Karta produktu (pdf 175,94 KB)

Transkrypt

Karta produktu (pdf 175,94 KB)
WWW.VENTS-GROUP.PL
KASETY FILTRACYJNE
Seria
FB
FB
Strata ciśnienia (Pa)
Klasa filtracji G4
Konstrukcja
Obudowa wykonana jest ze stali ocynkowanej.
Element Àltrujćcy posiada parĕ „fal”, w celu powiĕkszenia powierzchni Àltracji. Wykonany jest
J
z wãókniny syntetycznej i zabezpieczony jest metalowć siatkć przed jego deformacjć. Uchylna klapa Àltra wyposaŧona jest w zamek zapewniajćcy
szybki dostĕpu do wymiennego elementu Àltrujćcego. Filtry posiadajć kompaktowe gabaryty, co
pozwala wykorzystaþ Àltr gdy przestrzeĸ montaŧowa jest ograniczona. Filtry wykonane sć z materiaãów Àltrujćcych z klasć czyszczania G4.
Montaŧ
Filtry montuje siĕ przed nagrzewnicć i wentylatorem
wedãug kierunku przepãywu powietrza. Montaŧ dokonuje siĕ za pomocć ramki montaŧowej. Kierunek
ruchu powietrza powinien odpowiadaþ strzaãce na Àltrze. Przy montaŧu, naleŧy pamiĕtaþ o pozostawieniu
wolnej przestrzeni omoŧliwiajćcej wyczyszczenie lub
wymianĕ elementu Àltrujćcego.
J
1 - FB 400 x 200
2 - FB 500 x 250
3 - FB 500 x 300
4 - FB 600 X 300
5 - FB 600 X 350
Wydatek powietrza (m3/h)
FB
Klasa filtracji G4
Strata ciśnienia (Pa)
Zastosowanie
Filtry kasetowe stosowane sć do oczyszczania
nawiewanego a takŧe wywiewanego powietrza
w systemach wentylacji i klimatyzacji, w kanaãach
o przekroju prostokćtnym. Sãuŧć do zabezpieczania przewodów, wymienników ciepãa, wentylatorów, nagrzewnic, chãodnic, przyrzćdów automatyki
i innego sprzĕtu wentylacyjnego przed wpãywem
kurzu i innych zanieczyszczeĸ. Filtry wstĕpnego
oczyszczania mogć byþ stosowane jako pierwszy
stopieĸ oczyszczania, przed bardziej efektywnymi
Àltrami ostatecznymi.
J
1 - FB 700 x 400
2 - FB 800 x 500
3 - FB 900 x 500
4 - FB 1000 x 500
Wydatek powietrza (m3/h)
B1
B2
H
H1
H2
Waga
(kg)
FB 400x200
400
420
440
200
220
240
2,4
FB 500x250
500
520
540
250
270
290
4,1
FB 500x300
500
520
540
300
320
340
4,4
FB 600x300
600
620
640
300
320
340
5,2
FB 600x350
600
620
640
350
370
390
5,8
FB 700x400
700
720
740
400
420
440
6,7
FB 800x500
800
820
840
500
520
540
7,9
FB 900x500
900
920
940
500
520
540
8,4
FB 1000x500
1000
1020
1040
500
520
540
8,9
FB
FBV
Wymiary (mm)
B
Typ
KASETY FILTRACYJNE
Wymiary Àltrów:
Akcesoria
Filtr wymienny SF
Seria
Wymiary koãnierza – szer. x wys. (mm)
FB
SF
400x200; 500x250; 500x300; 600x300; 600x350;
700x400; 800x500; 900x500; 1000x500
str. 363
WWW.VENTS-GROUP.PL
289