Tablica budowlana

Transkrypt

Tablica budowlana
ORGANIZACJA BUDOWY- TABLICA INFORMACYJNA
Podczas prowadzenia robót budowlanych na inwestorze spoczywa obowiązek
formalnej organizacji prac, w tym także prawidłowego oznakowania miejsca wykonywania
projektu. Jednym z przedmiotów, którego nie może zabraknąć na okalającym plac budowy
ogrodzeniu jest tablica informacyjna, zawierająca podstawowe informacje o realizowanej
inwestycji.
Wymiary, kształt i kolor oznakowania definiuje odpowiedni tekst normatywny Prawa
Budowlanego. Ustawodawca określa, że tablica powinna być sztywna, prostokątna, w kolorze
żółtym, a jej wielkość nie może być mniejsza aniżeli 90X70 cm. Do inwestora należy dbałość
o trwały i widoczny zapis potrzebnych informacji- stąd też zapisywane symbole mają nie
mniej niż 4 cm i są odnotowywane czarnym kolorem.
Oznakowanie powinno zawierać następujące informacje:
 określenie rodzaju robót budowlanych oraz adres prowadzenia tych robót;
 numer pozwolenia na budowę oraz nazwa, adres i numer telefonu właściwego organu
nadzoru budowlanego;
 imię i nazwisko lub nazwa (firma), adres oraz numer telefonu inwestora;
 imię i nazwisko lub nazwa (firma), adres i numer telefonu wykonawcy lub
wykonawców robót budowlanych;
 imiona, nazwiska, adresy i numery telefonów: kierownika budowy, kierowników
robót, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektantów;
 numery telefonów alarmowych policji, straży pożarnej, pogotowia;
 numery telefonu okręgowego inspektora pracy.
Lokalizacja tablicy powinna umożliwiać optymalną weryfikację umieszczonych na niej
treści. Stąd też ustawia się ją w widocznym miejscu od strony drogi publicznej, na wysokości
nie mniejszej niż 2 m.
Brak tablicy informacyjnej może skutkować obciążeniem kierownika budowy mandatem
karnym. Organem administracji odpowiedzialnym za kontrolę na placu budowy jest Inspektor
nadzoru budowlanego lub upoważniony pracownik Inspektoratu.
Oprócz przedmiotu niniejszego tekstu konieczne jest także umieszczenie ogłoszenia,
którego treść definiuje przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia prowadzonych
inwestycji, maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych
okresach oraz informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Warto
zaopatrzyć się również w tablice ostrzegawcze, przestrzegające pracujący na miejscu personel
oraz
osoby
postronne
niebezpieczeństwami.
przed
potencjalnie
czyhającymi
na
terenie
budowy