UMOWA SZKOLENIOWA W RAMACH PROJEKTU

Transkrypt

UMOWA SZKOLENIOWA W RAMACH PROJEKTU
UMOWA SZKOLENIOWA
W RAMACH PROJEKTU „ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO”
Nr umowy:………………………………….
Umowa na przeprowadzenie szkolenia w ramach projektu nr RPMA.10.03.04-14-2119/15-00 pt.:
„Zdrowe społeczeństwo” realizowanego w Regionalnego Programu Operacyjnego Województw
Mazowieckiego na lata 2014- 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego, na terenie województwa mazowieckiego – zawarta w Warszawie w dniu
………………………….., pomiędzy:
Mazowiecką Grupą Szkoleniowo-Doradczą Kajetan Kisielewski, ul. Świętochowskiego 1/74, 01-318
Warszawa, NIP: 5222500757, REGON: 141072496 zwaną dalej „projektodawcą”,
a
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL)
zwanym dalej „Uczestnikiem Projektu”.
§ 1. OBOWIĄZKI PROJEKTODAWCY
1. Na warunkach określonych w niniejszej umowie, projektodawca zobowiązuje się zrealizować
szkolenia z zakresu zastosowania technik jogi zgodnie z programem szkolenia w projekcie pt.:
„Zdrowe społeczeństwo”, na rzecz Uczestnika Projektu.
2. Szkolenie realizowane jest w terminie ………………………………..
3. Wartość szkolenia na jednego uczestnika wynosi 3 575,83 zł.
4. 90% powyższej kwoty pochodzi z publicznych środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a 10%
ze środków własnych Projektodawcy.
5. Szkolenie dla Uczestnika Projektu jest bezpłatne.
6. Projektodawca ma obowiązek przeprowadzić szkolenia zgodnie z treścią Regulaminu Projektu
stanowiącego załącznik nr 1 do umowy szkoleniowej.
§ 2. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROJEKTU
1. Uczestnik projektu oświadcza, że:
a) Ukończył 18 rok życia
b) Zamieszkuje, uczy się lub pracuje na terenie województwa mazowieckiego
c) Pracuje lub zamierza podjąć zatrudnienie w branży medycznej
2. Zapoznał się z treścią Regulaminu Projektu stanowiącego załącznik nr 1 do umowy szkoleniowej
i zobowiązuje się do jego stosowania.
§ 3 ZASADY MONITORINGU REZULTATÓW PROJEKTU
1. W czasie trwania, jak po zakończeniu udziału w projekcie, Uczestnik Projektu zobowiązany jest do
poddania badaniom ewaluacyjnym i innym formom monitoringu.
2. Uczestnik Projektu zobowiązany jest podać organizatorowi niezbędne i wiarygodne dane do
prawidłowej realizacji ewaluacji Projektu.
3. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na udostępnienie
i przetwarzanie danych osobowych oraz o zaakceptowaniu obowiązujących w ramach Projektu
zasad monitoringu, kontroli i ewaluacji.
§ 4 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe uczestników projektu będą przechowywane i przetwarzane wyłącznie w celu
umożliwienia monitoringu, kontroli i ewaluacji Projektu pn. „Zdrowe społeczeństwo”.
2. Projektodawca zobowiązuje się przestrzegać zapisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 ochronie
danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926) oraz Rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji
przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny
odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.
U. 2004 r. nr 100 poz. 1024) w stosunku do powierzonych i przetwarzanych danych osobowych.
§ 5 ROZWIĄZANIE UMOWY
1. Projektodawca może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym, w przypadku gdy
Uczestnik Szkolenia złoży podrobione, przerobione lub stwierdzające nieprawdę dokumenty w celu
uzyskania wsparcia finansowego w ramach niniejszej umowy.
2. W przypadku rozwiązania umowy na podstawie ust. 1 Uczestnik Szkolenia zobowiązany jest do
zwrotu całości lub części otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej
jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia udzielenia pomocy.
3. Umowa może zostać rozwiązana na wniosek każdej ze stron w przypadku wystąpienia okoliczności,
które uniemożliwiają dalsze wykonywanie postanowień zawartych w umowie.
§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Spory związane z realizacją niniejszej umowy strony będą starały się rozwiązać polubownie.
W przypadku braku porozumienia spór będzie podlegał rozstrzygnięciu przez sąd powszechny
właściwy dla siedziby Projektodawcy.
2. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
Załączniki:
1.
2.
3.
4.
Regulamin projektu
Karta rekrutacyjna
Deklaracja uczestnictwa
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Podpisy:
................................................
................................................
Uczestnik projektu
Projektodawca