zestawienie ofert na zakup koszulek identyfikacyjnych

Transkrypt

zestawienie ofert na zakup koszulek identyfikacyjnych
Mrozy, 2013-05-28
ZESTAWIENIE PORÓWNANIA I OCENY OFERT
W celu dokonania zakupu koszulek bawełnianych w kolorze żółtym z nadrukiem w ramach projektu
„Nasze szanse”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej priorytet IX Rozwój wykształcenia i
kompetencji w regionach w ramach działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie
wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie
szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości
usług edukacyjnych w dniu 13.05.2013 roku opublikowano zaproszenie do składania ofert na stronie
internetowej www.gminamrozy.pl .
1. Zamawiający przyjął jako kryterium oceny ofert 100 % cenę.
2. Na zaproszenie odpowiedzieli następujący wykonawcy:
Lp.
1.
2.
3.
Nazwa wykonawcy
PPHU „LIR” Elżbieta
Zajet Biuro Reklamy
Ul. Grunwaldzka 2
82-300 Elbląg
Sportiga Kamil
Mierzwiński
Feelgood
Filip Burda
Ul. Kondratowicza 4c/58
03-242 Warszawa
Ul. Sikorki 19
31-589 Kraków
Ul. Szyszkowa 32
02-285 Warszawa
Ul. Żeromskiego 116a/96
26-600 Radom
Ul. Spółdzielcza 5A
44-145 Pilichowice
Sobianowice 57b,
20-258 Lublin
Ul. G. Zapolskiej 39
45-353 Opole
Ul. Zabrzańska 24
41-700 Ruda Śląska
4
Dreamtex sp. z o.o.
5
Elbe
Rfał Brudnias
6
Gratisownia.pl
7
8
9
Adres wykonawcy
mFactory
Marcin Mitrut
HSS Agencja Reklam.
Kamila Pytlik
FHU Danfi
Cena oferty brutto w
zł za 1 szt.
15,80
20,00
16,68
19,90
16,00
20,80
19,00
18,45
15,97
Po otwarciu nadesłanych ofert została przeprowadzona wstępna ich ocena zgodnie
ustalonymi kryteriami. Pod uwagę została wzięta cena.
z
3. Najkorzystniejszą cenę zaproponował : PPHU „LIR” Elżbieta Zajet Biuro Reklamy, ul. Grunwaldzka 2,
82-300 Elbląg
4. Najkorzystniejszą ofertę przedstawił wykonawca: PPHU „LIR” Elżbieta Zajet Biuro Reklamy, ul.
Grunwaldzka 2, 82-300 Elbląg
5. Oferta wykonawcy spełnia wymagania i warunki określone w zaproszeniu do złożenia oferty,
• wykonawca udziela gwarancji jakości na przedmiot zamówienia,
• wykonawca akceptuje warunki płatności ustalone przez zamawiającego.
Sporządziła: Wioletta Sadowska
Wybór akceptuję:
………………………………………
(data, podpis i pieczęć Zamawiającego)
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.