informacja o wyborze oferty -internet

Komentarze

Transkrypt

informacja o wyborze oferty -internet
WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2
ALEJA JANA PAWŁA II 7
44-330 Jastrzębie - Zdrój, woj. śląskie
Tel. (32) 47 84 200 - centrala
Tel. (32) 47 84 500 - sekretariat
Fax (32) 47 84 506
DZP/38/241/129/13
[email protected]
www.wss2.pl
Jastrzębie – Zdrój, 01 lipiec 2013 roku
Do wszystkich uczestników postępowania
Dotyczy: zamówienia publicznego o wartości do 14.000 euro na: świadczenie usługi dostępu do Internetu
oraz usługi telekomunikacyjnej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu –
Zdroju DZP/38/241-36/13.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju informuje, Ŝe na
podstawie obowiązującego u Zamawiającego Regulaminu udzielania zamówień , których wartość nie przekracza
wyraŜonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro, Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą na podstawie
kryterium „Cena” - 100%
LEON Sp. z o.o.
ul. Kilińskiego 33 d
44-200 Rybnik
Netto: 21.410,04 PLN, Brutto: 26.334,34 zł PLN
Umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, Zamawiający podpisze w terminie określonym w
regulaminie udzielania zamówień , których wartość nie przekracza wyraŜonej w złotych równowartości kwoty
14.000 euro - załącznik nr 1 do zarządzenia nr 169/2012 z dnia 27.11.2012 r. Dyrektora WSS nr 2 w JastrzębiuZdroju,
Z powaŜaniem

Podobne dokumenty