Narzędzia finansowania badań i innowacji

Transkrypt

Narzędzia finansowania badań i innowacji
Narzędzia finansowania
badań i innowacji
Instytut Logistyki i Magazynowania
DEMONSTRATOR +
DEMONSTRATOR +
Program wspiera:
- duże zintegrowane przedsięwzięcia badawczo-rozwojowe
nakierowane na komercjalizację wyników badań obejmujące
wszystkie
etapy
od
badań
naukowych
do
przygotowania
innowacyjnego produktu (technologii) przetestowanej na instalacji
pilotażowej/demonstracyjnej
- budowę instalacji pilotażowych/demonstracyjnych służących
testowaniu nowych rozwiązań technologicznych wypracowanych w
przedsiębiorstwach lub organizacjach badawczych.
DEMONSTRATOR +
Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:
 przedsiębiorcy (lider projektu, posiadający doświadczenie we
wdrażaniu nowych rozwiązań na skalę przemysłową)
 konsorcja naukowe z udziałem przedsiębiorcy
Wnioski o dofinansowanie powinny spełniać następujące
warunki:
 przedmiotem projektu jest innowacyjna technologia lub produkt,
których skomercjalizowanie jest prawdopodobne
 w ramach projektu nowa technologia lub produkt będą poddane
walidacji/testom w skali demonstracyjnej w warunkach
rzeczywistych
 projekt
uwzględnia
plan
wykorzystania
instalacji
pilotażowej/demonstracyjnej po zakończeniu realizacji projektu
oraz plan wdrożenia rozwiązania będącego przedmiotem projektu
na skalę przemysłową
DEMONSTRATOR +
Wnioski mogą obejmować:
- badania przemysłowe – mające na celu zdobycie nowej wiedzy
oraz umiejętności w celu opracowania nowych produktów,
procesów i usług lub wprowadzenia znaczących ulepszeń do
istniejących produktów, procesów i usług (max 15% wydatków
kwalifikowanych w projekcie)
- prace rozwojowe – nabywanie i wykorzystywanie dostępnej
aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i
działalności gospodarczej do planowania produkcji oraz tworzenia
nowych lub ulepszonych produktów, m.in. tworzenie projektów,
opracowywanie prototypów, testowanie produktów, procesów i
usług
- techniczne studia wykonalności na potrzeby prac rozwojowych
– analiza techniczno-ekonomiczna i prawna realizacji projektu
pilotażowego
DEMONSTRATOR +
Konkurs:
nabór projektów: maj-lipiec 2015 r
wartość projektu: 5-100 mln PLN
poziom dofinansowania:

badania przemysłowe: PM do 80%, PS do 75%, PD do 65%

prace rozwojowe: PM do 60%, PS do 50%, PD do 40%

studia wykonalności: PM i PS do 50%, PD do 40%
koszty: wynagrodzenia, aparatura, budynki, usługi badawcze,
koszty operacyjne, koszty ogólne (8 % i 15%)
okres realizacji: do 36 miesięcy
PO INTELIGENTNY ROZWÓJ
http://www.poir.gov.pl/
POIR 1.1.1
Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa
Przedmiot dofinansowania:
 rozszerzenie zakresu prowadzonej działalności gospodarczej,
 wdrażanie nowych procesów produkcyjnych oraz nowych metod świadczenia
usług,
 unowocześnienie wyposażenia firmy niezbędnego do prowadzenia i rozwoju
działalności gospodarczej,
 wdrażanie nowoczesnych rozwiązań, które będą miały na celu oszczędność
energii i surowców oraz ograniczenie emisji szkodliwych substancji,
 zastosowanie nowych systemów zarządzania,
 dostosowanie przedsiębiorstwa do krajowych oraz międzynarodowych
standardów,
 udział w tematycznych targach oraz wystawach.
POIR 1.1.1
Konkurs:
wnioskodawcy: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
nabór projektów: kwiecień - grudzień 2015
(październik 2015 duże przedsiębiorstwa)
W perspektywie finansowej na lata 2014-2020 szacowana alokacja
przeznaczona na wsparcie całego Poddziałania 1.1.1 wynosić będzie
blisko 1,9 mld euro.
Dziękujemy
http://www.plpt.com.pl/