siła wiatru siłą mojej gminy - Eco

Transkrypt

siła wiatru siłą mojej gminy - Eco
SIŁA WIATRU
SIŁĄ MOJEJ GMINY
OŚWIADCZENIA
1. Zapoznałem/am się i akceptuję Regulamin konkursu „Siła wiatru siłą mojej gminy”.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/danych osobowych mojego dziecka przez Organizatora w celu przeprowadzenia
Konkursu, wyłonienia Laureatów Konkursu i wydania nagród. Jednocześnie jestem świadowmy/-a dobrowolności podania danych oraz, że
zostałem poinformowany o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawienia.
3. Oświadczam, iż przysługują mi/mojemu dziecku autorskie prawa osobiste i majątkowe do Projektu oraz, że prawa te nie są w jakikolwiek
sposób ograniczone lub obciążone na rzecz osób trzecich, a nadto, że Projekt nie był dotychczas nigdzie wykorzystany.
4. Wyrażam zgodę, w przypadku zostania Laureatem Konkursu, na przeniesienie na Organizatora nieodpłatnie, w zakresie nieograniczonym
terytorialnie oraz na czas nieoznaczony autorskie prawa majątkowe do Projektu na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 r., Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), tj.:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dzieła – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału
albo egzemplarzy;
c) w zakresie rozpowszechniania dzieła w sposób inny niż określony powyżej – wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
...............................................................................................
...............................................................................................
DATA I CZYTELNY PODPIS PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO
UCZESTNIKA NALEŻĄCEGO DO ZESPOŁU
DATA I PODPIS NAUCZYCIELA – OPIEKUNA ZESPOŁU
...............................................................................................
(nazwa zespołu)
...............................................................................................
(imię i nazwisko dziecka)
Organizator: