Prezentacja Landeschule

Transkrypt

Prezentacja Landeschule
Projektbezeichnung
„Entwicklung, Errichtung und
grenzüberschreitende Nutzung eines
Brandübungshauses sowie
Beschaffung und Nutzung von
Feuerwehreinsatzfahrzeugen“
Opis projektu
„Opracowanie, wykonanie
i transgraniczne użytkowanie
ćwiczebnego budynku
rozgorzeniowego oraz zakup
i użytkowanie pojazdów
pożarniczych“
Entwicklung der
partnerschaftlichen
Zusammenarbeit LSTE und
Wojewodschaftskommandantur der Staatlichen Feuerwehr
Gorzow
.
·
Abschluss des
Partnerschaftsvertrages
am 17. Mä
März 2007
Durchfü
Durchführung von
Ausbildungsmaß
Ausbildungsmaßnahmen und
sonstigen Aktivitä
Aktivitäten auf der
Grundlage jährlicher
Arbeitsplä
rbeitspläne
Rozwój partnerskiej
współpracy między LSTE
a Komendą Wojewódzkiej
Państwowej Straży Pożarnej
w Gorzowie Wielkopolskim
.
Zawarcie umowy partnerskiej
17 marca 2007 r.
.
Przeprowadzanie czynnoś
czynności
szkoleniowych i pozostał
pozostałych
dział
działań w oparciu o roczny
plan roboczy
Federführender
Begünstigter:
Beneficjent Wiodący:
Landesschule und Technische
Einrichtung für Brand- und
Katastrophenschutz des
Landes Brandenburg (LSTE)
Krajowa Szkoła i Placówka
Techniczna Ochrony
Przeciwpożarowej i przed
Klęskami Żywiołowymi Kraju
Związkowego Brandenburgia
(LSTE)
Projektpartner:
Partner Projektu:
Wojewodschaftskommandantur
der Staatlichen Feuerwehr in
Gorzow
Komenda Wojewódzka
Państwowej Straży Pożarnej
w Gorzowie Wielkopolskim
Projektinhalt
Gegenstand dieses Projektes ist die
gemeinsame Entwicklung und Nutzung
eines Brandü
Brandübungshauses nach DIN
14097 durch deutsche und polnische
Feuerwehreinsatzkrä
Feuerwehreinsatzkräfte sowie die
Entwicklung, Beschaffung und Nutzung
von drei Feuerwehreinsatzfahrzeugen
zum Transport, zur Fü
Führung und zur
Einsatzreservebildung.
Hierzu gehö
gehört insbesondere:
.
die Heiß
Heißausbildung von
Atemschutzgerä
Atemschutzgeräteträ
teträgern,
.
die Personenrettung in
verrauchten Rä
Räumen,
.
die Darstellung realer
Brandszenarien.
Treść
Treść projektu
Przedmiotem projektu jest wspó
wspólne
zaplanowanie i uż
użytkowanie budynku
rozgorzeniowego wg normy DIN 14097
przez czł
członkó
onków polskiej i niemieckiej
straż
straży poż
pożarnej oraz nabycie
i uż
użytkowanie trzech samochodó
samochodów
poż
pożarniczych do transportu,
transportu,
prowadzenia akcji i szkolenia kadry.
Chodzi tu zwł
zwłaszcza o:
.
trening ze sprzę
sprzętem ochrony dró
dróg
oddechowych,
.
ratowanie osó
osób znajdują
znajdujących się
się
w zadymionych pomieszczeniach,
.
uzyskanie zbliż
zbliżonej do realnych
warunkó
warunków symulacji poż
pożaru.
aru.
Auf dem Gelä
Gelände der
Landesfeuerwehrschule in
Eisenhü
Eisenhüttenstadt soll dazu
ein dreietagiges Gebä
Gebäude mit
folgenden Merkmalen errichtet
werden:
. Innentreppen und Flure,
Kellerrä
Kellerräume, Garage,
.
im OG Kü
Küche und
Wohnzimmer sowie
.
Bedienzentrale an der
Gebä
Gebäudefront mit Sichtfenstern
zu allen Brandstellen.
W tym celu na terenie Krajowej
Szkoł
Szkoły Ochrony Przeciwpoż
Przeciwpożarowej
w Eisenhü
Eisenhüttenstadt należ
należy
wybudować
wybudować trzykondygnacyjny
budynek, w któ
którym mieś
mieścił
ciłyby się
się:
.
schody wewnę
wewnętrzne i korytarze,
.
na pierwszym pię
piętrze - kuchnia
i pokó
pokój mieszkalny oraz
.
dyspozytornia przy ścianie
frontowej budynku ze
specjalnymi oknami
wychodzą
wychodzącymi w stronę
stronę
wszystkich miejsc, w któ
których
odbywa się
się symulacja poż
pożaru.
Zur Gewährleistung der Nutzung
des Brandübungshauses durch
polnische Feuerwehreinsatzkräfte
ist die Beschaffung von drei
Spezialeinsatzfahrzeugen für
Transport- und Logistikaufgaben im
Rahmen dieses Projektvorhabens
notwendig. Bei den Fahrzeugen
handelt es sich um einen
Gerätewagen – Atemschutz , ein
Mannschaftstransportfahrzeug als
Feuerwehrbus sowie ein
Mannschaftstransportfahrzeug als
Kleinbus.
By umożliwić polskim strażakom
użytkowanie budynku rozgorzeniowego
konieczne jest nabycie w ramach tego
projektu trzech samochodów
pożarniczych w celu działań
transportowych, logistycznych i
pożarniczo-technicznych. Chodzi tutaj o
samochód do przewozu osób (autobus
pożarniczy), samochód wyposażony w
aparaty ochrony górnych dróg
oddechowych, jak i samochód do
przewozu osób (mikrobus).
Szkolenia w budynku rozgorzeniowym
będą odbywać się na podstawie
całorocznego planu użytkowania.
Zeitplan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Vorbereitung Antragstellung
09 – 11/2008
Antragstellung des
Förderantrages
17.12.2008
Unterzeichnung des
Fördervertrages
29.09.2009
Grundsteinlegung 20.09.2010
Ausführung-Baubeginn
(Tiefbau) 11/2010
Übergabe Brandhaus
29.11.2011
Terminarz
1.
2.
3.
4.
5.
6.
przygotowania do składania
wniosku 09-11/ 2008
złożenie wniosku aplikacyjnego
17. 12. 2008
podpisanie umowy o
dofinansowanie 29. 09. 2009
położenie kamienia węgielnego
20. 09. 2010
początek budowy (roboty
podziemne) 11/2010
przekazanie budynku
rozgorzeniowego 29. 11. 2011
Aktivitäten zur Beschaffung
der Feuerwehrfahrzeuge
des polnischen Partners
Działania polskiego partnera
projektu związane z nabyciem
samochodów
.
Einleitung des
Vergabeverfahrens
April 2010
.
Wdrożenie postępowania
przetargowego
kwiecień 2010 r.
.
Zuschlagerteilung
Juni/Juli 2010
.
Przydzielenie zamówienia
czerwiec/ lipiec 2010 r
.
Abnahme und Übergabe
der Fahrzeuge Juni 2011
.
Odbiór i przekazanie pojazdów
czerwiec 2011 r.
Plan finansowy
Finanzplan
Projektgesamtkosten:
2.600.000 €
Wartość
Wartość cał
całkowita projektu:
2.600.000 €
Brandü
Brandübungshaus:
2.000.000 €
Budynek rozgorzeniowy:
2.000.000 €
FeuerwehreinFeuerwehreinsatzfahrzeuge:
600.000 €
Samochody poż
pożarnicze:
600.000 €
EFREEFRE-Mittel gesamt:
2.210.000 €
Kwota EFRR ogó
ogółem:
Brandü
Brandübungshaus:
(Eigenanteil 300.000 €)
1.70
0.000 €
1.700.000
Budynek rozgorzeniowy:
Feuerwehrfah
rzeuge:
Feuerwehrfahrzeuge:
(Eigenanteil 90.000 €)
510.000 €
2.210.000 €
(wkł
.000 €
(wkład wł
własny 300.000 €) 1.700
1.700.000
Samochody poż
pożarnicze:
(wkł
(wkład wł
własny 90.000 €) 510.000 €
Bilder zur Errichtung
des Brandübungshauses
Fotoreportaż
Budynek rozgorzeniowy
Bilder zu den beschafften
Feuerwehrfahrzeugen
Fotoreportaż
Samochody pożarnicze
DIESES PROJEKT WIRD AUS MITTELN DES EUROPÄISCHEN
FONDS FÜR REGIONALE ENTWICKLUNG (EFRE)
IM RAHMEN DES OPERATIONELLEN PROGRAMMS
ZUR GRENZÜBERGREIFENDEN ZUSAMMENARBEIT
POLEN (WOJEWODSCHAFT LUBUSKIE) – BRANDENBURG
2007 - 2013 GEFÖRDERT
"Grenzen überwinden durch gemeinsame Investitionen in die
Zukunft"
„Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość”
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
Dziękuję za uwagę

Podobne dokumenty