OGŁOSZENIE - EGZAMINY DYPLOMOWE 2012 Bank BPH SA 19

Transkrypt

OGŁOSZENIE - EGZAMINY DYPLOMOWE 2012 Bank BPH SA 19
Wałbrzych, dnia 01.12 2011 roku
OGŁOSZENIE - EGZAMINY DYPLOMOWE 2012
ADMINISTRACJA, FILOLOGIA ANGIELSKA, KOSMETOLOGIA,
PEDAGOGIKA, POLITOLOGIA, TURYSTYKA I REKREACJA
Zgodnie z Zarządzeniem nr 59/2011J.M. Rektor PWSZ im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, przed
przystąpieniem do egzaminu dyplomowego należy złożyć w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich, ul.
Zamkowa 4, pok. 27:
1.Dowód opłaty za wydanie dyplomu ukończenia studiów – opłata w wysokości 60 zł. (sześćdziesiąt
złotych) wniesiona na konto Uczelni:
Bank BPH SA 19 1060 0076 0000 3310 0019 3116
Na dowodzie opłaty powinny znaleźć się następujące dane: nazwisko i imię,
nazwę kierunku i
specjalności studiów, numer albumu, tytuł opłaty – „opłata za wydanie dyplomu”.
2.Sześć zdjęć – zdjęcia do dyplomu format 45 x 65 mm. w opisanej kopercie (imię, nazwisko, numer
albumu, kierunek i specjalność studiów). Studenta na fotografii obowiązuje strój formalny
UWAGA!!! Zdjęcia niezgodne z powyższym punktem nie będą przyjmowane.
Ww. dokumenty należy złożyć w kartonowej teczce, zawierające dane: imię i nazwisko studenta, numer
albumu, kierunek, specjalność i tryb studiów.
Wszelkie zmiany danych osobowych (poświadczone stosownym dokumentem)
należy zgłosić niezwłocznie w DNiSS (pok.27)
Warunki przystąpienia do egzaminu dyplomowego w sesji egzaminacyjnej podstawowej.
1. Dowód opłaty i zdjęcia – złożone najpóźniej 14 dni przed wyznaczoną datą egzaminu dyplomowego.
2. Zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych w planie studiów, złożenie indeksu, karty
okresowych osiągnięć studenta do rejestracji w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich najpóźniej 5
czerwca 2012 r.

Podobne dokumenty