardà” kompaniæ na razie ùàczy mùodzieñczy maksymalizm charakterystyczny dla pokolenia dwudziesto-trzydziestolatków
oraz deklarowany sentymentalizm. W rzeczywistoúci utopijne idee manifestu o úwiatowej organizacji artystów litewskich oraz tæsknota za
ziemià przodków (zdaniem zaùoýyciela grupy Linasa Domarackasa, „pomysù zrzeszenia artystów pochodzenia litewskiego powstaù z sentymentów
dla kraju, w którym siæ urodziùem, z sentymentów dla jæzyka litewskiego i litewskiej kultury“) majà realne praktyczne podùoýe. W ramach
stowarzyszenia ùatwiej jest organizowaã wystawy, rozwijaã moýliwoúci wspóùpracy miædzynarodowej, pozyskiwaã úrodki na realizacjæ
projektów artystycznych oraz – zyskaã rozgùos.
Miejmy nadziejæ, ýe wzglædy racjonalne nie pozwolà zapomnieã wzniosùych dàýeñ twórczych, a poszukiwania dekoracyjnych form nie
przeksztaùcà siæ w salonowe „cacka“.
Rita Mikuèionytë
LIETUVOS
DAILININKØ
KOMPANIJA
6
What do we know about our fellow-countrymen who reside and create abroad? Most often we remember those with whom we studied together, or
the artists who present their works in international exhibitions.
Nowadays, Lithuanians obviously know the New York Colony: Ray Bartkus, Vytenis Jankûnas, Þilvinas Kempinas, Aidas Bareikis, Ieva
(Martinaitytë) Mediodia... These artists, who succeeded to establish and become famous in the distant America, rarely maintain contacts
with each other – everybody is concerned with their own career. On the other hand, intensive schedule of individual work and creation
dictates its own rules, no time is therefore left for joint projects (and who needs them?).
Lithuanians in the neighbouring Poland... There emerges the history of the beginning of the 20th century and Rûtos society in Krakow...
The present analogue is the Company of Lithuanian Artists (LDK) with members Alicja Bogacka, Linas Domarackas, Rytis Konstantinavièius,
Jonas Zagorskas and Alicja Zimnickaitë (Zimnicka). It is symbolic (even ironical) that a group of young artists living in Poland with the
ambitious name LDK (the abbreviation arouses no ambiguity for all Lithuanians – the Great Duchy of Lithuania) gathered in 2007 – the year
of the 100 th anniversary of the first Lithuanian art exhibition.
So far, few have heard about these artists (except Jonas Zagorskas) in Lithuania. It is therefore natural that their creation will arouse
interest. Still, what can be common to five artists of different artistic touch? Could it possibly be Lithuanian blood running in their
veins, when here, in our homeland, we often shun our closest relatives?
In my opinion, this “proud” company is now united by youthful maximalist nature typical of twenty-thirty year olds and their declared
sentimentality. Actually, utopian manifest ideas about the worldwide organisation of Lithuanian artists and nostalgia for the land
of the ancestors (according to founder of the group Linas Domarackas, “the idea to gather together artists of Lithuanian origin evolved
from the sentiments to the country where I was born, sentiments to the Lithuanian language and Lithuanian culture”) has a real practical
ground. Within a group, it is easier to organise exhibitions, develop international cooperation opportunities, raise funds for artistic
projects, and eventually win fame.
Let’s hope that rational considerations will not lead to forgetting high creative aspirations, and that search for decorative forms will
not turn to parlour “playthings”.
Rita Mikuèionytë
7
Lietuvos dailininkø kompanija
(Kompania Litewskich Artystów)
Ði menininkø grupë, kurià 2007 m. vasario 21 d. Varðuvoje ákûrë Linas Domarackas, siekia:
• garsinti lietuviðkà menà, Lietuvos vardà ir kultûrà;
• burti visus lietuviø tautybës ir kilmës iðeivijos menininkus;
• pristatyti Lietuvos menininkø, dirbanèiø uþsienyje, kûrybà;
• atskleisti kiekvieno grupës menininko kûrybos savitumà;
• rengti bendras parodas, tarptautinius projektus;
• bendradarbiauti su kitø tautybiø menininkais.
Lietuvos dailininkø kompanijos nariai:
Alicja Bogacka – keramika (Torûnë);
Linas Domarackas – tapyba, grafika (Varðuva);
Rytis Konstantinavièius – skulptûra, keramika (Vroclavas);
Jonas Zagorskas – tapyba, video menas (Varðuva);
Alicja Zimnickaitë (Zimnicka) – tapyba (Varðuva).
LIETUVOS
DAILININKØ
KOMPANIJA
8
Lietuvos dailininkø kompanija
(Kompania Litewskich Artystów)
Cele grupy artystycznej, zaùoýonej 21 lutego 2007 r. w Warszawie przez Linasa Domarackasa:
• popularyzacja sztuki i kultury litewskiej, promocja wizerunku Litwy;
• zrzeszanie wszystkich artystów litewskich oraz pochodzenia litewskiego, mieszkajàcych i tworzàcych poza granicami Litwy;
• prezentacja twórczoúci artystów litewskich pracujàcych za granicà;
• ukazywanie oryginalnoúci twórczej kaýdego czùonka grupy artystycznej;
• organizowanie wspólnych wystaw, realizacja miædzynarodowych projektów;
• wspóùpraca z artystami innych narodowoúci.
Czùonkowie Kompanii Litewskich Artystów:
Alicja Bogacka – ceramika (Toruñ);
Linas Domarackas – malarstwo, grafika (Warszawa);
Rytis Konstantinavièius – rzeêba, ceramika (Wrocùaw);
Jonas Zagorskas – malarstwo, wideoart (Warszawa);
Alicja Zimnickaitë (Zimnicka) – malarstwo (Warszawa).
9
Company of Lithuanian Artists
(Kompania Litewskich Artystów)
This group of artists established by Linas Domarackas in Warsaw on 21 February 2007 seeks:
• to promote Lithuanian art, make known the name of Lithuania and its culture;
• to gather together all artists of Lithuanian nationality and origin living abroad;
• to present the creation of Lithuanian artists working abroad;
• to show creative individuality of each artist of the group;
• to organise joint exhibitions and international projects;
• to cooperate with artists of other nationalities.
Members of the Company of Lithuanian Artists:
Alicja Bogacka – ceramics (Toruñ);
Linas Domarackas – painting, graphics (Warsaw);
Rytis Konstantinavièius – sculpture, ceramics (Wroclaw);
Jonas Zagorskas – painting, video art (Warsaw);
Alicja Zimnickaitë (Zimnicka) – painting (Warsaw).
LIETUVOS
DAILININKØ
KOMPANIJA
10
11
Alicja BOGACKA
Ið ciklo Kunigaikðtyèiø sielos / Z cyklu Ksiæýniczki z wnætrzem / Series Princesses with the Inward
2006. Molis, stiklëjantys emaliai, angobai, medis / Ceramika szkliwiona, angobowana, drewno / Enamelled, engobed
ceramics, wood
H – 40
Þirgelis / Waýka / Steed
2006. Ðamotas, rausvi stiklëjantys emaliai, glazûros / Kamionka z szamotem, szkliwiona, szkliwiona, patynowana /
Firestone, glaze
H – 30
Termitynai / Kopce termitów / Termitaries
2005. Ðamotas, patinuota roþinë stiklo keramika / Róýowa kamionka z szamotem patynowana / Patined rose glass
ceramics, firestone
H – 70
LIETUVOS
DAILININKØ
KOMPANIJA
12
13
Linas DOMARACKAS
Ciklas Veidai ið gatvës. VI. Fragmentas / Cykl Twarze z ulicy. VI. Fragment /
Series Faces from the Street. VI. Fragment
2005–2006. Kartonas, akrilas / Akryl, karton / Acrylic on cardboard
70 x 50
Pieðiniai ðviesa. I–IV / Rysunki úwiatùem. I–IV / Pictures by Light. I–IV
2007. Pieðinys þibintuvëliu / Rysunek zapalniczkà / Drawing by flash light
LIETUVOS
DAILININKØ
KOMPANIJA
14
15
Rytis KONSTANTINAVIÈIUS
Tatuiruotë. Fragmentas / Tatuaý. Fragment / Tattoo. Fragment
2005. Raku, angobai, glazûros, metalo inkrustacija / Raku, angoba, szkliwo, metalowa
inkrustacja / Raku, engobe, glaze, metal inlay
100 x 45
Vyras / Mæýczyzna / Man’s Sculpture
2007. Ðamotinis molis, glazûros / Glina szamotowa, szkliwo / Fireclay, glaze
H – 120
Stalas su këdëmis / Stóù z krzesùami / Table and Chairs
2001. Ðamotinis molis, glazûros, metalo inkrustacija, lempa / Glina szamotowa,
szkliwo, metalowa inkrustacja, lampa / Fireclay, glaze, metal inlay, lamp
85 x 350 x 120
LIETUVOS
DAILININKØ
KOMPANIJA
16
17
Jonas ZAGORSKAS
Zidanas / Zidane / Zidane
2006–2007. Drobë, aliejus / Farby olejne, pùótno / Oil on canvas
6 darbai x 80 x 100 / 6 prac, kaýda o wymiarach 80 x 100 /
6 pieces, each 80 x 100
Puiku puiku puiku / Fajnie fajnie fajnie / Perfect Perfect Perfect
2007. Kartonas, aliejus / Farby olejne, karton / Oil on cardboard
165 x 120
LIETUVOS
DAILININKØ
KOMPANIJA
18
19
Alicja ZIMNICKAITË (ZIMNICKA)
Viskas apie roþes / Wszystko o róýach / All about
roses
2007. Drobë, akrilas / Akryl, pùótno / Acrylic
on canvas
90 x 120
Laivelis pattern 2 / Ùódka pattern 2 / Boat pattern 2
2007. Kamðtis, akrilas / Akryl, korek / Acrylic
on cork
30 x 60
LIETUVOS
DAILININKØ
KOMPANIJA
20
21
Alicja BOGACKA
[email protected]
Gimë 1969 m. Barlineke (Lenkija).
Ur. 1969 r. w Barlinku (Polska).
Born in Barlinek (Poland), in 1969.
1988–1992 m. mokësi Barlineko (Lenkija) keramikos
1988–1992 – studia w pracowni ceramicznej w Barlinku
1988–1992 – studied in the Ceramics Studio in Barlinek
studijoje.
(Polska).
(Poland).
Nuo 2005 m. – Lenkijos dailininkø sàjungos narë.
Od 2005 r. jest czùonkiem Zwiàzku Polskich Artystów
Since 2005 – Member of the Polish Artists’
Plastyków.
Association.
Parodos
2007 m. galerija Melisa i Jazz, Torûnë, Lenkija.
Wystawy
Exhibitions
2007 m. Inovroclavo kultûros namai, Lenkija.
2007: Galeria Melisa i Jazz, Toruñ, Polska.
2007 Gallery Melisa i Jazz, Toruñ, Poland.
2007 m. Lenkø centras, Briuselis, Belgija.
2007: Inowrocùawski Dom Kultury, Polska.
2007 Inowroclaw House of Culture, Poland.
2006 m. galerija Karczewski, Torûnë, Lenkija.
2007: Centrum Polskie, Bruksela, Belgia.
2007 Polish Centre, Brussels, Belgium.
2005 m. galerija Spichrz, Goþovas, Lenkija.
2006: Galeria Karczewski, Toruñ, Polska.
2006 Gallery Karczewski, Toruñ, Poland.
2005 m. Lenkijos menas Diuseldorfe, Vokietija.
2005: Galeria Spichlerz, Gorzów Wielkopolski, Polska.
2005 Gallery Spichrz, Gorzów, Poland.
2005 m. galerija Zamek, Nidzica, Lenkija.
2005: Sztuka polska w Düsseldorfie, Niemcy.
2005 Polish Art in Düsseldorf, Germany.
2005 m., 2002 m. galerija Dwór Mieszczañski, Torûnë,
2005: Galeria Zamek, Nidzica, Polska.
2005 Gallery Zamek, Nidzica, Poland.
Lenkija.
2005, 2002: Galeria Dwór Mieszczañski, Toruñ, Polska.
2005, 2002 Gallery Dwór Mieszczañski, Toruñ, Poland.
2004 m., 2002 m. Barlineko miesto muziejus, Lenkija.
2004, 2002: Muzeum w Barlinku, Polska.
2004, 2002 Barlinek Town Museum, Poland.
2004 m., 2003 m., 2002 m. Lenkø centras, Leidenas,
2004, 2003, 2002: Centrum Polskie, Lejda, Holandia.
2004, 2003, 2002 Polish Centre, Leiden, Holland.
Olandija.
LIETUVOS
DAILININKØ
KOMPANIJA
22
Linas DOMARACKAS
www.linasdomarackas.com.pl
[email protected]
Gimë 1967 m. Ðiauliuose.
Ur. w 1967 r. w Ðiauliai (Litwa).
Born in Ðiauliai (Lithuania), in 1967.
1985 m. baigë Ðiauliø dailës mokyklà.
W 1985 r. ukoñczyù szkoùæ sztuk plastycznych w
1985 – graduated from Ðiauliai School of Fine Arts.
1991–1994 m. studijavo Varðuvos dailës akademijoje,
Ðiauliai.
1991–1994 – studied in the Faculty of Graphics of the
grafikos fakultete.
W l. 1991–1994 studiowaù na Wydziale Grafiki Akademii
Warsaw Academy of Fine Arts.
1997–1998 m. – Varðuvos fondo Salon 101 stipendija.
Sztuk Piæknych w Warszawie.
1997–1998 – scholarship from the Warsaw Fund Salon
Nuo 2007 m. – Lenkijos dailininkø sàjungos narys.
W l. 1997–1998 – stypendium warszawskiej fundacji Salon
101.
Tarptautinës menininkø grupës Decentristai narys.
101.
Since 2007 – member of the Polish Artists’
Od 2007 r. jest czùonkiem Zwiàzku Polskich Artystów
Association.
Personalinës parodos
Plastyków.
Member of the International Artists’ Group
2008 m. Meno ir kultûros centras, galerija HALL,
Czùonek miædzynarodowej grupy artystycznej Decentryúci.
Decentrists.
2008 m. Marðalkos galerija, Olðtynas, Lenkija.
Wystawy indywidualne
Personal exhibitions
2007 m. Vieno paveikslo galerija, Torûnë, Lenkija.
2008: Centrum Kultury i Sztuki, Galeria HALL, Kalisz,
2008 Centre of Art and Culture, gallery HALL, Kalisz,
2007 m. galerija Elektor, Mazovijos kultûros ir meno
Polska.
Poland.
centras, Varðuva, Lenkija.
2008: Galeria Marszaùkowska, Olsztyn, Polska.
2008 Marshal gallery, Olsztyn, Poland.
2006 m. Mazovijos kultûros ir meno centras, galerija
2007: Galeria jednego obrazu, Toruñ, Polska.
2007 One picture gallery, Toruñ, Poland.
Ratusz, Varðuva, Lenkija.
2007: Galeria Elektor, Mazowieckie Centrum Kultury i
2007 Gallery Elektor, Mazovian Centre of Culture and
2005 m. Rotuðës aikðtës galerija, Olðtynas, Lenkija.
Sztuki, Warszawa, Polska.
Art, Warsaw, Poland.
Kaliðas, Lenkija.
23
Grupinës parodos
2006: Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, Galeria
2006 Gallery Ratusz, Mazovian Centre of Culture and
2007 m. Kaliðo þemës muziejus, Kaliðas, Lenkija.
Ratusz, Warszawa, Polska.
Art, Warsaw, Poland.
2007 m. galerija Pod Dachem Nieba, Cechocinekas,
2005: Galeria przy Placu Ratuszowym, Olsztyn, Polska.
2005 Town Hall Square gallery, Olsztyn, Poland.
2007 m. galerija Mellina Sztuki, Varðuva, Lenkija.
Wystawy zbiorowe
Group exhibitions
2007 m. galerija Wytwórnia, Varðuva, Lenkija.
2007: Muzeum Ziemi Kaliskiej, Kalisz, Polska.
2007 Kalisz Museum, Kalisz, Poland.
2007 m. galerija Meduna, Viena, Austrija.
2007: Galeria Pod Dachem Nieba, Ciechocinek, Polska.
2007 Gallery Pod Dachem Nieba, Ciechocinek, Poland.
2006 m. galerija Pod Dachem Nieba, Cechocinekas,
2007: Galeria Mellina Sztuki, Warszawa, Polska.
2007 Gallery Mellina Sztuki, Warsaw, Poland.
Lenkija.
2007: Galeria Wytwórnia, Warszawa, Polska.
2007 Gallery Wytwórnia, Warsaw, Poland.
Lenkija.
2005 m. galerija EL, Elbingas, Lenkija.
LIETUVOS
DAILININKØ
KOMPANIJA
2007: Galeria Meduna, Wiedeñ, Austria.
2007 Gallery Meduna, Vienna, Austria.
2006: Galeria Pod Dachem Nieba, Ciechocinek, Polska.
2006 Gallery Pod Dachem Nieba, Ciechocinek, Poland.
2005: Galeria EL, Elblàg, Polska.
2005 Gallery EL, Elblàg, Poland.
24
Rytis KONSTANTINAVIÈIUS
[email protected]
Gimë 1969 m. Komiø Autonominëje Respublikoje.
Ur. w 1969 r. w Republice Autonomicznej Komi.
Born in Komi Autonomous Republic, in 1969.
1984 m. baigë Kauno 52-àjà meno mokyklà.
W 1984 r. ukoñczyù szkoùæ sztuk plastycznych nr 52 w
1984 – graduated from Kaunas 52 nd Art School
Nuo 1994 m. gyvena Lenkijoje.
Kownie (Litwa).
Lithuania).
Nuo 2003 m. – Lenkijos dailininkø sàjungos narys.
Od 1994 r. mieszka w Polsce.
Since 1994 – resides in Poland.
Od 2003 r. jest czùonkiem Zwiàzku Polskich Artystów
Since 2003 – member of the Polish Artists’
Plastyków.
Association.
2007 m. Barlinekas, Lenkija.
Wystawy
Exhibitions
2007 m. Varðuva, Lenkija.
2008: Barlinek, Polska.
2008 Barlinek, Poland.
2005 m. Gluðyca, Lenkija.
2007: Barlinek, Polska.
2007 Barlinek, Poland.
2007: Warszawa, Polska.
2007 Warsaw, Poland.
2005: Gùuszyca, Polska.
2005 Gùuszyca, Poland.
Sympozja
Symposiums
2007: Barlinek, Polska.
2007 Barlinek, Poland.
Parodos
2008 m. Barlinekas, Lenkija.
Simpoziumai
2007 m. Barlinekas, Lenkija.
25
Jonas ZAGORSKAS
www.zagorskas.com
[email protected]
Gimë 1977 m. Lietuvoje.
Ur. w 1977 r. na Litwie.
Born in Lithuania, in 1977.
2000 m. baigë Vilniaus dailës akademijà.
W 2000 r. ukoñczyù Akademiæ Sztuk Piæknych w Wilnie.
2000 – graduated from the Vilnius Academy of Fine
2000–2001 m. – video magistrantûra Kluþo-Napokos menø
2000–2001 – studia magisterskie w zakresie sztuki
Arts.
ir dizaino universitete Rumunijoje.
wideo na uniwersytecie w Kluý-Napoka w Rumunii.
2000–2001 – master’s programme in video at the
2001–2002 m. – video magistrantûra Vilniaus dailës
2001–2002 – studia magisterskie w zakresie sztuki
University of Art and Design in Cluj-Napoca, Romania.
akademijoje.
wideo w Akademii Sztuk Piæknych w Wilnie.
2001–2002 – master’s programme in video at the Vilnius
Lietuvos tarpdisciplininio meno kûrëjø sàjungos narys.
Czùonek Litewskiego Zwiàzku Twórców Sztuki
Academy of Fine Arts.
Interdyscyplinarnej.
Member of the Lithuanian Interdisciplinary Art
Parodos
Creators’ Association.
2007 m. ðiuolaikinës tapybos bienalë Suklegos,
Wystawy
Klaipëdos dailës parodø rûmai, Lietuva.
2007: Biennale Malarstwa Wspóùczesnego Suklegos, Paùac
Exhibitions
2007 m. Hmm... Wystawa problemowa, galerija Arsenal,
Sztuki w Kùajpedzie, Litwa.
2007 Modern Painting Biennale Suklegos, Klaipëda Art
Balstogë, Lenkija.
2007: Hmm... Wystawa problemowa, Galeria Arsenaù,
Exhibition Hall, Lithuania.
2007 m. Cultura vs Natura, Arkos dailës galerija,
Biaùystok, Polska.
2007 Hmm... Wystawa problemowa, gallery Arsenal,
Vilnius, Lietuva.
2007: Cultura vs Natura, Galeria Arka, Wilno, Litwa.
Biaùystok, Poland.
2007 m. C.A.C. direktoriaus aðara, Klaipëdos dailës
2007: C.A.C. direktoriaus aðara (Ùza dyrektora Centrum
2007 Cultura vs Natura, gallery Arkos dailës galerija,
parodø rûmai, Lietuva.
Sztuki Wspóùczesnej), Paùac Sztuki w Kùajpedzie,
Vilnius, Lithuania.
2006 m. video festivalis Outvideo, Rusija.
Litwa.
2007 C.A.C. direktoriaus aðara, Klaipëda Art
LIETUVOS
DAILININKØ
KOMPANIJA
26
2006 m. Neighbours to neighbours, Varðuva, Lenkija.
2006: Festiwal wideo Outvideo, Rosja.
Exhibition Hall, Lithuania.
2006 m. Direction Praga, Varðuva, Lenkija.
2006: Neighbours to neighbours, Warszawa, Polska.
2006 Video festival Outvideo, Russia.
2005 m. Art goes, Kaunas, Lietuva.
2006: Direction Praga, Warszawa, Polska.
2006 Neighbours to neighbours, Warsaw, Poland.
2004 m. The gift, Kaunas, Lietuva.
2005: Art goes, Kowno, Litwa.
2006 Direction Praga, Warsaw, Poland.
2003 m. 2 show, Ðiuolaikinio meno centras, Vilnius,
2004: The gift, Kowno, Litwa.
2005 Art goes, Kaunas, Lithuania.
Lietuva.
2003: 2 show, Centrum Sztuki Wspóùczesnej, Wilno,
2004 The gift, Kaunas, Lithuania.
2003 m. Reisefreiheit, filmø programa Liebe im
Litwa.
2003 2 show, Contemporary Art Centre, Vilnius,
Ausland, Diuseldorfas, Vokietija.
2003: Reisefreiheit, program filmowy Liebe im Ausland,
Lithuania.
2002 m. Meeting platform, Ðiuolaikinio meno centras,
Düsseldorf, Niemcy.
2003 Reisefreiheit, film programme Liebe im Ausland,
Vilnius, Lietuva.
2002: Meeting platform, Centrum Sztuki Wspóùczesnej,
Düsseldorf, Germany.
2002 m. Get out!, galerija Arsenal, Balstogë, Lenkija.
Wilno, Litwa.
2002 Meeting platform, Contemporary Art Centre,
2002: Get out!, Galeria Arsenaù, Biaùystok, Polska.
Vilnius, Lithuania.
2002 Get out!, gallery Arsenal, Biaùystok, Poland.
27
Alicja ZIMNICKAITË (ZIMNICKA)
www.artico.pl
[email protected]
Gimë 1975 m. Punske (Lenkija).
Ur. w 1975 r. w Puñsku (Polska).
Born in Punsk (Poland), in 1975.
1990–1994 m. mokësi Kauno aukðtesniojoje meno
W l. 1990–1994 uczyùa siæ w Wyýszej Szkole Sztuk
1990–1994 – studied in Kaunas High Art School (now
mokykloje (dabar Kauno kolegijos J. Vienoþinskio menø
Piæknych w Kownie (obecnie Wydziaù Sztuk Piæknych im.
J. Vienoþinskis Faculty of Arts, Kaunas College).
fakultetas).
J. Vienoþinskisa Kolegium Kowieñskiego).
1994–1999 – studied design in the Warsaw Academy of
1994–1999 m. studijavo dizainà Varðuvos dailës
1994–1999 – studia w zakresie wzornictwa w Akademii
Fine Arts.
akademijoje.
Sztuk Piæknych w Warszawie.
1997 – scholarship from the Polish Ministry of Culture
1997 m. skirta Lenkijos Kultûros ir ðvietimo
W 1997 r. otrzymaùa stypendium Ministerstwa Kultury i
and Education.
ministerijos stipendija.
Sztuki RP.
Personal exhibitions
Personalinës parodos
Wystawy indywidualne
2007 Gallery2 – Horsebridge, Whitstable, Great
2007 m. Gallery2 – Horsebridge, Vitsteblis, Didþioji
2007: Gallery2 – Horsebridge, Whitstable, Wielka
Britain.
Britanija.
Brytania.
2007 Lithuanian centre at the Embassy of the Republic
2007 m. Lietuvos centras prie Lietuvos Respublikos
2007: Litewskie Centrum przy Ambasadzie Republiki
of Lithuania, Warsaw, Poland.
ambasados, Varðuva, Lenkija.
Litewskiej, Warszawa, Polska.
2006 Gallery W Hallu, Kalisz, Poland.
2006 m. galerija W Hallu, Kaliðas, Lenkija.
2006: Galeria W Hallu, Kalisz, Polska.
2006 Deloitte House, Warsaw, Poland.
2006 m. Deloitte House, Varðuva, Lenkija.
2006: Deloitte House, Warszawa, Polska.
2005 Empik, Arkadia, Warsaw, Poland.
2005 m. Empik, Arkadia, Varðuva, Lenkija.
2005: Empik, Arkadia, Warszawa, Polska.
2005 Warsaw City History Museum, Poland.
LIETUVOS
DAILININKØ
KOMPANIJA
28
2005 m. Varðuvos miesto istorijos muziejus, Lenkija.
2005: Muzeum Historyczne m. st. Warszawy, Polska.
2004 Gallery Diva, Isola 2000, France.
2004 m. galerija Diva, Isola 2000, Prancûzija.
2004: Galeria Diva, Isola 2000, Francja.
2003 European Education Centre, Jastrzæbie Zdrój,
2003 m. Europos edukacijos centras, Jastðembas
2003: Centrum Edukacji Europejskiej, Jastrzæbie Zdrój,
Poland.
Zdrujus, Lenkija.
Polska.
2003 Kocioù Artystów, club Tygmont, Warsaw, Poland.
2003 m. Kocioù Artystów, klubas Tygmont, Varðuva,
2003: Kocioù Artystów, Klub Tygmont, Warszawa, Polska.
2003 Gallery Art Office, Warsaw, Poland.
Lenkija.
2003: Galeria Art Office, Warszawa, Polska.
2002 Hotel Marriott, Warsaw, Poland.
2003 m. galerija Art Office, Varðuva, Lenkija.
2002: Hotel Marriott, Warszawa, Polska.
2002 Gallery Elektor, Mazovian Centre of Culture and
2002 m. vieðbutis Marriott, Varðuva, Lenkija.
2002: Galeria Elektor, Mazowieckie Centrum Kultury i
Art, Warsaw, Poland.
2002 m. galerija Elektor, Mazovijos kultûros ir meno
Sztuki, Warszawa, Polska.
Group exhibitions
centras, Varðuva, Lenkija.
Wystawy zbiorowe
2007 Gallery Królikarnia, Warsaw National Museum,
Grupinës parodos
2007: Galeria Królikarnia, Muzeum Narodowe w
Poland.
2007 m. galerija Królikarnia, Varðuvos nacionalinis
Warszawie, Polska.
2007 Gallery Pod Dachem Nieba, Ciechocinek, Poland.
muziejus, Lenkija.
2007: Galeria Pod Dachem Nieba, Ciechocinek, Polska.
2007 Svensk Konst & Antikvitets Förmedling, Malmö,
2007 m. galerija Pod Dachem Nieba, Cechocinekas,
2007: Svensk Konst & Antikvitets Förmedling, Malme,
Sweden.
Lenkija.
Szwecja.
2006 Gallery Skùadnica Sztuki, Warsaw, Poland.
2007 m. Svensk Konst & Antikvitets Förmedling, Malmë,
2006: Galeria Skùadnica Sztuki, Warszawa, Polska.
2006 Consulate General of the Republic of Poland in
Ðvedija.
2006: Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w
New York, USA.
2006 m. galerija Skùadnica Sztuki, Varðuva, Lenkija.
Nowym Jorku, USA.
2005 Gallery Zamek Ksiàý, Waùbrzych, Poland.
2006 m. Lenkijos Respublikos generalinis konsulatas
2005: Galeria Zamek Ksiàý, Waùbrzych, Polska.
2003 Gallery Brama, Warsaw, Poland.
Niujorke, JAV.
2003: Galeria Brama, Warszawa, Polska.
2005 m. galerija Zamek Ksiàý, Valbþychas, Lenkija.
2003 m. galerija Brama, Varðuva, Lenkija.
29
Virðeliuose – Jono Zagorsko darbas Breiko ðokëjas / 2005. Popierius, akrilas / 24 x 39
Na okùadkach wykorzystano pracæ Jonasa Zagorskasa Breiko ðokëjas (B-boy) / 2005. Akryl, papier / 24 x 39
Jonas Zagorskas’ Break Dancer used for covers / 2005. Acrylic on paper / 24 x 39
Parodos kuratorius / Kurator wystawy / Exhibition curator
Linas Domarackas
Katalogo sudarytojos / Opracowanie katalogu / Catalogue editors
Rita Mikuèionytë
Auðra Petroðkienë
Katalogo stilius / Redakcja katalogu / Catalogue stylist
Neringa Debesytë
Vertë / Tùumaczenie / Translator
UAB „Metropolio vertimai“
Katalogo dailininkë / Opracowanie graficzne katalogu / Catalogue designer
Miglë Datkûnaitë
Spaudë / Druk / Print
UAB „Petro ofsetas“
Þalgirio g. 90
LT-09303 Vilnius, Lietuva / Litwa / Lithuania
LIETUVOS
DAILININKØ
KOMPANIJA
30
31
LIETUVOS
DAILININKØ
KOMPANIJA
32

Podobne dokumenty