Remont Pracowni Hotelarskiej ZS

Transkrypt

Remont Pracowni Hotelarskiej ZS
P.H.U "PROFI"
42-300 Myszków ul.Pułaskiego 7/408
PRZEDMIAR
45330000-9
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR
ADRES INWESTORA
BRANŻA
:
:
:
:
:
Remont Pracowni Hotelarskiej
Żarki ul.Myszkowska 50
Powiat Myszkowski
42-300 Myszków ul.Pułaskiego 6
Budowlana
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
DATA OPRACOWANIA
:
Stawka roboczogodziny :
Poziom cen
:
Sławomir Łapeta
28,04,2014
I kwartał 2014
NARZUTY
Koszty pośrednie [Kp] ............................................
Zysk [Z] ..................................................................
VAT [V] ..................................................................
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót
% R, S
% R+Kp(R), S+Kp(S)
% Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))
:
:
:
zł
zł
zł
Słownie:
WYKONAWCA :
INWESTOR :
Data opracowania
28,04,2014
Data zatwierdzenia
Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
-2Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 20085 dla PHU PROFI
Remont Pracowni Hotelarskiej ZS wŻarkach
PRZEDMIAR
Lp. Podstawa
Opis i wyliczenia
Remont Pracowni Hotelarskie ZS w Żarkach
1 KNR 4-04
Rozebranie posadzek z deszczułek mocowanych na lepik - do 61 deszczułek
0501-04
na 1 m2 posadzki ( sala główna)
47.1
2 KNR 4-04
0504-03
j.m.
m2
m2
48.9
m2
3 KNR-W 4-01 Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie
0331-03
wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych
2,5*2,5*0,25=1,56
1.56
m3
4 KNR-W 4-01 Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. dla belek stalowych w ścianach z cegieł
0347-05
na zaprawie cementowej
2
gniazd.
5 KNR-W 4-01 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsa0314-04
dzenie belek stalowych do I NP 180 mm
2*3,0=6
6.0
m
6 KNR-W 4-01 Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 1/2 ceg. na zaprawie ce0335-19
mentowej
2
szt.
7 KNR-W 4-01 Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.023 m2 w elemen0210-01
tach z betonu żwirowego
6.5
m
8 KNR-W 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce0341-01
mentowo-wapiennej
5.3
m
9 KNR-W 4-01 - usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi
0106-05
4.5
m3
m3
gniazd.
m
szt.
m
m
m3
10 KNR-W 4-01 Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons0109-17
trukcji ceglanych na odległość 4 km
0109-20
4.5
m3
11 KNR-W 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4 x 1/4 ceg. w
0327-01
ścianach z cegieł
5.3
m
m3
m
12 KNR-W 4-01 Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł m
0705-01
lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane cegłami
lub dachówkami
8.0
m
m2
m2
14 KNR-W 2-02 Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu ma- szt.
1025-03
lowane dwukrotnie na budowie typu FD8
1
szt.
15 KNR-W 2-02 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzch- m2
1022-04
ni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni ponad 0.25 m2 fabrycznie wykończone
1
m2
16 NNRNKB
(z.XI) okładziny jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusz202 2028-04 tach metalowych mocowanych bezpośrednio do stropu (okładziny rur c.o)
17,2*0,4*0,4=
2.75
17 KNR 0-12II
1118-08
m2
m2
Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej me- m2
todą zwykłą(pracownia ,pokój, magazyn)
47,1+48,9+23,54=119,54m2
-3-
Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 20085 dla PHU PROFI
Razem
m2
Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych (sala po byłej kotłowni)
13 NNRNKB
(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych
202 2024-03 rusztach metalowych dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym 100
2,2+3,0)*3,0-(0,9*2,0)=18,0m2
18.0
Poszcz
47.100
RAZEM
47.100
48.900
RAZEM
48.900
1.560
RAZEM
1.560
2.000
RAZEM
2.000
6.000
RAZEM
6.000
2.000
RAZEM
2.000
6.500
RAZEM
6.500
5.300
RAZEM
5.300
4.500
RAZEM
4.500
4.500
RAZEM
4.500
5.300
RAZEM
5.300
8.000
RAZEM
8.000
18.000
RAZEM
18.000
1.000
RAZEM
1.000
1.000
RAZEM
1.000
2.750
RAZEM
2.750
Remont Pracowni Hotelarskiej ZS wŻarkach
Lp.
Podstawa
PRZEDMIAR
Opis i wyliczenia
119.54
18 KNR AT-23
0216-05
j.m.
m2
Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie
cienkowarstwowej; kształtki o długości 18-28 cm
29,1+28,8+19,9=77,8
77.8
m
19 KNR 0-12II
0829-08
Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą( Łazienka)
19.0
m2
20 KNR 4-02
0111-04
Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego o śr. 65 mm
szt.
1
szt.
m
m2
21 KNR-W 2-15 Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 20 mm o połączeniach gwinto- m
0106-02
wanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
19.5
m
22 KNR-W 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. no- szt.
0130-02
minalnej 20 mm
1
szt.
23 KNR-W 2-15 Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz m
0203-03
budynków o połączeniach wciskowych
4.5
m
24 KNR-W 2-15 Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz
0203-01
budynków o połączeniach wciskowych
5.0
m
25 KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połącze0211-03
niach wciskowych
1
podej.
26 KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze0211-01
niach wciskowych
2
podej.
27 KNR-W 2-15 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
0230-02
1
kpl.
28 KNR-W 2-15 Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
0233-03
1
kpl.
29 KNR-W 2-15 Brodziki natryskowe
0232-02
1
kpl.
30 KNR-W 2-15 Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr. nominalnej 15 mm
0137-01
1
szt.
31 KNR-W 2-15 Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm
0137-09
1
szt.
m
podej.
podej.
kpl.
kpl.
kpl.
szt.
szt.
32 KNR-W 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. no- szt.
0130-01
minalnej 15 mm
1
szt.
33 KNR 4-01
0621-03
Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą sma- m2
rowania
30.0
m2
34 KNR 4-01
1204-01
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi- m2
tów
47,1+48,9+23,5=119,5
119.5
m2
35 KNR 4-01
1204-02
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian
76,5+71,8+60,0=208,3m2
-4-
Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 20085 dla PHU PROFI
m2
Poszcz
119.540
RAZEM
Razem
119.540
77.800
RAZEM
77.800
19.000
RAZEM
19.000
1.000
RAZEM
1.000
19.500
RAZEM
19.500
1.000
RAZEM
1.000
4.500
RAZEM
4.500
5.000
RAZEM
5.000
1.000
RAZEM
1.000
2.000
RAZEM
2.000
1.000
RAZEM
1.000
1.000
RAZEM
1.000
1.000
RAZEM
1.000
1.000
RAZEM
1.000
1.000
RAZEM
1.000
1.000
RAZEM
1.000
30.000
RAZEM
30.000
119.500
RAZEM
119.500
Remont Pracowni Hotelarskiej ZS wŻarkach
Lp.
Podstawa
36 KNR 4-01
1215-08
PRZEDMIAR
208.3
Opis i wyliczenia
j.m.
m2
Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych
m2
119.5
m2
-5Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 20085 dla PHU PROFI
Poszcz
208.300
RAZEM
119.500
RAZEM
Razem
208.300
119.500