Raport bieżący nr 8/2007

Transkrypt

Raport bieżący nr 8/2007
59-101 Polkowice, ul. Strefowa 6, tel. 076 845 84 31, e-mail: [email protected], http://ccc.com.pl
Prognoza wyników finansowych GK CCC S.A. (Raport bieżący nr 8/2007)
06.02.2007, 09:15 /Emitent/
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Spółki CCC S.A. podaje do publicznej wiadomości prognozę wyników finansowych w
roku obrotowym 2007:
1. Przychody ze sprzedaży netto – 540,0 mln. zł.
2. Zysk operacyjny – 95,0 mln. zł.
3. Zysk netto – 81,0 mln. zł.
Założenia prognozy:
1. Otwarcie w 2007 roku:
- 40 własnych salonów firmowych CCC,
- 10 butików QUAZI,
- 50 sklepów własnych BOTI oraz
- 80 sklepów franszyzowych BOTI.
2. Podniesienie sprzedaży w istniejących sklepach o 5%.
Spółka będzie dokonywała monitorowania i oceny możliwości realizacji prognozowanych wyników
finansowych przy okazji publikacji sprawozdań kwartalnych, a w przypadku wystąpienia istotnych
odchyleń od prognozowanych wielkości, ich korekta będzie podawana w formie raportów bieżących.
Powyższa prognoza nie była poddana ocenie:
- biegłego rewidenta co do kompletności oraz rzetelności przyjętych istotnych założeń
prognozy wyników finansowych,
- podmiotu uprawnionego do badania w zakresie tego, czy prognozy wyników
finansowych zostały właściwie zestawione na podstawie przedstawionych założeń
oraz czy zastosowane do sporządzenia prognozy wyników finansowych zasady
rachunkowości są zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi przez spółkę.
The Management Board of CCC S.A. hereby announces the forecast for the year 2007:
Revenues - PLN 540,0 million
EBIT - PLN 95,0 million
Net profit - PLN 81,0 million
Assumptions:
1. Opening in 2007:
40 proprietary CCC stores,
10 boutiques QUAZI,
50 proprietary shops BOTI and
80 franchised shops BOTI.
2. Increase of sales on the same store (month-on-month) by 5%.The company will assess
realizability of the forecast in the quarterly reports and in case of considerable differences, the
forecast will be corrected in a current report.
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
Nr KRS 0000211692
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP 692-22-00-609
Wysokość kapitału zakładowego – 3 840 000,00 pln
Wysokość kapitału wpłaconego – 3 840 000,00 pln