Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International

Transkrypt

Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International
Kodeks postępowania
w firmie
Philip Morris International
Kodeks postępowania
w firmie
Philip Morris International
Etyka – Słuszne postępowanie
Zanim zaczniesz działać, najpierw zapytaj
 Czy to działanie jest zgodne z prawem?
 Czy jest ono zgodne z zasadami firmy?
 Czy jest ono słuszne?
 Jak mogłoby być postrzegane poza firmą? Jak mogłoby być
postrzegane na przykład przez naszych klientów, ludzi w otoczeniu,
w którym pracujemy oraz przez opinię publiczną?
Zapamiętaj te zasady
 Poznaj przepisy prawa oraz standardy firmy dotyczące pracy, którą
wykonujesz.
 Zawsze zachowuj te standardy.
 Pytaj w wypadku braku pewności co do właściwego postępowania.
 Pytaj tak długo, aż uzyskasz odpowiedź.
Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International obowiązuje
w firmie Philip Morris International Inc. oraz jej spółkach bezpośrednio
i pośrednio zależnych, zwanych łącznie Philip Morris International,
PMI lub firmą.
List od Prezesa Zarządu
Do pracowników firmy Philip Morris International
Jestem bardzo dumny z tego, że jestem pracownikiem firmy Philip Morris
International. W trakcie mojej kariery zawodowej przekonałem się, że osoby
pracujące w firmie PMI są dobrymi pracownikami. Piszę teraz do Was w celu
potwierdzenia oczekiwań, jakie Zarząd i ja osobiście mamy odnośnie
przestrzegania postanowień tego Kodeksu.
Wszystkiemu, co robimy, przyświeca jedna prosta idea:
Nasze cele biznesowe osiągamy w sposób etyczny
i w pełnej zgodności ze wszystkimi przepisami prawa.
Takie postępowanie jest słuszne i nadaje sens naszej działalności biznesowej.
Działając w sposób etyczny zdobywamy zaufanie naszych klientów, konsumentów,
akcjonariuszy, współpracowników, instytucji nadzorczych, dostawców oraz
społeczności, w których żyjemy i pracujemy, czyli wszystkich tych, których
zaufanie jest nam potrzebne do odnoszenia sukcesów.
Philip Morris International zatrudnia dyrektora ds. zgodności z przepisami, który
odpowiada za nadzorowanie wdrażania programu przestrzegania przepisów
w całej firmie, współpracując z kierownictwem filli i funkcjami centralnymi.
Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International jest podstawowym
środkiem zobowiązującym nas do przestrzegania etyki zawodowej. Kodeks
objaśnia wiele podstawowych zasad dotyczących naszych firm oraz osobistego
obowiązku każdego z nas do głośnego wypowiadania się w sytuacjach,
w których coś, co widzimy, wydaje się nam niesłuszne.
Proszę dokładnie zapoznać się z Kodeksem. To pomoże Wam zdobyć pewność,
że Wasze postępowanie nigdy nie będzie sprzeczne z przyjętym przez PMI
zobowiązaniem do robienia rzeczy słusznych.
Nie ma rzeczy ważniejszej od naszego zobowiązania do przestrzegania etyki
zawodowej. Nie są nią cele finansowe, cele marketingowe ani dążenie do
pokonania konkurencji. Nasze główne zobowiązanie jest ważniejsze niż
dążenia do zadowolenia przełożonego. Nasze zobowiązanie do postępowania
zgodnego z etyką stoi zawsze na pierwszym miejscu.
Kodeks mówi o tym, kim jesteśmy i kim pragniemy być. Mówi o tym, w jaki
sposób działamy – zawsze i wszędzie. Razem, przestrzegając litery i ducha
tego Kodeksu, możemy osiągnąć to, że praca w firmie Philip Morris International
stanie się dla nas źródłem szczególnej dumy.
Z poważaniem,
Louis C. Camilleri
Prezes
Philip Morris International Inc.
Marzec 2008
Spis treści
Co należy wiedzieć o kodeksie postępowania w firmie PMI
2
Jaki jest cel Kodeksu?
2
Kto powinien stosować się do postanowień Kodeksu?
3
Osobiste zobowiązanie do właściwego postępowania
3
Zasady dotyczące przełożonych
3
Czy w Kodeksie uwzględniono wszystkie standardy, które należy znać?
4Jak uzyskać informacje dotyczące różnic w przepisach prawnych
w różnych krajach?
Zadawanie pytań i zgłaszanie problemów
4
Obowiązek otwartego mówienia o problemach
Gdzie uzyskać pomoc
5
Z kim należy się skontaktować, aby uzyskać pomoc?
5
Działania odwetowe nie będą tolerowane
6
Telefoniczna linia pomocy w sprawach etycznych
6
Co się stanie, gdy zadzwonię?
7
Czy mogę zadzwonić anonimowo?
Programy zapewnienia postępowania zgodnego z prawem i etyką –
co mają na celu?
7Struktura działań związanych z wdrażaniem programów
praworządności
Środowisko pracy
8
Co mamy na celu?
8Równouprawnienie w zatrudnianiu i zróżnicowanie kultur
8
Środowisko pracy wolne od nękania innych
9
Zdrowie oraz bezpieczeństwo pracowników
9
Zaufanie pracowników
10
Narkotyki i alkohol w miejscu pracy
Konflikty interesów, prezenty i zaproszenia
11
Co mamy na celu?
11
Konflikty interesów
13
Przyjmowanie prezentów i zaproszeń
16 Wręczanie prezentów i zaproszeń
Prowadzenie działalności
18
Co mamy na celu?
18
Ustawodawstwo dotyczące nieuczciwej konkurencji
21
Informacje o firmach konkurencyjnych
22
Pranie brudnych pieniędzy i kontrabanda
23
Ograniczenia handlowe, kontrola eksportu oraz prawa dotyczące bojkotu
25 Cła i podatek pośredni
25
Rząd jako nasz klient
27
Międzynarodowe przekupstwo oraz korupcja
28
Poufne informacje, własność intelektualna oraz prawa autorskie
29
Nieuczciwe praktyki biznesowe
Relacje z klientami
30
Co mamy na celu?
30
Jakość produktów
31
Reklama i promocja naszych produktów
32
Ochrona dzieci i młodzieży
33
Poufność informacji o klientach i odbiorcach
Ujawnianie informacji firmowych, finansowych oraz dotyczących zasobów firmy
34
Co mamy na celu?
34Dokładność w zapisach i dokumentacji oraz ujawnianie informacji
finansowych
35
Godziny pracy
35
Własność firmy i jej zasoby
36
Informacje firmowe
37
Możliwości biznesowe
37
Korzystanie z komputera oraz bezpieczeństwo sieci
38
Fundusze firmowe
38
Sprzedaż informacji
39
Relacje z inwestorami i media
39
Zarządzanie dokumentami
40
Pomysły spoza firmy
Społeczności i społeczeństwo
41
Co mamy na celu?
41
Zgodność z normami ochrony środowiska i jakość
42
Działalność polityczna
43
Praca wykonywana przez dzieci oraz praca przymusowa
43
Dochodzenia i śledztwa prowadzone przez organy administracyjne
44
Ujawnianie informacji o sponsoringu/dotacjach
45
Szkolenie pracowników i znajomość Kodeksu
46Linia pomocy w sprawach etycznych i lista pozostałych kontaktów
wewnętrznych
Wszyscy pracownicy powinni znać treść Kodeksu przedstawioną dokładniej
w kolejnych rozdziałach i jej przestrzegać, a także stosować się do Zasad
i Praktyk PMI. Niniejszy Kodeks oraz Zasady i Praktyki PMI nie tworzą
żadnych praw umownych dotyczących pracownika, akcjonariusza, klienta,
dostawcy, odbiorcy ani firmy konkurencyjnej. Pomagają one każdemu z nas
zapoznać się z tym, czego się od nas oczekuje, aby nasze postępowanie
było zawsze zgodne z etyką. Aktualną wersję Kodeksu oraz Zasad i Praktyk
można znaleźć w sieci Intranet firmy PMI.
Co należy wiedzieć o kodeksie
postępowania w firmie PMI?
Jaki jest cel Kodeksu?
PMI dokłada wszelkich starań, aby działalność biznesową prowadzić zgodnie
z literą i duchem prawa oraz innymi przyjętymi standardami postępowania
biznesowego, mającymi odzwierciedlenie w Zasadach i Praktykach
obowiązujących w firmie. Nieprzestrzeganie tych standardów może narazić
firmę i jej pracowników na bardzo poważne straty.
Etyczne postępowanie oznacza stosowanie się do ustalonych standardów –
praw oraz naszych własnych zasad firmowych, których jesteśmy zobowiązani
przestrzegać. Nie ma rzeczy ważniejszych w firmie PMI.
Kodeks postępowania stanowi wprowadzenie do ważnych przepisów prawa
i zasad, których każdy pracownik firmy PMI musi przestrzegać. Kodeks ma
na celu pomóc każdemu z nas:
 Zrozumieć podstawowe zasady postępowania zgodnego z prawem
i etyką, które mają zastosowanie do wykonywanych przez nas
obowiązków oraz
 Dowiedzieć się, do kogo i gdzie zwrócić się o poradę.
Kodeks porządkuje i streszcza najważniejsze zasady obowiązujące w firmie
w postaci wygodnego w użyciu przewodnika. Jak wyjaśniono poniżej, Kodeks
stanowi jedynie punkt wyjściowy, natomiast Zasady i Praktyki PMI stanowią
uzupełnienie Kodeksu i mogą dotyczyć naszych obowiązków zawodowych.
Kto powinien stosować
się do postanowień
Kodeksu?
Wszyscy pracownicy i kierownicy zatrudnieni w firmie PMI na całym świecie
muszą przestrzegać norm etycznych zawartych w niniejszym Kodeksie
i powinni traktować go jako wytyczne podczas działania w imieniu firmy PMI.
Ponadto pracownicy, którzy współpracują ze stronami trzecimi, które mogą
działać w imieniu PMI, np. konsultantami, muszą podejmować stosowne
kroki i monitorować pracę tych osób, aby ich działania były zgodne z zasadami
Kodeksu. Osoby mające kontakty z wykonawcami lub innymi podmiotami
pracującymi tymczasowo dla firmy PMI lub jej podmiotów stowarzyszonych
powinny w razie potrzeby kontaktować się ze swoimi przełożonymi, dyrektorem
ds. zgodności z przepisami lub działem prawnym w celu uzyskania właściwych
wytycznych. W razie podejrzenia (lub informacji), że strona trzecia działająca
w imieniu PMI, albo wykonawca lub inna osoba zatrudniona tymczasowo
w naszych oddziałach w trakcie wykonywania pracy na rzecz firmy PMI lub
jej spółek zależnych postępuje w sposób niezgodny z zasadami określonymi
w tym Kodeksie, należy o tym natychmiast powiadomić swojego przełożonego,
dyrektora ds. zgodności z przepisami lub dział prawny albo linię pomocy
w sprawach etycznych.
Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International
2
Zasady dotyczące
przełożonych
Niniejszy Kodeks stanowi zobowiązanie do właściwego postępowania. Pracując
w firmie PMI, zgadzasz się postępować zgodnie z tym zobowiązaniem. Zapoznaj
się ze standardami Kodeksu oraz dotyczącymi pełnionych przez Ciebie
obowiązków służbowych Zasadami i Praktykami PMI i zawsze postępuj zgodnie
z nimi. Osoby, które nie zachowują tych standardów, narażają samych siebie,
współpracowników oraz firmę PMI na niebezpieczeństwo. Może wobec nich
zostać wszczęta procedura dyscyplinarna, z możliwością rozwiązania umowy
o pracę.
Zgodnie z Kodeksem przełożeni innych osób mają dodatkowe obowiązki:
 Mają stanowić przykład – swoim zachowaniem pokazywać, co znaczy
postępowanie zgodne z etyką.
 Swoim podwładnym mają zapewnić dostęp do odpowiednich informacji,
szkoleń oraz zasobów służących przestrzeganiu prawa, standardów
Kodeksu oraz Zasad i Praktyk Zgodności z Przepisami obowiązujących
w firmie PMI.
 Mają kontrolować, czy postępowanie ich podwładnych, także pracowników
tymczasowych i najemnych jest zgodne z prawem.
 Mają wprowadzać w życie standardy niniejszego Kodeksu oraz obowiązujące
w firmie PMI Zasady i Praktyki Zgodności z Przepisami.
 Mają wspierać swoich podwładnych, którzy w dobrej wierze zgłaszają pytania
lub wyrażają obawy dotyczące postępowania zgodnego z prawem i etyką.
Oznacza to, że działania odwetowe względem osób, które zgłosiły jakieś
pytania lub obawy, nigdy nie powinny mieć miejsca.
 Mają zgłaszać potencjalne przypadki nieprzestrzegania prawa osobom na
właściwym szczeblu w kierownictwie, w dziale prawnym, dziale kadr, dziale
ds. zgodności z przepisami lub za pośrednictwem linii pomocy w sprawach
etycznych.
Czy w Kodeksie
uwzględniono
wszystkie standardy, które
należy znać?
Niniejszy Kodeks jest kamieniem węgielnym naszego zaangażowania
w przestrzeganie etyki zawodowej. Niemniej jednak celem tego Kodeksu
nie jest opis każdego prawa lub zasady dotyczącej danej osoby. Upewnij się,
że znasz zasady, które Ciebie obowiązują. Na przykład:
 Zasady i Praktyki Zgodności z Przepisami firmy PMI, czyli zasady „C”,
służą dalszemu wdrażaniu standardów zapisanych w niniejszym Kodeksie
i wraz z nim stanowią globalną normę dla firmy PMI.
 W kraju, w którym pracujesz, mogą obowiązywać dodatkowe przepisy prawa
lub zasady, których musisz przestrzegać.
Aby uzyskać więcej informacji na temat stosownych praw oraz
obowiązujących Cię Zasad i Praktyk Zgodności z Przepisami, sprawdź
dodatkowe źródła w Kodeksie wyszczególnione i symbolem, zwróć się do
swojego kierownika, odpowiedniego kierownika funkcji, działu ds. zgodności
z przepisami lub działu prawnego.
Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International
3
Kodeks postępowania w firmie PMI
Osobiste zobowiązanie do
właściwego postępowania
Jak uzyskać informacje
dotyczące różnic
w przepisach prawnych
w różnych krajach?
Firmy należące do PMI prowadzą działalność biznesową na całym świecie,
co oznacza, że pracownicy mogą podlegać prawom obowiązującym w różnych
krajach lub organizacjach, takich jak Unia Europejska. Ważnym obowiązkiem
każdego z nas jest zapoznanie się z tymi prawami obowiązującymi w dowolnym
miejscu, w którym pracujemy, oraz przestrzeganie ich.
Philip Morris International Inc., firma macierzysta współpracujących z nami firm
jest korporacją działającą w Stanach Zjednoczonych. Z tych i innych powodów
obowiązywać nas może prawo amerykańskie nawet wtedy, kiedy działalność
gospodarcza jest prowadzona poza USA. Również i inne kraje mogą
stosować swoje prawo poza swymi granicami.
i W razie jakichkolwiek pytań dotyczących praw, które mają dotyczyć
wykonywanej pracy, aby uzyskać poradę, należy zawsze kontaktować się
z działem prawnym w miejscu pracy.
Zadawanie pytań
i zgłaszanie problemów
Obowiązek otwartego
mówienia o problemach
Nasza firma nie może prowadzić działalności zgodnie ze zobowiązaniem
do etycznego postępowania, jeżeli każdy z nas nie zabierze głosu wtedy,
gdy powinien to zrobić. Dlatego też oprócz zaznajomienia się z obowiązkami
wynikającymi z przepisów prawa oraz zasadami etyki, które dotyczą wykonywanej
pracy, należy mówić o tym otwarcie, jeżeli:
 Brakuje Ci pewności, co do podejmowania właściwego działania i potrzebna
jest Ci porada.
 Uważasz, że osoba działająca w imieniu firmy PMI postępuje lub zrobiła albo
zamierza zrobić coś, co narusza obowiązujące prawo, Zasady i Praktyki
Zgodności z Przepisami firmy PMI lub niniejszy Kodeks.
 Uważasz, że prawdopodobnie bierzesz udział w działaniach niezgodnych
z prawem.
 Uważasz, że wobec osoby, która w dobrej wierze zgłosiła takie pytania lub
obawy, stosowane są działania odwetowe.
Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International
4
Gdzie uzyskać pomoc?
Z kim należy się
skontaktować, aby
uzyskać pomoc?
Co należy zrobić, jeżeli masz pytania lub obawy dotyczące standardów
postępowania zgodnego z prawem i etyką? Dokładamy wszelkich starań,
aby sprzyjać atmosferze otwartego i szczerego porozumiewania się. Jeżeli
więc masz jakiekolwiek obawy dotyczące problemu związanego z zagadnieniem
prawnym lub biznesowym, masz do wyboru kilka opcji. Najważniejsze, aby
zadać pytanie lub zgłosić problem. Zachowana zostanie jak największa
poufność, z uwzględnieniem potrzeby zbadania i rozwiązania przez firmę
zgłoszonego problemu zgodnie z obowiązującym prawem.
Zwykle najlepiej zacząć od rozmowy o problemach zgodności z prawem lub
etyką ze swoim przełożonym.
Pomocy lub rady może Ci także udzielić:
 Przełożony Twojego przełożonego
 Kierownik Twojej firmy, funkcji lub działu
 Dział ds. zgodności z przepisami
 Dział prawny
 Dział kadr
 Dyrektor działu ds. przestrzegania przepisów
Oprócz tego w tym Kodeksie wyszczególniono za pomocą symbolu i
źródła, gdzie można znaleźć pomoc lub wskazówki dotyczące określonej
sekcji Kodeksu. Na końcu kodeksu można znaleźć ogólne informacje
kontaktowe.
Działania odwetowe nie
będą tolerowane
Każdy pracownik, który w dobrej wierze szuka porady, zgłasza problem
dotyczący możliwości nieprzestrzegania prawa lub niewłaściwego
postępowania, przestrzega tym samym postanowień tego Kodeksu
i postępuje właściwie. Firma PMI nie dopuści do działań odwetowych
wobec takiej osoby. Pracownicy angażujący się w działania odwetowe
podlegają procedurze dyscyplinarnej, z możliwością rozwiązania umowy
włącznie. W razie podejrzenia, że w stosunku do Ciebie lub znanej Ci osoby
podejmowane są działania odwetowe w związku ze zgłoszeniem problemu
lub sprawy dotyczącej etyki, należy natychmiast skontaktować
się z działem ds. przestrzegania przepisów.
Wszystkie zgłoszenia dotyczące działań odwetowych traktujemy bardzo
poważnie. Zgłoszenia dotyczące domniemanych działań odwetowych będą
sprawdzane, a następnie zostaną podjęte stosowne kroki.
Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International
5
Telefoniczna linia pomocy
w sprawach prawnych
i etycznych
Większość problemów można rozwiązać dzięki bezpośredniej komunikacji
pomiędzy zainteresowanymi stronami. lub poprzez zgłoszenie problemu
jednej z wymienionych wyżej osób. Jednakże wtedy, kiedy nie masz pewności,
do kogo się zwrócić lub chcesz anonimowo zgłosić podejrzenie lub możliwość
nieprzestrzegania prawa, zadzwoń pod numer telefonicznej linii pomocy
w sprawach prawnych i etycznych.
Telefoniczna linia pomocy w sprawach prawnych i etycznych jest
obsługiwana przez niezależną firmę, która zgłasza rozmowę firmie PMI,
aby umożliwić jej zareagowanie na uwagi dotyczące postępowania zgodnego
z prawem lub etyką. Linia pomocy jest czynna przez całą dobę we wszystkie
dni tygodnia w tradycyjnej formie telefonicznej oraz telefonii internetowej. Można
na nią dzwonić z każdego kraju, w którym nasze firmy mają swoich pracowników
zaś z numeru telefonii internetowej można skorzystać z każdego miejsca
z dostępem do sieci. Linia pomocy udostępnia usługi tłumaczeniowe obejmujące
ponad 100 różnych języków. W niektórych krajach linie pomocy mogą rządzić
się własnymi prawami i ich operatorzy mogą przyjmować tylko takie rozmowy,
które dotyczą określonego obszaru postępowania. Jeśli istotnie tak jest,
pracownik zostanie o tym poinformowany przez swoją firmę.
i
Wykaz numerów telefonicznej lub internetowej linii pomocy można
znaleźć na końcu niniejszego Kodeksu.
Co się stanie, gdy
zadzwonię?
?
P: Myślę, że mój przełożony
robi coś, co według Kodeksu
jest niewłaściwe. Boję się
zgłosić ten problem, ponieważ
przełożony może mi robić
jakieś trudności w pracy.
Co powinienem zrobić?
Zgłoszenia do linii pomocy są tłumaczone i przekazywane do dalszego
rozpatrzenia firmie. O pomoc w sprawdzeniu i rozwiązaniu problemu może
zostać poproszony dział kadr, kontroli wewnętrznej lub prawny. Ponadto
dyrektor ds. zgodności z przepisami regularnie przegląda raporty i działania
i w stosownych sytuacjach sprawy zgłasza starszemu kierownictwu oraz
Komisji Rewizyjnej przy Zarządzie.
Dołożymy wszelkich starań, aby jak najszybciej odpowiedzieć na każdy telefon,
szczególnie w przypadku ważnych okoliczności. W przypadku wszczęcia
dochodzenia natychmiast zbadamy sprawę i, jeżeli będzie to wymagane,
podejmiemy działania naprawcze.
O: Jeżeli nie chcesz
porozmawiać o tym
bezpośrednio z Twoim
przełożonym, możesz
spróbować skontaktować
się z innymi osobami
wymienionymi w części
Gdzie uzyskać pomoc
niniejszego Kodeksu,
a także z telefoniczną
linią pomocy. W firmie
PMI nie będziemy tolerować
jakichkolwiek działań
odwetowych w stosunku do
osoby, która w dobrej wierze
zgłosi problem związany z
przestrzeganiem prawa
i zasad etyki.
Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International
6
Czy mogę zadzwonić
anonimowo?
Firma PMI zachęca do ujawniania swojej tożsamości przy zgłaszaniu problemów,
jednak Linia pomocy w sprawach prawnych i etycznych umożliwia także
anonimowe zgłoszenie problemu. Każdemu zgłoszeniu przypisywany jest
numer ewidencyjny umożliwiający pracownikowi, który nie chce podać swojego
nazwiska, sprawdzenie w późniejszym czasie, czy udzielono odpowiedzi
lub podano więcej informacji na temat zgłoszonego problemu. Firma PMI
zachęca jednak do podawania nazwiska w kontaktach z linią pomocy. Pomoże
nam to między innymi w lepszym zbadaniu sprawy. Jak już zaznaczono wyżej,
w firmie PMI obowiązuje ściśle przestrzegana zasada zabraniająca działań
odwetowych w przypadku problemów zgłaszanych przez pracowników
w dobrej wierze.
Programy zapewnienia
postępowania zgodnego
z prawem i etyką – co mają
na celu?
Struktura działań
związanych z
wdrażaniem programów
praworządności
Niniejszy Kodeks nie jest jedynie opisem naszych standardów. Jest on
najważniejszym elementem obowiązującego w całej firmie programu
zapewnienia postępowania zgodnego z prawem i etyką, popieranego przez
nasz Zarząd i kierownictwo wyższego szczebla, jak również kierownictwo
spółek stowarzyszonych z PMI oraz nasze zespoły kierownicze funkcji.
Programem tym zarządza dyrektor ds. zgodności z przepisami PMI. Dyrektor
ds. zgodności z przepisami sprawdza program przestrzegania prawa i etyki
zawodowej, robiąc to razem z kierownikami wyższego szczebla w PMI oraz
z Komisją Rewizyjną przy Zarządzie.
Dyrektor ds. zgodności z przepisami oraz kadra kierownicza firmy wspólnie
monitorują program mający na celu zapewnienie postępowania zgodnego
z prawem i etyką w firmie PMI. Ich obowiązki obejmują:
 Wyznaczanie ról i obowiązków dla programu każdej firmy.
 Nadzorowanie szkoleń dotyczących zgodności z prawem oraz przepływu
odnośnych informacji.
 Nadzorowanie monitorowania zgodności z prawem.
 Koordynowanie wewnętrznych dochodzeń dotyczących przestrzegania prawa.
 Weryfikacja procedur dyscyplinarnych mających zastosowanie w przypadku
naruszenia przepisów Kodeksu i innych zasad etyki zawodowej.
 Monitorowanie dostępnych środków dotyczących zgłaszania spraw i problemów
odnoszących się do przestrzegania prawa i etyki zawodowej.
Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International
7
Środowisko pracy
Co mamy na celu?
Równouprawnienie
w zatrudnianiu
i zróżnicowanie
Firma PMI dokłada wszelkich starań, aby zapewnić w miejscu pracy bezpieczną
i profesjonalną atmosferę oraz promować pracę zespołową, różnorodność
i zaufanie. Dotyczy to również usilnych starań w kierunku zapewnienia wszystkim
równouprawnienia w zatrudnianiu. Szanujemy prawo naszych pracowników do
wstąpienia bądź niewstąpienia do związku zawodowego.
Firma PMI od dawna jest bardzo zróżnicowanym kulturowo i pożądanym
miejscem pracy. Dbamy o to, aby w procesie rekrutacji, zatrudnienia,
rozwoju, promocji i dyscyplinowania pracowników oraz w zakresie innych
warunków zatrudnienia nie brać pod uwagę rasy, koloru skóry, wyznania,
płci (w tym tożsamości płciowej), wieku, narodowości, orientacji seksualnej,
niepełnosprawności, posiadanego obywatelstwa, stanu cywilnego ani żadnego
innego statusu chronionego prawem. Dotyczy to również zapewniania, w
miarę możliwości, odpowiednich pomieszczeń przystosowanych dla osób
niepełnosprawnych i przeznaczonych do praktyk religijnych.
Mogą istnieć dodatkowe zabezpieczenia zapewniane pracownikom na podstawie
lokalnych praw i przepisów.
i W przypadku dalszych pytań dotyczących równouprawnienia w zatrudnianiu
skontaktuj się z lokalnym lub regionalnym przedstawicielem działu kadr.
Środowisko pracy wolne od
nękania innych
?
P: Jestem kobietą zatrudnioną
w firmie. Mężczyzna, który
pracuje ze mną, w sposób
osobisty często komentuje mój
wygląd, co sprawia, że czuję
się niezręcznie. Prosiłam go,
żeby przestał, ale nie słucha.
Co mogę zrobić w tej sytuacji?
Zapewnienie profesjonalnego środowiska pracy oznacza także, że nasze firmy
nie będą tolerować żadnych form nękania innych. Nękanie może oznaczać
zachowania werbalne, fizyczne lub wizualne, mające na celu stworzenie
obraźliwego, nieprzyjaznego lub przytłaczającego miejsca pracy. Molestowanie
seksualne w szczególności może obejmować zaloty i żądania o charakterze
seksualnym, niepożądane kontakty fizyczne lub powtarzające się i niepożądane
propozycje o zabarwieniu seksualnym. Inne zabronione formy postępowania
obejmują: obraźliwe żarty o charakterze rasowym, etnicznym, religijnym,
seksualnym, lub na temat wieku; rozpowszechnianie lub przedstawianie
obraźliwych zdjęć lub rysunków; oraz używanie poczty głosowej, poczty
elektronicznej lub innych urządzeń elektronicznych do przekazywania
uwłaczających oraz dyskryminujących informacji. Taki rodzaj zachowania
nie może mieć miejsca w firmie PMI.
i
Należy zapoznać się z wymogami PMI 02-C „Zatrudnienie” i ich
przestrzegać.
O: Możesz, a nawet powinnaś,
zgłosić ten problem. Możesz
zrobić to na kilka sposobów.
Informacje na temat tego, gdzie
szukać pomocy, znajdziesz
w części Gdzie uzyskać
pomoc niniejszego Kodeksu.
Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International
8
Zdrowie oraz
bezpieczeństwo
pracowników
?
P: Nasze standardy
bezpieczeństwa pracy
znacznie wykraczają poza
zakres wymagań w kraju,
w którym pracuję, a nasza
konkurencja postępuje
tylko zgodnie z lokalnymi
wymaganiami. Czy nie
powinniśmy robić tak samo?
Gwarancja poufności dla
pracowników
Same zasady bezpieczeństwa to jednak nie wszystko. Nasze zobowiązanie do
zapewnienia bezpieczeństwa pracy oznacza, że każdy z nas musi być wyczulony
na niebezpieczeństwo podczas wykonywania swoich obowiązków służbowych.
Wszyscy pracownicy PMI oraz pracownicy innych firm pracujący na terenie
naszych obiektów muszą znać wymagania związane z bezpieczeństwem
i higieną, właściwe dla wykonywanej przez nich pracy.
Bezpieczne środowisko pracy oznacza także miejsce pracy, w którym nie ma
przemocy. Groźby (jawne lub ukryte), zastraszanie lub przemoc nie będą miały
miejsca w firmie PMI i nie będą tolerowane.
i
Należy zapoznać się z PMI 08-C „Ochrona Środowiska, Bezpieczeństwo
i Higiena Pracy” oraz innymi wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa
i higieny pracy i ich przestrzegać. Pracowników stanowczo zachęca się,
aby zgłaszali niebezpieczne działania – w tym groźby oraz zastraszanie
– swojemu przełożonemu lub kierownikowi, lokalnemu pracownikowi
odpowiedzialnemu za bezpieczeństwo i higienę pracy lub działowi kadr.
W firmie PMI szanuje się poufność danych osobowych pracowników.
Oznacza to, że dostęp do danych osobowych powinien być ograniczony
wyłącznie do pracowników firmy z odpowiednimi uprawnieniami, którym takie
informacje są niezbędne do celów czysto biznesowych. Pracownicy mający
dostęp do danych osobowych muszą odpowiednio postępować
z nimi i zachowywać ich poufność.
Nigdy bez stosownego zezwolenia nie należy udostępniać danych osobowych
pracowników osobom niezatrudnionym w firmie PMI.
Gwarancja poufności danych naszych pracowników nie może upoważniać nas
do udziału w niewłaściwych działaniach osobistych w miejscu pracy. Firmowe
komputery służą, na przykład, wyłącznie do użytku biurowego i ograniczonego
użytku osobistego, i nie można na nich wykonywać czynności niezwiązanych
z pracą. Firma zastrzega sobie prawo, podlegające obowiązującym ograniczeniom
prawnym, do dostępu, kontroli i wykorzystania całej korespondencji, dokumentacji
i informacji utworzonych w miejscu pracy lub za pomocą środków należących
do firmy. Obejmuje to również działalność w sieci Intranet lub w Internecie, pocztę
elektroniczną, pocztę głosową, rozmowy telefoniczne oraz pliki komputerowe.
i Poufność danych pracowników podlega prawu i przepisom wielu organów
administracyjnych oraz PMI 03-C „Ochrona Danych Osobowych”. W razie pytań
należy skontaktować się z działem prawnym.
Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International
9
Środowisko pracy
O: Nie. Musimy stosować
się do firmowych wymogów
bezpieczeństwa. Firma
PMI dokłada wszelkich
starań, aby pracownikom
zapewnić bezpieczne
środowisko pracy we
wszystkich miejscach naszej
działalności, nawet jeśli
robimy więcej, niż jest to
określone przez lokalne
wymagania.
Obowiązkiem firmy PMI jest zapewnienie pracownikom bezpiecznego
środowiska pracy. Bezpieczeństwo jest szczególnie ważne na stanowiskach
produkcyjnych, które podlegają szczególnym przepisom dotyczącym
bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz w przypadku pracowników, którzy
większość dnia pracy spędzają prowadząc pojazdy. Na każdym stanowisku
pracy obowiązują zasady bezpieczeństwa, których należy przestrzegać.
Nasza firma spełnia wymagania wszystkich przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz naszych własnych wymogów w zakresie
zdrowia i bezpieczeństwa, które często przekraczają wymagania prawa.
Narkotyki i alkohol
w miejscu pracy
?
P: Zauważyłam, że od
mojego przełożonego często
czuć alkohol, nawet wcześnie
rano, a jego zachowanie
wskazuje na spożycie
alkoholu. Obawiam się,
że bezpośrednia rozmowa
z nim lub zgłoszenie tego
faktu innej osobie wywołałoby
kłótnię lub skłoniłoby mojego
przełożonego do szukania
okazji do zwolnienia mnie.
Co mam robić?
Praca wymaga świadomego myślenia i często zdolności do szybkiego
reagowania – od tego zależy bezpieczeństwo innych pracowników oraz
konsumentów. Wpływ alkoholu lub narkotyków bądź niewłaściwe stosowanie
środków farmaceutycznych zmniejsza możliwości pracowników i sprawia,
że nie mogą oni wydajnie pracować.
Dlatego też zasady firmy PMI surowo zabraniają zażywania alkoholu oraz
narkotyków w miejscu pracy. Naruszenie tych zasad jest bardzo poważnym
wykroczeniem.
i Jeżeli zauważysz, że ktoś jest pod wpływem alkoholu lub narkotyków,
zgłoś ten fakt.
O: Istniejące dowody
mogą świadczyć o istnieniu
problemu, dlatego musisz
o tym z kimś porozmawiać.
Listę osób, którym możesz
zgłosić problem, znajdziesz
w części Gdzie uzyskać
pomoc niniejszego Kodeksu.
Zapewnienie bezpiecznego
środowiska pracy to sprawa
kluczowa w naszych firmach.
W firmie PMI nie będą
tolerowane działania odwetowe
przeciwko pracownikom i
dołożymy wszelkich starań,
aby chronić pracowników przed
wszelkimi przejawami takiego
postępowania.
Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International
10
Konflikty interesów, prezenty
i zaproszenia
Co mamy na celu?
Konflikty interesów
?
P: Chcemy wynająć firmę
świadczącą lokalne usługi
związane ze sprzątaniem, ale
wybranie odpowiedniej firmy
długo trwa. Czy nie można
zaoszczędzić czasu i środków
firmy i po prostu skorzystać
z usług firmy prowadzonej
przez mojego brata. Wiem,
że jest to firma godna zaufania,
dobrze wykonująca zlecone
prace?
Nasi pracownicy angażują się w wiele działań poza firmą. Konflikt interesów
może wystąpić wtedy, gdy osobiste, społeczne, finansowe lub polityczne
działania pracownika mogą kolidować z lojalnością i obiektywnością wobec
firmy. Nasze zobowiązanie do prowadzenia działalności firmy w sposób
uczciwy i etyczny dotyczy również właściwego podejścia do rzeczywistych
i pozornych konfliktów interesów. To niekiedy wymaga unikania w ogóle
wszelkich konfliktów, zawsze natomiast wymaga pełnego ujawnienia
każdego rzeczywistego lub pozornego konfliktu interesów.
Częste przyczyny konfliktu interesów
Zatrudnienie w innych firmach i powiązania. Jeżeli pracownik pracuje,
świadczy usługi bądź wykonuje obowiązki dyrektora lub konsultanta w organizacji
będącej firmą konkurencyjną, klientem bądź dostawcą towarów lub usług,
może to prowadzić do rzeczywistego lub potencjalnego konfliktu interesów
(to samo dotyczy świadczenia pracy na rzecz organizacji, która chce stać się
firmą konkurencyjną, klientem lub dostawcą).
Do niektórych takich sytuacji nie można nigdy dopuścić – na przykład praca
lub świadczenie usług na rzecz osoby lub firmy, z którą kontaktujemy się
w ramach naszych obowiązków służbowych.
Niedopuszczalne są jakiekolwiek powiązania pracownika z firmami
konkurencyjnymi, klientami lub dostawcami, o ile: 
 Nie otrzyma on stosownego zezwolenia na piśmie od swojego przełożonego
oraz.
 Wspólnie ze swoim przełożonym nie otrzyma on stosownego zezwolenia na
piśmie od działu zgodności z przepisami.
Praca i powiązania z bliskimi krewnymi. Praca z bliskimi krewnymi może
także prowadzić do konfliktu interesów. W razie dowiedzenia się, że bliski
krewny (definicja tego terminu znajduje się w części Inne zagadnienia
dotyczące konfliktu interesów) pracuje lub świadczy usługi na rzecz firmy
konkurencyjnej, klienta lub dostawcy, lub też, w przypadku, gdy dany
pracownik ma bliskiego krewnego, który również pracuje w PMI i na tle
zajmowanych przez nich stanowisk może powstawać rzeczywisty bądź
potencjalny konflikt interesów, należy niezwłocznie powiadomić o tym
swojego przełożonego oraz dział zgodności z przepisami. Dział zgodności
z przepisami zadecyduje, czy zainstniała sytuacja wymaga podjęcia jakiegoś
działania. Zazwyczaj żaden krewny pracownika nie powinien w sprawach
biznesowych kontaktować się z nim ani z innymi pracownikami w danej
jednostce biznesowej lub osobami podwładnymi, i żaden pracownik nie
powinien pozostawać z bliskim krewnym w żadnych bezpośrednich czy
pośrednich stosunkach zależności służbowej, także jako przełożony.
Odstąpienie od tej zasady wymaga specjalnego zezwolenia od działu
zgodności z przepisami. Należy także uważać na to, aby krewnym nie
ujawniać żadnych poufnych informacji biznesowych.
Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International
11
Konflikty interesów, prezenty i zaproszenia
O: Nie. Podpisanie umowy
z firmą tylko dlatego, że
ufasz swojemu bratu, nie jest
zgodne z właściwą praktyką
biznesową i naszymi
wymogami dotyczącymi
zaopatrzenia. Co więcej,
takie rozwiązanie prowadzi
do konfliktu interesów między
chęcią pomocy Twojemu
bratu a obiektywnym wyborem
najbardziej odpowiedniego
dostawcy. Jednakże, jeżeli
właściwie przedstawisz
sprawę dyrektorowi ds.
zgodności z przepisami
i nie będziesz (ani nikt z
Twoich podwładnych), brać
udziału w procesie wyboru,
firma brata może starać się
o zlecenie wraz z innymi
wykwalifikowanymi firmami.
Jako pracownicy firmy PMI, pracujemy wspólnie nad realizacją naszych
wspólnych celów. W sposób lojalny i obiektywny podejmujemy ważne dla
naszej firmy decyzje uwzględniając jak najlepsze jej interesy, niezależnie
od czynników osobistych lub zewnętrznych.
Konflikty interesów
(ciąg dalszy)
Zarząd. W niektórych sytuacjach pracownik może zostać poproszony o zasiadanie
w zarządzie innej organizacji. Może to w niektórych przypadkach prowadzić
do konfliktu interesów, bądź nawet do problemu natury prawnej. Zanim pracownik
przyjmie stanowisko członka zarządu organizacji, która w jakiś sposób może
być związana z naszą firmą (uwzględniając również organizacje niedziałające
dla zysków), zawsze musi wcześniej uzyskać na piśmie stosowne zezwolenie
od dyrektora ds. zgodności z przepisami, który w tej sprawie skonsultuje się
z działem prawnym.
Inwestycje. Podejmując decyzję o inwestycjach, pracownicy oraz najbliżsi
ich krewni muszą zachować szczególną ostrożność, aby ich działania nie
doprowadziły do konfliktu interesów, który może negatywnie wpłynąć na
zdolność pracownika do podejmowania obiektywnych decyzji w imieniu firmy
PMI.
Konflikty mogą wystąpić wtedy, kiedy inwestycje dotyczą firm konkurencyjnych,
dostawców oraz klientów. Wszelkie „znaczące inwestycje” w firmach
konkurencyjnych, u dostawców lub klientów wymagają uprzedniego
zezwolenia na piśmie od przełożonego pracownika lub dyrektora ds.
zgodności z przepisami.
„Znacząca inwestycja” oznacza korzyści ekonomiczne, które mogą lub wydają
się wpływać na osąd i działanie pracownika. Fundusze powiernicze dostępne
w ofercie publicznej, fundusze indeksowane oraz inne podobne łączone
fundusze papierów wartościowych, w których inwestor nie może decydować
o strukturze koszyka, nie powodują konfliktów.
Niektóre rodzaje inwestycji są zawsze niedopuszczalne:
N
ie wolno nigdy inwestować w firmę dostawcy w przypadku jakiegokolwiek
udziału w wyborze lub ocenie dostawcy lub negocjacjach z nim ani gdy ma
w tym udział osoba podwładna, ani
N
ie wolno inwestować w firmę klienta w przypadku, gdy pracownik jest
odpowiedzialny za kontakty biznesowe z tym klientem bądź jest przełożonym
osoby pełniącej takie obowiązki.
Zazwyczaj ocena, czy dana inwestycja prowadzi do konfliktu interesów,
jest kwestią właściwego osądu. Decydując o tym, czy dana inwestycja może
prowadzić do konfliktu interesów, należy zadać sobie następujące pytania:
C
zy inwestycja będzie miała wpływ na jakiekolwiek decyzje podejmowane
przeze mnie w firmie?
 Co o tej inwestycji będą sądzić moi współpracownicy w firmie? Czy będą
uważać, że może mieć to negatywny wpływ na moją pracę dla firmy?
 Co o tej inwestycji będą myśleć osoby spoza firmy, takie jak klienci, dostawcy,
udziałowcy, a nawet media?
Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International
12
Konflikty interesów
(ciąg dalszy)
Inne zagadnienia dotyczące konfliktów interesów
Bliscy krewni. Jak to przedstawiono w poprzednich rozdziałach, działania
bliskich krewnych mogą prowadzić do powstawania rzeczywistych lub pozornych
konfliktów interesów. Dzieje się tak wtedy, gdy lojalność pracownika wystawiona
zostaje na próbę (lub wydaje się, że tak jest), ponieważ musi on wybierać
między bliskim krewnym (który ma na celu korzyści własnej firmy) oraz firmą
PMI, w której pracuje (która może mieć inne cele biznesowe). Bliskim krewnym
może być mąż lub żona pracownika, jego rodzice i rodzice przybrani; dzieci
i pasierb lub pasierbica; bracia i siostry; bracia i siostry przyrodnie; siostrzeniec,
bratanek, siostrzenica, bratanica; ciotki i wujkowie; dziadkowie; wnuki; oraz
teściowie. Ponadto zasady odnoszące się do bliskich krewnych mogą również
dotyczyć partnerów domowych (zarówno uznawanych, jak i nie uznawanych
przez prawo lokalne), osoby, z którymi pracownik mieszka lub osoby, z którymi
pozostaje on w bliskich osobistych lub uczuciowych związkach. W sprawach
dotyczących konfliktów pracownik nie jest odpowiedzialny za zbieranie informacji
na temat działań członków rodziny, którzy nie zamieszkują razem z nim.
W takich sytuacjach, w których członkowie rodziny nie mieszkają razem
z pracownikiem, należy wziąć pod uwagę tylko znane mu okoliczności.
Potencjalni dostawcy, klienci oraz firmy konkurencyjne. W przypadku
konfliktu interesów termin „dostawca”, „klient” lub „firma konkurencyjna” może
oznaczać rzeczywistych lub potencjalnych dostawców, klientów lub firmy
konkurencyjne.
Jeżeli uważasz, że możesz spowodować konflikt interesów lub, jeżeli inni
pracownicy mogą odnieść takie wrażenie, musisz niezwłocznie ujawnić
zaistniałą sytuację, wysyłając odpowiednie pismo do działu zgodności
z przepisami.
i Istnieje także możliwość zgłoszenia konfliktu interesów drogą elektroniczną,
na stronie internetowej PMI Compliance. Wszelkie pytania dotyczące sposobu
zgłaszania i innych kwestii związanych z konfliktem interesów należy kierować
do działu ds. przestrzegania przepisów.
Przyjmowanie prezentów
i zaproszeń
Firma PMI ma wielu dostawców, a dostawcy w istotnym stopniu przyczyniają
się do sukcesu naszej firmy. Z tego powodu relacje z dostawcami i innymi
podmiotami niezależnymi, z którymi prowadzimy interesy, muszą opierać się
całkowicie na słusznych decyzjach biznesowych i uczciwych transakcjach.
Prezenty oraz zaproszenia mogą być wyrazem dobrej woli, ale mogą również
negatywnie wpłynąć na obiektywność wobec osoby oferującej. Mówiąc
krótko, prezenty i zaproszenia mogą prowadzić do konfliktu interesów.
„Prezenty i zaproszenia” oznaczają wszelkie przedmioty lub świadczenia
posiadające jakąkolwiek wartość, w tym rabaty, pożyczki, gotówkę, korzystne
warunki zakupu produktu lub usług, usługi, nagrody, transport, korzystanie
z pojazdów lub ośrodków wypoczynkowych innych firm, akcje oraz inne papiery
wartościowe, uczestnictwo w emisji akcji, wyposażenie i remonty domu, bilety
oraz bony towarowe. Tę listę można wydłużać bez końca – powyżej podano
tylko przykłady.
UWAGA: W przypadku niektórych firm stowarzyszonych mogą mieć zastosowanie
bardziej restrykcyjne normy dotyczące prezentów i zaproszeń. Pracownikom
takich firm stowarzyszonych nie wolno przyjmować prezentów ani zaproszeń,
które naruszałyby te normy.
Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International
13
Przyjmowanie
prezentów i zaproszeń
(ciąg dalszy)
?
P: Przedstawiciel handlowy
dostawcy oferuje pióro
o ciekawym wzornictwie,
używane w jego firmie do
podpisywania kontraktów.
Jest jednak jeden kruczek
w tej ofercie. Mówi, że mogę
otrzymać to pióro tylko
wtedy, jeżeli przedstawię jego
sprawę całemu zespołowi
zaopatrzenia. Wartość tego
pióra prawdopodobnie nie
przekracza 250 USD. Czy
mogę je przyjąć?
O: Nie, ponieważ jest to
przypadek „quid pro quo”,
co oznacza „coś za coś”.
Przedstawiciel podaruje
to pióro tylko wtedy, jeśli
otrzyma coś w zamian.
Chociaż może się to
wydawać błahą sprawą,
takie układy opierające
się na zasadzie „coś za
coś” znajdują się na liście
prezentów i zaproszeń, które
zawsze są niedopuszczalne.
Prezenty i zaproszenia oferowane pracownikom firmy PMI oraz ich
krewnym można podzielić na trzy kategorie:
ZWYKLE DOPUSZCZALNE
Wartość niektórych prezentów lub zaproszeń jest tak mała, że ich przyjęcie
nie wymaga odrębnej zgody. Ta kategoria obejmuje prezenty lub zaproszenia
pochodzące z dowolnego źródła o łącznej wartości rynkowej w ciągu jednego
roku kalendarzowego nieprzekraczającej 250 USD (chyba że można je
zaklasyfikować do kategorii „Niedopuszczalne”, opisanej poniżej). Oznacza
to, że o ile całkowita wartość nie przekracza 250 USD z jednego źródła
w ciągu roku kalendarzowego, następujące prezenty nie wymagają zgody:
O
kazjonalne posiłki z osobą, z którą utrzymuje się kontakty zawodowe.
U
dział w normalnych imprezach sportowych, teatralnych i kulturalnych.
 Inne sensowne i zwyczajowe prezenty i zaproszenia.
Podobnie nie wymaga zgody przyjmowanie przedmiotów o małej wartości
służących promocji, takich jak pióra, kalendarze, kubki do kawy, które zazwyczaj
są rozdawane klientom.
NIEDOPUSZCZALNE
Inne rodzaje prezentów i zaproszeń są po prostu niewłaściwe, faktycznie lub
z wyglądu, więc są one zawsze niedopuszczalne i nikt nie może wyrazić na
nie zgody. Pracownikom nie wolno nigdy:
P
rzyjmować prezentów lub zaproszeń, które są nielegalne lub wiązałyby się
z naruszeniem prawa.
P
rzyjmować jakichkolwiek prezentów w postaci gotówki lub jej ekwiwalentu
(np. bonów towarowych, które można przekazywać innym lub zamieniać
na gotówkę), czeków bankowych, przekazów pieniężnych, lokacyjnych
papierów wartościowych, instrumentów zbywalnych, pożyczek, akcji lub opcji
na akcje.
P
rzyjmować lub żądać czegokolwiek na zasadzie „quid pro quo” (coś za
coś) lub w ramach umowy, według której przyjęcie prezentu lub zaproszenia
wiąże się z wykonaniem w zamian jakichkolwiek czynności.
 Uczestniczyć w imprezach, które są niesmaczne, mają charakter seksualny
lub w inny sposób naruszają nasze zobowiązanie do wzajemnego
poszanowania.
 Uczestniczyć w jakichkolwiek czynnościach, o których wiadomo, że osoba
oferująca prezent lub zaproszenie narusza standardy swojego pracodawcy.
Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International
14
Przyjmowanie
prezentów i zaproszeń
(ciąg dalszy)
W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI
W przypadkach, które nie pasują do pozostałych kategorii, przyjmowanie
prezentów może lub nie może być dopuszczalne. Ale wtedy konieczna jest
zgoda na piśmie, zgodnie z PMI 14-C „Interakcja z urzędnikami państwowymi
i partnerami biznesowymi. Działalność polityczna”. Przykładem tej kategorii
są następujące prezenty otrzymywane od aktualnego lub potencjalnego
dostawcy bądź klienta:
 Prezenty i zaproszenia z jednego źródła o łącznej wartości rynkowej
przekraczającej 250 USD w ciągu roku kalendarzowego.
 Imprezy specjalne – takie jak bilety na mecz o Puchar Świata lub rozgrywki
Super Bowl (zazwyczaj przekraczające wartość 250 USD).
 Podróże lub imprezy trwające dłużej niż jeden dzień.
Decyzję, czy dana sytuacja należy do kategorii „W przypadku wątpliwości”,
należy podejmować kierując się zdrowym rozsądkiem, a także biorąc pod
uwagę następujące czynniki:
 Czy prezent lub zaproszenie może mieć wpływ na obiektywność pracownika?
 Czy ma to cel biznesowy (na przykład czy w ramach imprezy omawiane
będą zagadnienia biznesowe)?
 Czy stworzy to precedens dla innych pracowników?
 Co o tym będą sądzić inni pracownicy oraz ludzie spoza firmy?
Inne uwagi na temat prezentów i zaproszeń
Powiadamianie dostawców oraz klientów. Z omawianymi wymogami należy
zapoznać osoby, z którymi prowadzi się lub zamierza się prowadzić interesy.
Co zrobić w razie otrzymania niedozwolonego prezentu? Pracownik musi
natychmiast zwrócić każdy prezent w postaci gotówki lub jej ekwiwalentu
(np. bonów towarowych, które można przekazywać innym lub zamieniać na
gotówkę), czeków bankowych, przekazów pieniężnych, lokacyjnych papierów
wartościowych, instrumentów zbywalnych, pożyczek, akcji lub opcji na
akcje. W przypadku innych prezentów z kategorii „Zwykle dopuszczalne”,
jeżeli dyrektor ds. zgodności z przepisami zadecyduje, że zwrot prezentów
jest niepraktyczny lub niepożądany, prezenty należy przekazać dyrektorowi
ds. zgodności z przepisami w celu wykorzystania ich w firmie, sprzedaży
lub przekazania jako dar. Prezentów takich jak obrazy, zestawy biurowe lub
podobne można używać w biurze firmy po uzyskaniu pisemnego pozwolenia
dyrektora ds. zgodności z przepisami lub zgodnie z ustalonymi w firmie
procedurami, ale pozostaną one własnością firmy. Jeżeli wydaje się to być
odpowiednie, należy wysłać list wyjaśniający obowiązujące w firmie wymogi
dotyczące oferowania prezentów.
i W razie jakichkolwiek pytań lub problemów dotyczących prezentów
i zaproszeń należy skontaktować się ze swoim przełożonym lub działem
ds. zgodności z przepisami. W filii, w której pracujesz, mogą obowiązywać
dodatkowe wymagania. Należy koniecznie się z nimi zapoznać.
Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International
15
Wręczanie prezentów
i zaproszeń
?
P: Chcę dać jednemu
z naszych najlepszych
klientów prezent jako wyraz
podziękowania. Mam dostęp
do biletów na pewien turniej
tenisowy. Wiem, że osoba
ta interesuje się tenisem,
ale myślę, że wedle zasad
obowiązujących w jej firmie
przyjęcie takiego prezentu
jest niedopuszczalne. Czy
jeżeli osoba ta nie zważa na
te zasady, mogę podarować
jej te bilety?
O: Nie. Jeżeli wiesz, że będzie
to wiązać się z naruszeniem
zasad obowiązujących
w firmie danej osoby,
nie można wręczyć tego
prezentu. Jeżeli chcemy,
aby inni przestrzegali naszych
standardów, postępujmy
podobnie wobec innych.
Proponowanie lub wręczanie prezentów i zaproszeń
niepaństwowym biznesowym osobom kontaktowym
lub urzędnikom i pracownikom państwowym
Oprócz surowych zasad dotyczących przyjmowania prezentów i zaproszeń
(patrz część Przyjmowanie prezentów i zaproszeń niniejszego Kodeksu),
podobną ostrożność musimy zachować również przy ich wręczaniu. Proponowanie
udogodnień socjalnych lub biznesowych o nieznacznej wartości, takich jak
skromne prezenty, posiłki oraz zaproszenia, jest powszechnie stosowaną
praktyką w świecie handlu i ma na celu wytworzenie pozytywnej atmosfery
oraz umocnienie związków biznesowych.
Okazjonalna wymiana rozsądnych zaproszeń lub prezentów z podmiotem
niezwiązanym z rządem przy kierowaniu się zdrowym rozsądkiem oraz
zachowaniu umiaru w tym względzie jest właściwe,
chyba że pracodawca osoby przyjmującej prezent lub propozycję zabrania
tej praktyki. W żadnym przypadku nie należy oferować prezentów lub
zaproszeń, których Twoim zdaniem odbiorca może nie przyjąć ze względu na
przepisy prawa lub politykę swojej organizacji.
Wręczanie prezentów
Aby wręczyć prezent wart ponad 250 USD niepaństwowej biznesowej
osobie kontaktowej, należy uzyskać specjalnie zezwolenie na piśmie
zgodnie z procedurami określonymi w PMI 14-C.
Niektóre działania są zawsze niedopuszczalne i nie ma tu żadnych
wyjątków. Nie wolno nigdy oferować prezentu, zaproszenia ani żadnego
innego wartościowego przedmiotu lub usług, jeżeli:
 J est to nielegalne.
 J est wiadomo, że narusza to przepisy organizacji, w której pracuje osoba
otrzymująca.
P
rezentem jest gotówka lub inne środki pieniężne (takie jak czeki bankowe,
czeki podróżne, przekazy pieniężne, akcje inwestycyjne lub instrumenty
zbywalne).
P
rezent lub zaproszenie są nieprzyzwoite, mają charakter seksualny lub
w inny sposób naruszają nasze zobowiązania do wzajemnego poszanowania.
 J eżeli jest to oferta typu „quid pro quo” (coś za coś).
P
rezent o wartości przekraczającej 1000 USD – chyba że przedstawiony
w publicznej prezentacji z wyjaśnieniem, że odbiorca otrzymuje prezent
w wyniku, na przykład udziału w programie zachęcającym do sprzedaży,
o którym wie pracodawca danej osoby oraz akceptuje go.
P
rezent nie został właściwie udokumentowany w księgach firmowych.
Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International
16
Wręczanie prezentów
i zaproszeń
(ciąg dalszy)
Prezenty wręczane urzędnikom albo pracownikom
państwowym
Proponowanie lub wręczanie prezentów i zaproszeń urzędnikom
i pracownikom państwowym wiąże się ze szczególnym ryzykiem.
Nigdy nie należy proponować ani wręczać żadnych prezentów i zaproszeń
ani wartościowych przedmiotów urzędnikom lub pracownikom państwowym,
jeżeli jest to sprzeczne z prawem lub Twoim zdaniem spowodowałoby
naruszenie przez pracownika ustalonych zasad etycznych i innych zasad
kierujących jego postępowaniem. Zanim wręczysz jakikolwiek prezent
lub zaproszenie urzędnikowi lub pracownikowi państwowemu, zapoznaj
się i kieruj się ściśle PMI 14-C „Interakcja z urzędnikami państwowymi i
partnerami biznesowymi. Działalność polityczna”.
Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International
17
Prowadzenie działalności
Co mamy na celu?
Firma PMI dokłada wszelkich starań, aby wszystkie nasze działania biznesowe
charakteryzowała wiarygodność i uczciwość. Będziemy zdecydowanie
konkurować z innymi firmami, ale w sposób praworządny i uczciwy, zgodnie
ze wszystkimi prawami dotyczącymi konkurencji oraz zasadami etyki
obowiązującymi na rynku.
Przepisy dotyczące
nieuczciwej konkurencji
Nasza firma ściśle przestrzega przepisów chroniących rynki na całym świecie
przed nieuczciwymi zachowaniami. Prawa dotyczące nieuczciwej konkurencji
zabraniają zawierania umów mających na celu zmniejszenie jej znaczenia
na rynku, takich jak „ustalanie” cen lub podejmowania nieuczciwych starań
mających na celu jej zupełne wyeliminowanie.
Fakty na temat praw dotyczących nieuczciwej konkurencji
P
rawa dotyczące nieuczciwej konkurencji różnią się na całym świecie.
W wielu krajach, w Unii Europejskiej oraz w niektórych przypadkach,
w poszczególnych stanach czy prowincjach, obowiązują prawa zabraniające
działań mających na celu ograniczenie konkurencji na rynku. Przepisy
prawa dotyczące konkretnego pracownika mogą być różne w zależności od
jego miejsca pracy i miejsca prowadzenia działalności biznesowej.
 Nakładane kary są surowe. Kary nakładane za naruszenia mogą być
surowe. W niektórych krajach osoby fizyczne, którym udowodniono ustalanie
cen, często otrzymują wyroki pozbawienia wolności. Zasądzane są także
wysokie grzywny. Na przykład w Unii Europejskiej grzywny za działanie
związane z nieuczciwą konkurencją mogą wynosić nawet dziesięć procent
ogólnoświatowych obrotów (tj. sprzedaży). Wiele krajów stosuje lub zamierza
wprowadzić podobnie surowe kary za naruszanie przepisów o nieuczciwej
konkurencji, a w niektórych klienci oraz firmy konkurencyjne mogą nawet
zażądać odszkodowania i innych form zadośćuczynienia.
 Nierozważne działania mogą naruszać prawo. To, co może wydawać się
zwykłym kontaktem biznesowym, na przykład dyskusja podczas lunchu
z przedstawicielem handlowym firmy konkurencyjnej lub sesja grupy roboczej
w branżowym stowarzyszeniu handlowym, może doprowadzić do naruszenia
praw dotyczących nieuczciwej konkurencji.
Przepisy dotyczące nieuczciwej konkurencji zabraniają zawierania
porozumień ograniczających swobodny handel. Przykładami
niezgodnych porozumień między konkurencyjnymi firmami są ustalanie
cen oraz zakładanie karteli ustawiających przetargi. Także niektóre
umowy z dostawcami lub klientami mogą być wątpliwe z punktu widzenia
przepisów dotyczących nieuczciwej konkurencji. Są to między innymi
umowy w sprawie nieprowadzenia działalności z niektórymi klientami
lub dostawcami („grupowy bojkot”) lub porozumienia między dostawcą a
klientem w sprawie rzeczywistej lub minimalnej ceny odsprzedaży.
Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International
18
Conducting Business
 Mogą one dotyczyć także działań poza własnym krajem. Niektóre
prawa dotyczące nieuczciwej konkurencji mogą być stosowane nawet
wtedy, gdy działalność ma miejsce poza granicami danego kraju.
(ciąg dalszy)
i Wymogi PMI 05-C „Konkurencja i Uczciwy Handel” wyznaczają światowy
jednolity standard przestrzegania przepisów dotyczących nieuczciwej
konkurencji. W niektórych przypadkach zasady te mogą być bardziej
rygorystyczne niż przepisy lokalne. Należy zapoznać się z PMI 05-C i wiedzieć,
jak wymogi te mogą wpływać na Twoje stanowisko pracy.
Prowadzenie działalności
Przepisy dotyczące
nieuczciwej konkurencji
Monopolizowanie, próby zmonopolizowania rynku i wykorzystywanie
dominującej pozycji na rynku są niezgodne z prawem.
?
P: Podczas spotkania
stowarzyszenia
handlowego rozmawiałem
z przedstawicielami
konkurencyjnych producentów.
Jeden z przedstawicieli
powiedział: „Nie wiem, jak
u was, ale nasze marże
zysku nie są już tak dobre,
jak kiedyś”. Inny z kolei
powiedział: „Chciałbym,
żebyśmy coś zrobili z tymi
wszystkimi dużymi rabatami”.
Ja natomiast skinąłem głową,
ale nic nie powiedziałem.
W ciągu następnych kilku
tygodni firmy, których
przedstawiciele byli obecni
podczas rozmowy podniosły
swoje ceny. Czy ta rozmowa
stanowiła problem?
Co należało zrobić?
Niektóre prawa dotyczące nieuczciwej konkurencji zabraniają monopolizowania
lub prób monopolizowania rynku, podczas gdy inne prawa regulują wyłącznie
postępowanie firm mających dominującą pozycję. Firmie o dominującej pozycji nie wolno na przykład podejmować prób uniemożliwiania innym
firmom wkraczania na rynek ani eliminować konkurencji. Firmy konkurencyjne
ustalają zwykle ceny w sposób pokrywający powstałe koszty. Zaniżanie
cen może przyjmować charakter wypychania konkurentów z rynku. Jeżeli
istnieje powód do ustalania cen poniżej kosztów, powinien to sprawdzić dział
prawny w celu upewnienia się, czy nie będzie to postrzegane jako działanie
zmierzające do wyeliminowania konkurentów.
Ustalanie różnych cen w zależności od tego, czy dany klient jest firmą
konkurencyjną, może być niezgodne z prawem.
W Unii Europejskiej i innych jurysdykcjach ustalanie różnych cen może prowadzić
do problemów wtedy, kiedy firma ma dominującą pozycję na rynku, lub gdy
takie działanie ma miejsce w ramach umowy z firmą trzecią. Pracownicy
odpowiedzialni za ustalanie cen lub rabatów albo opracowywanie programów
handlowych muszą zapoznać się z wymaganiami tych praw i powinni konsultować
się z działem prawnym w celu uzyskania stosownych wskazówek.
i W razie jakichkolwiek pytań dotyczących obowiązków w ramach przepisów
o nieuczciwej konkurencji oraz PMI 05-C należy skontaktować się ze swoim
przełożonym albo działem prawnym.
O: Tak, ta rozmowa bez
wątpienia stwarzała problem.
Sąd mógłby orzec, że
wszystkie firmy obecne
podczas rozmowy –
niezależnie od tego, czy
wyraziły swoje zdanie bądź
nie – brały udział w ustalaniu
poziomu cen, mimo że wyraźna
umowa nigdy nie miała
miejsca. Ze względu na to
ryzyko, jeżeli będziesz brać
udział w rozmowie o cenach
z firmami konkurencyjnymi,
natychmiast zmień temat
w taki sposób, aby wyraźnie
dać do zrozumienia,
że uważasz, że taka
rozmowa jest niewłaściwa,
i natychmiast zadzwoń do
działu prawnego.
Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International
19
Przepisy dotyczące
nieuczciwej konkurencji
(ciąg dalszy)
Podstawowe zasady, które należy znać:
Niektóre umowy prawie zawsze naruszają prawa dotyczące nieuczciwej
konkurencji. Nie wolno nigdy rozmawiać lub wymieniać informacji z osobami
z firm konkurencyjnych, aby:
U
stalać ceny – może to być związane z ustalaniem cen maksymalnych lub
minimalnych, bądź też „stabilizowaniem” cen.
U
stalać warunki odnośnie cen hurtowych lub detalicznych, formuł wyceny,
marży, promocji handlowych, warunków kredytowania i innych.
D
okonywać podziałów rynków, klientów lub obszarów.
O
graniczyć produkcję.
D
okonywać manipulacji w procesie składania ofert, z zawieraniem umów
oraz składaniem sfałszowanych ofert włącznie.
B
ojkotować firmę konkurencyjną, dostawcę, klienta lub dystrybutora.
Ze względu na ryzyko, nie należy nigdy w żadnym miejscu omawiać
z pracownikami firm konkurencyjnych zagadnień dotyczących działań
mających związek z konkurowaniem na rynku, bez uprzedniego zezwolenia
działu prawnego.
Inne działania mogą prowadzić do problemów z przestrzeganiem praw
dotyczących nieuczciwej konkurencji. Przed wykonaniem poniżej
wymienionych działań, należy zawsze skonsultować się z działem
prawnym:
 Omawianie przedsięwzięć typu joint venture, fuzji, przejęć, marketingu, zakupów
lub podobnych zagadnień z przedstawicielami firm konkurencyjnych.
Z
awieranie umów o wyłączności (na przykład kontraktów zobowiązujących
firmy do sprzedaży lub zakupu towarów wyłącznie od firmy PMI).
W
iązanie ze sobą lub łączenie różnych produktów lub usług (np. kontrakty
wymagające lub zachęcające nabywcę, który chce kupić jeden produkt,
również do zakupu drugiego „związanego” z nim produktu lub programów,
które warunkują uzyskanie rabatu przy zakupie pakietu produktów).
D
ziałalność w stowarzyszeniach handlowych lub ustalanie standardów
branżowych.
P
ełnienie funkcji dyrektora lub kierownika w firmie konkurującej z naszymi
firmami.
U
stalanie cen odsprzedaży ze sprzedawcami.
O
ferowanie rabatów, zniżek lub innych zachęt klientowi zależnych od
spełnienia przez niego ustalonych limitów rozwoju, wielkości sprzedaży lub
udziału w rynku detalicznym lub udostępnienia lepszej ekspozycji towarów.
 Oferowanie rabatów lub różnych warunków jednemu sprzedawcy, ale nie
nabywcy konkurującemu.
 Angażowanie się w działania utrudniające rywalom uzyskanie potrzebnych
informacji lub sprzedaż ich produktów.
Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International
20
Gromadzenie informacji
o konkurencji
?
P: Zostałam właśnie zwolniona
z innej firmy. Mam teczkę
z materiałami na temat
mojego wcześniejszego
pracodawcy, które mogłyby
być bardzo pomocne
w opracowywaniu planów
rozwoju naszej firmy. Czy
mogę przynieść te materiały?
O: Nie, nie należy przynosić
do firmy PMI materiałów,
które mogą zawierać
poufne informacje z firm,
w których pracownik uprzednio
pracował. Jeśli dla kogoś
wykorzystywanie naszych
poufnych informacji jest
niedopuszczalne, tym samym
również my nie powinniśmy
wykorzystywać poufnych
informacji innych firm.
Gromadzenie informacji o konkurencji uczciwymi metodami jest niezbędnym
i zgodnym z prawem elementem konkurowania na rynku. Jednakże niektóre
formy gromadzenia informacji są niewłaściwe i mogą naruszać prawo. Dotyczy
to przepisów o nieuczciwej konkurencji oraz przepisów dotyczących
tajemnicy handlowej.
W firmie PMI musimy być bardzo czujni i unikać niezgodnego z prawem
gromadzenia informacji. Dlatego koniecznie należy wiedzieć, jakie działania
są dopuszczalne i kiedy należy zachować ostrożność.
Zgodne z prawem, źródła informacji na temat firm konkurencyjnych
to między innymi:
 Gazety, relacje prasowe i inne informacje publiczne.
 Rozmowy z klientami, ale bez próby uzyskania poufnych informacji.
 Wystawy handlowe (ale nie dyskusje z firmami konkurencyjnymi – patrz
część Przepisy dotyczące nieuczciwej konkurencji niniejszego
Kodeksu).
 Informacje publicznie dostępne w Internecie lub inne dostępne publicznie media.
 Analizy branżowe wykonywane przez renomowanych konsultantów.
Nie wolno nigdy korzystać z następujących źródeł:
 Informacje poufne lub informacje będące własnością firmy
konkurencyjnej lub podobne informacje należące do kogoś innego spoza
firmy – w przypadku posiadania takich informacji, należy skonsultować się
z działem prawnym. W razie zdobycia informacji poufnych lub należących
do innej firmy, ze źródła spoza firm należących do firmy PMI, nawet
nieumyślnie, należy niezwłocznie skonsultować się z działem prawnym.
 Jakiekolwiek poufne informacje oraz informacje stanowiące własność firmy
będące w posiadaniu naszych nowo zatrudnionych pracowników, którzy
wcześniej pracowali w firmach konkurencyjnych.
 Informacje o ofercie firmy konkurencyjnej, jeżeli bierzesz udział w przetargu, np.
w przypadku aukcji prywatyzacyjnych. Jeżeli okaże się, że jesteś w posiadaniu
takich informacji, zadzwoń do działu prawnego w Twojej firmie.
 Informacje poufne na temat firmy konkurencyjnej, które inna osoba oferuje
na sprzedaż.
i W przypadku pytań, czy przyjąć pewne informacje dotyczące firm
konkurencyjnych lub wejść w ich posiadanie, należy skontaktować się
z działem prawnym.
Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International
21
Pranie brudnych
pieniędzy i kontrabanda
?
P: Nasz klient eksportowy
dzwoni ze Skandynawii
i mówi, że chce podwoić
roczną liczbę kupowanych
przez niego papierosów.
Jest w trakcie zmiany banku
i chce zapłacić za następną
dostawę gotówką, ponieważ
jego nowe konto jeszcze nie
działa. Co mam robić?
O: Zachowaj ostrożność i zgłoś
całą sytuację do działu kontroli
wewnętrznej i prawnego.
Po pierwsze, firma PMI nie
sprzedaje produktów klientom
w ilościach przekraczających
uzasadniany popyt na rynku
lokalnym. Nagły wzrost
popytu bez odpowiedniego
wytłumaczenia może
sygnalizować problem
kontrabandy. Po drugie,
wymogi PMI 11-C
dopuszczają płatności
gotówkowe tylko w niektórych
okolicznościach i tylko za
pisemną zgodą. Płatności
gotówkowe – wraz z czekami
innych firm i płatnościami
z wielu źródeł – są czasem
używane przez osoby
naruszające prawo
w celu obejścia zakazów
dotyczących prania brudnych
pieniędzy.
Sprzedaż towarów z naruszeniem prawa celnego lub podatkowego jest znana
pod różnymi nazwami – między innymi jako „kontrabanda” lub „przemyt”.
Specjaliści od egzekwowania prawa na całym świecie w coraz większym
stopniu interesują się kontrabandą oraz powiązaniami tego procederu z inną
działalnością kryminalną – „praniem brudnych pieniędzy”. Wymogi firmy PMI
są w tym względzie jednoznaczne: nie będziemy tolerować, ułatwiać ani
wspierać kontrabandy lub prania brudnych pieniędzy i będziemy pomagać
rządowi w zapobieganiu nielegalnej sprzedaży towarów wyprodukowanych
przez nasze firmy.
Co to jest kontrabanda? Kontrabanda, niekiedy nazywana przemytem towarów,
jest handlem towarami z naruszeniem przepisów celnych lub prawa podatkowego.
Co to jest pranie brudnych pieniędzy? Pranie brudnych pieniędzy to proces
wykorzystywany przez osoby fizyczne lub prawne po to, aby ukryć nielegalne
fundusze lub wykonać działania, w wyniku których źródła tych funduszy
miałyby pozory legalności.
Firma PMI opracowała zasady zgodności z przepisami podatkowymi, dotyczące
prania brudnych pieniędzy, kontrabandy oraz sankcji ekonomicznych, które
zostały zapisane w trzech zbiorach Zasad i Praktyk: PMI 09-C „Poznaj
swoich dostawców”, PMI 10-C „Poznaj swoich klientów i producentów
kontraktowych” oraz zasady PMI 11-C „Dopuszczalne Formy Płatności”.
Przyjmowanie płatności. Firma PMI wspiera zasady zapobiegające praniu
brudnych pieniędzy, stosując określone procedury pozwalające unikać
przyjmowania gotówki lub jej odpowiedników, uzyskanych w wyniku
działalności kryminalnej.
Dopuszczalne formy płatności. Wymogi PMI 11-C „Dopuszczalne Formy
Płatności” określają dopuszczalne formy przyjmowania i realizowania
płatności obowiązujące w PMI i podmiotach stowarzyszonych w stosunku
do klientów, sprzedawców i innych osób fizycznych lub prawnych, z którymi
współpracujemy. Procedury te mają na celu zapobieżenie wykorzystaniu
naszych produktów w procederze „prania brudnych pieniędzy” lub innych
czynach przestępczych.
Zasady i Praktyki te:
O
kreślają dopuszczalne formy płatności.
W
ymagają regulowania wszystkich płatności w walucie podanej na fakturze.
Z
abraniają dokonywania płatności poprzez firmy trzecie.
W
ymagają zgodności ze wszystkimi zasadami sprawozdawczości finansowej.
W
ymagają do realizacji płatności użycia jednego instrumentu dla każdej
faktury lub grupy faktur.
Z
obowiązują do dokładnego zbadania polecenia powodującego powstanie
nadpłaty.
O
kreślają odstępstwa umożliwiające przyjmowanie płatności
w inny sposób.
Zasady „poznaj swojego klienta”. Chcąc zapewnić współpracę tylko
z firmami lub osobami fizycznymi, które przestrzegają naszych standardów
dotyczących postępowania zgodnego z prawem i etyką, opracowaliśmy
wymogi PMI 10-C „Poznaj swoich klientów i producentów kontraktowych”,
ustalające standardy wyboru oraz zatwierdzania naszych klientów oraz
innych partnerów biznesowych.
Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International
22
Pranie brudnych
pieniędzy i kontrabanda
(ciąg dalszy)
Zasady i Praktyki te wymagają od pracowników następującego postępowania:
 Oceniać etyczne zachowanie potencjalnych klientów (w miarę możliwości)
i potwierdzać ich fizyczną działalność biznesową oraz zaangażowanie
w legalny handel.
 Przedstawiać wszystkim klientom nasze oczekiwania dotyczące postępowania
zgodnego z prawem.
 W sposób ciągły monitorować i śledzić praktyki biznesowe klientów.
 Odmawiać współpracy biznesowej i nie udzielać pomocy tym, którzy
angażują się w nielegalne praktyki dotyczące naszych produktów.
 Każdy przypadek naruszenia tych Zasad i Praktyk należy zgłosić swojemu
przełożonemu lub działowi ds. zgodności z przepisami lub prawnemu.
Wszelkie podejrzane transakcje lub działania ze strony klienta należy niezwłocznie
zgłaszać dyrektorowi ds. zgodności z przepisami lub działowi prawnemu.
i
W celu uzyskania dalszych informacji na ten temat należy zapoznać
się z wymogami 09-C, 10-C i 11-C firmy PMI lub skontaktować się z działem
kontroli wewnętrznej, działem ds. zgodności z przepisami lub działem
prawnym. Należy pamiętać, że podejrzane transakcje lub działania klienta
należy natychmiast zgłaszać.
Ograniczenia handlowe,
kontrola eksportu oraz
prawa dotyczące bojkotu
Ograniczenia handlowe oraz kontrola eksportu. Unia Europejska, Szwajcaria,
Stany Zjednoczone oraz wiele innych jurysdykcji co pewien czas wprowadza
zakazy lub inne ograniczenia dotyczące eksportu lub działalności handlowej
z niektórymi krajami, osobami prawnymi lub fizycznymi. Ograniczenia handlowe
mają różną postać, włączając w to zakazy obejmujące:
 Eksport do kraju objętego sankcjami.
 Tranzyt przez kraj nieobjęty sankcjami do kraju objętego sankcjami i na odwrót.
 Import lub kontakty handlowe z krajami objętymi sankcjami.
 Podróżowanie do lub z krajów objętych sankcjami.
 Nowe inwestycje w kraju objętym sankcjami.
 Transakcje oraz umowy finansowe dotyczące kraju objętego sankcjami
lub wyznaczonych osób fizycznych i prawnych.
Te ograniczenia mogą obejmować również wymagania licencyjne dotyczące
eksportu niektórych produktów oraz technologii.
„Eksport” to nie tylko transfer towarów – termin ten obejmuje również
przekazywanie usług lub technologii (takich jak dane techniczne lub
inne informacje) do obywateli innego kraju z wykorzystaniem:
 Poczty elektronicznej.
 Rozmów bezpośrednich, zarówno na rynku wewnętrznym, jak i zagranicznym.
 Wizyt w obiektach należących do firmy PMI.
Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International
23
Ograniczenia handlowe,
kontrola eksportu oraz
prawa dotyczące bojkotu
(ciąg dalszy)
?
P: Chcę wysłać pewne
produkty do kraju objętego
sankcjami ekonomicznymi
dotyczącymi handlu. Czy
będzie to zgodne z prawem,
jeżeli uda mi się przekazać
te produkty firmie w kraju,
w którym nie obowiązują
te ograniczenia, a następnie
firma ta sprzeda je w kraju
objętym sankcjami?
O: Nie. Tak jak w przypadku
wielu praw to, co może
się wydawać sprytnym
obejściem prawa, jest także
niezgodne z prawem.
Ostatnio zaczęły obowiązywać ograniczenia handlowe w Stanach Zjednoczonych
dotyczące firm wytwarzających produkty konsumenckie odnośnie
następujących krajów objętych sankcjami oraz osób fizycznych lub
prawnych:
 Kuba  Iran
P
ółnocna Korea
 Sudan
 Syria
 Wskazani obywatele innych krajów
 Handlarze narkotyków
 Organizacje terrorystyczne
(włączając talibów)
Osoby obsługujące wszelkie transakcje międzynarodowe muszą zapoznać
się z wszystkimi przepisami eksportowymi oraz ograniczeniami handlowymi
i postępować zgodnie z nimi.
Amerykańskie ograniczenia antybojkotowe. Zgodnie z prawem obowiązującym
w USA, od firmy PMI wymaga się zgłaszania rządowi amerykańskiemu
i niestosowania się do, wszelkich żądań dotyczących nieusankcjonowanego
bojkotu zagranicznego lub związanych z tym restrykcyjnych praktyk handlowych.
Pracownikom nie wolno wykonywać żadnych działań, udzielać żadnych informacji
ani składać żadnych deklaracji, które mogłyby być poczytane jako nielegalne
bojkotowanie dowolnego kraju. Naruszenie tych praw wiąże się z surowymi karami.
Aktualne informacje dotyczące krajów, które mogą żądać udziału w zabronionym
międzynarodowym bojkocie, można uzyskać w dziale prawnym.
W razie otrzymania związanych z bojkotem pisemnych lub ustnych żądań
o informacje, należy natychmiast powiadomić o tym dział prawny. Obejmuje
to żądania, które stanowią część rzeczywistego zamówienia, oraz te, które
nie dotyczą konkretnej transakcji.
i
Jeżeli wymagane są dalsze informacje na temat ograniczeń handlowych
oraz kontroli eksportu, należy skontaktować się z działem prawnym i finansowym.
Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International
24
Cła i podatki pośrednie
Import produktów naszych firm podlega różnym prawom lub przepisom celnym
i podatkowym. Jest to ogólnie obowiązująca zasada. W szczególności import
towarów do innego kraju musi zazwyczaj odbywać się w sposób zgodny z:
 przepisami określającymi należności importowe, podatek VAT, akcyzę
i podobne opłaty, które należy uiścić w związku z naszymi produktami; lub
 podatkiem, składowaniem towaru pod zamknięciem celnym lub innymi
przepisami, które dotyczą przesyłek bezcłowych lub nieopodatkowanych.
Każdy import musi często być zgodny również z wymaganiami urzędów
państwowych, którymi koordynują lub których stosowanie wymuszają władze
celne. Należy zadbać o to, aby wszelkie działania importowe były przeprowadzane
zgodnie z tymi wymaganiami, a także aby wszelkie informacje udzielane
urzędnikom celnym lub podatkowym były dokładne i rzetelne.
i Osoby mające do czynienia z tymi kwestiami powinny zapoznać się również
z PMI 15-C „Opodatkowanie”.
Rząd jako klient
?
P: Prowadzimy działania
biznesowe w wielu krajach,
gdzie wiele firm i organizacji
należy do państwa. Jak mam
rozpoznać, że osoba, z którą
się kontaktuję, jest urzędnikiem
państwowym?
O: Termin „urzędnik
państwowy” lub
„przedstawiciel państwowy”
ma szerokie znaczenie.
Należy przyjąć, że wszyscy
pracownicy organizacji i firm
należących do państwa oraz
ich agenci są urzędnikami
państwowymi. Wszelkie
wątpliwości co do tego, czy
dana osoba jest urzędnikiem
państwowym, należy
konsultować z działem
prawnym.
Każdego roku firma PMI dokonuje wielu transakcji handlowych z rządem.
Chociaż postępowanie zgodnie z etyką zawodową jest podstawą wszystkich
kontaktów z klientami, to wtedy, gdy naszym klientem jest rząd, obowiązują
specjalne zasady, które w niektórych sytuacjach znacznie różnią się od tych
obowiązujących w przypadku kontaktów z klientami komercyjnymi. Ogólnie
przyjęte w komercyjnym środowisku biznesowym praktyki biznesowe,
takie jak zapewnienie transportu, oferowanie posiłków, zaproszeń lub innych
przedmiotów, może być całkowicie niedopuszczalne i może nawet naruszać
obowiązujące prawo, kiedy mamy do czynienia z pracownikami lub urzędnikami
państwowymi lub osobami, które działają w imieniu rządu. Naruszenia tych
przepisów wiążą się z karami ustalonymi prawem cywilnym i karnym.
Te zasady powinny znać osoby biorące udział w przetargach lub
świadczeniu usług w ramach kontraktów rządowych, w tym także
kontraktów z przedsiębiorstwami należącymi do państwa lub przez
nie kontrolowanymi.
Oto niektóre podstawowe zasady:
 Nie wolno nigdy poszukiwać ani przyjmować poufnych informacji dotyczących
przetargów.
 Nigdy bez uprzedniej zgody, uzyskanej zgodnie z PMI 14-C, nie należy
oferować ani wręczać prezentów, gratyfikacji ani zaproszeń urzędnikowi ani
pracownikowi instytucji państwowej.
 Należy zapoznać się z zasadami antykorupcyjnymi i przestrzegać ich. Dotyczy
to także ograniczeń związanych z prezentami oferowanymi przez osoby
z rządu lub kontrahentów rządowych proponujących kontrakty biznesowe.
 Zapoznać się z zasadami odnośnie cen dla „najlepszych klientów” i postępować
zgodnie z nimi.
 Bezwzględnie przestrzegać wymagań kontraktu dotyczących jakości, ilości
oraz testowania.
 Informacje na fakturach muszą być zawsze dokładne, kompletne oraz zgodne
ze wszystkimi zasadami oraz przepisami (w tym dane dotyczące przyznanego
czasu oraz kosztów).
Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International
25
Rząd jako klient
(ciąg dalszy)
U
poważnienia oraz uprawnienia muszą być rzetelne, dokładne i pełne.
N
ależy zapoznać się z zasadami i przepisami dotyczącymi klienta.
B
ez wcześniejszej konsultacji z działem prawnym nie należy inicjować rozmów
o zatrudnieniu z żadnymi osobami będącymi byłymi lub obecnymi pracownikami
państwowymi.
 Należy rozpoznać okoliczności, w których komunikowanie się z urzędnikami
lub pracownikami państwowymi może rodzić problemy w świetle przepisów
dotyczących ujawniania lobbingu, i poszukać porady w dziale prawnym
w celu ustalenia, czy może być wymagane zarejestrowanie przypadku
lobbingu.
i
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących odpowiednich relacji biznesowych
z rządem, należy skontaktować się z działem prawnym. Więcej szczegółowych
informacji na temat kontaktów z urzędnikami państwowymi można znaleźć
w części „Międzynarodowe łapówkarstwo oraz korupcja” niniejszego
Kodeksu. Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International
26
Międzynarodowe
łapówkarstwo i korupcja
?
P: Poinformowano mnie, że
mogę zatrudnić konsultanta,
który zająłby się załatwieniem
wszystkich pozwoleń,
jakie musimy uzyskać
od zagranicznego rządu.
Zażądał on 40 000 USD
honorarium i powiedział,
że użyje tych pieniędzy
na przeprowadzenie całej
procedury. Ponieważ nie
wiemy naprawdę, na co te
pieniądze zostaną wydane,
czy musimy się tym martwić?
O: Bezwzględnie. Musisz
wiedzieć, komu zostaną
przekazane pieniądze
oraz w jakim celu zostaną
wykorzystane. Ponadto firma
wymaga podjęcia działań
gwarantujących, że pieniądze
te nie zostaną wykorzystane
w charakterze łapówki. Należy
zwrócić się o poradę do
swojego przełożonego lub
działu prawnego.
Prawodawstwo niemal każdego kraju, w którym firma PMI prowadzi swoją
działalność, jak również obowiązujące dokumenty prawne dotyczące
eksterytorialności, takie jak amerykańska Ustawa o praktykach korupcyjnych
i inne podobne przepisy prawa, zabraniają wręczania łapówek urzędnikom
państwowym (np. kandydatom politycznym, partiom politycznym i ich członkom,
pracownikom firm należących do państwa, urzędnikom Organizacji Narodów
Zjednoczonych itp.). Naruszenie tych przepisów jest poważnym przestępstwem
kryminalnym, zarówno w przypadku firm, jak i osób fizycznych, i może się
wiązać z nałożeniem grzywny, utratą przywilejów eksportowych oraz karą
więzienia dla osób fizycznych. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących
stosowności ewentualnych płatności lub umowy finansowej z urzędnikiem albo
przedstawicielem państwowym, proszę kontaktować się z działem prawnym.
Przepisy dotyczące łapówkarstwa i korupcji
Dotyczy wszystkich pracowników, agentów i przedstawicieli firmy PMI na
całym świecie.
Przepisy te zakazują:
 Proponowania lub wręczania urzędnikowi państwowemu jakichkolwiek
wartościowych rzeczy lub usług w celu zachowania lub uzyskania korzyści
biznesowych bądź w innym niestosownym celu. Dotyczy to także płatności
mających na celu zmniejszenie podatków lub opłat celnych.
 Dokonywania niedozwolonych płatności za pośrednictwem firm trzecich –
firmy muszą więc dokładać wszelkich starań, aby wybrać odpowiednich
agentów lub partnerów. Jeżeli potencjalnym agentem jest urzędnik państwowy
lub też osoba ta ma powiązania z rządem, wymagana jest szczególna
ostrożność.
Od firmy wymaga się prowadzenia dokładnej księgowości oraz rejestrów w celu
rzetelnego opisania płatności i zapewnienia, że nie zostały one wykorzystane
do celów niezgodnych z prawem.
Firma PMI wymaga jeszcze więcej od swoich pracowników – na całym świecie
zabronione jest wręczanie łapówek jakimkolwiek osobom z jakiegokolwiek
powodu. Pamiętaj, że Twoim obowiązkiem jako pracownika firmy PMI jest
niepodejmowanie takich zabronionych działań.
NIGDY NIE NALEŻY:
 Dokonywać niedozwolonych płatności lub zezwalać na niestosowne płatności
lub prezenty (w gotówce lub w innej formie) – bezpośrednio lub przez agenta –
na rzecz urzędnika państwowego.
 Nakłaniać urzędnika państwowego do jakichkolwiek nielegalnych czynności.
 Zlekceważyć lub nie zgłosić wszelkich informacji wskazujących na niestosowne
płatności, prezenty lub zaproszenia do udziału w imprezach.
 Tworzyć funduszy (bez względu na cel), których nie wykazuje się
w księgach.
 Wprowadzać nieprawdziwych bądź nieprawidłowych wpisów w księgach firmy.
 Wykonywać jakichkolwiek czynności mających na celu nakłonienie kogoś do
naruszenia tych zasad lub nie zwracać uwagi na sytuacje, w których może
wystąpić ich naruszenie.
Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International
27
Międzynarodowe
łapówkarstwo i korupcja
(ciąg dalszy)
Płatności wspomagające. „Płatność wspomagająca” to drobna kwota
pieniężna przekazana urzędnikowi państwowemu w celu przyspieszenia
wykonania rutynowego działania, do którego firma jest uprawniona, jak na
przykład wydanie wizy lub odprawa towarów w urzędzie celnym. Niektóre
przepisy antykorupcyjne dopuszczają takie płatności, natomiast PMI tego
nie robi. Polityka firmy zabrania wręczania płatności wspomagających,
chyba że ich przekazanie jest niezbędne do ochrony przed utratą wolności
czy wyrządzeniem komuś krzywdy fizycznej.
i Skontaktuj się z działem prawnym w miejscu pracy, aby upewnić
się, że rozumiesz standardy, które mogą dotyczyć prowadzonych przez
Ciebie działań biznesowych, w tym PMI 14-C „Interakcja z urzędnikami
państwowymi i partnerami biznesowymi. Działalność polityczna”, przepisy
dotyczące międzynarodowego łapówkarstwa oraz definicje urzędników
państwowych. Płatności tego typu nie można nigdy proponować żadnym
pracownikom państwowym w USA.
Poufne informacje,
własność intelektualna
oraz prawa autorskie
Chronimy nasze własne informacje poufne (patrz rozdział niniejszego Kodeksu
pt. „Informacje będące własnością firmy”) i dlatego szanujemy informacje
poufne oraz informacje będące własnością innych firm. Dotyczy to materiałów
pisemnych, oprogramowania, muzyki oraz innej własności intelektualnej.
Podstawowe zasady, których należy przestrzegać:
 Nie wolno przynosić do firmy PMI ani wykorzystywać żadnych informacji
poufnych, w tym plików komputerowych, uzyskanych od byłych pracowników.
 Na komputerach należących do firmy PMI nie wolno instalować żadnego
oprogramowania bez licencji.
 Nie wolno przyjmować ani wykorzystywać informacji poufnych uzyskanych
od innych osób bez uzyskania zezwolenia od działu prawnego.
 Nie wolno używać ani kopiować dokumentów ani materiałów chronionych
prawami autorskimi (w tym oprogramowania komputerowego, części nagrań
audio lub wideo, nagrań pochodzących z Internetu lub środków masowego
przekazu) bez wyraźnego pozwolenia od właściciela praw autorskich. Aby
dowiedzieć się, czy wykonanie danej czynności jest zgodne z zasadami
prawidłowego używania lub istniejącymi licencjami, należy skontaktować
się z działem prawnym.
 Nie wolno wykorzystywać cudzych znaków towarowych, patentów i praw
do projektu przemysłowego bez wyraźnej zgody ich właściciela. Aby
uzyskać taką zgodę, skontaktuj się z działem prawnym.
 Nie pozwalaj na wykorzystywanie praw do własności intelektualnej firmy PMI
i jej firm stowarzyszonych bez zgody udzielonej przez dział prawny.
i Należy zapoznać się z PMI 06-C „Prawa własności intelektualnej”.
Pytania dotyczące własności intelektualnej lub praw własności należy
kierować do działu prawnego.
Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International
28
Nieuczciwe praktyki
biznesowe
Nasza firma intensywnie konkuruje na rynku z innymi, ale niektóre zachowania
w imię współzawodnictwa nie są zgodne z prawem lub z naszymi
zobowiązaniami dotyczącymi postępowania zgodnego z etyką.
Konkurowanie nigdy nie powinno odbywać się z wykorzystaniem
nieuczciwych praktyk, takich jak:
?
P: Właśnie dotarł do mnie
w nieoznaczonej kopercie
biznes plan naszego
głównego konkurenta. Na
kopercie znajduje się znaczek
pocztowy wskazujący, że
list został nadany z miasta
będącego siedzibą tej firmy.
Oczywiście wiem, że jest to
poufny wewnętrzny dokument.
Nie było jednak z mojej
strony żadnych starań,
aby go uzyskać, więc
czy mogę go zatrzymać?
 Wypowiadanie fałszywych lub wprowadzających w błąd oświadczeń na
temat konkurentów lub ich usług.
 Kradzież lub niewłaściwe wykorzystywanie tajemnic handlowych firm
konkurencyjnych.
 Podejmowanie działań mających na celu odcięcie konkurenta od źródeł
zaopatrzenia.
 Wymaganie od kogoś, aby kupił produkty naszej firmy, zanim kupimy produkty
od niego.
 Wręczanie łapówek mających na celu ułatwienie naszej firmie prowadzenia
działalności biznesowej lub wyrządzenie szkód konkurencji.
O: Nie. Ten dokument zawiera
tajemnice handlowe nadesłane
przez osobę, która miała do
nich dostęp i która złamała
swoje zobowiązanie do
zachowania poufności.
Nie należy przeglądać
ani sporządzać kopii takich
dokumentów i natychmiast
po ich otrzymaniu należy
powiadomić o tym dział
prawny. Dział prawny
zadba o należyte
załatwienie sprawy.
Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International
29
Relacje z klientami
Co mamy na celu?
Aby osiągać sukcesy, firma PMI musi nieustannie dokładać wszelkich starań,
by swoich klientów traktować w sposób uczciwy i zgodny z prawem. Jakość
produktów, odpowiedzialne praktyki marketingowe oraz przykładanie uwagi
do zagadnień dotyczących pracy dzieci oraz zachowania poufności informacji
klientów są kluczowymi wymaganiami stawianymi firmie PMI.
Jakość produktów
Utrzymywanie wysokiej jakości produktów stanowi kluczowy czynnik sukcesów
odnoszonych przez firmę PMI. Tego bowiem oczekują od naszej firmy klienci
oraz odbiorcy. Aby firma PMI konsekwentnie spełniała te oczekiwania oraz
co najmniej wypełniała wszelkie wymogi regulacyjne i standardy firmowe
wytwarzanych produktów, pracownicy muszą przestrzegać PMI 07-C „Rozwój,
Produkcja i Regulacje dot. Konwencjonalnych Wyrobów Tytoniowych” oraz
zobowiązań firmy.
?
O: Nie. Jeśli uważasz,
że kierownik łamie zasady,
a bezpośrednia rozmowa
z nim nie wydaje Ci się
dogodnym rozwiązaniem,
skontaktuj się z przełożonym
kierownika, działem kontroli
jakości lub innymi osobami
wymienionymi w części
Gdzie uzyskać pomoc?
tego Kodeksu.
Będziemy konsekwentnie dokładać wszelkich starań, aby:
S
tosować się do ustawowych wymagań oraz standardów firmy dotyczących
jakości produktów.
B
ezwzględnie przestrzegać firmowych procedur produkcyjnych i kontroli
jakości.
B
ezwzględnie przestrzegać wszystkich procedur i przepisów dotyczących
przechowywania, obsługi oraz transportu produktów.
P
rzed wprowadzeniem na rynek każdego nowego produktu upewnić się,
że spełnia on wszystkie odpowiednie standardy jakości.
Z
apewnić funkcjonowanie systemów monitorujących potencjalne wady
produktu oraz przypadki naruszania Zasad i Praktyk firmy.
i
Każdego dnia opinia na temat jakości naszych produktów leży w rękach
pracowników. W razie uzyskania informacji o jakiejkolwiek sprawie lub problemie
dotyczącym jakości produktu, należy natychmiast to zgłosić.
Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International
30
Dealing With Consumers
P: Kierownik zmiany polecił
nam pominąć procedurę
kontroli jakości. Myślę, że
narusza to standardy firmy,
ale to on jest kierownkiem.
Czy w takim wypadku
należy wykonać polecenie
służbowe?
Reklama i promocja
naszych produktów
Zasady ogólne
Praktyki marketingowe firmy PMI mają na celu informowanie o zaletach
i właściwościach naszych marek dorosłych konsumentów wyrobów tytoniowych.
Rządzą nimi trzy podstawowe zasady:
 Nie sprzedajemy i nie będziemy sprzedawać naszych produktów
niepełnoletnim - zatem nie wykorzystujemy w działaniach marketingowych
obrazów i treści przemawiających szczególnie do osób nieletnich.
 W naszych działaniach marketingowych muszą znaleźć się informacje
ostrzegające o zagrożeniach dla zdrowia, niezależnie od tego, czy
wymagają tego miejscowe władze.
 Nasze działania marketingowe muszą odbywać się w poszanowaniu dla
globalnych norm przyzwoitości obowiązujących w naszej firmie, jak również
dla lokalnej kultury, praktyk i tradycji obowiązujących na danym rynku.
Reputacja, jaką cieszy się firma PMI, jest niezwykle ważnym atutem. Aby
utrzymywać ciągłe zaufanie klientów, w marketingu, reklamie i sprzedaży
produkty muszą być przedstawiane w uczciwy, prawdziwy i zgodny z prawem
sposób. Jeśli firma wygłasza oświadczenie dotyczące jakiegoś produktu,
musi umieć je uzasadnić.
Każda firma stowarzyszona ma własne procedury mające na celu stosowanie
się do obowiązujących standardów dotyczących reklamy. Wszelkie akcje
reklamowe i promocje muszą zostać zatwierdzone przez kierownictwo
i podlegają monitoringowi pod kątem zgodności z przepisami.
i Pracownicy biorący udział w akcjach reklamowych lub marketingowych
muszą znać stosowne wymogi i postępować zgodnie z nimi. Wskazówki
odnośnie wymogów dotyczących reklamy można uzyskać w dziale prawnym.
Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International
31
Co mamy na celu?
Firma PMI powinna przestrzegać określonych wymagań dotyczących reklamy,
na podstawie obowiązującego prawa, kodeksów branżowych, rozporządzeń
oraz naszego wewnętrznego kodeksu marketingowego (PMI 04-C „Marketing,
Opakowania Konsumenckie i Sprzedaż”). Niezwykle ważne jest, aby zawsze
stosować się do litery i ducha tych standardów.
Ochrona dzieci
?
P: Funkcjonujemy
w środowisku rynkowym,
w którym niektórzy
z naszych konkurentów
prowadzą bardziej swobodne
działania promocyjne, które
mogą odbierać osoby
niepełnoletnie, chociaż
produkt jest przeznaczony
wyłącznie dla dorosłych. Czy
powinniśmy nie reagować na
takie wyzwania?
O: Reagowanie na takie
wyzwania nie może
nigdy być wymówką
dla nieprzestrzegania
litery i ducha każdego
kodeksu marketingowego
wewnętrznego, branżowego
lub ustawowego), jaki rządzi
lokalnym rynkiem. W opisanej
sytuacji musimy stosować
się do wszystkich wymagań
prawnych i wewnętrznych
kodeksu marketingowego
i równocześnie promować
zmiany w przepisach
państwowych lub
obowiązujących kodeksach
branżowych po to, aby
pielęgnować odpowiedzialne
praktyki marketingowe
i minimalizować wpływ
niewłaściwej reklamy
na młodzież.
Firma PMI powinna reklamować i promować swoje produkty z poszanowaniem
praw dzieci, unikając jakichkolwiek czynności marketingowych, które mogłyby
wykorzystywać ograniczoną zdolność dzieci do pojmowania informacji oraz
podejmowania racjonalnych wyborów.
Jest to bezwzględnym nakazem w odniesieniu do każdego pracownika
uczestniczącego w marketingu produktu tytoniowego. Programy reklamowe
i marketingowe muszą ściśle przestrzegać litery i ducha prawa oraz kodeksów
w dziedzinie reklamy (wewnętrznych, branżowych lub ustawowych).
Oprócz właściwego marketingu i promocji produktów, firma PMI będzie aktywnie
współpracować z grupami zewnętrznymi, a w uzasadnionych sytuacjach
z instytucjami państwowymi, po to, aby ograniczyć nielegalne lub niewłaściwe
użytkowanie produktów przez dzieci. Programy takie mogą obejmować rozmowy,
programy szkolne, programy dla społeczności lub inne inicjatywy.
Jeżeli jesteś pracownikiem biorącym udział w działaniach marketingowych,
spoczywa na Tobie odpowiedzialność za sprawdzanie, czy przestrzegane
są przepisy Kodeksu marketingowego firmy PMI. Oznacza to sprawdzanie,
czy wszystkie działania są zgodne z tym kodeksem oraz wspieranie wysiłków
firmy mających na celu ograniczenie nielegalnego lub niewłaściwego
użytkowania produktów przez dzieci. Oznacza to także instruowanie agencji
reklamowych oraz konsultantów marketingowych, aby uwzględniali wytyczne
Kodeksu w swoich propozycjach składanych firmie lub podczas realizacji
programów firmy PMI. Należy wykluczyć współpracę z agencjami, które nie
przestrzegają tych standardów.
Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International
32
Poufność informacji
o klientach i odbiorcach
Firma PMI ma obowiązek chronić poufność informacji powierzonych jej przez
klientów lub odbiorców. Pracownicy, którzy nie mają potrzeby korzystać z tych
informacji do celów służbowych, nigdy nie powinni próbować uzyskać do nich
dostępu, a uprawnieni do korzystania z nich powinni dołożyć wszelkich starań,
aby chronić te poufne informacje klienta przed nieupoważnionym ujawnieniem
lub wykorzystaniem. Podmioty zewnętrzne mające dostęp do tych informacji
odpowiadają również za ich ochronę.
Poufność informacji klientów i konsumentów to ważna dziedzina, w której
stosowne prawa i regulacje dopiero są opracowywane. Firma PMI dokłada
wszelkich starań, aby monitorować opracowywane standardy dotyczące poufności
informacji i może od czasu do czasu opracowywać dodatkowe zasady.
Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International
33
Ujawnianie informacji firmowych,
finansowych oraz dotyczących
zasobów firmy
Co mamy na celu?
Spójność ksiąg,
dokumentów
oraz rachunków
?
P: Trwa obecnie ostatni
tydzień kwartalnego okresu
sprawozdawczego. Mój szef
chce zapewnić zgodność
wyników z założeniami
na ten kwartał, więc
zleca mi zaksięgowanie
sprzedaży, która nie
zostanie sfinalizowana aż do
następnego tygodnia. Myślę,
że nie wyrządzi to nikomu
żadnej szkody – czy w takim
wypadku powinienem to
uczynić?
O: Absolutnie nie. Koszty
i przychody muszą być
zapisywane w prawidłowych
okresach. Sprzedaż oficjalnie
nie zostanie zakończona
dopóty, dopóki nie będzie
dowodu zawarcia umowy
sprzedaży, nie zostanie
przekazany tytuł, nie będzie
można ustalić ceny sprzedaży
i nie stanie się ona możliwa
do ściągnięcia. Do tego czasu
uwzględnienie tej sprzedaży
w poprzednim okresie
jest błędem.
Pracownicy firmy PMI mają na celu wypracowywanie zysków dla akcjonariuszy
poprzez skuteczną pracę ukierunkowaną na uzyskiwanie bardzo dobrych wyników
finansowych. Mając na uwadze ten cel, każda firma wchodząca oraz jej
pracownicy muszą tworzyć uczciwe i dokładne, opracowywane na czas
raporty oraz dokumentację, muszą dbać o uczciwe analizy i zgłaszanie wyników
finansowych, muszą chronić firmowe środki oraz zasoby, a także nie wolno im
brać udziału w sprzedaży informacji wewnętrznych. Od pracowników firmy PMI
oczekuje się wykonywania obowiązków służbowych uczciwie i zgodnie z prawem
i etyką. Mówiąc wprost, nie będą tolerowane jakiekolwiek oszustwa dotyczące
informacji biznesowych oraz zasobów firmy.
Wiarygodność firmy oceniana jest na wiele sposobów – jednym, bardzo
ważnym z nich jest ocena spójności ksiąg, dokumentów i rachunków.
Firma PMI dokłada wszelkich starań, aby dostarczać akcjonariuszom pod
każdym względem pełnych, dokładnych, aktualnych i zrozumiałych informacji
na temat stanu finansowego firmy oraz wyników jej działania. Zgodnie z tym
wymogiem, prawo dotyczące obrotu papierami wartościowymi wymaga od firmy
PMI przekazywania informacji finansowych zgodnie z przyjętymi w Stanach
Zjednoczonych zasadami księgowości oraz prowadzenia ksiąg i zapisów
odzwierciedlających w sposób dokładny i uczciwy wszystkie transakcje.
Jednakże ten obowiązek nie obejmuje wyłącznie informacji finansowych.
Każdy pracownik firmy PMI musi zadbać o to, aby raportowanie wszelkich
informacji biznesowych (finansowych lub innych) w dowolnej formie (cyfrowej,
papierowej lub innej) było dokładne, pełne i planowe. Wymaga to między innymi
prawidłowego dokumentowania kosztów, sprzedaży, wysyłki, harmonogramów,
dowodów kasowych, rachunków, list płac oraz świadczeń, wydatków, danych
z badań, informacji żądanych dla organów nadzorczych, a także innych informacji
istotnych dla firmy. Żaden z pracowników nie powinien mówić ani pisać
czegokolwiek na temat naszych transakcji, co mogłoby klientowi lub
dostawcy ułatwić przygotowanie fałszywego lub wprowadzającego
w błąd oświadczenia finansowego.
Wszyscy pracownicy:
M
uszą postępować zgodnie z wszystkimi prawami, zewnętrznymi wymaganiami
księgowymi oraz procedurami firmowymi służącymi do raportowania informacji
finansowych oraz innych informacji biznesowych.
N
ie powinni nigdy świadomie wprowadzać nieprawdziwego lub mylnego
wpisu do raportu i dokumentów archiwalnych.
N
ie powinni nigdy w jakimkolwiek celu przygotowywać środków nie
zaksięgowanych.
N
ie powinni nigdy zmieniać ani niszczyć zapisów firmowych z wyjątkiem
sytuacji, w których jest to zgodne z ustanowionymi prawami lub procedurami.
N
ie powinni nigdy sprzedawać, przekazywać ani pozbywać się środków
firmowych bez odpowiedniej dokumentacji oraz zezwolenia.
Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International
34
Spójność ksiąg,
dokumentów
oraz rachunków
(ciąg dalszy)
 Powinni współpracować z naszymi wewnętrznymi i zewnętrznymi rewidentami.
 W razie jakichkolwiek pytań dotyczących prawidłowego rejestrowania
transakcji finansowych należy skontaktować się ze swoją organizacją
prowadzącą księgowość lub audyt.
Pracownicy finansowi na wyższych stanowiskach oraz inni
kierownicy odpowiedzialni za dokładne prowadzenie ksiąg
i zapisów, księgowości oraz ujawnianie informacji finansowych
są w szczególności odpowiedzialni za dopilnowanie, aby te
standardy były przestrzegane.
i Zadanie dokładnego księgowania i sprawozdawczości finansowej wymaga
przestrzegania zasad Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd,
Komisji ds. Standardów Księgowości Finansowej oraz przepisów innych
instytucji nadzorczych. Departament Analiz Księgowych firmy PMI dokonuje
przeglądu nowych standardów księgowości i współpracuje z instytucjami
wyznaczającymi te standardy. W razie ewentualnych pytań dotyczących
nowych lub proponowanych standardów księgowych lub sprawozdawczości
finansowej należy skontaktować się z Kontrolerem PMI lub działem
Sprawozdawczości oraz Analiz Księgowych.
Aby odnosić sukcesy, każdy pracownik powinien w optymalny sposób
wykorzystywać czas swój oraz współpracowników. Od wszystkich pracowników
oczekuje się wykonywania swych obowiązków służbowych i poświęcenia im
należytej ilości czasu. Pracownicy, od których wymaga się raportowania godzin
pracy, muszą robić to uczciwie i dokładnie. Udostępnione przez firmę systemy
telefoniczne, poczty elektronicznej i poczty głosowej służą pracownikom
wyłącznie do celów biznesowych. Pracownicy powinni powstrzymywać
się od wykorzystywania tych systemów w sposób szkodzący lub krępujący
dla firmy. Wykorzystywanie tych systemów do komunikacji osobistej należy
ograniczyć do minimum i wykonywać zgodnie z wymogami firmy.
Własność i zasoby
firmowe
Wszyscy pracownicy powinni kierować się rozwagą, tak, aby środki należące
do firmy nie były niewłaściwe wykorzystywane ani marnotrawione. Środki
firmowe mają pomóc pracownikom w uzyskiwaniu ich uzasadnionych celów
biznesowych. Niedbałe, nieefektywne lub nielegalne użytkowanie własności
firmowej szkodzi nam wszystkim. Należy być czujnym na wszelkie sytuacje
lub przypadki mogące prowadzić do utraty, niewłaściwego użytkowania lub
kradzieży własności i środków należących do firmy. Należy pamiętać, że
wszelkie dokumenty tworzone w ramach pracy świadczonej dla firmy są
własnością firmy i nie są częścią dokumentów osobistych.
i Więcej informacji na temat naszych zasad odnośnie użytkowania własności
firmy można uzyskać kontaktując się ze swoim przełożonym. Informacje
na temat użytkowania komputerów firmy można znaleźć w PMI 18-C
„Wykorzystywanie Technologii Komputerowej”.
Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International
35
Ujawnianie informacji firmowych, finansowych oraz
dotyczących zasobów firmy
Czas poświęcany
na sprawy firmy
Informacje będące
własnością firmy
W naszej firmie nieustannie tworzone są cenne niepublikowane informacje
dotyczące pomysłów, strategii lub innych dziedzin biznesu. Informacje te
stanowią własność firmy, co oznacza, że należą do firmy tak jak inne rodzaje
własności. Ponieważ są wynikiem pracy wykonanej przez firmę, istnieje
wiele przepisów, które pozwalają chronić te informacje przed innymi osobami
spoza firmy. Przykładami informacji będących własnością firmy są:
B
azy danych dotyczące sprzedaży, marketingu i inne.
S
trategie i plany marketingowe.
D
okumenty osobowe.
D
ane badawcze i techniczne.
P
ropozycje.
O
pracowania nowych produktów.
R
eceptury.
W
szelkiego rodzaju tajemnice handlowe.
Wszyscy pracownicy muszą chronić poufność informacji stanowiących
własność firmy PMI, tak abyśmy mogli czerpać korzyści z naszej pracy.
Czasami pracownik musi udostępnić informacje będące własnością firmy
osobom spoza firmy – na przykład po to, aby zacieśnić współpracę z wybranym
przez nas partnerem biznesowym. Nawet jeżeli zaistnieje uzasadniony powód,
aby udostępnić komuś informacje należące do firmy, nigdy nie należy ujawniać
takich informacji bez wcześniejszej zgody kierownictwa oraz pisemnej umowy
o zachowaniu poufności, zatwierdzonej przez nasz dział prawny.
Możliwości biznesowe
Pracownikom i kierownikom firmy PMI zabrania się wykorzystywania własności
lub informacji należących do firmy, lub swych stanowisk zajmowanych w firmie,
w celu osiągnięcia korzyści osobistych, na przykład wykorzystywania możliwości
biznesowych, o jakich się dowiedzą dzięki pracy wykonywanej dla firmy PMI.
Pracownikom i kierownikom firmy PMI zabrania się również konkurowania
z firmą. Przykładami takiego konkurowania mogą być:
 Angażowanie się w taką samą linię biznesową.
O
dbieranie możliwości sprzedaży lub kupna produktów, usług lub innych dóbr.
i Jeżeli chcesz dowiedzieć się, które z możliwości biznesowych są objęte
powyższym zakazem lub masz jakieś pytania na temat informacji będących
własnością firmy, skontaktuj się z działem prawnym.
Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International
36
Korzystanie z komputera
oraz bezpieczeństwo sieci
Technologia komputerowa – sprzęt, oprogramowanie, sieci oraz informacje
przetwarzane za ich pomocą – stanowią kluczowy czynnik sukcesu
w biznesie. Każda osoba używająca komputera powinna zadbać o właściwe
wykorzystanie tych zasobów. Oznacza to, że wszyscy pracownicy powinni:
 Korzystać z komputerów firmy w sposób odpowiedzialny i mający na uwadze
nadrzędne cele biznesowe – użytkowanie ich do celów prywatnych powinno
być uzasadnione i ograniczone do minimum.
 Dbać o bezpieczeństwo systemów komputerowych.
Z komputerów należy korzystać z rozwagą, ale pomocne mogą być
także poniższe zasady.
?
P: Czasami wysyłam do
współmałżonka wiadomości
e-mail na temat osobistych
planów dotyczących, na
przykład odebranie dzieci
ze szkoły. Czy wolno mi
wykorzystywać firmowy
komputer do tego rodzaju
korespondencji?
O: Tak, o ile korzystanie
z niego w celach prywatnych
jest uzasadnione i ograniczone
do minimum.
NIGDY NIE NALEŻY:
 Prowadzić korespondencji elektronicznej o potencjalnie obraźliwej, uwłaczającej,
oszczerczej, szykanującej, nieprzyzwoitej lub wulgarnej treści.
 Wykorzystywać firmowych systemów komunikacji elektronicznej do niezgodnego
z przepisami rozpowszechniania materiałów chronionych prawami licencyjnymi
lub autorskimi ani informacji będących własnością firmy.
 Wykorzystywać firmowych systemów komunikacji elektronicznej do przesyłania
listów systemem łańcuszkowym, reklam lub oferujących usługi (chyba że jest
to dozwolone) ani niestosownych lub obraźliwych materiałów, w tym również
materiałów o wyraźnie seksualnym charakterze.
 Odwiedzać nieprzyzwoitych witryn internetowych.
 Instalować ani pobierać oprogramowania do komputerów firmowych bez
zezwolenia działu informatycznego.
NALEŻY:
 Chronić informacje wykorzystywane do uzyskiwania dostępu do sieci,
a szczególnie identyfikatory użytkowników i hasła, kody dostępu oraz karty
z kluczami dostępu.
Dostępne w pracy systemy komunikacji elektronicznej nie są wcale systemami
prywatnymi. Rejestrować można sposób użytkowania tych systemów przez
pracowników i wykorzystywać to w różnych celach, i zgodnie z obowiązującym
prawem komunikację elektroniczną pracowników można monitorować w celu
weryfikacji, czy komputery są użytkowane zgodnie z wymogami firmy, jak
również w innych celach. Należy zawsze o tym pamiętać i ostrożnie
korzystać z poczty elektronicznej.
i
Informacje na temat użytkowania komputerów firmy można znaleźć
w PMI 18-C „Wykorzystywanie Technologii Komputerowej”.
Pytania dotyczące tego, czy dany rodzaj informacji można wysyłać pocztą
elektroniczną, można kierować do kierownictwa działu. W celu uzyskania
informacji na temat bezpieczeństwa komputerów i sieci komputerowych
należy skontaktować się z działem usług informatycznych.
Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International
37
Fundusze firmy
Sposób wykorzystywania przez każdego pracownika funduszy firmy wpływa
na jej zyskowność, i dlatego należy przestrzegać jednej prostej zasady: należy
chronić fundusze firmy tak jak swoje, chroniąc je przed niewłaściwym
wykorzystywaniem, utratą lub kradzieżą. Dotyczy to również dokładnego
i właściwego sporządzania wniosków, dowodów kasowych, rachunków i faktur.
Na fundusze firmowe składają się zarówno gotówka, jak i jej odpowiedniki
– czeki, karty obciążeniowe, rachunki, dowody kasowe, wnioski o zwrot
należności oraz instrumenty zbywalne.
Sprzedaż informacji
?
P: Dostawca sprzedał
mojej firmie oprogramowanie
w wersji testowej. Podobno
próby testowe zakończyły
się pomyślnie i zamierzamy
kupić system tej firmy. Założę
się, że inne firmy pójdą za
naszym przykładem. Moja
szwagierka inwestuje w akcje
spółek technologicznych
i posiada dużą wiedzę
na ich temat. Czy mogę
powiedzieć jej o tym,
aby podjęła decyzję
o inwestowaniu
w akcje tej firmy?
O: W żadnym wypadku.
Informacje, które posiadasz,
na temat planowanego
wykorzystania przez
nas oprogramowania
tej firmy są poufnymi
informacjami wewnętrznymi.
Przekazując je szwagierce
naruszasz nasze zasady
o nierozpowszechnianiu
poufnych informacji
należących do firmy. Jeśli
Ty lub Twoja szwagierka
wykorzystacie te informacje
do podjęcia decyzji
inwestycyjnej, możecie być
także oskarżeni o naruszenie
prawa dotyczącego obrotu
papierami wartościowymi.
W celu ochrony inwestycji na rynku publicznym, prawo dotyczące obrotu
papierami wartościowymi zabrania wykorzystywania „informacji wewnętrznych”
przy zakupie lub sprzedaży papierów wartościowych (obligacji, papierów
dłużnych, opcji itd.).
„Informacje istotne” to informacje, które nie są dostępne dla szerokiej
publiczności i które rozumny inwestor mógłby uznać za kluczowe
w podejmowaniu decyzji o kupnie lub sprzedaży papierów wartościowych.
Może zdarzyć się, że jeśli zapoznasz się z niepublikowaną informacją, która
może zachęcać do kupna lub sprzedaży akcji, będzie można ją uznać za
informację istotną. Informacje istotne nie muszą być koniecznie informacjami
potwierdzonymi. Informacje o zjawiskach, które są prawdopodobne lub nawet
„mogą się zdarzyć”, można uważać za istotne.
Wielu pracowników może być w posiadaniu wewnętrznych informacji ze względu
na swoje stanowisko w firmie.
Istotnymi informacjami wewnętrznymi mogą być na przykład: 
Z
apowiedź wprowadzenia nowego, innowacyjnego produktu.
N
egatywne opinie na temat nowego lub istniejącego produktu.
N
owe, ważne umowy.
Z
miany w wysokości dywidend.
F
uzje, przejęcia i przedsięwzięcia typu joint venture.
Z
naczące wydarzenia w postępowaniach sądowych.
O
świadczenia o prognozach i dochodach.
S
podziewane działania rządu.
Informacje na temat innej firmy. Istotnymi informacjami wewnętrznymi
mogą być również informacje otrzymane poufnie na temat innej firmy
w trakcie współpracy – na przykład od klienta lub dostawcy.
Żadnych „wskazówek”. Oznacza to, że nigdy nie należy nikomu przekazywać
(swojemu współmałżonkowi, współpracownikowi, przyjacielowi, brokerowi
itp.) „wskazówek” zawierających istotne informacje wewnętrzne, również
podczas rozmów w czatroomach internetowych.
Łamanie prawa dotyczącego obrotu papierami wartościowymi jest traktowane
bardzo poważnie i może podlegać postępowaniu sądowemu nawet wtedy,
gdy przekazanie takich informacji wiąże się z niskimi kwotami pieniężnymi
lub osoba przekazująca „wskazówki” nie czerpie z tego żadnych korzyści
materialnych. Agencje rządowe regularnie monitorują transakcje za pomocą
wspomaganego komputerowo wyszukiwania.
Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International
38
Sprzedaż informacji
(ciąg dalszy)
Pracownicy, którzy są w posiadaniu informacji wewnętrznych, mogą zgodnie
z prawem dokonywać transakcji rynkowych, jeśli informacje takie zostaną
podane do wiadomości publicznej poprzez ustalone kanały informacyjne
oraz jeżeli minął odpowiedni okres, w którym informacje te zostały szeroko
rozpowszechnione. Pracownicy, którzy posiadają stały dostęp do informacji
wewnętrznych, powinni na ogół ograniczyć transakcje dotyczące papierów
wartościowych firmy do wyznaczonych okresów.
i W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących obowiązków wynikających
z praw dotyczących sprzedaży informacji wewnętrznych, należy się skontaktować
z działem prawnym.
Relacje z inwestorami
i media
Udziałowcy, analitycy finansowi, wierzyciele oraz inne zainteresowane osoby
liczą, że będziemy dostarczać wiarygodnych informacji na temat działań
naszych firm, ich wyników oraz perspektyw.
Aby chronić rzetelność takich informacji:
 Pracownicy upoważnieni do rozmów z inwestorami i analitykami w imieniu
firmy PMI nie mogą w żaden sposób faworyzować żadnego z nich ani
traktować go w „szczególny” sposób. Musimy wszystkim uczestnikom
rynku publicznego zapewnić równy dostęp do wiarygodnych i dokładnych
materiałów informacyjnych.
 Tylko odpowiednio upoważnieni pracownicy mogą udzielać odpowiedzi na
zapytania inwestorów (np. udziałowców, brokerów, analityków inwestycyjnych
itp.). Wszystkie tego rodzaju zapytania powinny być niezwłocznie przekazywane
do działu relacji inwestorskich.
 Media lub prasa wymagają szczególnego traktowania. Żaden z pracowników
nie powinien rozmawiać o sprawach firmy z reporterami, zarówno w wywiadach
rejestrowanych, jak i nierejestrowanych, bez wcześniejszego skontaktowania
się z działem ds. korporacyjnych.
Zarządzanie dokumentami
Zasadnicze znaczenie ma właściwe zarządzanie dokumentacją i innymi
rejestrowanymi informacjami, które powinno odbywać się zgodnie z
potrzebami biznesowymi, standardami firmy oraz wymogami prawnymi.
Nasze działania powinny być oparte na czterech zasadach:
 Prowadzić dokumentację zgodnie z wymogami prawa. Niektóre
przepisy prawa zawierają określone wymagania dotyczące prowadzenia
dokumentacji. Każda firma stowarzyszona powinna w uczciwy sposób
zarządzać i obsługiwać dokumenty zgodnie z wymaganiami prawa.
 Dane zapisywać dokładnie. Pracownicy tworzoną dokumentację powinni
zawsze prowadzić starannie i dokładnie. Dostarczanie dokumentów błędnych
lub mogących wprowadzać w błąd, bądź zmienianie ich w sposób niezgodny
z przepisami, jest pod każdym względem karygodne i może poważnie naruszać
prawo. Każdy tworzony dokument powinien zawierać jasno sformułowane
i zwięzłe zapisy, ponieważ zapisy niejednoznaczne mogą prowadzić do
pomyłek lub problemów prawnych.
Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International
39
Zarządzanie dokumentami
(ciąg dalszy)
P
rzechowywać wszelkie dokumenty dotyczące prowadzonego
postępowania sądowego, dochodzenia lub audytu. Jeżeli jest lub
będzie prowadzone dochodzenie, audyt lub postępowanie sądowe, niektóre
dokumenty, włączając w to dokumenty elektroniczne, mogą podlegać
obowiązkowi „tymczasowego zatrzymania w celach prawnych” lub wstrzymania
się od ich likwidacji. Oznacza to, że powinny one być przechowywane i nie
należy ich zmieniać, usuwać, ukrywać ani niszczyć. Należy wtedy koniecznie
zasięgnąć porady działu ds. zarządzania informacjami lub prawnego.
 Znać wymogi zarządzania dokumentami firmowymi i postępować zgodnie
z nimi. Każda firma wymaga wdrożenia odpowiedniego procesu służącego
do przechowywania i likwidowania dokumentów. Zapoznaj się z zasadami
przechowywania dokumentów firmowych w celu uzyskania dalszych
wskazówek.
i
W celu uzyskania dalszych informacji należy zapoznać się z PMI 01-C
„Zarządzanie Informacjami Firmowymi”.
Pomysły spoza firmy
?
P: Czy tymczasowe
zatrzymanie dokumentów w
celach prawnych oznacza
to samo co „zarządzanie
dokumentami”?
O: Nie. Zarządzanie
dokumentami to system zasad
i procedur stworzonych po to,
aby tworzenie zarządzanie
i likwidacja dokumentów
firmowych były zgodne z
wymaganiami prawnymi
dotyczącymi przechowywania
dokumentów oraz zgodne
z potrzebami biznesowymi.
Tymczasowe zatrzymanie
dokumentów w celach
prawnych to sposób, w
jaki firma wypełnia prawny
obowiązek zachowania
potencjalnych dowodów,
które mogą posłużyć jako
materiały w postępowaniu
sądowym lub śledztwach.
Zatrzymanych dokumentów
nie wolno likwidować, choćby
nawet upłynął ich okres
przechowywania lub likwidację
umożliwiały inne zasady
obowiązujące w firmie.
Pracownicy spotykają się niekiedy z pomysłami lub sugestiami osób spoza
firmy, które proponują nam określone rozwiązania. Pomysły te mogą wpływać
na produkty, ich cechy smakowe, składniki, opakowanie, promocje, reklamę,
procesy produkcyjne, urządzenia, metody biznesowe oraz inne zagadnienia.
Niestety, jeżeli te „pomysły spoza firmy” są niewłaściwie traktowane, nasza
firma jest narażona na odpowiedzialność prawną. Z tego powodu nie należy
akceptować ani w żaden sposób zachęcać do składania niepożądanych ofert
i pomysłów w sposób inny niż zgodny z procedurami firmy, opisanymi w PMI 06-C
„Prawa własności intelektualnej”.
Ta ważna zasada nie dotyczy niektórych dostawców firmy PMI, na przykład
agencji reklamowych oraz niektórych konsultantów. Nasza firma wykorzystuje
również mechanizmy kontaktów z klientami, dzięki czemu otrzymuje sugestie
i komentarze według specjalnych procedur. Jeśli jednak nie masz pewności,
do której z tych kategorii należy dany pomysł spoza firmy, zawsze możesz
zwrócić się o poradę.
i
Jeśli spotkasz się z pomysłami pochodzącymi spoza firmy, natychmiast
powiadom o tym dział prawny.
 
Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International
40
Co mamy na celu?
Zgodność z normami
ochrony środowiska
i jakość
?
P: Utylizację zużytego oleju
zlecamy podwykonawcy.
Znam kierownika brygady
podwykonawczej i wydaje mi
się, że mogą oni utylizować
olej w niewłaściwy sposób,
a przynajmniej niezgodnie
z przepisami prawnymi. Czy
powinienem się tym martwić?
Poza tym, nie jest to moja
firma, a podwykonawcy
prawdopodobnie liczą
na oszczędności.
O: Tak, musisz podjąć
pewne kroki. Postępowanie
podwykonawcy może
obciążyć firmę PMI.
Jeśli nawet nie grożą
z tego powodu żadne
konsekwencje, musimy
zareagować. Niewłaściwe
utylizowanie odpadów
jest niezgodne z naszym
zobowiązaniem do
ograniczania wpływu naszej
działalności na środowisko.
Właściwe postępowanie
nie może oznaczać
ignorowania faktów, jeśli masz
jakikolwiek powód do
zakwestionowania działania
kogoś, z kim współpracujemy.
Nie wszystkie substancje
są jednakowo szkodliwe,
wszystkie należy jednak
w odpowiedni sposób
utylizować. Nie powinniśmy
nigdy szukać tutaj luki
w prawie. Musisz postąpić
właściwie. Zgłoś problem.
Listę osób, którym możesz
zgłosić problem, znajdziesz
w części Gdzie uzyskać
pomoc niniejszego Kodeksu.
Społeczności i społeczeństwo
Społeczności i społeczeństwo
Firma PMI stara się szanować wartości społeczne i honorować nasze
zobowiązania względem społeczeństwa, tak aby sprostać oczekiwaniom
skierowanym wobec nas jako biznesu, pracodawcy oraz członka szerszej
społeczności.
Firma PMI oczekuje zachowania całkowitej zgodności ze wszystkimi
obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska we wszystkich
miejscach naszej działalności. Stanowi to jednak zaledwie podstawę naszych
zasad w tym zakresie. Zobowiązujemy się ponadto do ograniczania wpływu
naszej działalności na środowisko i wspieramy działania mające na celu
zapewnienie trwałości zasobów naturalnych, od których zależy nasze
funkcjonowanie. Dbamy przy tym o dostarczanie produktów o wysokiej
jakości, które spełniają potrzeby naszych klientów. To zobowiązanie
wymaga aktywnego uczestnictwa wszystkich pracowników.
Od każdego pracownika wymagamy:
 Wykonywania obowiązków zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami
dotyczącymi ochrony środowiska, wymaganiami oraz zobowiązaniami firmy.
Oprócz zgodności z prawem, oznacza to również postępowanie zgodne ze
zobowiązaniami dotyczącymi ochrony środowiska oraz celami firmy PMI.
 Zrozumienia, że naszym celem jest postępowanie według zasad
zrównoważonego rozwoju – oznacza to, że musimy wszyscy znać
wpływ naszych działań na środowisko i szukać rozwiązań prowadzących
do ograniczenia lub wyeliminowania tego wpływu.
 Postępowania według określonych procedur, powiadamiania kierownictwa
o potencjalnych problemach dotyczących ochrony środowiska oraz dzielenia
się pomysłami, aby nieustannie ulepszać nasze działania.
i
Jeżeli masz pytania lub wątpliwości związane z wymaganiami dotyczącymi
zgodności lub działań związanych z ochroną środowiska, skontaktuj się z działem
zajmującym się zagadnieniami środowiska lub prawnym.
Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International
41
Udział w kampaniach
politycznych i kontakty
z urzędnikami
i pracownikami
państwowymi
?
Prawo wielu innych krajów narzuca ścisłe limity wsparcia finansowego firm
dla partii politycznych oraz ich kandydatów, a ich naruszenie pociąga za sobą
wysokie kary, w tym również karę więzienia i grzywny.
Działalność polityczna firmy. Pracownikom nie wolno udzielać
bezpośredniego lub pośredniego wsparcia finansowego ani przyznawać
dotacji w imieniu firmy PMI, o ile nie uzyskają stosownego zezwolenia na
piśmie zgodnie z ustalonymi procedurami. Dotyczy to wsparcia finansowego
dla kandydatów, urzędników oraz partii. Pomoc dla partii politycznych może
obejmować:
P: Kandyduję do lokalnego
komitetu szkolnego. Chcę
skorzystać z biurowej
kserokopiarki, aby zrobić
kopie moich ulotek wyborczych.
Czy działam zgodnie
z zasadami firmy?
 Kupowanie
biletów na kwesty przedwyborcze.
O: Nie, nie należy
wykorzystywać własności
ani sprzętu firmy do osobistej
działalności politycznej bez
zgody dyrektora ds. zgodności
z przepisami lub działu
prawnego. Kandydowanie
do instytucji publicznej, nawet
do komitetu szkolnego,
stanowi działalność polityczną.
 Opłacanie
reklam oraz innych wydatków związanych z kampanią wyborczą.
 Oferowanie
posiłków, dóbr, usług, podróży, zakwaterowania lub biletów na
imprezy sportowe i rozrywkowe związane z kampaniami politycznymi lub
kwestami.
 Wypożyczanie
personelu podczas godzin pracy do obsługi kwest
przedwyborczych.
Osobista działalność polityczna. Firma PMI zachęca pracowników do
politycznej aktywności polegającej na popieraniu wybranych kandydatów,
partii lub opcji. Jeśli chcesz zaangażować się w działalność polityczną,
musisz robić to poza godzinami pracy, wykorzystując w tym celu własne
środki. Nie należy wykorzystywać czasu, własności ani zasobów firmowych
do osobistej działalności politycznej bez zgody dyrektora ds. zgodności
z przepisami lub działu prawnego.
Lobbing. Lobbing może wymagać ujawnienia. Podlega on określonym
zasadom i obejmuje wiele rodzajów działalności. Pracownik może być
zaangażowany w lobbing, jeżeli jego praca wiąże się z:
 Kontaktami z prawodawcami, ustawodawcami, przedstawicielami branż
oraz ich pracownikami.
 Kontaktami z urzędnikami lub pracownikami państwowymi w związku
ze sprzedażą produktów firmy.
 Próbami wpływu na działania legislacyjne lub administracyjne.
 Oferowaniem prezentów i zaproszeń urzędnikom i pracownikom państwowym.
Należy omówić te działania z dyrektorem ds. zgodności z przepisami lub
z działem prawnym, aby ustalić, czy należy stosować zasadę jawności lub
inne zasady.
i Więcej informacji na temat dozwolonych działań politycznych w Twoim
kraju możesz uzyskać, kontaktując się z działem spraw korporacyjnych lub
prawnym. Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International
42
Praca dzieci oraz
praca przymusowa
Firma PMI nie będzie angażować się w niezgodne z prawem zatrudnianie dzieci,
zezwalać na nie ani wykorzystywać pracy przymusowej. Będziemy aktywnie
współpracować z innymi podmiotami, takimi jak dostawcy, grupy interesów oraz
rządy, w celu stopniowego wyeliminowania tych nadużyć na rynkach pracy
związanych z naszym łańcuchem dostaw.
Minimalny wiek zatrudnienia w firmie PMI to albo 15 lat, albo lokalny minimalny
wiek zatrudnienia lub wiek, do którego istnieje obowiązek uczęszczania do szkoły,
zależnie od tego, która z tych wartości jest większa. Ponadto chcemy, aby
nasi pracownicy kontraktowi pracujący w naszych zakładach spełniali te normy.
Firma PMI jest zobowiązana do współpracy z bezpośrednimi dostawcami
oraz koncesjonariuszami i firmami typu „joint venture” produkującymi nasze
produkty przy zachowaniu odpowiednich norm minimum wieku oraz norm pracy
przymusowej.
Jeżeli chodzi o dostawców będących niżej w łańcuchu dostaw – z sektora
rolniczego lub innego – każda firma wchodząca w skład grupy powinna zwracać
uwagę na zagadnienie zatrudniania dzieci oraz pracy przymusowej, tak aby
współpracować z innymi podmiotami w celu rozwiązania powstałych problemów.
i
Od każdego z pracowników oczekuje się świadomości tych zobowiązań
i czujności na przypadki nadużywania pracy dzieci lub pracy przymusowej,
mających związek z naszą działalnością biznesową. Problemy takie należy
zgłaszać do działu kadr lub działu prawnego w celu podjęcia przez nie
stosownych działań.
Dochodzenia i śledztwa
prowadzone przez organy
administracyjne
Działania biznesowe firmy PMI są regulowane i oznacza to, że od czasu do
czasu nasi pracownicy mogą się kontaktować z pracownikami rządowymi,
odpowiedzialnymi za egzekwowanie prawa. Należy utrzymywać uczciwe
kontakty z urzędnikami rządowymi.
Jeżeli sytuacja będzie wymagać skontaktowania się z urzędnikami państwowymi
w związku z wykonywanymi obowiązkami służbowymi, podawane informacje
muszą być wiarygodne i prawdziwe.
Jednocześnie działania względem przedstawicieli agencji rządowych muszą
charakteryzować się odpowiednią rozwagą, aby podjąć można było właściwe
kroki. W przypadku otrzymania od agencji rządowej żądania o dostarczenie
informacji należy zawsze niezwłocznie skontaktować się z działem prawnym.
Należy również upewnić się, że przechowywane są dokumenty zgodne
z żądaniem instytucji rządowej.
Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International
43
Ujawnienie informacji
o sponsoringu/dotacjach
W naszej firmie obowiązuje zasada jawności, która jest częścią podstawowych
zasad firmy: kiedy osoby prywatne lub organizacje publikują (lub w inny sposób
podają do wiadomości publicznej) wyniki prac finansowanych bezpośrednio
lub pośrednio przez firmę PMI, dotyczące wpływu produktów tytoniowych na
zdrowie człowieka, powinny przy tym ujawniać wsparcie finansowe ze strony
naszej firmy. Ten wymóg jawności obowiązujący w całej firmie ma zastosowanie
również w przypadku finansowanych przez nas działań prowadzonych
w naszym imieniu przez firmy trzecie z myślą o przedstawieniu danych lub
opinii mających wywrzeć wpływ na inne zagadnienia bezpośrednio związane
z działalnością firmy. Dokładny sposób przekazywania dotacji będzie często
zależeć od określonego kontekstu (np. artykułu, seminarium, konferencji
itp.). Jednakże opinie „amicus curiae briefs” (tj. akta sądowe składane przez
zainteresowane strony trzecie) w postępowaniach sądowych będą podlegały
regułom sądu lub urzędu, w którym zostały złożone. Konieczne jest ścisłe
dostosowanie się do takich zasad, w tym również dotyczących finansowania
i jawności.
i
W razie pytań, należy skontaktować się z działem prawnym.
Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International
44
Szkolenie pracowników
i znajomość Kodeksu
Jak stanowi Kodeks postępowania firmy PMI, przestrzeganie prawa i najwyższych
standardów etyki ma zasadnicze znaczenie dla działalności firmy PMI. Od tego
zależy nasz sukces.
Zapewnienia zgodności z przepisami nie można jednak osiągnąć w prosty sposób.
Wymaga to złożenia zobowiązania przez wszystkich pracowników. Dlatego firma
PMI zwraca się z prośbą do osób otrzymujących Kodeks, aby wzięły udział w
szkoleniu. Na zakończenie szkolenia dotyczącego Kodeksu pracownik może
zostać poproszony o potwierdzenie swojego indywidualnego zobowiązania
do odpowiedzialnego występowania w imieniu firmy poprzez:
 Przestrzeganie standardów postępowania zawartych w Kodeksie.
 Uczestniczenie w dodatkowych kursach szkoleniowych dotyczących tematów
zgodności z prawem i etyką odpowiadających danemu stanowisku pracy.
 Korzystanie z dostępnych opcji, które dają możliwość zgłaszania działań
niezgodnych z przyjętymi standardami.
Zwolnienie od obowiązku przestrzegania postanowień Kodeksu
W ograniczonych i uzasadnionych okolicznościach dyrektor ds. zgodności
z przepisami może udzielić zwolnienia od przestrzegania niektórych postanowień
tego Kodeksu. Zwolnienia takie, przyznawane dyrektorom i kierownictwu
wyższego szczebla, może przyznawać wyłącznie Zarząd lub Komisja Zarządu
i będą one niezwłocznie ujawnianie zgodnie z wymogami prawa lub przepisów.
Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International
45
Szkolenie pracowników i znajomość Kodeksu
 Poszukiwanie pomocy w przypadku niepewności co do właściwego
postępowania.
Numery linii pomocy w sprawach
etycznych i kontaktów wewnętrznych*
Jeżeli po zgłoszeniu problemu u proponowanej w Kodeksie osoby kontaktowej
nie uzykano satysfakcjonującej odpowiedzi, nie ma pewności co do dalszego
postępowania czy zastosowania jednego z innych źródeł wskazanych w
niniejszym Kodeksie, lub wybrano anonimowe zgłoszenie problemu, należy
zadzwonić pod numer linii pomocy w sprawach prawnych i etycznych.
Jeżeli po zgłoszeniu problemu u proponowanej w Kodeksie osoby kontaktowej
nie uzyskałeś satysfakcjonującej odpowiedzi, brakuje Ci pewności co do dalszego postępowania, lub brakuje informacji, jak korzystać z jednego z innych
źródeł lub w przypadku chęci anonimowego zgłoszenia problemu, powinieneś
zadzwonić pod numer telefonicznej linii pomocy w sprawach prawnych
i etycznych.
*Numery linii pomocy w sprawach etycznych i kontakty wewnętrzne są aktywne
i dostępne dla wszystkich pracowników PMI.
Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International
46
05/13 - PL EX

Podobne dokumenty